Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV.2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА”страница5/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІV.2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА”


За изпълнение на програмата през отчетния период е осъществено следното:
    1. Методическо ръководство, регистри, съвети към министъра на културата:

Методическото ръководство на националните, ведомствените, регионалните, общинските и частни музеи по опазване на културните ценности е една от основните дейности, която се извършва ежедневно в писмен вид чрез отговори на преписки, в устна форма при срещи и по телефона, в електронен вид – по интернет и на място, чрез участие в конкурси за директори и участие в други комисии. Тя включва: консултации, експертна помощ и указания за създаване на общински и частни музеи; кандидатстване за вписване в Регистъра по чл. 96, ал. 4 и Регистъра по чл 165 от Закона за културното наследство /ЗКН/; прилагане на ЗКН и подзаконовите нормативни актове; водене на музейна документация; създаване на музейни образователни програми; пререгистриране на музейни сбирки като обществени колекции; извършване на идентификация на движими културни ценности; извършване на откупки на движими културни ценности; подготовка на документи за провеждането на конкурси за директори на музеи и художествени галерии; казуси, възникнали с управлението на музейните фондове; изготвяне на тематико-експозиционна документация за постоянни експозиции; осигуряване на държавна гаранция за изложби; възможности за целево финансиране на проекти; организиране на гостуващи изложби; изпращане на циркулярни писма с методически указания за промяна на статута на музеите във второстепенни разпоредители с бюджет; становища по правилници за устройството и дейността на музеите; предоставяне на информация на МВР по въпросите за идентификацията на движимите културни ценности и вписването им в регистрите; обобщаване на постъпилите искания, изготвяне на предложение до Министерство на финансите за отпускането на допълнителни субсидирани бройки за музеи и художествени галерии и необходимостта от законодателни промени и допълнителни средства за преминаване на националните музеи – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата към система на делегиран бюджет.

Беше организирана и проведена Четвърта национална среща „Музеите и устойчивото развитие” – Бургас през м. юни 2015 г. Срещата беше реализирана съвместно с БНК на ИКОМ. Музейната колегия беше широко представена в лицето на над 120 участници от страната. Тази година беше допълнително разширен нейния формат, като освен музеите и досегашните външни участници, се включиха представители и на други културни институции.

Беше открита съпътстваща срещата изложба „Съкровищата на Земята – кристали и скъпоценни камъни”, подготвена от НМ „Земята и хората”. Изложбата показа блясъка на над 100 скъпоценни камъка, гигантски кристали, самородно злато и сребро.

Беше подготвена и проведена Трета национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие” – Плевен. Срещата беше организирана съвместно с ХГ „Илия Бешков” Плевен, РИМ – Плевен и община Плевен.Музейната колегия беше представена от повече от 100 участника. Присъстваха и представители на много други културнии нституции и гости, интересуващи се от културно наследство. Бяха открити съпътстващи срещата изложби „Спасените реликви” в РИМ Плевен, „Отпечатъци на вярата” – щампи, икони и ръкописи от фонда на галерията и произведения на 42 плевенски художници, участвали в проект „Пространството”.

В Националната галерия беше проведена национална среща на художествените галерии в страната, на която се разискваха въпроси, свързани с авторските права, идентификацията на произведения на изкуството, възможности за съвместни изложби и необходимостта от промени в нормативната уредба.

Бяха изпратени предложения за допълнения към проекта за Препоръка на ЮНЕСКО по отношение на защитата и насърчаването на музеите, тяхното разообразие и роля в обществото и двама музейни експерта участваха в заседанието по обсъждането на документа. Проведена бе Национална работна среща Добри практики на тема „Съхранение и опазване на движимите културни ценности. Модернизиране на музейните фондохранилища“ в РИМ – Ямбол.

През месец ноември бяха изпратени анкетни карти до всички музеи в страната с цел събиране на информация относно работата на музеите в страната с доброволци. Понастоящем информацията е обобщена и анализирана. В ход е подготовка на Национална среща на тема „Доброволците в българските музеи”, която ще се проведе в Националния политехнически музей. Организатор на срещата е Министерството на културата – дирекция КНМИИ. Музейната колегия ще бъде запозната с резултатите от направената анкета, а музеите ще споделят опита си от работата с доброволците. Идеята е да се даде тласък на бъдещата работа с доброволци, тъй като за съжаление в официалната статистика България е на последно място по този показател в ЕС.

Приключи процедурата по преобразуване на дирекция ОКИ „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей.

Във връзка с изготвяното на нов, актуализиран статут на Международния панаир на традиционните занаяти в АЕК „Етър“ бе оказана методическа помощ и активно участие от страна на експертите от дирекцията в Оперативното бюро и Организационния комитет на Панаира. През м. септември се проведе ХIII Международен панаир на традиционните занаяти с високо участие на чуждестранни представители – 75 страни.

Разработена беше анкетна карта за резултатността от провежданите методически срещи с музейни специалисти, проведе се проучване и изготвеният доклад беше представен пред участниците в Националната работна среща в РИМ – Ямбол.

Изготвени са карти, образци и правила за предоставяне на административни услуги.

Изготвена беше националната програма за честване на Европейската нощ на музеите, координация на предложенията от музеите за включването им в плана на БНБ за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти.

Продължава процедурата по промяна на статута на общинските музеи от структурни единици в общините в самостоятелни юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджет, в изпълнение изискванията на ЗЗРК и ЗКН.

Води се публичен регистър на лицата, които имат право да участват в комисии за идентификация на движими културни ценности (регистър на експертите по чл.96, ал.4 от Закона за културното наследство), в който за изтеклия период са вписани 18 експерти, публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности (по чл.165, ал.1 от ЗКН). Регистрите са достъпни на електронната страница на МК.

Функционират следните съвети към министъра на културата: Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия и реплики и Специализиран експертен съвет по чл.99, ал.2 от ЗКН за предоставяне статут на национално богатство на движими културни ценности. Експерти от дирекцията, участват в ТК 94 – Опазване на културното наследство към Българския институт за стандартизация, в комисията за разглеждане на предложения за награждаване на изтъкнати дейци на културата по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура.

1.2. Процесът по дигитализация на музейните фондове като цяло значително изостава спрямо другите сектори, поради липса на обучени експерти и най-вече липсата на финансов ресурс. Създаването на Регистър на движимите културни ценности е едно от изискванията на Закона за културното наследство и съответства на европейските приоритети за по-лесен отдалечен достъп до културното наследство чрез неговата дигитализация. Разработването или закупуването на софтуер за дигитализация на движимото културно наследство ще позволи по-добър достъп и ефективно използване на ресурсите за развитие на културните и творческите индустрии, ще подобри взаимодействието между културните институти и органите на МВР, Прокуратурата и Агенция "Митници" за превенция на нелегалния трафик. Министерството на културата спечели проект по ОП „Административен капацитет” и подписа договор с рег. № 14-32-28/01.09.2014 г.за 492 665,13 лв. за реализирането на проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен”. Бяха планирани четири обществени поръчки по проекта, който следваше да се реализира за 12 месеца. Обявената поръчка по дейности 1 -4 от проекта беше спряна поради обжалване на решението за откриване на процедура и документацията за участие. С решение № 366/07.05.2015 година на КЗК по преписка КЗК-199/31.03.2015 година, публикувано на сайта на КЗК на 13.05.2015 година е отменено решението на възложителя № Р-14/24.02.2015 г. Решението на КЗК е обжалвано от Министерство на културата пред ВАС – адм. дело № 366/ 2015 г. по описа на ВАС, IV отделение. Ограниченото време и спряната обществена поръчка практически направиха невъзможно проектът да бъде реализиран. Поради тази причина, мярката продължава да не се прилага. Ще се търсят нови възможности за осигуряване на средства или получаването на софтуер.

1.3. Подкрепа за опазване на културните ценности

Субсидията за проекти е основен инструмент за подпомагане дейността на музеите и художествените галерии и за реализиране на политиката на Министерство на културата по опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства. Субсидирането на творческите проекти следва да бъде съобразено с приоритетите в европейския план за култура и по-специално: по-голяма мобилност на колекциите, насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, стимулиране на културните и творческите индустрии, и превръщането на културния туризъм в двигател за устойчиво социално и икономическо развитие, а също така и програми за доброволци в музеите и художествените галерии, мобилност на творци и професионалисти и др.

Поради въведени ограничения за разходване на годишната субсидия по програмата не беше проведена сесия, а средствата се разпределяха за целево финансиране. През годината бяха подкрепени финансово над 30 прояви и проекта в областта на музейната дейност и изобразителните изкуства. С ПМС № 364 част от субсидията за творчески проекти по програмата в размер на 299 823 лв. бяха пренасочени за покриване на разходи по други програми, което не позволи да се изпълнят всички планирани мерки.

1.4. Създаване на нова нормативна база.

През разглеждания период продължи работата по изготвянето и актуализирането на редица нормативни документи.

С участието на национално представените синдикати и директорите на национални музеи, НБКМ и ЦПА – Созопол бяха изготвени мотиви и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата за включване на нов раздел за начина на финансиране на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело в системата на Министерство на културата, които влязоха в сила от 01.01.2016 г.

През 2015 г. беше изготвена и обнародвана Наредба № 4 за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности, бяха обнародвани изменията и допълненията на Наредба № Н-00-0005/2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение и Наредба № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него. В началото на 2016 г. предстои да бъдат извършени вписванията в него.

Изготвен е проект за изменение на Класификатора на основните музейни длъжности и изискванията за тяхното заемане. С изменението се цели да се актуализира действащия класификатор съобразно промените в трудовото законодателство, музейните практики и висшите училища.

Бяха подадени становища и отчети във връзка с проекти на програми за двустранно сътрудничество, изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и инициативата „Десетилетие на ромското включване” за периода 2005-2015 г., Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. и изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.). Актуализирани са Правилата за дейността на изложбена зала Галерия "Средец" на Министерство на културата. Изготвени са карти, образци и правила за 8 административни услуги, свързани с издаване на разрешения и регистриране в областта на движимите културни ценности и музейната дейност.

След преговори с представителите на национално представените синдикати и БАРОК беше подписан Браншови колективен договор за музеите, в който са заложени по-благоприятни условия за музейните експерти, участието на представители на синдикатите в комисиите за провеждане на конкурси за избор на директори и др.

1.5 Задълбочаване на връзките между сферите на културното наследство и образованието и повишаване ролята на музеите в образователния процес.

Изготвени са предложения за възможните форми за задълбочаване на сътрудничеството с МОН и стимулиране на провеждането на учебни занятия в музейна среда.2.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви).

Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Програма “Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Консервация и реставрация на движими културни ценности /участващи в изложба в Музея „Лувър”/


брой
52 бр.

Посещения в музеи и галерии


брой
По данни от 135 музея:

3 149 743 посетителиНови постоянни експозиции

брой

-

3

Мерки за опазване и представяне на ДКЦ

Брой финансирани проекти

и осигурени държавни гаранции-

15

Организирани изложби в България и в чужбина

Брой финансирани прояви

2

7

Образователни програми в музеите (галериите)

Брой финансирани проекти

60

4

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства

Брой финансирани проекти

-

10


Консервация и реставрация на движими културни ценности – този показател показва броят движими културни ценности от фондовете на музеите, които през 2015 г. са минали през процес на консервация и реставрация. Този показател вече отчита само реално финансираните проекти от Министерство на културата или извършени дейности по консервация и реставрация на експонати във връзка с организираните от Министерство на културата музейни изложби в страната и чужбина, а не извършената по друг повод консервация и реставрация.

Посещения в музеи и галерии – показва публичният интерес към културното ни наследство и ефектът от прилаганите политики. През последните две години се забелязва постепенно покачване на броя на посетителите. По данни на НСИ броят на чуждестранните посетители и на тези с безплатен вход се намалява.

Нови постоянни експозиции показателят показва държавната подкрепа за изграждането на нови експозиции – важен фактор за подобряване на качеството и атрактивността на музейния продукт. Този показател е от изключително значение за привличането на чуждестранни партньори и техният интерес да представят значими изложби в България. През годината беше открита представителната експозиция в сградата на квадрат 500 на Националната галерия, финансиран е проект за обновяване на музейната експозиция на РПМ - Пловдив.

Организирани изложби в България и в чужбина – показателят обхваща броя на организираните национални изложби в страната и в чужбина, реализирани с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

През отчетния период е реализирана представителна международна изложбата „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България”, с участието на експонати от фондовете на 17 български музея в най-посещавания музей в света – Музея „Лувър” в Париж. Церемонията по откриването на изложбата се състоя през м. април 2015 г. Бяха публикувани множество позитивни статии в медиите. Във връзка с представената изложба в Париж и подписаното по-рано споразумение за сътрудничество с Министерство на културата на Република България беше реализирано гостуването на две реципрочни изложби с експонати от Музея „Лувър” в България, които бяха представени в НАИМ при БАН - „Сребро от Лувъра. Съкровище от Боскореале”, а в РАМ – Пловдив и в Музея за история на София - „Лувърът в България. Среща с египетски жрец”. Министерството на културата отпусна частично финансиране на музеи във връзка с представянето на 5 временни експозиции.

Министерството на културата оказа организационна и финансова подкрепа за гостуването на специално изготвената за България изложба „Пикасо. Вечното търсене” с творби от фонда на Музея на Пикасо в Малага, която беше открита в Националната галерия в края на м. октомври 2015 г. Експозицията включва 78 литографии и 7 керамики в оригинал от гениалния испански художник Пабло Пикасо.

Образователни програми в музеите и в галериите – показателят следва да обхваща броя финансирани от Министерството на културата проекти за осъществяването на образователни програми в музеите и галериите, насочени към специфичните целеви групи, както и проведените образователни семинари със съдействието на Министерство на културата. Поради финансови ограничения през 2015 г. могат да бъдат отчетени единствено прояви, провеждането на които е било подпомогнато организационно, а не финансово.

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства – показателят показва прояви в областта на изобразителните изкуства, които са реализирани с финансовата подкрепа на Министерство на културата и изложби, представени в Галерия „Средец“. През 2015 г. беше реализирана изложбата „33 автопортрета на съвременни български художници” в Българския културен институт в Париж, като част от съпътстващата културна програма за откриването на впечатляващата българска изложба „Епопея на тракийските царе: Археологически открития в България” в Лувъра. Изложбата включваше автопортрети на едни от най-изявените съвременни български художници, живеещи в София и Париж.  През 2015 г. бяха осигурени целеви средства за проектите: каталог на третото издание на международния фестивал за съвременно изкуство и култура „ДОМА арт фест” 2015 г., награден фонд за ХХII Биенале на хумора и сатирата в изкуствата, съвместна награда на Министерство на културата и Община Кюстендил на името на Владимир Димитров - Майстора и други проекти. В галерия „Средец” при Министерство на културата са реализирани общо 27 изложби.
3. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.

Консервация и реставрация на движими културни ценности

Музеите все по-често поемат управлението и осигуряват грижите на стопани на големи резервати и археологическите обекти, които са предоставени за управление на общините или са държавна собственост и предстои процедура по предоставянето им. Броят на тези обекти и откритите по време на археологически проучвания движими културни ценности ежегодно се увеличава. Ежегодно са необходими сериозни средства за консервация и реставрация, за извършване на анализи, изследвания и публикуване на резултатите. Независимо от положените усилия от страна на музеите по места за осъществяване на тези дейности, средствата не достигат. Считаме за целесъобразно ежегодно да се провежда сесия за финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности, като по този начин се оказва помощ на музеите за опазването, съхраняването и представянето на движимите културни ценности. Поради недостига на специалисти, естеството на работа, изискващо достатъчно време, материали и техника, провеждането на сесии следва да се осъществява в началото на годината, за да могат да бъдат реализирани в рамките на годината. Размерът на средствата, които ще се разпределят на конкурсен принцип трябва да бъде съобразен със спецификата на тази скъпо струваща и отговорна работа.Нови постоянни експозиции

Изграждането дори само на една нова експозиция изисква значителен финансов ресурс, надхвърлящ средствата, с които разполагат повечето музеи за дейност през годината. В резултат, нови музейни експозиции се правят рядко а тези, които се обновяват само частично заради ограничения бюджет, често не успяват да приложат съвременни методи на представяне. Експозициите, непроменени с десетилетия, създават впечатление за отживялост и това води до драстично намаляване броя на посетителите в даден музей. Промяната може да настъпи с осигуряването на сериозен финансов ресурс.Мерки за опазване и представяне на ДКЦ – като цяло е недостатъчно финансирането в бюджета на Министерство на културата. Има частично целево финасиране на такива проекти, но отпуснатите финансовите средства са значително по-малко от поисканите и не могат да осигурят покриването на международните музейни стандарти по отношение на безопасност, осветление, температура и влажност във фондохранилищата и експозициите.

Образователни програми в музеите и в галериите – На 5 и 6 март 2015 г. беше проведен образователен семинар във Френския институт в София за експерти от българските музеи и художествени галерии с участието на лектори от Музея „Лувър”. Проведоха се обучения в НДК и ХГ – Габрово на музейни специалисти по проект: „Евровизия. Музеите представят Европа. Организираните обучения дават възможност музейните специалисти да усвоят нови методи на работа в представянето на културните ценности, като се търсят общи индикатори с европейските ценности.

Необходими са допълнителни средства за проучването на състоянието и проблемите, свързани с осъществяването на образователните програми в музеите и художествените галерии в страната. Необходимо е провеждането на периодични програми за специализирано обучение на различните групи музейни служители. Световната практика изисква създаването на образователни програми за постоянните и временни експозиции, което изисква средства за материали, обучението на специалисти, привличането на доброволци, осигуряването на технически средства, мобилни приложения и реклама. През годината успешно продължава да се провежда веднъж седмично в Галерия „Средец” на Министерство на културата образователен модул „Ателие за деца” за деца до 12 г.


Отговорност за изпълнението на програмите

Ресорен заместник-министър; дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”; главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” и директорите на националните, ведомствените, регионалните и общинските музеи и галерии.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

8 720 612

10 013 465

9 900 079

 

Персонал

4 057 600

4 354 127

4 746 073

 

Издръжка

4 363 012

4 927 443

4 961 040

 

Капиталови разходи

300 000

731 895

192 966

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

8 720 612

9 939 234

9 517 023

 

Персонал

4 057 600

4 354 127

4 595 405

 

Издръжка

4 363 012

4 853 212

4 728 652

 

Капиталови разходи

300 000

731 895

192 966

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

74 231

383 056

 

Персонал

 

 

150 668

 

Издръжка

 

74 231

232 388

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Турция

 

 

154 985

 

2. Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния - България 2007-2013.

 

 

7 116

 

3. Евровизия. Музеите представят Европа.

 

74 231

198 477

 

4. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”

 

 

22 478

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

464 100

6 177

6 177

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство

4 100

1 877

1 877

 

Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

460 000

4 300

4 300

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

54 571

54 571

 

Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

 

54 571

54 571

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

464 100

60 748

60 748

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

9 184 712

9 945 411

9 523 200

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

9 184 712

10 074 213

9 960 827

 

Численост на щатния персонал

468

435

424Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница