Отговор на Правителството на България на препоръките в Доклада от 12 ноември 2010 г на Работната група по Универсалния периодичен прегледДата22.07.2016
Размер59.36 Kb.
Отговор на Правителството на България на препоръките в Доклада от 12 ноември 2010 г. на Работната група по Универсалния периодичен преглед (A/HRC/WG.6/9/L.7)
Правителството на Република България приветства препоръките, направени по време на нейния Универсален периодичен преглед на 4 ноември 2010 г. След внимателна оценка, България приема следните препоръки: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 76, 84, 86, 88, 89, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113.
България приема препоръки № 1, 10, 21, 28, 30, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 106, като ги счита за вече изпълнени или в процес на изпълнение.
Относно останалите препоръки България желае да изложи следните отговори:
Препоръка № 2

Не се приема.

България не може да приеме препоръката и отбелязва, че българското законодателство вече гарантира повечето от правата, залегнали в Конвенцията на ООН относно защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства. България, обаче, не може да се присъедини към предложения акт, тъй като той не прави разлика между законни и незаконни работници мигранти. Освен това неговата ратификация изисква съгласуване с нашите партньори от ЕС поради факта, че повечето разпоредби на Конвенцията попадат в полето на Европейския съюз.Препоръка № 3Приема се.

България приема препоръката и би искала да припомни, че с подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейния Факултативен протокол съответно от 2007 г. и 2008 г., българското правителство демонстрира силна политическа воля да спазва техните разпоредби. В същото време то признава, че все още има проблеми, свързани с необходимостта да се разработи и приеме дългосрочна стратегия, включително законодателни изменения и допълнения, насочени към решаване на въпроси, отнасящи се до ефективното изпълнение на политиката на недискриминация и включване; достъп до правосъдие; заетост; образование; участие в политическия и обществен живот; деинституционализация. България е ангажирана с ратифицирането на горепосочените актове, за която цел наскоро бе създадена междуведомствена работна група.Препоръка № 5


България взема под внимание препоръката и би искала да поясни, че голяма част от обхвата на МПИСКП, особено икономическите, социални и културни права, предопределя нейната релевантност към компетенциите на различни институции като Министерството на труда, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на здравеопазването. Понастоящем Министерството на външните работи съгласува позициите на тези министерства относно евентуално присъединяване към Факултативния протокол към МПИСКП; тази процедура, обаче, все още не е приключила. Независимо от това, България се счита все още за недостатъчно подготвена, за да предприеме незабавни стъпки към присъединяване поради отсъствието на адекватен административен капацитет и ресурси. Следователно, ще бъде създадена работна група, която да разгледа този въпрос.
Препоръка № 8

Приема се.

България би искала да подчертае, че тя вече е изпълнила препоръката. Принципът за недискриминация на основата на сексуална ориентация изрично е посочен в чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията.Препоръка № 9


България взема под внимание препоръката. Би трябвало да се припомни обаче, че макар Наказателният кодекс да не съдържа разпоредба, която квалифицира расистки подбуди като отегчаващо вината обстоятелство при извършване на всички видове престъпления, разпоредбите на Общата част на Наказателния кодекс изрично гласят, че при определяне на наказателната санкция, съдът взема предвид, освен другото, подбудите за извършването на деянието (чл. 54, ал. 1), включително възможни расистки подбуди. Ако съдът установи, че подбудите за извършването на дадено престъпление са расистки, това при всички случаи се счита като отегчаващо вината обстоятелство.
Препоръка № 24

Не се приема.

Лични данни, отнасящи се до етническа или религиозна принадлежност, могат да бъдат събирани само на доброволна основа от Националния статистически институт, основният орган, отговарящ за събирането, анализа и разпространяването на статистическа информация от всички области на обществения живот, по време на национално преброяване. В системата си за събиране на данни, НСИ стриктно спазва изискванията за защита на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (чл. 5 от Закона), както и принципа за свободна воля, напр. всяко лице може свободно и доброволно да идентифицира своята етническа принадлежност, майчин език и религия, или, ако то реши така – да не се идентифицира изобщо (чл. 21, ал. 2 от Закона за статистиката).


Препоръка № 25

Приема се.

България приема препоръката в рамките на наличните бюджетни средства.Препоръка № 31


България взема под внимание препоръката и би искала да припомни, че тя е отправила постоянна покана за всички Специални процедури, които могат да се възползват от тази покана.
Препоръка № 36

Приема се.

България приема препоръката с разбирането, че това не е сериозен и широкоразпространен проблем.


Препоръка № 59

Не се приема.

Препоръката не може да получи подкрепата на България по следните причини. Започването на нови наказателни производства не е възможно поради изтекла давност. Що се отнася до вече започнатите наказателни производства, следва да се припомни, че дадено решение едно наказателно дело да бъде внесено в съд, трябва да се основава единствено на достатъчно доказателства и да бъде в съответствие със закона.


Препоръка № 60

Приема се.

България приема препоръката въз основа на предпоставката, че това не е сериозен и широкоразпространен проблем.


Препоръка № 64

Не се приема частично.

България не може да приеме препоръката в първата й част, отнасяща се до внасяне на конституционни промени съобразно препоръката. Считаме, че правата на лицата, принадлежащи към малцинства, са надлежно гарантирани от Конституцията и останалото национално законодателство.


Препоръка № 75

Приема се.

България приема препоръката в рамките на наличните бюджетни средства.Препоръка № 79


България взема под внимание препоръката, която ще бъде внимателно разгледана при изработването на новия Наказателен кодекс.
Препоръка № 81

Не се приема.

България не може да приеме препоръката, тъй като в съответствие с действащото законодателство, българското правителство няма компетенции да се намесва в процедурата по избор на религиозни водачи, тъй като това е изключителен прерогатив на вероизповедания. Държавата поощрява и насърчава толерантност и уважение между изповядващите различни религии, както и между вярващи и невярващи. Що се отнася до възстановяване имуществото на фондациите, Законът за вероизповеданията допуска реституция на такава собственост до края на 2013 г. в съответствие с административни или съдебни процедури.

Що се отнася до твърдения „отказ за изграждане на джамии“ следва да се отбележи, че в сравнение с другите религиозни вероизповедания ислямското има най-голям брой храмове на глава от населението: над 1 200.

Препоръка № 91


България взема предвид препоръката, но би искала да посочи, че според българското Министерство на здравеопазването, препоръката не е достатъчно ясна.
Препоръка № 99

Приема се.

България приема препоръката и би искала да подчертае, че статутът на мигрантите се регламентира от Закона за чужденците, който предвижда изискванията за получаване на разрешение за пребиваване. Според посочения закон и Конституцията (чл. 26, ал. 2) законно пребиваващите чужденци се ползват от всички права, предвидени от Конституцията, с изключение на онези, за които се изисква българско гражданство.


Препоръка № 107

Не се приема.

Като държава - страна по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, България строго прилага нейните разпоредби по отношение на всички лица, принадлежащи към малцинства. Бихме искали да припомним, че Конвенцията се отнася до правата на лица, принадлежащи към малцинства и не предвижда колективни права. В България всяка партия може да бъде регистрирана, ако тя изпълнява изискванията за съдебна регистрация.


Препоръка № 108

Частично се приема.

България приема препоръката с разбирането, че като държава, страна по Международния пакт за граждански и политически права, България изцяло изпълнява всички разпоредби на Пакта. По същия начин, като държава, страна по Европейската конвенция по правата на човека, България спазва нейните разпоредби и стриктно изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека спрямо България. Посочвайки Европейската конвенция по правата на човека, следва да се припомни, че в нея няма разпоредба, отнасяща се до „права на малцинства“. Следователно, България счита тази част от препоръката за неуместна.


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница