Относно: Дейността на народния представител бойка маринска за периода 27. 10. 2014 г. – 10. 07. 2015 гДата19.01.2018
Размер247.58 Kb.
Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Дейността на народния представител

БОЙКА МАРИНСКА

за периода 27.10.2014 г. – 10.07.2015 г.
Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА:


 • Народен представител – 13 МИР Пазарджик от Коалиция на РБ;

 • Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите;

 • Член на Комисията по образованието и науката;

 • Член на Групата за приятелство България - Египет към НС 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТА. Внесени законопроекти от Бойка Маринска / 12 на брой /:


 • ЗИД на Закона за администрацията, внесен на 16.01.2015 г.;
 • Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, внесен на 20.11.2014 г.;
 • ЗИД на Закона за горите, внесен на 12.02.2015 г.; • ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен на 05.12.2014 г.;
 • ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България, внесен на 19.12.2014 г.;
 • ЗИД на Закона за висшето образование, внесен на 29.04.2015 г.;
 • ЗИД на Закона за движение по пътищата, внесен на 05.11.2015;
 • ЗИД на Закона за държавния служител, внесен на 26.03.2015 г.;
 • ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен на 13.05.2015 г.;
 • ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, внесен на 08.04.2015 г.; • ЗИД на Конституцията на Република България, внесен на 26.05.2015 г.


Б. Предложения от Бойка Маринска за второ четене по законопроекти:
- по Законопроекта за предучилищното и училищно образование.


В. Изказвания на Бойка Маринска в пленарна зала:


 • по Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014 – 2020 г. – на 15 януари 2015 г.;
 • по Законопроект за предучилищното и училищно образование – на 05 февруари 2015 г.
 1. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Отправени питания и въпроси от Бойка Маринска / 8 на брой /:

 • Питане към проф.Тодор Танев, министър на образованието и науката относно финансиране на висшето образование в Република България, внесено на 14.01.2015 г.

Отговорено в пленарна зала на 17.02.2015 г.;

 • Въпрос към проф.Тодор Танев, министър на образованието и науката относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование. Внесен на 30.01.2015 г. Отговорено в пленарна зала на 17.02.2015 г.; • Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър–председател по европейските фондове и икономическата политика относно включване на ново обособената община Сърница в оперативните програми за плановия период 2014 - 2020 г. Внесен на 10.02.2015 г. Получен писмен отговор на 17.02.2015 г.
 • Въпрос към Десислава Танева,министър на земеделието и храните относно обособяване на Общинска служба „Земеделие“ в град Сърница. Внесен на 10.02.2015 г.

Получен писмен отговор на 20.02.2015 г.;

 • Питане към проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката относно статута и допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в ОС на висши училища на преподаватели – хабилитирани лица, навършили 65 г. възраст.

Отговорено в пленарна зала на 15.05.2015 г.;

 • Въпрос към Петър Москов, министър на здравеопазването относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.

Отговорено в пленарна зала на 15.05.2015 г.; • Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието и храните относно промяна на района на дейност на Държавно ловно стопанство „Широка лъка“, внесен на 03.04. 2015 г.

Получен писмен отговор на 03.04.2015 г.; • Въпрос към Петър Москов, министър на здравеопазването относно изпълнението на Наредба № 5 от 1996 г. на МЗ, внесен на 01.07.2015 г. 1. ПРИСЪСТВИЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

До 10.07.2015 г. Народното събрание е провело 82 на брой пленарни заседания.

За посочения период Бойка Маринска е присъствала на всички пленарни заседания, с изключение на едно, за което предварително е уведомила писмено Председателя на Народното събрание. 1. УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НС

Г-жа Маринска се е отзовала на отправените й покани и е взела участие в:

 • 23.01.2015 г. – Официалната церемония при връчването в Народното събрание на Гражданската награда на Европейския парламент за 2014 г. на българските лауреати – доброволците от СУПЦ „Д-р Анастасия Желязкова“ – Варна;

 • 10.03.2015 г. – Изпратен поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до Клуба на приятелите българи и евреи по повод честването на 72-та годишнина от началото на спасяването на българските евреи през 1943 г. и за почитане паметта на депортираните от нацистка Германия евреи от Беломорието и Вардарска Македония. 1. ГРУПА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ-ЕГИПЕТ

В качеството си на член на Групата за приятелство между двете страни Бойка Маринска е:

 • На 26.05.2015 г. провела среща с Н.Пр. г-жа Манал Йехфия Ел Шинауи – извънреден и пълномощен посланик у нас на Арабска република Египет, с оглед уточняване на темите за бъдещо сътрудничество;

 • На 02.07.2015 г. посетила сградата на посолството на Египет у нас, за да изрази в откритата траурна книга искрената си човешка съпричастност и солидарност по повод убийството на Главния прокурор на Египет – г-н Хишам Баракт в извърешения на 29 юни т.г. атентат;

 • На 23.07.2015 г. – уважила с присъствиетото си поканата на Н.Пр. г-жа Манал Йехфия Ел Шинауи – извънреден и пълномощен посланик у нас на Арабска република Египет за вечеря, по повод религиозния празник Ифтар. 1. КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Под председателството на Бойка Маринска, Комисията осъществява дейността си в няколко направления:

А. Обсъждане и изготвяне на доклади във връзка с постъпилите за разглеждане в Комисията законопроекти, програми и доклади;

Б. Взаимодействие с неправителствени организации;

В. Формиране на Обществен съвет, подпомагащ дейността на Комисията;

Г. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и др., постъпили в Комисията;

Участие в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията;Д. Организиране на приемни с граждани, с участието на членове и експерти от Комисията;

Е. Участие в обществени обсъжданания и събития, свързани с дейността на Комисията;

Ж. Провеждане на срещи от Бойка Маринска, в качеството й на председател на Комисията.

А. Заседания на Комисията

За посочения период Комисията е провела 10 заседания, на които е разгледала разпределените й от Председателя на НС материали и е изготвила и представила в деловодството на НС своите доклади по тях: • 04.12.2014 г. – Разглеждане, обсъждане и приемане на Законопроект за държавния бюджет на Република България 2015 г.;

 • 11.12.2014 г. – Разглеждане, обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията; Приемане на график за провеждане на приемните за граждани за периода м. януари – м. април 2015 г.;

 • 29.01.2015 г. – Разглеждане и обсъждане на два ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, внесени от Волен Сидеров и група народни представители; Разглеждане, обсъждане и приемане на критерии и правила за избор на членове на Обществения съвет към Комисията;

 • 12.02.2015 г. – Представяне, обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2015 г., внесена от Министерски съвет;

 • 26.03.2015 г. – Доклад от Бойка Маринска относно подадените заявления във връзка с избор на представители на НПО в Обществения съвет към Комисията; Приемане на график за провеждане на приемните за граждани за периода м. май – м. юли 2015 г.; • 23.04.2015 г. – Доклад от Бойка Маринска относно проведен избор на представители на НПО в Обществения съвет към Комисията; Избор на представители в Обществения съвет от областите на компетентност „Екология и околна среда“ и „Физическо възпитание и спорт“; Утвърждаване на избраните членове на Обществения съвет; Избор на Председател на Обществения съвет;

 • 07.05.2015 г. – Представяне, обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., внесен от Омбудсмана на Р България; Разглеждане, обсъждане и приемане на ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, внесен от Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители и ЗИД на същия закон, внесен от Петър Славов и група народни представители;

 • 28.05.2015 г. – Разглеждане, обсъждане и приемане на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, внесен от Министерски съвет; Утвърждаване на правила за работата и дейността на Обществения съвет към Комисията;

 • 04.06.2015 г. – Представяне, обсъждане и приемане на Администаративния мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите /2012 – 2020/, внесен от Министерски съвет; Приемане на Доклада на Бойка Маринска за дейността на Комисията, за периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г.;

 • 18.06.2015 г. – Разглеждане, обсъждане и приемане на ЗИД на Закона за лечебните заведения, внесен от Министерски съвет; Разглеждане, обсъждане и приемане на предложението на Президента на Република България за произвеждане на национален референдум.

Девет от заседанията на Комисията са председателствани от Бойка Маринска и едно от тях - от Снежана Дукова – заместник-председател на Комисията.

Съгласно Правилника на НС, всички заседания на Комисията се излъчват в интернет страницата на Народното събрание.Б. Взаимодействие с неправителствените организации

 • Комисията утвърди демократичен подход при избора на членове на Обществения съвет, който бе осъществен чрез установяване на контакт с над 16 000 неправителствени организации;

 • На заседанията на Комисията присъстват и взимат участие всички заявили желание представители на НПО, както и физически лица;

 • Отзоваване на покани от неправителствени организации:

 • 20.01.2015 г. - присъединяване към Национална информационна кампания за повишаване информираността на българското общество за хепатит С „Хепи ли Си?“;

 • 09.02.2015 г. - участие в Кръгла маса „Световен ден на епилепсията“, организирана от Асоциация на родителите и деца с епилепсия;

 • 10.02.2015 г. – среща с представители на Асоциацията на колекторските агенции в България;

 • 10.03.2015 г. – участие в Националния граждански панел на тема: „Какво трябва да се промени в управлението на страната“, организиран от Сдружение „Болкан Асист“;

 • 26.03.2015 г. – участие в Четвъртия Европейски Форум за социално предприемачество, организиран от председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации – Стилиян Баласопулов;

 • 22 и 30.04.2015 г. – среща с представители на Сдружение „Болкан асист“ по повод представяне на резултатите от Националния граждански панел на тема: „Какво трябва да се промени в управлението на държавата“;

 • 27.04.2015 г. – участие в дискусия на тема „Равенство пред закона и независим живот в общността“, организирана от Министерсво на правосъдието и Българския център за нестопанско право; • 29.04.2015 г. – участие в Кръгла маса на тема: „Европейската гражданска инициатива и перспективи за електронна национална инициатива“, организирана от Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива;

 • 26.05.2015 г. – участие в Кръгла маса на тема: „Консултативните съвети – възможности за промяна“, организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“;

 • 18.06.2015 г. – участие в Международна конференция „Пряката демокрация в България – възможности и перспективи“, организирана от Европейския институт.

В. Обществен съвет към Комисията

На свое заседание от 23 април 2015 г. Комисията утвърди състава на Обществения съвет, състоящ се от 22 члена – представители на НПО от различни сфери на компетентност и избра за негов председател Любен Панов.

Общественият съвет изразява вижданията на над 250 неправителствени организации, тъй като част от тях са мрежи, национално представени или чадърни организации. Предвид възможността за формирането на работни групи към ОС и участието в тях и на представители от други НПО се очаква да се увеличи представителността на неправителствените организации в него.

Общественият съвет консултира и подпомага дейността на Комисията. За целта той провежда всеки месец заседания, чийто дневен ред се съгласува с дневния ред на Комисията. Решенията, докладите и становищата на Обществения съвет се представят на заседанията на Комисията.

От сформирането си до 10 юли т.г. Общественият съвет е провел четири свои заседания:


 • 30.04.2015 г. – среща с представители на Сдружение „Болкан Асист“ по повод постъпилите от двама вносители законопроекти за ИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; На Комисията предоставено Решение на ОС по обсъжданата тема.;

 • 14.05.2015 г. – Обсъждане и предлагане на Комисията на проект на Правила за работата и дейността на ОС;

 • 21.05.2015 г. - .Обсъждане на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация и предоставяне на Комисията на Становище на ОС по обсъжданата тема;

 • 25.06.2015 г. – Обсъждане на: ЗИД на Закона за висшето образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители; Национална гражданска инициатива за тълкуване на чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, внесена от Инициативен комитет; Национална гражданска инициатива за приемане на Закона за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за преструктуриране или отнемане на лиценза, внесена от Инициативен комитет; ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители – за второ четене. По разглежданите теми ОС е предоставил на Комисията своите становища и решения.

Г. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и други, внесени от граждани по различни проблеми и теми.

От началото на мандата на 43-то Народно събрание в Комисията са постъпили общо над 350 жалби, сигнали и петиции. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, поради факта, че се налага повторна обработка, свързана с тяхното проучване.

Най-често оплакванията са свързани със следните сфери:


 • социално подпомагане;

 • съдебна система;

 • нарушени потребителски права;

 • оплаквания от монополите;

 • действия и бездействия на органите на МВР;

 • общи и подробни устройствени планове на населени места;

 • незаконно строителство;

 • възстановяване собствеността върху земеделски земи и земи от горския фонд;

 • образование и здравеопазване;

 • актове, действия или бездейс8твия на органите на местната власт и местното самоуправление;

 • дейността на държавната администрация – формално отговаряне или прехвърляне на отговорността между институциите;

 • дискриминационни проблеми;

 • жалби от затворници и др.

Най-много жалби са постъпили от граждани, живеещи в София, следвани от граждани, живеещи в Русе, Враца, Велико Търново и Пазарджик. Въпреки голямата безработица и натрупаните с годините въпроси за решаване, трябва да се отбележи ниската активност на населението от Северна България. Например от областите Търговище, Силистра, Видин и Монтана са регистрирани най-малко жалби

В писмата, които Бойка Маринска, в качеството й на председател на Комисията, изпраща до компетентните органи се настоява за извършване на проверки по поставените проблеми, за констатациите от които да бъде информирана Комисията и съответния жалбоподател. Често тази информация не се изпраща от институциите до жалбоподателите, което налага сътрудниците към Комисията да им я изпращат допълнително. В случаите, когато институциите не отговорят в законоустановения срок, Комисията им изпраща напомнителни писма. Броят им надхвърля 30.

По този начин Комисията успява да бъде полезна на гражданите, защото авторитетът на Народното събрание предизвика реакция тогава, когато жалбоподателите или техните посредници не са успели да задвижат бюрократичната машина.

Д. Приемна за граждани

Важна част от дейността на Комисията са организираните приемни за граждани в сградата на Народното събрани, в които участват народни представители и експерти от Комисията.

От началото на мандата на Народното събрание са проведени 12 приемни и 2 извънредни срещи, на които са изслушани и юридически конкултирани 36 човека:


 • 27.01.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Добрин Данев. Изслушани и консултирани 4 човека от записали се 4;

 • 03.02.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Снежана Дукова. Изслушани и консултирани 2 човека от записали се 3;

 • 10.02.2015 г. – извънредно приети и консултирани 2 възрастни хора от с. Калипетрово, община Силистра;

 • 17.02.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Даниела Дариткова-Проданова. Изслушани и консултирани 5 човека от записали се 8;

 • 10.03.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Милена Дамянова. Изслушан и консултиран 1 човек от записал се 1;

 • 10.03.2015 г. – извънредно приети двама възрастни хора от Габрово;

 • 24.03.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Нели Петрова. Изслушани и консултирани 5 човека от записали се 5;

 • 07.04.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Теодора Георгиева. Изслушан и консултиран 1 човек от записал се 1;

 • 21.04.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Илия Илиев. Изслушан и консултиран 1 човек от записал се 1;

 • 12.05.2015 г. – в приемната участвал н.пр. Добрин Данев. Изслушани и консултирани 4 човека от записали се 4;

 • 26.05.2015 г. – в приемната участвали н.пр. Борислав Иглев и н.пр. Антон Долапчиев. Изслушани и консултирани 4 човека от записали се 4;

 • 09.06.2015 г. – в приемната участвали н.пр. Бойка Маринска и н.пр. Гроздан Караджов. Изслушани и консултирани 4 човека от записали се 4;

 • 23.06.2015 г. – в приемната участвали н.пр. Снежана Дукова и н.пр. Георги Анастасов. Изслушан и консултиран 1 човек от записали се 4;

 • 07.07.2015 г. – записалите се 2-ма души за приемна не се явиха.

Всекидневно се правят срещи и консултации по телефона с граждани, потърсили съдействие, извън определеното време за приемна. Всички са изслушани и консултирани от експертите на Комисията.

Специфичната дейност на Комисията, освен законодателната й, дава основание да се направи обобщението, че Комисията по взаимодействието с неправителствените организации е живата и непосредствена връзка на гражданите с Народното събрание.Е. Участия в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията:

 • 09.02.2015 г. – участие в Кръгла маса на тема: „Световен ден на епилепсията“, организирана от Асоциация на родителите на деца с епилепсия;

 • 10.02.2015 г. – среща с представители на Асоциацията на колекторските агенции в България.

 • 10.03.2015 г. – поздравителен адрес към гостите и организаторите на Националния граждански панел на тема „Какво трябва да се промени в управлението на страната“, организиран от Сдружение „Болкан Асист“;

 • 19.03.2015 г. – поздравителен адрес към участниците в Четвърти Европейски форум за социално предприемачество, организиран от Съюза на ТПК, проведен в гр. Пловдив;

 • 27.04.2015 г. – участие в дискусия на тема: „Равенство пред закона и независим живот в общността“, организирана от Министерство на правосъдието и Българския център за нестопанско право;

 • 29.04.2015 г. – участие в |Кръгла маса на тема: „Европейската гражданска инициатива и перспективи за електронна национална инициатива“, организирана от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива;

 • 30.04.2015 г. – среща на представители на Комисията и на Обществения съвет към нея с участници в Националния граждански панел и обсъждане на темата: „Какво трябва да се промени в управлението на страната“. Срещата бе инициирана от Сдружение „Болкан Асист“;

 • 26.05.2015 г. – специален гост при откриването на Кръглата маса на тема: „Консултативните съвети – възможности за промяна“, организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“;

 • 18.06.2015 г. - участие в Международна конференция „Пряката демокрация в България – възможности и перспективи“, организирана от Европейския институт.

Ж. Преведени срещи от Бойка Маринска, в качеството й на председател на Комисията:

 • 21.04.2015 г. – среща с министър Тодор Танев, в Министерство на образованието и науката;

 • 02.04.2015 г. – среща с Людмил Бакал Иванов, бивш заместник-министър на здравеопазването и настоящ лекар в МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД;

 • 12.05.2015 – среща в Министерство на икономиката;

 • 12.05.2015 г. – среща с министър Тодор Танев, в Министерство на образованието и науката;

 • 15.05.2015 г. – среща с министър Христо Иванов, в Министерство на правосъдието;

 • 18.05.2015 г. – среща с министър Петър Москов, в Министерство на здрадеопазването;

 • 18.05.2015 г. – среща с Веселин Тодоров – изпълнителен директор на издателство „Сиела“, в кабинета на народния представител Бойка Маринска;

 • 26.05.2015 г. – среща с Главния прокурор на Република България -Сотир Цацаров, в сградата на Прокуратурата;

 • 26.06.2015 г. – среща с Председателя на Българската асоциация на частните училища – Милка Славчева;

 • 01.07.2015 г. – среща с Главния прокурор на Република България -Сотир Цацаров, в сградата на Прокуратурата;

 • 07.07.2015 г. – среща с Мануела Радева, директор на ЦРЧР към Министерство на образованието и науката, в кабинета на народния представител Бойка Маринска;

 • 07.07.2015 г. – среща, съвместно с Деси Костадинова, с министър Николай Ненчев, в Министерство на отбраната.

VII. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейността на народния представител Бойка Маринска, в качеството и на член на Комисията по образованието и науката, е свързана с:А. Заседания на КОН

За разглеждания период Комисията по образование е провела общо 26 заседания – редовни, извънредни и изнесени.

Бойка Маринска е взела участие във всички заседания.

Б. Експертната група към КОН по ЗПУО, работни срещи по ЗПУО и работни групи по ЗПУО:

Комисията създаде Експертна група по образование за обсъждане текстовете на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, в която нар.представител Бойка Маринска взе дейно участие. Експертната група проведе 5 свои заседания на: • 26.01.2015 г.;

 • 04.02.2015 г.;

 • 12.02.2015 г.;

 • 19.02.2015 г.;

 • 08.07.2015 г.

Бойка Маринска е участвала във всички заседания на Експертната група.

По повод обсъждането на текстовете по Законопроекта за предучилищното и училищното образование, КОН проведе и 4 работни срещи на: • 18.03.2015 г.;

 • 24.03.2015 г. – за обсъждане на предложенията, постъпили между първо и второ четене. Срещата бе във формат: ГЕРБ, РБ, ПФ и Атака;

 • 21.04.2015 г. - за обсъждане на предложенията, постъпили между първо и второ четене;

 • 19.05.2015 г. – за обсъждане на предложенията, постъпили между първо и второ четене.

Народният представител Бойка Маринска е участвала във всички работни срещи.

Комисията създаде и Работна група за приобщаващото образование. Работната група проведе 1 заседание: • 27.03.2015 г. – в зала „Запад“.

Народният представител Бойка Маринска е взела участие в работата на работната група.

В. Участия в мероприятия и провеждане на срещи, в качеството й на член на КОН:

- 28.01.2015 г. – участие в дискусионна среща между народни представители и представители на Националното сдружение на общините в Република България, организирана от Народното събрание. Една от обсъжданите теми бе: „Перспективи за развитие на общинското образование“, проведена в зала „Запад“ на Народното събрание;

- 10.02.2015 г. – участие в обществена дискусия „Законът за академичния състав – крайно време за промяна“, организирана от Управителния съвет на Съюза на учените в България, проведена в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“;

- 27.02.2015 г. – приветствие на участниците във Второто общо събрание на Национална асоциация на ресурсните учители, проведено в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“;

- 05.03.2015 г. – среща с директора и преподаватели на Първо помощно училище с предмет на обсъждане: запазване статута на помощните училища;

- 27.03.2015 г. – поздравителен адрес към участниците в Международното изложение „Образование без граници“, организирано от Бери Груп България, проведено в НДК;

- 27.03.2015 г. – поздравителен адрес по повод 60 годишния юбилей на ПГ по икономика и мениджмънт – Пазарджик;

- 27.03.2015 г. – участие в кръгла маса на тема: „Приобщаващо образование“, организирана от Центъра за приобщаващо образование, в Народното събрание;

- 02.04.2015 г. – среща с представители на Центъра за приобщаващо образование относно техни предложения за промени в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, в стаята на ПГ на РБ. Участие в срещата взел и доц. Борислав Великов;- 07.04.2015 г. – присъствие на Конференция „Образование за бъдещето“, организирана от в. „Капитал“;

- 28.04.2015 г. – участие в Конференция, организирана от проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, на тема: „Реформите в образованието и науката“;

- 12.05.2015 г. – среща на Бойка Маринска, Милена Дамянова, както и членове на КОН от ПГ на ГЕРБ с представители на ръководството на Университетска агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа, проведена в сградата на НС, зала 3 – източно крило;

- 05.06.2015 г. – Бойка Маринска е гост-лектор на Студентски форум „Образованието – ключ към успеха“, по покана на Николай Гешев – председател на Студентския съвет към Медицински университет – София;- 09.07.2015 г. – участие в срещата на представители на КОН с Пер Кристенсен /Дания/ - Генерален секретар на Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища и представители на Българската асоциация на частните училища с оглед запознаването му от представителите на законодателната власт с идеите на новия ЗПУО, който предстои да бъде приет от Народното събрание.

 1. ДЕЙНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ Й РАЙОН – 13 МИР - ПАЗАРЖДИК

А. Проведени редовни приемни:

- 16.01.2015 г. – в гр. ПАЗАРДЖИК. На приемната осъществени срещи с граждани от областта и дискутирани вълнуващи ги въпроси по следните теми:

 • проектът за добив на волфрам във Велинград и недоволството на жителите на общината, които искат той да бъде спрян;

 • притеснения на родители на деца с увреждания и на представители на Ресурсен център - Пазарджик, свързани с текстове в проектозакона по образование, водещи до трансформиране на ресурсните центрове и закриване на помощните училища;

 • проблеми от личен характер на граждани.


Народният представител Бойка Маринска пое следните ангажименти:

 • да съдейства представители на Гражданското сдружение да присъстват на специално инициирана среща в Министерство на енергетиката; да проучи законовите възможности, дали е възможно проектът за добив на волфрам да бъде стопиран до провеждането на местен референдум; написано бе и писмо от г-жа Маринска до г-н Цоцорков – председател на УС на БМГК, изразяващо опасенията на хората от реализирането на проекта;

 • при разглеждането на законопроекта на експертен съвет, Бойка Маринска, като член на КОН ще предложи текстове, предлагащи решение на проблема, които ще бъдат обсъдени.

 • консултира гражданите, поставили лични проблеми.

- 07.02.2015 г. – в гр. ПЕЩЕРА. На приемната осъществени следните срещи:

 • среща с директорката на ПУ от Свиленград по повод на протестите им срещу проекта на Закона за образованието. Директорката изрази становище, че ако бъдат закрити помощните училища и същите се преобразуват в центрове от социален тип, губещи ще бъдат както децата, така и техните родители;

 • среща с представители на ромска фондация относно иницииране на законодателни промени в Закона за устройството на територията с цел опростяване на процедурите за узаконяване на незаконни постройки, както и осигуряване на подслон за тези, които са останали без жилище; и относно внасянето на здравни осигуровки.

Бойка Маринска пое следните ангажименти:

 • да бъдат сближени позициите с вносителите на Закона относно бъдещето на ресурсните центрове. Реформаторският блок, заедно с ГЕРБ да предложат промени в текстовете, които касаят ресурсните центрове в цялата страна. Ще работи за консенсус и по въпроса за помощните училища;

 • да съдейства срокът за узаконяване на постройките, който е 1 година, да бъде удължен между 2 и 3 години;

 • да разговаря с министър Москов по поставения въпрос за здравните осигуровки.

- 16.03.2015 г. – в гр. ВЕЛИНГРАД. На приемната осъществени срещи с:

 • граждани вълнуващи се от бъдещето на сградата на незавършения Културен дом във Велинград. Поставяли са въпроса за статута на сградата пред множество инстанции;

 • гражданин, който твърди, че в училище на общината се извършват злоупотреби с разходването на бюджетни средства. Същият е писал писмо и до Министерство на образованието и науката;

 • гражданин, представител на Инициативен комитет, който е сезирал Прокуратурата за нарушения, свързани с доставката на дърва за огрев, предназначени за социални и детски заведения в общината.

Поети са следните ангажименти:

 • обясни, че няма възможност да бъде сменяно предназначението на имота. Изказа уверение, след разговор със заместник- кмета на общината –Даниела Салкина, че всички документи, предоставени на ръководството на общината, ще бъдат разгледани и в максимално кратък срок гражданите ще получат отговор;

 • увери гражданина, че Министерство на образованието и науката е извършило проверка по случая и, че ще му бъде изпратен отговор за констатациите и резултатите от проверката в законоустановения срок;

 • Проведе разговор с двамата заместник-кметове на общината –Даниела Салкина и Георги Анчев по поставения въпрос и информира гражданинът, че процедурата се извършва съгласно Закона за обществените поръчки и в посочените случаи не може да се говори за нарушения.

- 11.05.2015 г. – в гр. ПАНАГЮРИЩЕ. На приемната осъществени срещи с :

 • Граждани, поставили лични въпроси.

 • 29.06.20-15 г. – в гр. ПАЗАРДЖИК. На приемната осъществени срещи с:

 • граждани, интересуващи се, защо не се изпълнява Наредбата за хигиенните изисквания за устройство и обзавеждане на ученическите общежития;

 • директор на училище изложил проблем, свързан със сградния фонд, който към момента се ползва от Педагогическия колеж в Пазарджик, а именно: през настоящата година след завършване на последния випуск Колежът преустановява дейността си. Въпреки изпратените писма до МОН не е ясно, дали сградата ще може да се ползва от училището;

 • жител на с. Добровница постави като сериозен проблем състоянието на общинската пътна мрежа в района на селото.

Бойка Маринска пое следните ангажименти:

 • да направи официално питане до министър Москов. Въпросът е отправен за отговор на парламентарен контрол;

 • Бойка Маринска отправи питане до Дирекция в МОН и изясни, че с решение на МС сградите са дадени за ползване на Пловдивския университет.

Бойка Маринска, съвместно с Трендафил Величков – областен управител на Пазарджик откриха процедура към МОН и МС, сградите да бъдат предоставени за управление на областния управител, с цел разкриване на Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив, а спортният комплекс да бъде предоставен за нуждите на пазарджишкото училище.

 • Народният представител Бойка Маринска обясни, че един от вариантите е участие в европейски програми, които да финансират подобни проекти за ремонти. В тази връзка пое ангажимент да разговаря с кмета на селото и лично да го запознае с програмата „Региони в растеж“.

Б. Участие в регионални събития и лични инициативи

 • 05.12.2015 г. – изразила готовността си да отговаря на въпроси на граждани, съгласно поетата инициатива „Питай депутатите“;

 • м. 12.2015 г. – отправила Коледно пожелание към гражданите на област Пазарджик;

 • м. 01.2015 г. – организиране на народните представители от ПГ на РБ за подпомагане лечението на 25 годишната Руска Стайкова от гр. Лесичово, област Пазарджик;

 • 29.01.2015 г. – поднасяне на цветя от името на народния представител Бойка Маринска при откриването на изложба „Рисунка 2015 г.“ в галерия „Георги Машев“ – Пазарджик, организирана от Дружеството на пазарджишките художници;

 • 07.02.2015 г. - Среща с кмета на община Пещера – Георги Козарев и член на Националното сдружението на общините в Р България, който е поел ангажимент да направи предложение, на базата на което народните представители от РБ да предприемат стъпки за законодателни промени в Закона за устройството на територията.

 • 14.02.2015 г. – посещение на народните представители Бойка Маринска и Настимир Ананиев в с. Славовица, община Септември по повод Празника на лозаря – Трифон Зарезан. Зарязали лозя в землището на с. Славовица;

 • 14.02.2015 г. – посещение на народните представители Бойка Маринска и Гроздан Караджов в с. Виноградец, община Септември по повод Празника на лозаря – Трифон Зарезан;

 • Изпратен поздравителен адрес от Бойка Маринска до Иван Лебенов – кмет на община Велинград, по повод тържественото отбелязване на Деня на родилната помощ „Бабинден“;

 • 03.03.2015 г. – обръщение към гражданите на област Пазарджик по повод Националния празник на Република България – 03.03.2015 г.

 • 28.03.2015 г. – присъствие на Юбилейния концерт на ансабъл – Пещера, в гр. Пещера и поднасяне на кошница.

 • 16.03.2015 г. – проведена среща с кмета на община Велинград – г-н Иван Лебанов;.

 • 05.03.2015 г. – изпращане на поздравителен адрес до жените от Пенсионерски клуб – гр. Пещера, по повод честването на Международния ден на жената;

 • 09.05.2015 г. – отправено поздравление към гражданите на област Пазарджик по повод Великденските празници;

 • 05.05.2015 г. – официален гост на тържествата в Пещера и Радилово по повод Празника на гр. Пещера;

 • 11.05.2015 г. – участие в отбелязването на годишнината на Априлското възстание в гр. Брацигово;

 • 16.05.2015 г. – участие в отбелязването на годишнината от Априлското възстание в гр. Батак;

 • 21.05.2015 г. – Бойка Маринска прочете отправеното от Меглена Кунева приветствие към гражданите на гр. Пазарджик по случай Празника на града – 21 май – „Свети равноапостоли Константин и Елена“ и участва в тържествата по повод отбелязването на празника.

 • 24.05.2015 г. – отправено обръщение към деятелите на просветно-културното дело в област Пазарджик по повод най-светлия български празник – 24 май 2015 г.;

 • 02.06.2015 г. – отправено обръщение към гражданите в област Пазарджик по повод 02 юни – денят, в който се чества безсмъртието на хилядите българи, оставили трайна диря във вечността с делата и славната си гибел;

 • 04.07.2015 г. – участие в официалните тържества в гр. Велинград по повод Деня на града.

 • 07.07.2015 г. – поздравителен адрес до кмета на община Ракитово –Любомир Петков по повод Празника на общината.

10 юли 2015 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница