Отговор: Не е нужно да се подават данни към нап чрез информационна система „ Контрол на горивата” след като продажбите на горива се осъществява от краен разпространител /бензиностанция/ и са отчетени чрез есфп. ВъпросДата22.07.2016
Размер187.03 Kb.
Въпрос:

Ние търгуваме с горива на едро и дребно . Също така предоставяме възможност на нашите клиенти да зареждат горива и от бензиностанции, които не са наша собственост. Тези продажби се регистрират с карти .

Доставката от бензиностанциите към крайните клиенти се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, и фактура към нас . Бензиностанцията е краен разпространител, но документално получател по доставката сме ние и ние издавехме фактура на крайния потребител.

С новите правила за подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118 от ЗДДС , ще се отчитат ли тези доставки в информационна система „ Контрол на горивата”?Отговор:

Не е нужно да се подават данни към НАП чрез информационна система „ Контрол на горивата” след като продажбите на горива се осъществява от краен разпространител /бензиностанция/ и са отчетени чрез ЕСФП.


Въпрос:

Фирмата се занимава със строителство. За целта имаме цистерна, която зарежда нашите машини, като купуваме горивото от търговец на едро. В някои случаи зареждаме други фирми, които работят на наши обекти като подизпълнители и префактурираме горивото. Нямаме закачена колонка за цистерната, нямаме нивомер. Има единствено брояч. Трябва ли да подаваме информация към НАП по електронен път във връзка с изменението на Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане продажби от търговски обекти?

И също така какво се има предвид под "средство за измерване на разход" в следния текст:

Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство по реда на наредбата по ал. 4 на същата разпоредба, както и да предава данни по ал. 6 по дистанционната връзка с Националната агенция за приходите - чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./Отговор:

При закупуване на горивото от търговец на едро за осъществяване на независима икономическа дейност в цистерна на купувача се подава ЕДД от продавача/търговеца на едро/ и ЕДП от купувача/новия собственик на горивото/. Съответно за местоназначението на горивото, новия собственик подава ЕДД.

При продажба на горивото на други задължени лица /под изпълнители/, доставката се декларира с ЕДД.

Относно чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./, „чрез средства за измерване на разход,”, не съществува в новия текст на чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 08.03.2013 г./Въпрос:

1. Имаме бензиностанции - трябва ли да подаваме ЕДП, когато купим гориво от "Лукойл", понеже за него има издаден еАДД?

2. Доставяме гориво на зем.кооперации и предприятия  за собствените им машини и съоръжения. Някои от тях имат нивомерни системи с ЕСФП, а други нямат.И в двата случая ли трябва да подадем ЕДД ?

 

Отговор:

Краен разпространител на горива/бензиностанции/, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП.

Независимо от това, че доставяте горива на обекти с/без монтирани ЕСФП следва да подавате ЕДД за продажба.


Въпрос:

Дружество има бензиноколонка, свързана с цистерна, от която зареждаме нашата селскостопанска техника. Трябва ли да подаваме данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС.Отговор:

Когато във ведомствените обекти няма монтирана ЕСФП и лицето - получател по доставка на течни горива не е краен разпространител, следва да подават данни/ЕДП/ в качеството си на получатели по доставка.


Въпрос:

Като земеделски производител получаваме гориво и го плащаме по банков път, изразходваме го само за нуждите на производството-на полето-трябва ли да предоставям информация на кои ниви е изразходвано и с какъв документ?

И през почивните дни как ще ви бъде подавана информацията за полученото гориво-защото сега ще имаме такъв случай?

Отговор:

Земеделския производител, в този случай следва да подаде ЕДП - електронни данни от получател., за да потвърди получаването на горивото. Подаването на данните следва да се извърши на датата на данъчното събитие, т.е. когато реално горивото е пристигнало в обекта на получателя по доставката. Не е нужно да се описват нивите, които ще бъдат обработвани с машините, които използват гориво.


Въпрос:

Ние сме фирма посредник при продажбата на горива на едро. Според нашите договори собствеността на горивото се прехвърля на клиента в момента на натоварване на цистернтата т.е горивото само за секунди е на нашата фирма и датата на дан.събитие на продажбата е датата на товарене на горивото от базата на лукойл примерно и ф.л. предал горивото от наше име и получил горивото от името на клиента, се явява шофьора на камиона. На двете места неговите данни ли да пишем или на получил горивото трябва да се пишат даните на МОЛ на мястото където ще се разтоварва? А ако в бензиностанцията се разтовари примерно на другия ден превозвача ли трябва да подаде ЕДД за престой, след като ние сме прехвърлили собствеността на горивото върху клиента на датата на товарене?Отговор:

Задължително е попълването на ЕГН, както и на име и фамилия на водача, на физическото лице- предало и физическото лице- приело горивото.

ЕДД за престой за повече от 24 часа се подава от настоящия собственик на горивото.
Въпрос:

В случаите, когато имаме прехвърляне на собствеността на стоката и обекта е с ЕСФП според наредбата трябва да се подава ЕДД. В полето „Данни за лицата, физически предали/получили горивото” предвидено ли е да се приема горивото от юридическото лице или е задължително ЕГН на лицето приемащо горивото.Отговор:

Да, задължително е попълването на ЕГН на физическото лице- предало и физическото лице- приело горивото.


Въпрос:

Как трябва да се тълкува чл.59а ал.3 т.3 подава ЕДД за престой на гориво повече от 24часа, в случаите когато нямаме смяна на собствеността на стоката и горивото се доставя в обекти с ЕСФП, камиона не е успял да разтовари до 24часа (някои от причините са забрани от пътна инфраструктура или други ). В тези случай трябва ли да се подава ЕДД?Отговор:

За времето когато камиона спира за по- малко от 24 часа, не следва да се подава ЕДД за престой. При престой повече от 24 часа, се подава ЕДД за престой.


Въпрос:

Товарим гориво 30 000 л. от данъчен склад на фирма "Х", която издава АДД до фирма "У". Фирмата "У" пуска в системата на НАП, ЕДП и ЕДД към мен (като в случая съм фирма "Z") , от своя страна аз пускам ЕДП, че получавам горивото от фирма У, но от там нататък това гориво остава на съхранение при мен - фирма "Z", но е разтоварено на мястото посочено в АДД-то и е възможно да не се продаде до месец, много вероятно е количеството да се продаде на няколко по малки количества. Как се процедира в такъв случай и какво е нужно от моя страна да подам към НАП?Отговор:

Като получател на горивото, фирма Z декларира доставката с ЕДП. При продажба на количества горива от фирма Z, независимо кога и независимо от количествата се издава ЕДД за продажба на деня на данъчното събитие.


Въпрос:

Наистина е невъзможно всички ЕДД за продажба да се генерират в деня в който е настъпило обстоятелството по Прехвърляне на собствеността! Има доставки по бензиностанциите в часовете 20-22 часа, като водачите носят документите в 23-24 часа или в новия ден (след 24 часа)!!! Разбирате, че без налични документи не можем да създадем ЕДД за продажба, особено с точни имена и ЕГН та на получилия горивото!!! Моля за коментар по изискването РЕГИСТРАЦИЯТА ДА Е В ДЕНЯ НА СЪБИТИЕТО...!Отговор:

Изискването за дата на деклариране е посочено в разпоредбите на ЗДДС, чл.118, ал.10


Въпрос:

Лицата получили горивото ПРОДЪЛЖАВАТ да се противопоставят за ЕГН тата ! Или дават "променено егн", измислено ЕГН или просто на ШЕФА си... ние няма как да проверим автентичността на ЕГН то ! Разбирате, че по станциите горивото се приема от работника, който не удостоверява самоличността си с лична карта!!! и да напише чуждо ЕГН, ние няма как да разберем... сега набираме ЕГН- тата като се доверяваме на работника и неговата добронамереност! остава проблемът с работниците, които не искат да си предоставят личните данни...Отговор:

Тези физически лица /най-често шофьорите на МПС/ получават горивата от Материално отговорните лица на обектите, /като Данъчни складове/ и ги предават на МОЛ на обекта , за който се кара горивото. В тази връзка на материално отговорните лица би следвало да се знаят данните, а за шофьорите, които също са назначени в транспортна фирма, извършваща транспортната услуга, отново би следвало да се знаят.Въпрос на организация от страна на търговците е да бъдат предоставяни тези данни на отговорните лица, които подават електронно тези данни към НАП с електронен подпис.


Въпрос:

Търговията с метан през станциите за зареждане на автомобили, АДД се издава от операторът (лицензиантът) или от регистрирано в митниците лице до 10-то число на следващия месец, с дата последно чисто на месеца, в който е продадено горивото, съгласно ППЗАДС. Така ще имаме на пракстика УКН и АДД, респ. еАДД най-рано на 5-6-10 число на следващия месец, а доставките са извършвани регулярно без УКН и АДД.

Проблемът за АДД -тата и издаването им след края на месеца е в това, че сертификат за качество се получава от БУЛГАРГАЗ след изтичане на месеца , като тогава може да се изчислят ГИГАДЖАУЛИТЕ и се определи сумата на акциза.

Системата на НАП иска да се регистрира сделката в деня на промяна на собствеността, по кой УКН да се регистрира ?!Отговор:

Въпроса е коректен и тъй като е изключение от общия ред по който се декларират останалите видове горива, следва АДД да бъде въведено в ИСКГ на датата на получаване на документа от получателя на доставките.


Въпрос:

Представляваното от мен дружество извършва единствено доставки на горива, маркирани за отопление - моля за уточнение кои кодове трябва да въвеждаме, тъй като от падащото меню няма опция "Газьол до 0,1% Сяра, маркиран за отопление" с тарифен код 27101947, също така няма "Газьол до 0,001% Сяра, маркиран за отопление" с тарифен код 27101943, а за "Котелно гориво до 1% Сяра" с тарифен код 27101999 изобщо липсва.

Запознахме се с Ръководство за подаване на електронни данни от доставчик

(ЕДД) и електронни данни от получател (ЕДП), както и с "Често Задавани Въпроси", публикувани на сайта, но там не намираме тази информация!Отговор:

Към момента за горивата, които ги няма в номенклатурата, не се подават ЕДД и ЕДП. Кодовете ще бъдат добавени в номенклатурата в информационна система „Контрол на горивата” в по-следващ етап.Въпрос:

Транспортна фирма извършваща товарен автомобилен транспорт зарежда гориво на бензиностанция при зареждането им се издава служебен бон на края на месеца на база на издадените служебни бонове се фактурира цялото количество за месеца и заплащането на горивото се извършва по банков път. Следва ли в този случай да декларираме ежедневно заредените количества горива.


Отговор:

Не е необходимо да декларирате ежедневно заредените количества гориво от вашите транспортни средства. Изискването за деклариране от получателя на гориво не важи за количества горива, закупени от краен разпространител/бензиностанция/.


Въпрос:

Ние сме компания , която освен данъчни складове осъществява и внос на горива от трети страни. Вносът се оформя  под режим  4000- освободено за потребление , т .е . с платени всички налози към държавата -мито, акциз и ДДС. Като чета чл.118, ал.10 ,т. 2 излиза ,че за това гориво не следва да се подава данни от доставчика /вероятно, защото доставчика е някъде в чужбина /, но следва ли да се подават данни /ЕДП/ от нас като получатели на горивото . Ако не подадем ЕДП , как ще подадем ЕДД при продажба. Въпросът ми е продиктуван и от това ,че: 1.Стоката е освободена за потребление , но   не за наши нужди , а с цел препродажба. 2. Ние  я продаваме на части към наши клиенти с фактури. След като има  смяна на собственост, съгласно  Наредба 18/ последни изменения и ЗДДС/, е посочено , че трябва да се създава ЕДП/ ЕДД , т.е. при внос на горива , след оформяне на митническата декларация правим ЕДП за цялото количество  горива по вноса и след това ЕДД   към всеки от контрагентите ни.  Въпросът ми е това ли е логиката на тази система , или гориво ,оформени на внос , които са освободени за потребление  , платено всички налози , не попадат под наблюдението на системата за контрол на горивата, тъй като  системата не приема номера на ЕАД/  митническата декларация/, представляващ комбинация от букви и цифри, например BG004006H0003521.Отговор:

В системата е възможно да се въвежда номер на ЕАД, който съдържа цифри и букви. Контрола върху движението на горивата се осъществява след освобождаването за крайно потребление, документите с които стартира процеса са еАДД или ЕАД. Следователно Вашата фирма не следва да подава ЕДП за получател по внос, трябва да извършвате продажбите посочвайки номера на ЕАД.


Въпрос:

Ние сме търговци на горива. Получаването на горивото в Лукойл Нефтохим Бургас е в 23.00 ч. по документи. Покупката се осъществява чрез посредник. Възможно ли е подаването на ЕДД и съответно ЕДП в деня на доставката?Отговор:

Да, възможно е.


Въпрос:

1. При покупка на гориво от доставчик, кой номер трябва да въведа в мястото за ЕАДД, АДД или УКН?

2. Когато закупя примерно количество 20000 литра, от него 2000 е за единият обект с ЕСФП, 6000 литра са за другия обект с ЕСФП, а останалите 12000 литра ще бъдат доставени на клиенти без ЕСФП, кое количество ще следва да се декларира с ЕДП чрез електронен подпис.

Отговор:


  1. Следва да бъде въведен УКН.

  2. Горивото предназначена за обекти с ЕСФП се придружава от еАДД и се

докладва от ЕСФП по реда на чл.118, ал.4 от ЗДДС. За количеството от 12 000 литра доставчика по доставката в конкретния случай декларира с ЕДД за продажба, получателя по доставката декларира получената доставка с ЕДП.
Въпрос:

Като фирма-посредник , която търгува с горива на едро , следва ли да разграничаваме клиентите , като такива които купуват горивото и го продават за крайно потребление и тези , които го използват за собствени нужди.Отговор:

Не следва да разграничавате клиентите, на всеки се издава ЕДД за продажба.


Въпрос:

Нашата фирма има ведомствена бензиностанция, от която също и продаваме гориво. Има нивомерна система, свързана с НАП. Прочетох Вашите разяснения относно новата декларация, според които ние не трябва да подаваме декларация с електронния подпис, а само чрез ЕСФП. Въпросът ми е достатъчно ли е ,това което се въвежда като информация през софтуера на ЕСФП, а именно количество гориво, фирма доставчик, вид гориво, УКН. Няма опции за въвеждане на име, ЕГН на получател и някои други подробности по декларацията.Отговор:

Напълно достатъчно е това, което докладвате чрез клавиатурата на ЕСФП, която е свързана с НАП.


Въпрос:

Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията, обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална памет и нивомери до края на март 2013 г. Имаме няколко конкретни въпроса към последното изменение в Закона за данък върху добавената стойност:  • Трябва ли да прекъснем връзката на инсталираната електронна система с фискална памет /ЕСФП/ с НАП веднага и да започнем от 1.05.2013 г. да подаваме информация към НАП по новия начин?

  • Трябва ли да подаваме информация само за "полученото гориво"? Ще трябва ли да подаваме информация за зарежданията на нашите автомобили?

  • Има ли конкретни изисквания към оборудването на ведомствената бензиностанция?

Отговор:

Ведомствените обекти, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП. Не се налага да извеждате от експлоатация фискалната система. Лицата, които имат монтирани ЕСФП в тези обекти не подават данните по чл.118, ал.10 от ЗДДС през портала на НАП.

Когато във ведомствените обекти няма монтирана ЕСФП и лицето - получател по доставка на течни горива, в случаите, когато доставчикът по доставката не е краен разпространител и са изпълнени едновременно следните условия:

а) плащанията по доставките на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;

б) не извършва продажби на течни горива;

са задължени да подават данни за полученото количество течни горива в Националната агенция за приходите при условията и по реда на ал. 10;  

В тези случаи, лицата следва да подадат данни/ЕДП/, в качеството си на получатели по доставка.


Въпрос: Защо в номенклатурата за вид горива няма дизелово гориво?

Отговор: Дизеловото гориво е газьол. В номенклатурата са посочени всички разновидности на газьола.
Въпрос: От къде трябва да се вземе „номер на предходен ЕДД/ЕДП”?

Отговор: Номер на предходен ЕДД/ЕДП се попълва от лицето, което е подало вече един от посочените документи и има информация за номера му. Можете да го намерите в „Справки за подадени ЕДД/ЕДП“. Ако сте получател по доставка не е задължително да посочвате номера на документа за доставка /ЕДД/, но е полезно да я попълните, ако Вашият доставчик Ви я предостави. Възможно е преди подавания от Вас документ да няма ЕДД или ЕДП за това гориво – тогава оставяте това поле празно.
Въпрос: какво означават съкращенията „Номер на еАДД/ЕАД/ЛРН” и какво се попълва в клетката след тях?

Отговор: еАДД е електронен акцизен данъчен документ. В полето за номер на еАДД се посочва номера на УКН на доставката.

ЕАД е митническа декларация и номерът й следва да се отрази в полето, ако доставката на гориво е от внос.

ЛРН – локален референтен номер състои се от 10 цифри и се попълва в случаите, когато системата на Агенция „Митници” временно не работи и е в авариен режим.
Въпрос: Къде е предвидено указание за попълване на формуляра?

Отговор: Ръководство за потребителя на услугата за електронно подаване на данни за доставки на течни горива може да бъде намерено на страницата на НАП, в секция „Електронни услуги”.
Въпрос: Къде могат да се видят пълните текстове на следните съкращения: е-АДД, ЕАД, ЛРН, ЕДД и ЕДП?

Отговор: Съкращенията е-АДД, ЕАД и ЛРН са митнически документи и могат да се намерят в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, ЕДД и ЕДП са описани в ЗДДС. е-АДД е електронен акцизен данъчен документ, ЕАД е митническа декларация, ЛРН е локален референтен номер, ЕДД е електронни данни от доставчик, ЕДП – електронни данни от получател
Въпрос: когато на бензиностанция се зареждат автомобилите и съответно издават фискален бон – фактура, това количество трябва ли също да го обявяваме?

Отговор: Не, не трябва. Бензиностанцията в качеството си на краен разпространител подава данни за доставките, клиента на бензиностанцията не е необходимо да подава данни в НАП.
Въпрос: Задължително ли е попълването на ЕГН /на шофьор, на предал и на приел горивото/?

Отговор: Да, задължително е попълването на ЕГН, както и на име и фамилия на водача, на физическото лице- предало и физическото лице- приело горивото.
Въпрос: Трябва ли крайният потребител при положение, че вече е свързан с НАП да подава и електронни данни като получател?

Отговор: Когато крайният потребител зарежда гориво от обекти с ЕСФП, дистанционно свързани с НАП, крайният потребител не е задължен да подава данни.

Когато крайният потребител получава горива в обект с ЕСФП (вкл. нивомерна система), той не подава данни по реда на чл. 118. Ал. 10 от ЗДДС.


Въпрос: Горивото останало в камиони към 30.04.2013 г. как ще се заведе на 01.05.2013 г. /като налично и как ще се въведе в системата/?

Отговор: Към 30.04.2013 г. следва да се извърши инвентаризация на наличните към тази дата количества горива и да се отразят в оборотна ведомост.

От 01.05.2013 г. следва да се подават ЕДД и ЕДП за настъпилите промени по еАДД/ЕАД, издадени от 1.05.2013 г.


Въпрос: Фирма земеделски производител (ЗП) зарежда гориво за собствени нужди от фирма, която не е „Краен разпространител” (не е бензиностанция). Земеделският производител плаща горивото по банков път и няма да го препродава. Каква декларация трябва да подава ЗП при подаване на данни в Информационна система” Контрол на горивата” - ЕДД или ЕДП? Ако зареждането с гориво става на една дата , на същата дата има издадена фактура, на каква дата трябва да стане подаване на информацията в НАП?

Отговор: Земеделския производител, в този случай следва да подаде ЕДП - електронни данни от получател., за да потвърди получаването на горивото. Подаването на данните следва да се извърши на датата на данъчното събитие, т.е. на датата на прехвърляне на собствеността.
Въпрос: Като фирма посредник, която търгува с горива на едро и не е краен разпространител, коя точно справка е необходимо да изпращаме в НАП-ЕДД, ЕДП или и двете?

Отговор: При получаване на горивото трябва да подадете ЕДП, а при продажба ще подадете ЕДД.
Въпрос: При въвеждането на ЕДД за престой изисква задължително да се попълва получил и предал горивото – обикновено в такъв случай изобщо не се случва предаване на горивото – може ли да се пишат едни и същи данни за получил и предал, например водача на превозното средство?

Отговор: Да, може.
Въпрос: Доставчик съм на горива като към някои фирми съм само посредник, които след това също продават горивото (не са краен потребител). Попълвайки ЕДД за продажба, кого вписвам като физически получил горивото – фирмата, на която фактурирам горивото, или крайния потребител, за когото е адресирано АДД-то?

Отговор: В ЕДД за продажба следва да попълните данни за фирмата, на която продавате горивото.
Въпрос: В е-АДД номерът на акцизния документ или уникалния контролен номер се попълва? Същото се отнася и за обект с ЕСФП – бензиностанция. Там в графата „Доставки с АДД” уникалния контролен номер ли се вписва?

Отговор: В е-АДД се попълва уникалния контролен номер, същото се отнася и за обект с ЕСФП-въвежда се номера на УКН на документа, с който е доставено горивото.
Въпрос: Като доставчик на гориво попълвам Приложение 22, като Приложение 23 е задължена да попълни фирмата, на която аз доставям?

Отговор: Приложение № 22 /ЕДД/ се подава от задълженото лице, което продава горивото, Приложение № 23 се подава от лицето, което получава горивото, в качеството си на нов собственик на горивото.
Въпрос: Работя с дизелово гориво Б 6 и дизелово гориво Е 5 (за кооперации). В графата „Вид гориво” кое отговаря на тези двете?

Отговор: Б 6 e дизелово гориво, смесено с биодизел 6% под код по КН „Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001%, съдържащ биодизел” - 2710 20 11. Под този код следва да се въведе и другият вид дизелово гориво, доколкото и този вид гориво съдържа биодизел.

 

Въпрос: Ние сме строителна фирма - краен потребител / не извършваме продажби /, имаме наш нафтовоз, който зарежда само наши машини и автомобили. Нафтовоза зарежда гориво директно на петролната база на фирма Х / като доставчик на горивото в нареждането за експедиция и в е-АДД е посочена фирма Х, като платец е фирма Y, но ние го купуваме с фактура от трета фирма Z, която е търговец на едро и която ни фактурира горивото. Отговаряме на изискванията, посочени в чл.118, ал.9, т.1 – т.е. трябва да подаваме данни за полученото количество гориво в НАП. Кой да посочим като наш доставчик ?Отговор: Съгласно чл.118, ал.10 от ЗДДС, ДЗЛ - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените кол.течни горива, както и за промяната в тях. От изложената от Вас фактическа обстановка се разбира, че горивото сменя собствеността няколкократно, следователно за всяка смяна на собственост се подават данни към НАП по реда на чл.118, ал.10 от ЗДДС.
Въпрос: Нафтовоза зарежда нашите автомобили и машини директно на обектите където работят / магистралата, улици в града, междуградски пътища, асфалтова база /. Като местоназначение посочваме местодомуването на нафтовоза – адреса на наша ремонтно-складова база. Правилно ли е това?

Отговор: Да, правилно.
Въпрос: В ръководството за подаване на данни по електронен път в част 4 „Попълване на ЕДП”, са посочени два случая за подаване на ЕДП: от нов собственик и от настоящ собственик. Какво се има предвид? Ние в кой вид попадаме?

Отговор: ЕДП се подава от следните лица:

  • Нов собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП след продажба;

  • Настоящият собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП;


Въпрос: ЕДП се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата. В много случаи при зареждане се чака много и зареждането се извършва след работното време на администрацията на фирмата ни. Може ли да се подават данните на следващия ден, тъй като не можем да ангажираме човек от администрацията да чака и да подава данните след извършване на зареждането?

Отговор: ЕДП се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата или в деня на настъпване на промяна в обстоятелствата.
Въпрос: Фирма притежава собствена колонка за дизелово гориво с електронна система с фискална памет /ЕСФП/ и нивомерна система, свързани  с НАП. С нея регистрираме доставките на гориво, а разхода се отчита като зареждане със служебна карта.Дружеството не  извършва продажби  на гориво. Нафтоколонката има нивомерна система върху която не се извършва метрологичен контрол, тъй като не се извършват търговски плащания – писмо на Български институт по метрология ГД „Мерки и измервателни уреди” изх.№ МК-168/18.03.2013 г. Необходимо ли е да прекъснем връзката с НАП и да подаваме данни  с електронен подпис за доставките на гориво, при положение че, нивомерната  система на ведомствената ни нафтоколонка е извън метрологичен контрол.
Отговор: Ако ЕСФП е регистрирана в НАП, подава данни по реда на чл.118, ал. 4 от ЗДДС, а при условия, че отговаря на определените в чл.118, ал.9 изисквания, подава данни по реда на чл. 118, ал. 10 на ЗДДС. Има две хипотези: Да се продължи по досегашния ред за подаване на данни чрез ЕСФП към НАП или да подава данни с квалифициран електронен подпис по реда на чл.118, ал. 10 от ЗДДС.
Въпрос: При получаване на гориво от ДС, където получател по е-АДД е вписано фирма "Х" ООД (ние) - с място на доставка, различна от ОТТГ / ВОЗГ. Следва ли да съставяме ЕДП (по това е-АДД) или ще съставяме направо ЕДД-та за местата на доставките? На теория е-АДД то е съставено с получател (ние) "Х" ООД и системата БАЦИС на митницата знае, че отговорността за горивото е на фирма „Х” (като получател по е-АДД). Ако следва да се състави ЕДП, то с какво МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО да се отчита (мястото е данъчният склад...)? Реално това ЕДП дублира напълно е-АДД то на склада, което го прави не до там състоятелно...

Отговор: Когато сте получател, вписан в е-АДД и няма промяна в собствеността на горивото и обстоятелствата, не следва да подавате ЕДД.
Въпрос: При ЕДД за престой какво количество да се пише във вид и количество - това което е останало в камиона (ако е имало преди това разход по ЕДД та) или количеството по целия еАДД? Защо се попълва предал и приел на горивото?

Отговор: Посочва се остатъчното количество, а не количеството в е-АДД. ЕДД за престой се подава, когато горивото престоява на място за повемче от 24 часа. В този случай се посочва реалното налично количество в превозното средство. Допуска се физическото лице /приел/предал горивото/ да е едно и също лице. При престой за повече от 24 часа е възможно горивото да бъде предадено на друго лице за отговорно пазене, което предполага наличието на две различни лица /приел и предал/.
Въпрос: За горивата за отопление, за които бе споменато, че няма да се отчитат, но по ЗДДС, не са изведени от обхвата на закона... същото е и при отчитането на горивата за освободени от акциз крайни потребители (подобни на отоплението). И двата вида се превозват със специални документи по ЗАДС (ДУАС 14а и GPS системи), който се съставя и подписва от всички лица по веригата.

Отговор: Течните горива за отопление не са освободени от обхвата на ЗДДС.

Въпрос:   Ако при продажбата на наш клиент в склада има получено  гориво с втори по ред е-АДД и не се е свършило още горивото  получено с първия- е АДД, кой документ ще посочим в клетката за "е-АДД"? т.е доставките се застъпват?

Отговор: Ако продажбата обхваща количество гориво, доставено с повече от едно е-АДД, при продажба на горивото се подават данни /ЕДД за продажба/ за всяко количество по съответното е-АДД. Пример: Получени са 20 т. гориво с два е-АДД / с всеки документ по 10 т./ При продажба на 15 т. към Ваш клиент, следва да подадете два пъти ЕДД за продажба към един и същи клиент, като в първия ЕДД за продажба ще посочите количество 10 т. и УКН на единия е-АДД, а във втория ЕДД за продажба ще посочите количество 5 т. и УКН на втория е-АДД. Ще имате остатък от 5 т. гориво от втория е-АДД.
Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница