Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


IV.3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА”страница6/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IV.3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА”

За реализирането и Национален Фонд “Култура” използва два основни инструмента:

1. Ясна грантова политика за финансиране на творчески проекти;

2. Добре обосновани дейности.


ГРАНТОВА ПОЛИТИКА

През 2015 година се проведоха конкурси по следните програми:


Програма „Мобилност”

През 2015 г. бяха проведени три сесии на програмата - първа през месец февруари-март, втора през месец май-юни и третата през месец септември-октомври. Програмата подкрепя пътувания на български творци на международни културни форуми в чужбина и в страната и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата в България. Средствата се отпуснаха в рамките на два модула - и вътрешни индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул); Международни и вътрешни колективни пътувания (ІI модул). В трите сесии на конкурса взеха участие общо 239 кандидата, от които 127 проекта получиха финансиране на обща стойност за трите сесии 154 835 лева.


Програма „Дебюти”

Програмата има за цел да подкрепи първите професионални опити на млади творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.) в областта на съвременното изкуство. Освен самите артисти за подкрепа имат възможност да кандидатстват и организации, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти. Конкурсът традиционно се провежда на два етапа. В първия етап кандидатите представят идейно предложение, което включва описание на проекта с ясна аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви график и финансова рамка. Одобрените кандидати от първи кръг преминават обучение по разработване на артистични проекти. Във втория етап те кандидатстват за финансиране от Фонда с вече напълно изготвено проектно предложение.

Първият етап на програмата беше обявен в края на месец март 2015 година. Броят на постъпилите на този етап проекти бе 29. Въз основа на подготвените от кандидатите описание на проекта, автобиография (представяне на организацията), препоръка и писма за подкрепа от партньори, комисията селектира 22 проекта, чиито представители участваха на обучение в разработването на дебютни проекти в областта на съвременните изкуство и култура към програма „Дебюти”. След приключване на обучението във втория етап на конкурса постъпиха 20 проекта на обща стойност 86 379 лева и комисията реши да одобри 18 от тях със сумата от 50 000 лева.
Програма „Критическа литература”

Целта на програмата е да стимулира създаването и издаването на съвременни теоретични изследвания в областта на културата и изкуствознанието.

През 2015 г. средствата по програмата се отпускат в рамките на три модула:

За издаване на периодични издания (І модул);

За поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания (ІІ модул);

За издаване на издания и студия (III модул).

Конкурсът се състоя през месец април 2015 година. В него се включиха 35 кандидати с проектни предложения на обща стойност 105 732 лева, 21 от тях бяха одобрени за финансиране от Управителния съвет на Национален фонд „Култура” с обща сума в размер на 50 000 лева.
Програма „Публики”

Програмата е най-нова за Национален Фонд „Култура” – за първи път е обявена през 2011 г. и след успеха ѝ е обявена и през следващите години. Целта на програмата е да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти. Допустими кандидати са български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни). В конкурса се включиха с проектни предложения 49 кандидата, от които 21 проекта получиха финансиране на стойност 50 000 лева.


Програма „Автентичен фолклор”

През 2015 година беше възобновена програма „Автентичен фолклор". Новите цели на програмата са да създава възможности за формиране и прилагане на собствен модел на информационна услуга в малкото населено място и/или село. Да поощрява процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-село-град-граница-чужбина и обратно. Да подкрепя създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно наследство.

През 2015 година в конкурса взеха участие общо 21 кандидата, от които 7 проекта получиха финансиране на обща стойност 21 000 лева.
Програма „Преводи”

Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество. Програмата подкрепя еднократни проекти за превод на българска художествена литература като допустимите разходи са за преводачески труд.

През 2015 година в конкурса взеха участие общо 6 кандидата, от които 5 проекта получиха финансиране на обща стойност 16 007 лева.

Програма „Целево финансово подпомагане”

Съгласно чл. 4, ал. 2 на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”, Управителният съвет на фонда взема решения за провеждане и на конкурси за целево финансово подпомагане на програми и проекти с голямо национално културно значение, невключени в програмата по чл. 3.

През 2015 година в конкурса взеха участие общо 8 кандидата, от които 7 проекта получиха финансиране на обща стойност 32 000 лева.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
Участие в значими тематични културни събития

По покана на община Ивайловград представител на НФ „Култура” участва в официалните чествания по повод на Празника на града.

Представител на НФК взе участие като официален гост в шестото издание на Конкурс Агора 2015 г. По традиция Платформа АГОРА подкрепя читалища, които заедно с местното население от съответното населено място са допринесли за подобряване на качеството на живота на общността и са предизвикали положителна промяна в своя град или село.

По покана на Държавен културен институт към министъра на външните работи представител на НФК участва в Публичен форум за Културна дипломация на тема: „ Слънчевата страна” на външната политика. Конферентната среща-дебат бе организирана със съдействието на Посолството на Република Кория и с подкрепата на Корейската фондация.

Представител на НФК взе участие на III-тата Национална конференция „Достъп на младите хора до култура”- Предизвикателства пред читалищата. Събитието се организира от БАРОК /Българска Асоциация на работодателите в областта на културата/ съвместно с Граждански институт. Проведен под патронажа на Министерството на младежта и спорта, Националният форум отбеляза обявеният от ООН „Международен ден на младежта”.
Участие в местни и регионални културни инициативи

По инициатива на кметството на с. Климент и на НЧ „Васил Левски- 1928”, общ. Карлово, с експертната подкрепа на представител на НФ „Култура”, успешно бе реализиран проект „По следите на изгубеното”. В рамките на 14-то издание на традиционния празник „Златна праскова”- 2015г., организиран от кметството на с. Гавраилово, общ. Сливен и НЧ „Слънце-1928”, представител на НФК бе поканен да участва в събитието. По повод на организираното от АЕК „ЕТЪР”- Габрово, първо издание на Балкански фолклорен фестивал „Сватбата- традиция и съвременност” представител на НФК бе официално поканен да сподели експертен опит и практика в подкрепата на съхраняването на нематериалното културно наследство и живи традиции в България. Във връзка с провеждането на Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия” 2015г. в гр. Ивайловград представител на НФК бе поканен да председателства журито на четвъртото издание на фестивалната проява.


Участие в проектни работни срещи и специализирани обучения

В съвместна инициатива на НФК и на преподавателски екип от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” студенти по Програма: Музикално майсторство” в специализирано обучение в областта на музикалния мениджмънт се запознаха с работата на НФК. Работната среща е част от практиката на студентите в различни структури. Представител на НФК представи финансиращите програми на Фонда, проектните и стратегическите му дейности, към които студентите проявиха зрял интерес. Представители на Фонда са взели участия в съвместни инициатили със Съюза на народните читалища, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и др.


Участие в международни програми и проекти

След обявен и спечелен конкурс по Програма „ Одисея „ 2015г., организиран от Европейската мрежа: ACCR - „Асоциация на културните центрове за срещи” към Министерство на културата и комуникациите на Република Франция в периода от 11 до 29 май 2015г., представител на НФК осъществи работен престой в седалището на Европейската мрежа в Париж. Представител на Национален фонд „Култура” взе участие в годишната европейска среща на IFACCA (Международна асоциация на съветите по изкуствата), която се проведе в дните от 9 до 11 септември в Осло, Норвегия. Представител на Национален фонд „Култура” взе участие в ежегодния Световен панаир на книгата във Франкфурт, Германия, на който тази година за първи път българската литература присъстваше в официалните събития.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд "Култура“

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

98 478

115 780

111 474

 

Персонал

66 150

90 513

90 513

 

Издръжка

27 328

20 267

19 761

 

Капиталови разходи

5 000

5 000

1 200

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

98 478

115 780

111 474

 

Персонал

66 150

90 513

90 513

 

Издръжка

27 328

20 267

19 761

 

Капиталови разходи

5 000

5 000

1 200

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

402 500

317 146

304 277

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

2 500

2 500

1 299

 

Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК

400 000

314 646

302 978

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

42 169

42 169

 

Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК

 

42 169

42 169

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

402 500

359 315

346 446

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

500 978

432 926

415 751

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

500 978

475 095

457 920

 

Численост на щатния персонал

5

5

4Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница