Относно: офертно проучване за доставка на 1 /един/ брой колесен хидравличен багер с хидравличен чук с пълно стандартно оборудване и с подсилена кофа за извършване на изкопни работи в рудник „асарел”Дата30.11.2018
Размер85.84 Kb.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ОТНОСНО:

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ КОЛЕСЕН ХИДРАВЛИЧЕН БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК С ПЪЛНО СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И С ПОДСИЛЕНА КОФА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНИ РАБОТИ В РУДНИК „АСАРЕЛ”


 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Рудникът е на надморска височина 930 – 1080 м. Находището е изградено от палеозойски гранитоиди, горно-кредитни ефузивни вулканити – андезити, лавобрекчи, туфи и субвулканични скали/диорит, кварц-диорит, гранодиоритпорфирт/. Скалите са повсеместно и силно хидротермално, променени в типични метасоматити: серицитови кварцити, алунит-диаспорови кварцити, аргилизити и пропилити. По твърдост скалите са по-скоро среднотвърди. Твърдостта се променя от 100 до 1000кг/см2. Съществуват локални зони с по-висока твърдост, но обемите им са незначителни. Скалите са силно абразивни.


Районът се характеризира с умерен климат където са представени 4 годишни времена. Зимата е от м. ноември до м. Март с температура на въздуха е от +5 до -10С/-15С средно за сезона. Лятотото е топло и е от м. Юни до м. Септември с температура на въздуха до 35С като в района на рудника температурата може да достигне + 45º С. През останалите сезони преобладаващите температури са около 20С средно.

Рудникът работи 365 дни в годината на 3 работни смени в денонощие.


 1. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

Целта на задачата е да се избере най-подходящия вид колесен хидравличен багер с хидравличен чук в комплект с подсилена кофа, съгласно долу посочените технически изисквания за извършване на изкопни работи в рудник „Асарел”. Машината ще се използува основно за спомагателни дейности – разбиване на не габаритни късове вследствие на водене на взривни работи в нееднородни и напукани масиви, строителство, ремонт и поддръжка на пътища, зачистване на отводнителни канавки, както и за строителството на новото ЦПТ в Асарел и преместване на старото. Освен това ще се използува за ремонтни дейности, в качеството си на самоходен колесен багер в рамките на неговите технически характеристики. Ще се използува целогодишно на окрито.
3. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА.

В настоящото проучване да се включат всички видове колесен хидравличен багер с хидравличен чук в комплект с подсилена кофа за изкопни работи, отговарящи на конкретните технически и технологични условия за оборудването посочено в настоящото задание.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Неоходимият колесен хидравличен багер с хидравличен чук в комплект с подсилена кофа за изкопни работи, трябва да притежава следните технически показатели:Основни технически характеристики

Стойности на параметрите

1

2

3


I.Технически изисквания към колесен хидравличен багер

1

Мощност на двигателя

от 113 до 127kW (от 151 до 164HP)

2

Подсилена кофа

1 брой

3

Обем на кофата

/0,4-1,3м3 /

4

Максимална височина на загребване

до 9670 мм.

5

Максимална дълбочина на загребване

до 5770мм.

6

Кабина :

 • уплътнена срещу запрашаване и ниво на шума-съгласно нормите в ЕС

 • Климатик - охлаждане/затопляне

-

7

Автоматизиран пожарогасител, задействан от оператора, за защита на двигателя

-

8

Бързо-сменяеми прикачни инструменти на машината

-

9

Собствена оперативна маса на машината

от 17 800 до 22 700 kg.


II.Технически изисквания към 1брой хидравличен чук с пълно стандартно оборудване

1

Хидравличният чук трябва да има пълна съвместимост с хидравличната система на багера
2

Скорост удара в минута

от320 до 620; диаметър от 115мм до 130мм

3

Сменяеми работни органи за хидравличния чук

тип „С” „М” и”В” - 3 броя


5. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

5.1. Потвърдят възможностите за доставка на машина с чук и кофа с горепосочените технически параметри и количества в необходимите максимално кратки срокове и с необходимото качество и изисквания.

5.2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в щатски долари едновременно в опция на купувача.

Цената за машината, чука и кофата общо до DDP „Асарел” да бъде представена в следния формат:

-Машина, от завод /EXW/ ХХХХХ щ. д./лева

-Хидравличен чук/EXW/ ХХХХХ щ. д./лева

-Подсилена кофа за изкопни работи /EXW/ ХХХХХ щ. д./лева

-Транспортиране, от завода до мина “Асарел” ХХХХХ щ. д. /лева

-Данъци, мита, други такси ХХХХХ щ. д. /лева

5.3.Предоставят пълна ценова листа на производителя на всички резервни части, материали и консумативи в USD и лева без ДДС на магнитен носител /CD/ - валидна за 2010 и 2011 година, както и ангажимент, че цените на резервните части, материали и консумативи няма да се променят през 2010 и 2011година, като след 2011 година годишните увеличения ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно.

5.4. Да предоставят счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната година

5.5. Дадат франкировка във вариант: - DDP склад “Асарел-Медет”;

5.6. Да предложат следните условия на плащане: разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценката на офертите).

5.7. Предложат гаранция –от минимум 36месеца или 6000моточаса

5.8. Да предоставят оперативни разходи на машината за 250, 500, 1000, 2000 и 6000 m/h

5.9. За периода на гаранцията трябва да осигурят необходимите резервни части и консумативи /„сервизни пакети”/ и сервиз за обслужване на машината, като за същите трябва да бъдат предоставени цени.

5.10. Предоставят списък с цени на критични резервни части, които той ще поддържа на склад.

5.11. Да изготвят списък на всички основни компоненти с цени и завода-производител, както и очаквания им експлоатационен живот в работни часове /на всеки компонент/. За основните компоненти да се оферира цена в два варианта - за нови и рециклирани компоненти (напр. двигател – нов и рециклиран и т. н.).

5.12. Ясно да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно – в опция на Купувача обслужване на машината, сервизни инструменти - собственост на търговеца в България, неговите сервизни и складови бази в България, както и бази за обучение.

5.13. Предоставят специализиран инструмент и осъществят специално обучение на операторите и ремонтния персонал на “Асарел - Медет” АД за работата и ремонта на доставената машина и издадът сертификати за успешно завършилите обучението.

5.14.Потвърдят възможността си при доставка на машината да предоставят на “Асарел – Медет” АД, ръководство за експлотация и безопастност на машината при работа, сервизни наръчници /ремонтна книга/ - на български език и каталог с резервни части – по 2 /два/ комплекта.

5.15.Оферираната машина да е сертифицирана, съгласно Европейските норми и директиви за безопастност и екология.

5.16. Да предоставят минимум 3 референции и референтен списък на клиенти с именна, адреси и телефони с годишни количества, доставки или година на доставяне на стоки със същите или аналогични параметри.

5.17. Да посочи време (в седмици) за всяко от следните операции: изработка на машината, подготовка за експедиция, експедиция от завод до “Асарел – Медет” АД, тестване преди работа.
6. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНТЕЛ

6.1.Цена на машината, хидравличния чук и кофата

6.2.Цена на единица гаранция:

6.3.Удовлетворяване на техническите изисквания;
7. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

7.1.Офертите за машината да бъдат в съответствие с настоящото Техническо задание. Ако търговеца не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка.

7.2.Офертите да бъдат валидни за 90-дневен период от представянето им в “Асарел-Медет”.

7.3.Офертите да бъдат изпратени на български език, не по-късно от датата, посочена в запитването.

7.4. Когато за извършване на доставката се сключва договор се изисква и:

7.4.1.Съдебна регистрация;

7.4.2Актуално състояние на доставчика

7.4.3.Обща декларация подписана от управителния орган на участника, че:

 • не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

 • не е в процес на ликвидация;

 • не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • няма регистрирани данъчни нарушения;

 • не е осъден за банкрут;

 • няма неплатени данъци и такси към Държавата;

 • ще спазва изискванията за конфеденциалност на информацията, до която ще има достъп.

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

7.5. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:

Началник отдел „Мониторинг” запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.. Офертите могат да бъдат изпращани и на факс 0357/60250 или e-mail: rshumanov@asarel.com

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена по Е-поща молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на колесен хидравличен багер с чук и кофа »

« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»

7.6. Офертите се класират само на един кръг.

7.7. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7.8. Краен срок за предоставяне на офертите: 06.04.2010г.

7.9. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

7.10. Лица за контакти:

- търговски въпроси икн. Таня Караколева - длъжност – Специалист Доставки „МРЧ”

Телефон: 0357/60417

Факс:0357/60260

Е-mail: tkarakoleva@asarel.com

- технически въпроси инж. Ив. Чолаков - длъжност - Н-к рудник „Асарел”

Телефон: 0357/60452

Факс:0357/60250

Е-mail: geoivan@asarel.com


Дата: 18.03.2010


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница