Отчетът е изготвен в съответствие с изискването на чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондацията. І. Личен съставДата14.01.2019
Размер304.9 Kb.
ТипОтчет
О Т Ч Е Т

Относно дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Отчетът е изготвен в съответствие с изискването на чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондацията.І. Личен състав

1. През периода Управителният съвет на Фондацията осъществяваше дейността си в състав: Йордан Йорданов – председател, Ели Христова – член на съвета (осъществявала функции до 08.03.2018 г., подала оставка на 12.03.2018 г.), проф. Дончо Хрусанов – член на съвета, Емилия Недева – член на съвета и Любомир Денев – член на съвета.

2. В трудови правоотношения с Фондацията през отчетния период са следните лица:

- Томислав Тошков – координатор;

- Велислава Никифорова – организатор обучения – в отпуск по майчинство;

- Руска Демирова – технически сътрудник – в отпуск по майчинство;

- Юлияна Раева – домакин;

- Екатерина Станчева – главен счетоводител;

- Павла Сивова – организатор обучения, изпълняващ половин работен щат – по заместване на Велислава Никифорова;

- Борислав Войташ – организатор обучения, изпълняващ половин работен щат – по заместване на Велислава Никифорова;

3. По граждански договори са ангажирани следните лица:

- Александър Зарев – хигиенист, почиства 2 пъти седмично всички помещения при възнаграждение от 40 лв. на посещение /общо – 320 лв. на месец/. При извънредни случаи се налага допълнително почистване.
ІІ. Имущество и финансови средства на фондацията

С решение № 656 от 22.03.2018 г. на Висшия адвокатски съвет беше утвърден бюджетът на Фондация „ЦОА „Кр. Цончев”.


Изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. е както следва:ІІІ. Заседания на Управителния съвет

През периода бяха проведени 9 заседания на съвета и взети 58 решения, от които 52 “единодушно”, 2 решения – с 3 гласа “за” и 1 “въздържал се”, 2 решения с по 1 глас “против”.

Когато някой член на Управителния съвет не беше в състояние физически да присъства на някое заседание, се включваше по скайп.

На всички заседания участие вземат председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова и главният секретар адв. Стефка Въжарова.

Материалите за заседанията на Управителния съвет се предоставят на участващите в заседанието в електронен вид, като постепенно се преустановява употребата на хартия.
ІV. Обучителна дейност

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” извърши дейността си в следните основни направления:
 1. Семинари в помещенията, предоставени на центъра от Висшия адвокатски съвет, гр. София, ул. „Калоян” № 8, ет. 4.

Темите на курсовете, организирани за адвокатите в помещенията на Центъра, се избират според предложенията, които адвокатите лично отправят до ЦОА посредством попълване на анкетните карти, раздавани на всеки участник преди всяко обучение. Тези анкетни карти съдържат както възможност адвокатите да посочат предпочитани теми и лектори, така и въпроси, свързани с тяхната лична оценка на курсовете, проведени до момента в Центъра.

През периода бяха проведени 37 обучения с участието на общо 41 лектори и сумарна продължителност 266 академични часа. Конкретните курсове, теми и лектори са подробно изложени в Приложение № 2.
 1. Семинари в страната, организирани съвместно с адвокатските съвети

Темите на курсовете, организирани за адвокатските съвети в страната, се избират по предложение на колегиите, които се отправят до Центъра за обучение на адвокати по електронен път. Преди началото на всяко шестмесечие ЦОА се обръща към ръководствата на всички колегии с молба да посочат предпочитани теми за семинари, както и евентуално конкретни приоритетни лектори и дати за обученията.

През периода бяха проведени 56 обучения с участието на общо 30 лектори и сумарна продължителност 371 академични часа. Конкретните курсове, теми и лектори са подробно изложени в Приложение № 3.
 1. Семинар за подготовка на кандидатите, които се явяват на изпита за адвокати и младши адвокати

В периода 23-26 април 2018 г. в помещенията на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ се проведе традиционният Курс за подготовка на кандидатите за адвокатския изпит. Лектори бяха: адв. Ивайло Костов, съдия Калина Анастасова, гл. ас. д-р Капка Георгиева, адв. Иглика Василева, проф. д.ю.н. Георги Митов и адв. Виктор Токушев. Както винаги, лекторите бяха на голяма висота и участниците в семинара заявиха това в анкетните карти.

Участниците в курса бяха 85 души.

Тъй като това обучение се отнася до лица, които не са адвокати, Управителният съвет следва създадената практика да събира такса самоучастие за курса. Данните са, както следва:

Общо събрани средства от таксата за участие: 14 760 лв. Разходите за кафе-паузи са 412,26 лв. Лекторски възнаграждения: 6 000 лв. Остатък: 8 347,74 лв. Благодарение на възможността за видео-връзка между зала 3. и зала 2., успяхме да посрещнем голям брой участници в обученията и по този начин се съкратиха разходите за наем на зали, като използвахме помещенията на ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4.
 1. Семинари с лектори от чужбина

През месец юни 2018 г. в гр. Варна Центърът за обучение на адвокати съвместно с Адвокатска колегия – Варна и Съюзната адвокатска камара на Германия организира семинар с участието на чуждестранни лектори. Темата на обучението беше “Адвокатското професионално право в Германия”. Подробностите за гореспоменатите мероприятия са описани в Приложение № 4.
5. Семинари, изнесени извън територията на страната

През месец април 2018 г. бе проведено обучение в гр. Хага, Холандия на тема “Международно наказателно право”. В рамките на посещението адвокатите имаха възможност да посетят Международния съд на ООН, Общия адвокатски съвет в гр. Хага, Специализирания трибунал за престъпленията в Косово и Международния наказателен съд. Подробностите за гореспоменатите мероприятия са описани в Приложение № 5.
 1. Съвместни семинари с други организации

През периода бяха проведени 7 обучения съвместно с други органиации. Състояха се семинари, организирани заедно с Националното бюро за правна помощ, както и кръгла маса, в която участваха представители както на НБПП, така и на Институт “Отворено общество”. Подробностите за гореспоменатите мероприятия са описани в Приложение № 6.


 1. Курс за подготовка по право на Европейския съюз с възможност за придобиване на удостоверение за следдипломна квалификация.

След огромния успех на Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС през изминалата година, УС взе решение и през настоящата година да се проведе второ издание на курса. Той се провежда в четири обучителни центъра – гр. Бургас, гр. Велико Търново, гр. Благоевград, гр. Пловдив. Програмата е от пет модула. Обучаващите се адвокати са рекорден брой – 477 души (Велико Търново – 120 участници, Бургас – 150 участници, Благоевград – 94 участници, Пловдив – 113 участници). Лектори са: проф. дюн Атанас Семов, доц. д-р Юлия Захариева, гл. ас. д-р Иван Стойнев и гл. ас. д-р Христо Христев.


 1. Специализирано обучение по вещно право.

Поради нарастващия интерес на българските адвокати към систематизираните учебни курсове, УС на ЦОА взе решение и провежда успешно Специализиран курс по вещно право. Тематиката на курса включва актуални въпроси на правото на собственост върху недвижими вещи, провокирани от влиянието на нормите на административното право върху правомощията на носителя на вещните права. Задълбочаващата се тенденция за приемане на разпоредби с вещноправно действие в различни закони, уреждащи публичноправни отношения, затруднява правоприлагането и защитата на правото на собственост.

Специално внимание е отделено на неприкосновеността на собствеността като основен конституционен принцип и ограниченията на собствеността, налагани в защита на обществени интереси и за благоустройствени цели.

В самостоятелен раздел са обособени правните режими на държавната и общинската собственост и отчуждаването за задоволяване на държавни и общински нужди.

В лекторския екип са включени Камелия Маринова – съдия във ВКС, Емануела Балевска – съдия във ВКС, Борислав Белазелков – съдия във ВКС, Любомира Мотова – съдия във ВАС, Нейко Димитров – съдия в ОС Варна, Ирена Обретенова – съдия в АС Варна, Валентина Бакалова - адвокат, Стефан Тодоров – главен експерт към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) към Народното събрание, Емил Ядков – адвокат, Любомир Денев – адвокат и други.

Записаните участници за курса са 120.


 1. Дистанционно онлайн обучение на тема: „Искови производства по АПК“

През отчетния период беше проведено и първото в историята на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ дистанционно онлайн обучение за адвокати на тема: „Искови производства по АПК“. Водещи на курса бяха проф. д-р Дончо Хрусанов и съдия Юлия Георгиева от АССГ. Записаните участници за обучението бяха 41, от които 35 завършиха успешно обучението и получиха сертификати.

За провеждане на онлайн обучението беше създадена специална платформа към официалния уебсайт на ЦОА „Кръстю Цончев“, в която участниците можеха да четат лекции, да решават дадените им от водещите казуси и тестове, както и да коментират помежду си или да задават въпроси към лекторите.
 1. Дни на адвокатите

В периода 31 май - 3 юни 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” до гр. Варна се състоя второто издание на съвместно организираното от Висшия адвокатски съвет и ЦОА „Кръстю Цончев“ мероприятие Дни на адвокатите. Проведоха се състезания за решаване на съдебни казуси за млади адвокати в областта на гражданското и наказателното право. Участваха 8 отбора – 2 от гр. Велико Търново, 2 от гр. Пловдив, 3 от гр. Варна и 1 смесен отбор от гр. Благоевград и гр. Шумен. Председател на журито по гражданско право беше съдия Красимир Влахов, а по наказателно право – проф. Лазар Груев. В надпреварата за първото място в решаването на гражданскоправни казуси наравно завършиха отборът на Адвокатска колегия - Велико Търново и отборът на Адвокатска колегия - Варна. Състезанието за решаване на наказателноправни казуси също беше спечелено от двата отбора, класирали се за финал - това са: отборът на Адвокатска колегия - Варна и смесеният отбор на АК - Благоевград и АК – Шумен.

Освен това се състоя и спортен турнир по тенис, който също се радваше на масово участие в двата дни от провеждането си.

За Дните на адвокатите се записаха 168 адвокати от цялата страна. Събитието имаше голям успех, тъй като даде възможност на много млади колеги от цялата страна да премерят професионални и спортни сили. Не по-малко значение имаше общуването между колегите и създаването на професионални и приятелски връзки.

Висшият адвокатски съвет връчи награди и подаръци на победителите в състезанията.

Проведоха се и два семинара – единият на тема „Съставяне, изпълнение и отчет на бюджет на адвокатските съвет“ с лектор проф. Стоян Александров, а другият – „Електронните документи“ с лектор проф. Георги Димитров.

Адвокатският съвет – гр. Варна допринесе значително за успеха на събитието с участие в организацията и състезателната дейност.


V. Техническо обезпечаване на дейността
1. Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” ползва създадената от Висшия адвокатски съвет материална база на ул. „Калоян” № 8, за която полага внимателни грижи. Благодарение на аудио-визуалната система, която позволява интерактивната комуникация между отделните зали и излъчването на семинарите онлайн в реално време, адвокатите имат възможност да наблюдават на живо всички мероприятия, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ на което и място да се намират.

2. От есента се планира видео архивиране на семинарите (запазването им на страницата на ЦОА), така че по всяко време да могат да бъдат гледани.

Освен това се подготвят и нови възможности за по-бързо известяване на адвокатите за провежданите от Центръа за обучение на адвокати мероприятия, така че мейлите със съобщенията за тях да се получават в рамките на няколко часа от всички адресати. За всяко едно мероприятие ЦОА уведомява адвокатите чрез своя официален уебсайт, както и чрез фейсбук страницата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“:


АДВОКАТ ЙОРДАН ЙОРДАНОВПриложение № 2
Семинари в помещенията, предоставени на центъра от Висшия адвокатски съвет, гр. София, ул. „Калоян” № 8, ет. 4.
През периода бяха проведени следните обучения:
ЯНУАРИ

 1. Дата на провеждане: 16.01.2018 г. (вторник)

Тема: «Новите промени в НПК»

Лектор: съдия д-р Павлина Панова 1. Дата на провеждане: 17 и 18.01.2018 г. (сряда и четвъртък)

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова 1. Дата на провеждане: 24.01.2018 г. (сряда)

Тема: “Отменителен и косвен иск”

Лектор: проф. дюн Иван Русчев 1. Дата на провеждане: 30.01.2018 г. (вторник)

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Валя Рушанова 1. Дата на провеждане: 31.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч.

Тема: “Противоречието с актовете на КС – касационно основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК”

Лектор: проф. д-р Пенчо Пенев

ФЕВРУАРИ 1. Дата на провеждане: 06.02.2018 г. (вторник)

Тема: “Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с актове на Съда на ЕС”

Лектор: адв. Станислав Костов 1. Дата на провеждане: 07.02.2018 г. (сряда)

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев 1. Дата на провеждане: 13.02.2018 г. (вторник)

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Лада Паунова 1. Дата на провеждане: 14.02.2018 г. (сряда)

Тема: “Реституция по ЗСПЗЗ и териториите по §4 ПЗР от ЗСПЗЗ”

Лектор: съдия Камелия Маринова 1. Дата на провеждане: 15.02.2018 г. (четвъртък)

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: проф. д-р Валентина Попова 1. Дата на провеждане: 20.02.2018 г. (вторник)

Тема: “Актуални въпроси във връзка със Закона за мерките против изпирането на пари (ЗМИП) и приложима съдебна практика”

Лектор: адв. Гинка Христова и съдия Любка Петрова 1. Дата на провеждане: 21.02.2018 г. (сряда)

Тема: “Реституция в урбанизираните територии. Особености на споровете, касаещи реституираните имоти и косвен съдебен контрол”

Лектор: съдия Камелия Маринова 1. Дата на провеждане: 27.02.2018 г. (вторник)

Тема: „Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от месец октомври 2017 г.“

Лектор: адв. Валя Гигова

МАРТ 1. Дата на провеждане: 01.03.2018 г. (четвъртък) от 16:00 ч.

Представяне на книгата на адв. Мария Шаркова „Медицинският деликт“

Книгата е издание на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. -изследване на съдебната практика за периода от 2007 до 2017г. Читателите ще имат възможност да се запознаят с предмета на изследването, методите му и събраните данни-брой на делата, брой на уважените и отхвърлени искове, данни за разглеждането на делата от въззивна и касационна инстанция, рискови специалности, неимуществени вреди.
Разгледани са основни материалноправни проблеми, свързани с фактическия състав на деликта, като са анализирани и представени множество съдебни решения от проучените общо 238 дела.
Книгата се разпространява безплатно по време на смеинари, организирани от ЦОА, с участието на адв. Мария Шаркова. Редактор на изследването е адвокат Даниела Доковска, коректор Радомир Мирчев, а художник на елегантната корица е Кирил Златков. 1. Дата на провеждане: 06.03.2018г. (вторник)

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов 1. Дата на провеждане: 07.03.2018 г. (сряда)

Представяне на книгата на Десислава Давидкова „Защитникът в наказателния процес на Република България“ 1. Дата на провеждане: 13.03.2018 г. (вторник)

Тема: „Възстановяване на запазена част. Различните хипотези на възстановяване на запазена част – при намаляване на универсално завещателно разпореждане; при намаляване на частни завещателни разпореждания или дарения; възстановяване на запазена част при дарение или завет на един недвижим имот, както и при завет на плодоползване или пожизнена рента; отменителния иск по чл. 37 ЗН. Актуалното становище на ВКС по различните въпроси“

Лектор: адв. Венцислав Л. Петров 1. Дата на провеждане: 15.03.2018 г. (четвъртък)

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: адв. Ина Лулчева 1. Датана провеждане: 20.03.2018 г. (вторник)

Тема: "Неимуществени вреди-справедливост и други проблеми. Практика на ЕСПЧ, на СЕС и на българските съдилища“
Лектори: адв. Мария Шаркова, адв. Михаил Екимджиев, адв. Катина Бончева
 1. Дата на провеждане: 22.03.2018 г. (четвъртък)

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: съдия Албена Ботева 1. Дата на провеждане: 27.03.2018 г. (вторник)

Тема: „Правни проблеми на косвения иск по чл. 134 ЗЗД“

Лектор: проф. дюн Иван Русчев 1. Дата на провеждане: 29.03.2018 г. (четвъртък)

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: съдия Галина Захарова

АПРИЛ 1. Дата на провеждане: 03.04.2018 г. (вторник)

Тема: „Практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП. Особености при попълване на ЕЕДОП“

Лектор: Нина Илковска 1. Дата на провеждане: 04.04.2018 г. (сряда)

Тема: „Специални умения и стратегии на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чуди търговски регистри и портали“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева 1. Дата на провеждане: 17.04.2018 г. (вторник)

Тема: „Охранителни производства по Закона за наследството. Спорна съдебна практика в производството по чл. 51 от ЗН“

Лектор: съдия Михаил Малчев 1. Дата на провеждане: 20-21.04.2018 г. (петък и събота)
  Семинар: „Права на човека по ЕКПЧ“
  Тема 1 : „Въведение, Общи принципи на ЕКПЧ“


Тема 2 : „Въведение в ползването на достъпните източници на информация“

Тема 3 : „Защита пред съда в Страсбург“

Лектори: Здравка Калайджиева и София Разбойникова 1. Дата на провеждане: 23-26.04.2018 г. (понеделник-четвъртък)

Курс за подготовка за адвокатския изпит 1. Дата на провеждане: 28.04.2018 г. (събота)

Тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

МАЙ 1. Дата на провеждане: 02.05.2018 г. (вторник)

Тема: „Реформата в НПК“

Лектор: адв. Даниела Доковска 1. Дата на провеждане: 10.05.2018 г. (четвъртък)

Семинар: Права на човека по ЕКПЧ

Тема 4: „Конфискация, обезпечения и отнемане на имущество в практиката на ЕСПЧ“

Лектор: Здравка Калайджиева 1. Дата на провеждане: 11-12.05.2018 г. (петък и събота)

Първи модул от Курса по вещно право 1. Дата на провеждане: 14.05.2018 г. (понеделник)

Тема: “Искът по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ за вреди от нарушение на права, защитени от чл. 5, пар. 1-4 от Конвенцията. Мярката за неотклонение задържане под стража и възможни нарушения на правото на свобода и сигурност по чл. 5 от ЕКЗПЧ”

Лектор: адв. Снежана Стефанова 1. Дата на провеждане: 18-19.05.2018 г. (петък и събота)

Втори модул от Курса по вещно право 1. Дата на провеждане: 29.05.2018 г. (вторник)

Тема: „Обезпечителните мерки по Административнопроцесуалния кодекс (Предварително изпълнение и спиране на предварителното изпълнение на административния акт. Представяне на актуалната практика на ВАС)

Лектор: съдия Соня Янкулова


ЮНИ 1. Дата на провеждане: 08-09.06.2018 г. (петък и събота)

Трети модул от Курса по вещно право 1. Дата на провеждане: 11.06.2018г. (понеделник)

Тема 5 : „Позитивни задължения на държавата за закрила на живота – бедствия, институции, опасни ситуации.“

Лектор: Здравка Калайджиева 1. Дата на провеждане: 22-23.06.2018 г. (петък и събота)

Четвърти модул от Курса по вещно право

Приложение № 3
Семинари в страната, организирани съвместно с адвокатските съвети
През периода бяха проведени следните обучения:

ЯНУАРИ


 1. Дата и място на провеждане: 19.01.2018 г.

за АК Хасково

Тема: “Отменителен и косвен иск”

Лектор: проф. дюн Иван Русчев

 1. Дата и място на провеждане: 20.01.2018 г.

за АК Стара Загора

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова

 1. Дата и място на провеждане: 20.01.2018 г.

за АК Варна

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: съдия Диана Митева

ФЕВРУАРИ

 1. Дата и място на провеждане: 01-03.02.2018 г.

за АК Варна

Курс по медиация – I част

Лектори: адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова

 1. Дата и място на провеждане: 09.02.2018 г.

за АК Русе

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: съдия Борислав Белазелков

 1. Дата и място на провеждане: 16-18.02.2018 г.

за АК Варна

Курс по медиация – II част

Лектори: адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова

 1. Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г.

за АК Плевен

Тема: “Актуални промени в ГПК”

Лектор: съдия Диана Митева

 1. Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г.

за АК Русе

Тема: “Производство по стабилизация на търговеца“

Лектор: съдия Костадинка Недкова

 1. Дата и място на провеждане: 23.02.2018 г.

за АК Благоевград

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: проф. д-р Валентина Попова

МАРТ


 1. Дата и място на провеждане: 17-18.03.2018 г.

за АК Варна, Велико Търново, Габрово, Бургас, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектори: съдия Емануела Балевска и проф. д-р Валентина Попова

 1. Дата и място на провеждане: 17.03.2018 г.

за АК Велико Търново

Тема: „Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“

Лектор: адв. Боряна Мусева

 1. Дата и място на провеждане: 23.03.2018 г.

за АК Ямбол

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектор: съдия Диана Митева

 1. Дата и място на провеждане: 23.03.2018 г.

за АК Стара Загора

Тема: „Актуални въпроси по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Обхват на отговорността, субекти на отговорността, материалноправни и процесуалноправни предпоставки за реализирането ѝ по чл. 1 и по чл. 2 от ЗОДОВ. Приложимост на ЗОДОВ по отношение на нарушение на основни права и свободи, регламентирани от ЕКПЧ, извършено от административни органи и длъжностни лица. Анализ на практиката на българския съд. Процедура по новата Глава шеста и искът по Глава седма от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“

Лектори: адв. Катина Бончева и адв. Михаил Екимджиев

 1. Дата и място на провеждане: 24.03.2018 г.

за АК Пловдив

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработване и защита на личните данни съгласно Регламент EU 2016/679 (GDPR): Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ регламент относно защитата на данни/“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 1. Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г.

за АК Кърджали

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Валя Рушанова

 1. Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г.

за АК Ловеч

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектор: съдия Борислав Белазелков

 1. Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г.

за АК Плевен

Тема: «Специфични спорове и производства, свързани с наследяването»

Лектор: съдия Светлана Калинова


АПРИЛ 1. Дата и място на провеждане: 13.04.2018 г.

за АК Пазарджик

Тема: „Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство след промените от м. октомври 2017 г.“

Лектор: адв. Валя Гигова

 1. Дата и място на провеждане: 13.04.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Проблеми на въззивното производство ГПК“

Лектор: доц. Таня Градинарова

 1. Дата и място на провеждане: 13.04.2018 г.

за АК Плевен

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 1. Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г.

за АК Монтана

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни проблеми на погасителната давност“

Лектор: съдия Михаил Малчев

 1. Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г.

за АК Стара Загора

Тема: „Възстановяване на запазена част – Различните хипотези на възстановяване на запазена част – при намаляване на универсално завещателно разпореждане; при намаляване на частни завещателни разпореждания или дарения; възстановяване на запазена част при дарение или завет на един недвижим имот, както и при завет на плодоползване или пожизнена рента; отменителният иск по чл. 37 ЗН. Актуалното становище по ВКС по различните въпроси“

Лектор: адв. Венцислав Л. Петров

 1. Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г.

за АК Смолян

Тема: “Промените в ГПК“

Лектор: адв. Валя Гигова


 1. Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Актуални промени в КТ и КСО от 01.01.2018 г. Оспорване на индивидуалните административни актове, издавани от длъжностните лица на ТПО“

Лектор: адв. Наско Станев

 1. Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г.

за АК Русе

Тема: „Искове по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД“

Лектор: съдия Красимир Машев


 1. Дата и място на провеждане: 20-21.04.2018 г.

за АК Бургас

Тема: „ Актуални проблеми при прилагането на Закона за управление на етажната собственост “

Лектор: Стоян Ставру

 1. Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г.

за АК Сливен

Тема 1: „Брачен договор в изпълнителния процес. Способи за защита на взискателя“

Лектор: съдия Стилияна Григорова

Тема 2: „Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с актове на Съда на ЕС“

Лектор: адв. Станислав Костов

 1. Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г.

за АК Велико Търново

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 1. Дата и място на провеждане: 22.04.2018 г.

за АК Шумен

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 1. Дата и място на провеждане: 27.04.2018 г.

за АК Хасково

Тема: „Измененията в ГПК“

Лектор: адв. Таня Градинарова

 1. Дата и място на провеждане: 28.04.2018 г.

за АК Велико Търново

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Проект с НБПП по ОПДУ

МАЙ

 1. Дата и място на провеждане: 02.05.2018 г.

за АК Пазарджик

Тема: “Защита на личните данни”

Лектор: Невин Фети

 1. Дата и място на провеждане: 11.05.2018 г.

за АК Кърджали

Тема: “Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори”

Лектор: съдия Красимир Машев

 1. Дата и място на провеждане: 11-12.05.2018 г.

за АК Благоевград

Тема за 11.05.18 г.: „Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между собственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 ЗН. Предявяване на вземанията“

Лектор: съдия Светлана Калинова

Тема за 12.05.18 г.: „Новият регламент за защита на личните данни“

Лектор: съдия Николай Ангелов


 1. Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г.

за АК Стара Загора

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Проект с НБПП по ОПДУ

 1. Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г.

за АК Силистра и АК Велико Търново в гр. Силистра

Тема: „Гражданска отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества“

Лектор: адв. Явор Нотев и адв. Красимира Иванова

 1. Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)”

Лектор: Гергана Николова

 1. Дата и място на провеждане: 17.05.2018 г.

за АК Хасково

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов 1. Дата и място на провеждане: 18.05.2018 г.

за АК Пловдив

Тема: „Адвокатска етика, поведение в съдебна зала и отношение между адвокат и клиент“

Лектор: адв. Даниела Доковска

 1. Дата и място на провеждане: 18.05.2018 г.

за АК Смолян

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 1. Дата и място на провеждане: 19.05.2018 г.

за АК Търговище, изнесен в гр. Велинград

Тема: „Промените в ГПК“

Лектор: съдия Албена Ботева

 1. Дата и място на провеждане: 19.05.2018 г.

за АК Перник

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: адв. Румяна Йорданова

 1. Дата и място на провеждане: 19.05.2018 г.

за АК Благоевград

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

Проект с НБПП по ОПДУ

 1. Дата и място на провеждане: 26.05.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове наказателни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: адв. Снежана Стефанова

Проект с НБПП по ОПДУ
ЮНИ 1. Дата и място на провеждане: 01-02.06.2018 г.

за АК Бургас, изнесен в гр. Поморие

Тема: „Актуални промени в ГПК: първа инстанция и касационно обжалване. Заповедно и изпълнително производства“

Лектор: съдия Емануела Балевска

 1. Дата и място на провеждане: 02.06.2018 г.

за АК Пазарджик, изнесен в с. Лозенец

Тема: „Разваляне на двустранни договори“

Лектор: съдия Красимир Машев

 1. Дата и място на провеждане: 01.06.2018 г.

СОК “Камчия”, Дни на адвокатите

Тема: „Съставяне, изпълнение и отчет на бюджет на адвокатските съвети“

Лектор: проф. д-р Стоян Александров

 1. Дата и място на провеждане: 02.06.2018 г.

СОК „Камчия“, Дни на адвокатите

Тема: „Електронните документи“

Лектор: проф. д-р Георги Димитров

 1. Дата и място на провеждане: 08.06.2018 г.

за АК Русе

Тема: „Съдебната делба“

Лектор: съдия Светлана Калинова

 1. Дата и място н провеждане: 09.06.2018 г.

за АК Бургас

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: Невин Фети

 1. Дата и място на провеждане: 22.06.2018 г.

за АК Русе

Тема: „Разваляне на договор за гледане и издръжка. Отмяна на дарение“

Лектор: съдия Красимир Машев

 1. Дата и място на провеждане: 23.06.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Промените в НПК“

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

 1. Дата и място на провеждане: 23-24.06.2018 г.

за АК Враца, изнесен в гр. Кюстендил

Тема 1: „Неравноправни клаузи в потребителските договори /договор за потребителски кредит, за предоставяне на мобилни услуги, на електро и топло енергия, застрахователните договори“

Лектор: съдия Емилия Василева

Тема 2: „Актуални въпроси от съдебната практика по делата за документни престъпления по Глава 9 от Особената част на НК“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

 1. Дата и място на провеждане: 28.06.-03.07.2018 г.

за АК Смолян, изнесен пътуващ семинар (Белград, Загреб, Дубровник, Плитвички езера, Ниш)

Тема: „Брачен договор - специфики и преглед на съдебната практика. Отказ от наследство. Видове наследяване“

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

 1. Дата и място на провеждане: 29.06.2018 г.

за АК Ямбол

Тема: “Неравноправни клаузи в потребителските договори (договор за потребителски кредит, за предоставяне на мобилни услуги, на електро- и топлоенергия; в застрахователните договори)”

Лектор: съдия Красимир Машев

 1. Дата и място на провеждане: 29.06.2018 г.

за АК Плевен

Тема: „Компютърните престъпления“

Лектор: проф. д-р Георги Димитрова

Приложение № 4
Семинар с лектори от чужбина

• Дата и място на провеждане: 13.06.2018 г.гр. Варна, ФКЦ, зала „Пресцентър“

Тема: „Адвокатското професионално право в Германия“

На 13.06.2018 г. във Фестивалния и конгресен център в гр. Варна се проведе Българо-немски семинар относно адвокатското професионално право в Германия. Организатори на събитието бяха Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, Адвокатски съвет - Варна, както и Съюзната адвокатска камара на Германия. Лектори на мероприятието бяха управителят на Съюзната адвокатска камара на Германия адв. д-р Вероника Хорер, председателят на Адвокатската камара на Бранденбург адв. д-р Франк Енгелман и членът на Помирителната комисия на Немската федерална адвокатура и бивш председател на Върховния съд в Берлин г-жа Моника Ньоре.

Семинарът беше открит от председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов и от председателя на Адвокатска колегия - Варна адв. Юлиян Георгиев - домакини на събитието.

По време на обучението присъстващите адвокати се запознаха с особеностите на адвокатското професионално право в Германия, дейността на европейските адвокати там, както и с немската правосъдна система и съдебната медиация.

Приложение № 5
Семинар, изнесен извън територията на страната
През периода се проведе следното обучение:
• Дата и място на провеждане: 15-18.04.2018 г.

гр. Хага, Кралство Нидерландия

Тема: „Международно наказателно право“
Участниците в обучението посетиха Международния съд на ООН в Двореца на мира. Там българските адвокати се запознаха с дейността на институцията в Заседателната зала на Съда.

Осъществи се и посещение в Общия адвокатски съвет в гр. Хага, Холандия. Там участниците се запознаха с организацията и дейността на адвокатската професия в Холандия. Акценти по време на срещата с представителите на Международния отдел на холандската адвокатура бяха продължаващото обучение и квалификацията на холандските и българските адвокати, както и организацията и функционирането на правната помощ в двете страни.

В програмата беше включено и посещение на Специализирания трибунал за престъпленията в Косово и се проведе среща с Председателя на Съда проф. Екатерина Трендафилова, главния регистратор и говорителя на Специализираната прокуратура. Председателят на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов удостои с почетния плакет на Центъра за обучение на адвокати съдия Екатерина Трендафилова.

В края на обучението, се осъществи и посещение на българските адвокати в Международния наказателен съд.
Приложение № 6
Съвместни семинари с други организации

През периода са проведени следните обучения:

 • Дата на провеждане: 11.01.2018 г.

Кръгла маса на НБПП и Институт «Отворено общество – София» • Дата на провеждане: 19.03.2018 г.

Обучение на НБПП по бежанско право

Лектор: адв. Илиана Савова
През отчетния период Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ кандидатства и беше одобрен за изпълнител по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На ЦОА беше възложено изработването на три квалификационни програми и провеждането на пет обучения по тях. Програмите бяха изработени от доц. д-р Боряна Мусева, доц. д-р Ралица Илкова и адв. Снежана Стефанова.Проведоха се следните пет обучения по проекта:


 • Дата на провеждане: 28.04.2018 г.

за АК София, в ЦОА „Кръстю Цончев“

Тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова


 • Дата и място на провеждане: 28.04.2018 г.

за АК Велико Търново

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева

 • Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г.

за АК Стара Загора

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева

 • Дата и място на провеждане: 19.05.2018 г.

за АК Благоевград

Тема: „Особеностите на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

 • Дата и място на провеждане: 26.05.2018 г.

за АК Варна

Тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове наказателни дела на чуждестранни граждани“

Лектор: адв. Снежана Стефанова

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница