Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14страница1/5
Дата11.01.2018
Размер0.72 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5


ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД


КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

31.12.2004


СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦА

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 2


КЛЮЧОВИ ДАННИ 11
БАЛАНС 12
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 14
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК 15
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 16
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 17
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 39


Отчет за управлението-консолидиранКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2004 г. НА

“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД


№ 1. Регистрация, управление и описание на дейността


"Златен лев Холдинг"АД е основан през 1999 год. в гр.София. Първоначалната регистрация на дружеството е от 23 юли 1999 год., по фирмено дело № 9220/1999 г. на Софийски градски съд.

Размерът на регистрирания акционерен капитал към 31.12.2004г. е 1 296 392 лв, разпределен в 1 296 392 броя поименни акции с номинална стойност от 1 лев.Основният предмет на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които “Златен лев Холдинг” участва; финансиране на дружества, в които “Златен лев Холдинг” участва; дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.

Седалище и адрес на управление:

гр. София-1111, ул.”Постоянство” №67БРегистрации:

Дан. № 1220129663

Булстат Ю 130037429

Към 31.12.2004 г. “Златен лев Холдинг” АД гр. София има мажоритарни участия и контролира следните дружества:
 • Водица Ботълинг ООД, със седалище и адрес на управление в с. Водица, общ. Попово. Предмет на дейност: бутилиране, дистрибуция и продажба на натурална минерална вода, рег. по ф.д. №. 314/2004 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, БУЛСТАТ 117032402, Дан. № 1181179747. Размер на капитала – 91 806 лв. Брой притежавани гласове –54 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 58.82 %

 • "Враца Старт" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Враца 3000, ул. "Шипка" № 2. Предмет на дейност: производство на отливки от черни метали и алуминий, рег. по ф.д. №. 3055/1993 г. по описа на Врачанския окръжен съд, БУЛСТАТ Ю-106007102, Дан. Nо. 1061504792. Размер на капитала – 629 250 лв. Брой притежавани гласове – 620 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 98.53 %;

 • "Елпром Елин" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Кубрат 7300, ул. "Добруджа" № 64. Предмет на дейност: производство на електро-инсталационни изделия и търговията им в страната и чужбина, рег. по ф.д. №. 30/1996 г. по описа на Разградския окръжен съд, партида 94, том 2, стр. 94, БУЛСТАТ 116003697, Дан. № 1172000017. Размер на капитала – 72 073 лв. Брой притежавани гласове – 60 209 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 83.5 %;1

 • "Новалис" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик 4400, ул. "Царица Йоанна" № 27. Предмет на дейност: производство на мебели, рег. по ф.д. № 3906/1991 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, том 1, регистър 1, стр. 72, БУЛСТАТ 112004064, Дан. №. 1131005233. Размер на капитала – 1 082 000 лв. Брой притежавани гласове – 1 156 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 97.72 %;

 • СТМ” АД (преименувано в "Карат Електроникс" АД), със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5004, ул. "Сан Стефано" № 32. Предмет на дейност: научно-техническа дейност, производство и търговия в областта на системи и средства за телеобработка на данни, микрокомпютни, локални и интегрални мрежи, регистриращи и измерващи изделия на микроелектрониката, рег. по ф.д. № 1403/07.06.2005 г. по описа на Великотърновския окръжен съд, БУЛСТАТ 104011529 , Дан. №. 1040000093. Размер на капитала – 597 929 лв. Брой притежавани гласове – 566 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 94.66 %;

 • "Златен лев Брокери" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.София 1111, ул. "Постоянство" № 67 Б. Предмет на дейност: инвестиционен посредник, рег.от ДКЦК с Решение № . 76-ИП/31.07.1998 г. и Решение № 76а-ИП/15.12.1999 г., БУЛСТАТ: Ю-121065187 , Дан. №. 1220092689. Размер на капитала – 530 000 лв. Брой притежавани гласове – 318 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 60.00 %;

 • "Златен лев Трейдинг" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Кракра" № 19. Предмет на дейност: външно търговска дейност, маркетингови проучвания, търговия и управление на недвижими имоти, рег. по ф.д. № 9522/2000 г. по описа на Софийски градски съд, фирмено отделение, БУЛСТАТ 130333271, Дан. №. 1220141388. Размер на капитала – 900 000 лв. Брой притежавани гласове – 900 000 броя акции. Дял от гласовете в общото събрание – 100 %;

В съответствие със законовите разпоредби “Златен лев Холдинг” АД гр. София изготвя и консолидиран финансов отчет. В консолидацията освен изброените по-горе дружества участват и следните дружества, непряко контролирани от Холдинга: • Агровитал ООД

 • Агровитал комерс ООД

 • Екоенергийни продукти ООД

 • Интразия ООД

 • СТМ – Румъния

Нито едно от дружествата в Групата няма статут на публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК.

В изпълнение на нормативните разпоредби предприятията в групата на “Златен лев Холдинг”АД изготвят финансовите отчети в съответствие с Националните счетоводни стандарти, с изключение на “Златен лев Брокери” ООД и СТМ АД, които изготвят финансови отчети в съответствие с МФСО.

Консолидираният годишен финансов отчет обхваща финансовите отчети на предприятията изготвени към една и съща дата - 31.12.2004г. при спазване на процедурите, установени в НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.
2. Дейност и финансови резултати за 2004 г.
2.1 Ликвидност

Дружествата от Групата показват разнопосочни тенденции по отношение на ликвидността. “Златен лев Холдинг” АД поддържаше добра ликвидност през цялата отчетна година. Краткосрочните финансови активи бяха под формата на заеми към дъщерни дружества и на ценни книжа в дружества с добра ликвидност по стандартите на българския капиталов пазар.

Дружествата Враца Старт АД, Елпром Елин АД, Златен лев Брокери ООД съхраниха показателите си за ликвидност. Влошена ликвидност се отчита при дружествата Златен лев Трейдинг ООД, Водица Ботълинг АД, Новалис АД. Причина за това са негативните финансови резултати за годината. Недостигът на парични средства в такива дружества се преодоляваше чрез финансирания от Холдинга под формата на заеми или вноски в капитала на тези дружества. В бъдеще основна насока за подобряване на ликвидността ще стане намаляването на загубите от дейността.

Като цяло Групата е следвала политика на осигуряване на ликвидност с вътрешни източници. Допълнителното финансиране или стартирането на нови значими инвестиционни проекти ще наложи промяна в тази политика.


2.2 Капиталови ресурси

В съответствие с набелязаната инвестиционна програма, през 2005 г. Дружеството ще разшири инвестициите в дъщерните си дружества Водица Ботълинг ООД, Златен лев Трейдинг ООД, Агровитал ООД. С цел балансиране на инвестиционните разходи в някои от дружествата Холдингът ще търси съфинансиране на необходимите инвестиции с външни партньори.

Независимо от общата конюнктура на ниски лихви, българският финансов сектор продължава да поддържа сравнително високо лихвено ниво по кредитите и това е неблагоприятен фактор за по-нататъшно инвестиране в дъщерните дружества, тъй като налага високи норми на възвръщаемост.

По отношение на капиталовите ресурси, Групата ще се придължа към политика да ползва външно финасиране чрез целеви заеми, отпускани директно на съответното дружество за реализация на конкретен инвестиционен проект, за сметка на намаляване на кредитните ангажименти на Холдинга.

Засега Холдингът не е правил опити за финансиране от чужбина при по-ниски лихвени нива, но тази възможност ще се проучва детайлно, ако капиталовите разходи трябва да се финансират от източници извън Групата.

Основната маса на входящите парични потоци в групата се формира от постъпления от клиенти. Изходящите парични потоци в преобладаващата си част са свързани с плащания към доставчиците и плащания на персонала. По отношение на вътрешногруповите парични потоци, основната посока е от “Златен лев Холдинг” АД към дъщерните дружества “Водица Ботълинг” ООД, “СТМ” АД, “Новалис” АД, “Златен лев Трейдинг” АД и “Агровитал” ООД под формата на инвестиционни заеми и/или капиталови вноски.

Съществува задбалансов пасив на Холдинга по гаранционно писмо в полза на Новалис АД пред френската фирма Сопрофен СА с лимит към 31.12.2004 г. от 70 000 евро. Не се предвиждат значими изменения в задбалансовите пасиви.

2.3. Резултати от дейността през 2004 г.

2.3.1.Основните показатели, които характеризират резултатите от дейността на групата на “Златен лев Холдинг”АД по консолидирания финансов отчет са следните:

Консолидиран отчет за доходите през 2004 г. (хил.лв.)НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

текуща
година


предходна година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

текуща
година


предходна година

А. Разходи за обичайната дейност

 

 

А. Приходи от обичайната дейност

 

 

I. Разходи по икономически елементи

 

 

1.Нетни приходи от продажби на:

 

 

1. Разходи за материали

7 261

3 241

- продукция

12 921

4 670

2. Разходи за външни услуги

1 761

926

- стоки

655

176

3. Разходи за амортизации

807

501

- материали

15

7

4. Разходи за възнаграждения

2 347

1 868

- услуги

217

343

5. Разходи за осигуровки

760

603

- други

540

833

6. Други разходи

292

731

Общо за група I

14 348

6 029

Общо за група I

13 228

7 870

II. Приходи от финансирания

26

32

II. Суми с корективен характер

 

 

III. Финансови приходи

 

 

1. Балансова стойност на продадените активи

237

564

1. Приходи от лихви

110

185

2. Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин

(293)

(31)

2. Приходи от дивиденти

 

1

3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство

(30)

(407)

3. Положителни разлики от операции с финансови активи

316

7 845

4. Други суми с корективен характер

(2)

3

4. Положителни разлики от промяна на валутните курсове

39

30

Общо за група II

(88)

129

5. Други приходи от финансови операции

18

 

III. Финансови разходи

 

 

Общо за група III

483

8 061

1. Разходи за лихви

20

11
 
 

 

2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи

47

6

 

 

 

3. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове

59

109

 

 

 

4. Други разходи по финансови операции

52

90

 

 

 

Общо за група III

178

216

 

 

 

Б.Общо разходи за дейността ( I + II + III )

13 318

8 215

Б.Общо приходи за дейността ( I + II + III )

14 857

14 122

В.Печалба от обичайна дейност

1 539

5 907

В.Загуба от обичайната дейност

-

-

IV: Извънредни разходи

 

4

IV.Извънредни приходи

 

 

Б.Общо разходи ( I + II + III )

13 318

8 219

Б.Общо приходи ( I + II + III )

14 857

14 122

В. Счетоводна печалба

1 539

5 903

В. Счетоводна загуба

-

-

Г. Разходи за дейността

291

73

 

 

 

1. Данъци от печалбата

291

73

 

 

 

2. Други

 

 

 

 

 

Е. Печалба ( В - Г )

1 248

5 830

Г. Загуба

-

-

- печалба на групата

1 224

6 194

 

 

 

- печалба на миноритарното участие

24

(364)

 

 

 

ВСИЧКО ( Г+Д )

14 857

14 122

ВСИЧКО ( Г+Д )

14 857

14 122

Каталог: img -> uploaded -> docs
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
docs -> Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции
docs -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница