Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV.7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”страница8/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІV.7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”През 2015 г. програмата се изпълнява в съответствие с реализирането на следните цели:

Гарантиране спазването на правата върху интелектуалната собственост, чрез административен контрол относно спазването на правата върху обекти на авторското право и сродните му права и дейността на организациите за колективно управление на авторски и сродни права.

Подобряване на оперативността и ефективността на дейностите в рамките на законоустановените срокове.

Регулярни проверки на територията на цялата страна по спазването на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права /ЗАРПТОДМДНСОАПСП/.В изпълнение на програмата през 2015 г. е осъществено:

  • Административен контрол и защита на авторското право - масови проверки за спазването на ЗАПСП от различни категории ползватели, извършващи неправомерно използване на музикални произведения, на бизнес и развлекателен софтуер, на телевизионни програми и при предоставяне на достъп до обекти на закрила по електронен път и други обекти на закрила по ЗАПСП, както и по отношение на на дейността на организациите за колективно управление на права. Един от акцентите на тази дейност бяха проверките за предварително инсталиране на нелицензирани копия на компютърни програми върху нови компютри, предназначени за продажба, както и използването на нелегитимен приложен софтуер от малки и средни фирми. Значително внимание бе отделено и на сектора, свързан с препредаване на телевизионни програми, където в последно време е налице тенденция ползвателите (кабелни и сателитни оператори) да търсят и прилагат разнообразни начини за заобикаляне на законовите изисквания.

  • Изготвяне на експертни заключения по наказателни производства, образувани за престъпления срещу интелектуалната собственост.

  • Поддържане и администриране на регистри по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

  • Сътрудничество с неправителствени организации, работещи в областта на авторското право и сродните му права.

  • Законодателна дейност - започна подготовката за въвеждане в нашето законодателство на Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторските и сродни права и мултитериториалното лицензиране. През месец юни бе свикан Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата, на заседанието на който бе решено да се състави работна група, която да изработи ЗИД на ЗАПСП или нов закон.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма “Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”Мерна единица


План


Отчет

А

Б

1

2

1. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой удостоверения

1900

 2006

2. Извършени регистрации на наименования на артистични групи по ЗАПСП.


Брой регистрации

25

22

3.Вписвания в регистъра по чл.40, ал.4 от ЗАПСП организации за колективно управление на права


Брой вписвания
---

4. Извършени проверки по ЗАПСП


Брой проверки

550

610

5. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.97 от ЗАПСП


Брой актове

-

303

6.Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл.97 от ЗАПСП


Брой постановления

-

240

7. Проверки по ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой проверки

20

17

8. Съставени актове по Раздел втори на Глава четвърта от ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой актове

-

-

9. Наказателни постановления по Раздел 2 на Гл.4 от ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой постановления

-

-

10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство


Брой документи

-

71


Източници на информация за данните по показатели:

Информацията за данните е осигурена в резултат на събирането и обобщаването на информацията относно дейностите, които извършва ДАПСП в рамките на възложените компетенции.Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху  планираните/заявените целеви стойности:

Добра координация и сътрудничество между държавните институции в областта на правоприлагането по спазването на правата върху интелектуалната собственост.

Превантивно-възпиращо въздействие на извършваните проверки и контрол, формиращо тенденция към уреждането на дейностите, свързани с използване на обекти на авторско право и сродни права, както и тези от приложното поле на ЗАРПТОДМДНСОАПСП, в съответствие със законовите изисквания.

Подписан нов рамков договор между двете най-големи организации за колективно управление на права „Профон” и „Музикаутор” с най-голямата браншова организация в областта на туризма и хотелиерството БХРА. Споразумението е голям успех във взаимоотношенията правоимащи-ползватели в областта на публичното изпълнение на защитени произведения у нас, като дружествата намалиха своите тарифи за членове на упомената браншова организация. Очаква се това споразумение да доведе до сключването на голям брой нови договори между ползвателите и дружествата за колективно управление на правоносителите. Към настоящия момент положителната тенденция е преобладаваща и сключването и подновяването на вече сключени договори започва да се превръща в редовен процес, който се подпомага и от дейността на МК за осъществяване на проверки на озвучени обекти в цялата страна.

Ниско ниво на интерес към материални носители, съдържащи обекти, защитени по ЗАПСП за сметка на начините на използване на такива по електронен път – чрез интернет, on-demand и т.н.

Необходимост от повишаване на техническата и методическа подготовка на служителите, ангажирани с контрола по спазване на ЗАПСП в интернет среда.


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, директорът на дирекция „Авторско право и сродните му права”.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

350 050

222 365

220 508

 

Персонал

157 050

189 782

189 782

 

Издръжка

193 000

32 583

30 726

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

350 050

222 365

220 508

 

Персонал

157 050

189 782

189 782

 

Издръжка

193 000

32 583

30 726

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

48 500

57 034

57 034

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

48 500

57 034

57 034

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

48 500

57 034

57 034

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

398 550

279 399

277 542

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

398 550

279 399

277 542

 

Численост на щатния персонал

10

10

10


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, директорът на дирекция „Авторско право и сродните му права”.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница