Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програмистраница3/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІІІ.2. Преглед на изпълнението на политика „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование”


Стратегически и оперативни цели на политиката:

 • Активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги.

 • Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от Европейското културно пространство;

 • Разширяване на достъпа на гражданите и гостите на страната до културните продукти, разработване и внедряване на съвременни форми на разпространение на художествени продукти с партньорски проекти и в координация с местните власти, неправителствения и стопански сектор.

 • Популяризиране на българската култура зад граница чрез организиране на седмици и дни на българското изкуство в рамките на международни фестивали у нас и в чужбина; на покази и разпространение чрез целеви културни страници в Интернет.

 • Осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес по изкуство и култура.

 • Задълбочаване процеса на взаимно обуславяне на учебните програми с конкретните задачи в културните институти, с цел повишаване степента на реализация на кадрите на българското образование в училищата по изкуствата и културата.

 • Разширяване полето за реализация на подготвените творчески кадри чрез утвърждаване на нови форми за подпомагане творчески иновации и инициативи


Основни приоритети:


 • Оптимизиране на действащата система на финансиране в мрежата на сценичните изкуства и повишаване на ефективността на маркетинга и атрактивността на предлаганите културни продукти;

 • Опазване и социализиране на културното наследство и стимулиране на обвързването му с туристическите продукти;

 • Привличане на проектно финансиране в областта на културата по различни програми и донори;

 • Привличане на средства от Европейските програми и двустранни спогодби за подкрепа на културата;

 • Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти;

 • Подкрепа на деца с изявени дарби в областта на изкуствата;

 • Модернизиране на учебната база на училищата по изкуствата.


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели на политиката:
Дейността на 51 държавни културни институти в областта на театралното, музикалното и танцово изкуство е съобразена и се развива по посока културно многообразие и жанрово разнообразие, насочена към най-широка аудитория, както и към зрителски аудитории със специфични изисквания.

Въведените делегирани бюджети в културните институти в областта на сценичните изкуства активизират усилията за постигане на максимален публичен и финансов ефект от реализацията на сценичната продукция. Държавните сценични институти продължават да развиват и интензифицират подходите за промотирането на продукцията си и методите за привличане на повече зрители. Новите финансови условия стимулират производството, мениджмънта и привличането на зрителите в салоните. На база на направените анализи в по-голямата си част сценичните институти усвояват успешно новите финансови механизми и отчитат повишаване на резултатите. За софийските сценични институти този факт е очевиден. По-трудно е положението в по-малките населени места, където зрителска аудитория е стеснена.

Държавните сценични институти продължават да развиват и интензифицират подходите за промотирането на продукцията си и методите за привличане на повече зрители. Финансовите условия стимулират производството, мениджмънта и привличането на зрителите в салоните. На база на направените анализи в по-голямата си част сценичните институти усвояват успешно новите финансови механизми и отчитат повишаване на резултатите. За софийските сценични институти този факт е очевиден. По-трудно е положението в по-малките населени места, където зрителска аудитория е стеснена. Няколко сценични института се намират в лошо финансово състояния и реализираха преразходи на годишните си бюджети.

Анализът на състоянието на сценичната мрежа в контекста на финансовия модел за делегирани бюджети и работата с културните институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство за развитието на високо художествен сценичен продукт и все по- разширяващия се достъп на зрителските аудитории до него е важна стратегическа цел за националната ни култура. В посока на приоритета за непрекъснат мониторинг и контрол на дейностите в този сектор беше извършена и комплексна оценка за 2014 г. съгласно Правилата за мониторинг и контрол на държавните сценични институти.

Оценката на дейността на сценичните институти показва разнообразяване на обхвата и увеличава броя на спектаклите.

Административните и контролни органи на Министерството на културата полагат всички усилия в осъществяването на мониторинг и контрол. Изпращат се комисии по места, които разясняват и следят за нормалното функциониране на финансовите механизми. За нарушенията се налагат съответните санкции.

Друга област на тази политика е осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес и подготовка на високо квалифицирани кадри в областта на изкуствата и културата. В тази връзка по Програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата” се оказва подкрепа и методическо ръководство на 23 училища по изкуствата и по културата, които на основание чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата имат роля и функция не само на национални образователни институции, но и на културни институти, с възможности да осъществяват активна художествено-творческа дейност. Училищата провеждат обучение по стратегически за страната професии и специалности, свързани със съхраняване на националната идентичност, традициите и културата, с кадровото осигуряване на художествено-творческия потенциал, с развитието на българската култура и изкуства и с осъществяването на културната политика на България.

Изминалата година може да се определи като успешна за изпълнението на заложените цели в областта на филмопроизводството. Тринадесет нови български /игрални, документални и анимационни/ филма, от които единадесет, създадени с държавна подкрепа, имаха премиери в киносалоните на Република България. Въпреки малкото на брой премиерни филми в българските киносалони, нашето кино продължи да получава международно и национално признание. Продължават да печелят награди и филмите, създадени в предишните години.

С държавна подкрепа беше осъществена международна промоция на шест филма, както и цялостно представяне на българското кино със собствен щанд на фестивалите в Берлин и Кан и чрез провеждане на седмици на българското кино в Прага, Варшава, Париж, Потсдам, Рим, Москва, Санкт Петербург и Ню Йорк.

Сериозни и ползотворни бяха и всички дейности, които се извършиха в областта на международното културно сътрудничество.


Министерството реализира политиката посредством следните програми:

 • „Национален фонд “Култура”;

 • „Филмово изкуство”;

 • „Сценични изкуства”;

 • „Фестивали, конкурси, събития и чествания”;

 • „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”;

 • „Подпомагане развитието на българската култура и изкуство, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”;

 • „Популяризиране на българската култура в чужбина”;

 • „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби”.

Отчет на показателите за полза/ефект

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

Отчет

1. Създадени игрални, документални и анимационни филми,

вкл. дебютни филми и копродукции с българско участие
брой филми

32

28

2. Зрители на български филми в киносалони

брой зрители

100 000

93 940

3. Театрални представления

брой представления

9 400

9 537

4. Посетители в театрите

брой зрители

1 420 000

1 353 458

5. Музикални и танцови представления

брой представления

1 600

1 975

6. Посетители на музикалните и танцови представления


брой

450 000

581 070

7. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДНСОАПСП

брой удостоверения

1 900

2 006

8. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл. 97 от ЗАПСП

брой актове

-

303

9. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл. 97 от ЗАПСП

брой постановления

-

240

10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство

брой документи

-

71

11. Читалища

Брой регистрирани

3 574

3 613

12. Подкрепени регионални творчески изяви – фестивали, конкурси, чествания, събори

Брой

30

29

13.Членство в правителствени международни и регионални организации;Брой организации


27

27

14. Участие в органи на ЕС в областта на културата и аудиовизията

работни групи и комитети


23

23

15.Участие на бълг. творци в международни проекти и прояви

Брой участия

350

374

16.Съдействие при реализация на представителни изяви на българската култура в чужбина

Брой на организираните прояви

500

514

17.Реализирани форми на информационна политика за популяризиране на бълг. култура

Брой форми700

707

18. Обучавани ученици*

брой

8 468

8 904

19. Учители с професионална квалификационна степен

брой

329

370

20. Предоставени стипендии на деца с изявени дарби

брой

180

172

21. Еднократно финансово подпомагане

брой

30

19

Забележка: по т.т.2, 3, 4 и 5 са отчетени представленията и посетителите в държавните театрални, музикални и танцови културни институти, включително от гостуващи външни продукции.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите:

 • Народно събрание;

 • Министерски съвет;

 • Министерство на финансите;

 • Министерство на вътрешните работи;

 • Министерство на външните работи;

 • Министерство на образованието и науката;

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

 • Министерство на регионалното развитие и ;

 • Министерство на труда и социалната политика;

 • Министерство на земеделието и храните;

 • Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към МС;

 • Национално сдружение на общините в Република България;

 • Училищни настоятелства;

 • Агенция „Митници”;

 • Гранична полиция;

 • Прокуратура на Република България;

 • Културни институти към посолствата на чужди държави в България;

 • Общини;

 • Граждански сектор.


Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика:

Министърът и ресорните заместник министри.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница