Относно: Писмо на Директора на риосв с № овос-784/03. 10. 2014гДата09.01.2018
Размер152.94 Kb.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА” № 122

Относно: Писмо на Директора на РИОСВ с № ОВОС-784/03.10.2014г. по процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно намерение „Мотел, заведение за обществено хранене, магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг” в имот № 002188 в землището на с.Белащица, община Родопи с предмета и целите на опазване на ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВG 0001033.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВG 0001033 И ЕВЕНТУЛНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЗОНАТА

съгласно чл.31,ал.1 от Закон за биологичното разнообразие и чл.10, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Настоящата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 3 и Приложения № 1 и № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г). Представената информация включва характеристика на инвестиционното предложение и на потенциалното въздействие от неговата реализация върху местообитанията и видовете, предмет на защита в цитираната зона.I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. „ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД – гр. ПЛОВДИВ, ЕИК 200034766

2. Управител: Бойко Димитров Качулев

3. Пощенски адрес: гр Пловдив, ул. „Русе” № 14

4. Телефон, факс и e-mail -

5. Лице за контакти: чрез пълномощник Гергана ЧобановаТелефон, факс и е-mail: 0898609432
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. Резюме на предложението

Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда изграждане на „Мотел, заведение за обществено хранене, магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг”. Теренът е достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се налага да бъдат използвани допълнителни площи извън наличната площ на имотите – общо 3 600 кв.м./3,6 дка/

Предвижда се построяването на • мотел.

 • заведение за обществено хранене

 • магазин за промишлени стоки

 • паркинг

 • склад за промишлени стоки

 • офис

Всички те ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна и обслужващи подразделения- инфраструктура, озеленяване и др.

След одобрение на част ПУЛ-ПРЗ и идеен архитектурен проект ще се обособят гореописаните части:

– мотел със застроена площ 150 кв.м

– заведение за обществено хранене със застроена площ 70 кв.м

– магазин за промишлени стоки със застроена площ 220 кв.м

– паркинг за 12бр. автомобили разработен в пътната част на техническия проект.

- склад за промишлени стоки със застроена площ 250 кв.м

- офис със застроена площ 230 кв.м

Застроената плащ се предвижда да бъде с общо РЗП около 920 кв.м

За обекта има Решение на ОбС Родопи с № 272, Прието с Протокол № 17 от 16.09.2014г. за Разрешение за изготвяне на Подробен Устройствен План(ПУП) – ПРЗ за процедура промяна предназначението съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи в Уригулиран поземлен имот /УПИ/ в „Мотел, заведение за обществено хранене, магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг”.

Имотът е собственост на инвеститора.

Транспортният достъп до имота - имотът се намира на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”, от който ще се разработи пътна връзка за имота, която пътна връзка ще се съгласува с КАТ- Пловдив и ОПУ.

От дейността не се предвижда емитиране на вредни емисии във въздуха, водите и почвата, тъй като дейността не е свързана с процеси който да ги изпускат, както и увеличаване на шумовите нива различни от фоновите.. Не се предвижда използването на опасни химични вещества.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Местоположението на имотите върху които ще се реализира инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно предвид местоположение на имота и непосредствената си близост до гр.Пловдив и село Белащица.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности -

Имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи с площ 3 600кв.м. представлява земеделска земя - Овощна градина.

За имота ще се проведе процедура по бракуване на трайните насаждения по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив - № 16-00-3564/27.10.2014г до Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив.

Имотът е на отстояние 2 км. северно от регулацията на с.Белащица и се намира на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”.

Съседните имоти са земеделски земи – овощни градини, полски път, улица, бензиностанция на „ОМВ България”. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствен и проекти или програми. В близост до имота има обособени Урегулирани поземлени имоти – УПИ с дейност близка до дейността на инвеститора.

4. Информация за разгледаните алтернативи.

Имотът е собственост на инвеститора, няма други алтернативи за местоположението на инвестиционното предложение.

От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма до повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им.

5. Местоположение на площадката вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи с площ 3 600кв.м. представлява земеделска земя - Овощна градина бракуване на трайните насаждения (№ 16-00-3564/27.10.2014г до Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив). Имотът е на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се налага да бъдат използвани допълнителни площи извън наличната площ на имота.

6. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

-Транспортна инфраструктура.

Ще се изготви транспортно комуникационна схема – пътна част, за пътната връзка на обекта с околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”, която ще се съгласува с КАТ- Пловдив и ОПУ.-Електроснабдяване

Върху имота НЯМА ограничения на ползването върху имота от съществуващи сервитути/отстояния, възникнали във връзка с изграждането или съществуването на енергийни обекти от разпределителната мрежа. Присъединяването на обекта: „Мотел, заведение за обществено хранене, магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг” към електропроводната мрежа с очаквана инстаирана мощност 80 кW е възможно да се осъществи чрез изграждане на нов КЛ 1 кV по съгласувано трасе от ТНН на БКТП „ОМВ” до стандартизирано електромерно табло тип ТЕПО, монтирано чрез помощна метална конструкция на имотната граница. За възможността за електрозахранване на обекта има Становище от EVN с № 1120865406-1 от 13.10.2014год. приложено към настоящата информация

. -Водоснабдяване

водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез реализиране на водопровод от съседния обект, за който има издадено Разрешително за водовземане № 31510151/04.03.2009г. издадено от Басейнова дирекция изто(нобеломорски район Пловдив. С титуляра на Разрешителното „ОБЕРОН –Д”ЕООД ще бъде сключен договор за водоползване.- Канализация

отвеждането на битовите отпадни води ще стане в безотточни бетонови ями. Замърсените с кал и масла води от паркинга ще преминават през каломаслоуловител, преди заустване в безотточната яма, а замърсените с мазнини отпадни води от ЗОХ ще преминават през локално пречиствателно съоръжение – мазнинозадържател. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота.7. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

- Строителство

Инвеститорът е направил своя избор по отношение на типа строителство – класическо монолитно строителство. Предвижданията са за едноетапно строителство, поради дребния мащаб на обекта.

Изкопни работи ще се извършват за основите на сградата, както и за полагане на трасетата на водопровода, електрозахранването и септичната изгребна яма. След полагане на ВиК и електрозахранващите кабели, изкопите ще бъдат отново покрити и рекултивирани.


 • Експлоатация

Единственото предназначение на инвестиционното предложение е свързано с ползването на сградите и паркинга по предназначение.

 • Закриване

Намеренията на инвеститора са за дългосрочно ползване на обекта, поради което този етап не би могъл да бъде разглеждан. Предвид характера на инвестиционното предложение, не е необходимо прилагането на специални природоохранни мерки по отношение на евентуалното закриване на обекта

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, строителни инертни материали - чакъл, пясък, баластра, бетонови и варови разтвори, дървен материал..

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

  • Строителни отпадъци - неопасни, които ще се събират в специализирани съдове за строителни отпадъци, разположени на отделена за целта площадка. Съдовете ще се извозват на депо за строителни отпадъци с.Първенец

  • Земни маси от изкопни работи -неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

 • Експлоатация

  • При експлоатация на обекта ще се формират битови отпадъци от персонала. Битовите отпадъци ще се извозват на регионалното сметище за ТБО от фирмата поддържаща чистотата в района.

  • Опаковки-хартиени. полиетиленови, кашони и др , които ще се събират разделно в контейнери за разделно събиране, ще се транспортират от специализирана фирма и ще се предават за повторна преработка.

  • Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови /промишлени /.

  • Отвеждането на битовите отпадни води ще стане в безотточни бетонови ями. Замърсените с кал и масла води от паркинга ще преминават през каломаслоуловител, преди заустване в безотточната яма, а замърсените с мазнини отпадни води от ЗОХ ще преминават през локално пречиствателно съоръжение – мазнинозадържател. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота.

10. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или дискомфорт на околната среда.


11. Риск от инциденти


Риск от аварии има при изпълнение на строителството на обекта. С оглед избягване опасността от аварии по време на строителството е необходимо, в следваща фаза на проектиране, да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството.

При спазване на необходимите норми на проектиране и спазване на нормативните изисквания, риск от аварии и инциденти ще бъде минимален.

Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда.

Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки.

Ще бъде изготвен списък с лицата, ангажирани с изпълнението на плана за действие при бедствия и аварии.

Здравен риск – Изключени са въздействия върху здравното състояние на населението на околните селища, по какъвто и да било начин и от който и да е от посочените фактори.

Здравен риск за населението от околните селища и за работещите в обекта няма. Съществуват строителни, технологични и технически решения за избягването му. Последното зависи и от правилната експлоатация на обекта.

Възложителят ще осигури обучение на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти по време на стоителството и експлоатацията на бъдещия обект.12. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от националната екологична мрежа.

Имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи с площ 3 600кв.м. представлява земеделска земя - Овощна градина бракуване на трайните насаждения. Имотът е на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”, намира се на север от с.Белащица.

Реализирането му ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение. І.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно т. ІІІ от Писмото на РИОСВ с № ОВОС-784/03.10.2014г., най-близката защитена зона до която се намира имота е ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВG 0001033 намираща се на разстояние около 10 км. в западна посока.13. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Терена върху който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение, се намира на север от с.Белащица на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.

Реализиране на бъдещия обект на инвеститора в посочените имоти няма да окаже съществено влияние върху поземления фонд в района. В резултат на бъдещето строителство, няма да се се наруши целостта на земната повърхност в парцела, поради естеството му.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района и е подбрано с оглед минимизиране на негативното въздействие върху хората. Не се очаква отделянето на вещества и отпадъци, които биха замърсили почвата в района около него.

Приложен е картен материал, даващ представа за местоположението на инвестиционното предложение спрямо елементите на националната екологична мрежа.14. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитените зони, съгласно Закона за биологичното рзнообразие, изграждащи Националната екологична мрежа в страната. Няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и други. В близост до имота няма защитени обекти или пометници на културата. Не попада и в планински и горски масиви, влажни зони, в силно урбанизирани територии и т.н. Обектът не засяга елементи на националната екологична мрежа.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА

ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВG 0001033 И ЕВЕНТУЛНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНР1Е ВЪРХУ

ЗОНАТА

Целта на защитената зона е :

• Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.Предмет на защита на защитената зона са:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

92C0 Гори от Platanus orientalis

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

91AA Източни гори от космат дъб

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220 Псевдо житни и едногодишни растения от клас Тhero-Brachypodietea

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

Субпанонски степни тревни съобщества Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

По-горе описаните местообитания , както и цялата зона са среда за живот на бозайниците европейски вълк и видра и на земноводните обитатели.

БОЗАЙНИЦИ:

Европейски вълк Видра

Видра

Дългоух нощникДългопръст нощник

Лалугер


ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Жълтокоремна бумка

Обикновена блатна костенурка

Шипоопашата костенурка

Шипобедрена костенурка

Ивечист смок

Голям гребенест тритон

РИБИ:

Маришка мрянаБЕЗГРАБНАЧНИ :

Ручеен рак

Бисерна мида

Лицена


Обикновен сечко

Бръмбар рогач

Буков сечко

Алпийска розалиа  • Идентификация и местоположение на зоната

Защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033 е включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 122 от 07.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Зоната е разположена върху площ от 26,705.80дка на територията на област Пловдив в Южен централен район за планиранеХарактеристика на терена и местоположението на инвестиционното предложение, както и въздействието върху най-близката Зона

Имотът върху който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение, се намира на около 2км северно от регулацията на с.Белащица. Имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи с площ 3 600кв.м. представлява земеделска земя - Овощна градина. Имотът се намира на околовръсното шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”.

За имота ще се проведе процедура по бракуване на трайните насаждения по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив.

Съседните имоти са земеделски земи – овощни градини, полски път, улица, бензиностанция на „ОМВ България”. В близост до имота има обособени Урегулирани поземлени имоти – УПИ с дейност близка до дейността на инвеститора.

Имотът се намира източно от Защитената зона, на около 10 км от нея. Представлява земеделска земя с начин на трайно ползване овощна градина. Флората на мястото на инвестиционното намерение е бедна, характерна за селскостопански земи, основно тревиста растителност. Не са установени редки, защитени и ендемитни видове растения. Няма растения с ресурсна стойност. Зооценозата е бедна имайки в предвид характеристиката на местообитанието, по отношение на фитоценозата. Основно се срещат гущери - ливаден и зелен. Някои гризачи - полска мишка, домашна мишка, плъхове. Птици не гнездят, срещат се само случайно преминаващи, и видове свързани с открити терени. Имайки предвид това , както и предмета на опазване на зоната считаме, че инвестиционното предложение не представлява част от изброените по-горе местообитания, обект на опазване на Зоната. Инвестиционното предложение не засяга и няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета на опазване на зоната. Предвидените дейности по инвестиционното предложение няма да повлияят на характера на екосистемите в зоната. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение – нискоетажно застрояване върху площ от 920 кв.м. , се очаква то да окаже незначително въздействие върху биоразнообразието в района.. Инвестиционното предложение не включва хабитати, предмет на опазване в защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033

Отстоянието на бъдещия обект е достатъчно и по никакъв начин няма да повллияе върху постоянните и защитени видове в Защитената зона. Описаното местоположение и параметри на предложението не създават възможности за въздействие върху Зоната.ІІ. ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Административните институции отговорни за одобряване на инвестиционното предложение са:  • РИОСВ – Пловдив – за издаване на решение по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитената зона (чл. 8, т. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.)

  • Министерство на земеделието и продоволствието – за промяна на предназначението на земята.

  • Община Асеновград – за съгласуване и одобряване на ПУП ПРЗ и за издаване на разрешение за строеж.ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Документ за платена такса;

 2. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

 3. Скици на поземлените имоти - Имот № 002188, местност „Гьола” в землището на с.Белащица, община Родопи -земята на която се предлага да се реализира инвестиционното предложение, представлява земеделска територия (с начин на трайно ползване „овошна градина”.

4. Ситуационен план на имотите по КВС на с. Белащица М 1: 5000

5. Ситуационен план на имотите по КВС на с. Белащица М 1: 10 000

6. Акт за собственост – Нотариален акт № 25, том ІІ, рег№ 1753, Дело 180/2014г.

7. Карти на защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033 с отбелязано местоположението на обекта спрямо зоните.С уважение,

ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООДБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница