Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Обосновка на теглата по оценъчните методистраница16/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7.8. Обосновка на теглата по оценъчните методи.При определяне на справедлива цена на дружеството са посочени относителните тегла за всеки от предложените оценъчни методи, които най-пълно съответстват на конкретните обстоятелства относно „Джерман - София” АД, както следва:

Табл.28

Относителни тегла на предложените оценъчни методи


Методи

Тегло

Метод на нетната стойност на активите

60%

Метод на дисконтираните нетни парични потоци

40%Методът на нетната настояща стойност на активите на една акция има относителен дял от 60%. Основанията за това са следните:


 • Методът взема под внимание стойността на активите и пасивите на дружеството към датата на последния финансов отчет и съответно представя балансовата стойност на акция. Макар и да не отразява потенциала на Дружеството да генерира бъдещи приходи, стойността по този метод не се влияе от променливи прогнози и коефициенти, затова считаме, че подходящото тегло на метода е 60%.


Методът на дисконтираните нетни парични потоци има относителен дял от 40% в изчисляването на цената на „Джерман – София” АД. Основанията за това са следните:

 • Методът на дисконтираните нетни парични потоци отчита възможността на дружеството да генерира в бъдеще доходи за собствениците си, което е важени фактор за пазарната цена на акциите на дружеството;
 • При калкулирането на нетната настояща стойност на паричните потоци се вземат под внимание (чрез величината на дисконтовия фактор) и рисковете за дадена инвестиция;
 • Независимо от силните страни, методът е субективен, тъй като в калкулациите са направени при много предположения (допускания), вкл. предположенията, формиращи сконтовия фактор и др.По-ниското относително тегло на този метод се обуславя и от факта, че получената цена по този метод е по-ниска от ликвидационната стойност и също така в условията и по време на глобална финансова криза е трудно да бъде извършено прецизно краткосрочно и средносрочно прогнозиране.

7.9. Изчислена Справедлива цена на база методите за оценка.

В таблицата са представени индикативните стойности на акциите, получени по методите по-горе, както и изчисляване на справедливата стойност на акция:


Табл.29
Индикативни стойности на акциите по предложените оценъчни методи


Метод

стойност на акция (лв.)

Тегло

Претеглена ст-ст на акция (лв.)

Нетна балансова стойност на активите

16.86

60%

10.12

Дисконтирани нетни парични потоци

8.69

40%

3.47

Справедлива цена съгласно чл.5 на Наредба №41 (в лв.)

100%

13.59

Ликвидационна стойност

9.76

Ликвидационна стойност
В Приложението към настоящия документ е представена Експертна оценка за определяне на ликвидационната стойност на „Джерман – София” АД, извършена от „Явлена Импакт” ООД.

Ликвидационната стойност на акция е 9,76 лв.

Окончателна справедлива стойност на една акция:
В съответствие с чл.6, ал.1 от Наредба № 41 справедливата цена на акция на оценяваното дружество е нейната ликвидационна стойност само в случай, че тя надвишава справедливата цена на акция, определена съгласно методите, посочени в чл.5 от Наредба № 41. В настоящия случай получената ликвидационна стойност на акция на „Джерман – София” АД е 9,76 лв., която е по-ниска от получената справедлива цена на акция на Дружеството, определена според методите по чл.5 от Наредба № 41, която е 13,59 лв. Следователно справедлива цена на акция на „Джерман – София” АД, определена според методите на чл.6 от Наредба № 41 в размер на 13,59 лв.
Допълнителни стойности, които се включват при определяне цената на търговото предложение
Средна претеглена пазарна цена
Акциите на „Джерман – София” АД се търгуват на сегмент Алтернативен пазар BaSE на „Българска фондова борса - София” АД (БФБ), съгласно удостоверение, издадено от БФБ за периода от 05.09.2012г. до 05.12.2012 г. не са сключвани сделки с акции от капитала на „Джерман – София” АД. Копие от издаденото удостоверение е представено като приложение към настоящия документ.

С оглед на горното, изискването за включване на средната претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца при определянето на цената на търговото предложение не е приложими в настоящия случай.


Най-висока цена на акция, заплатена от предложителя през последните шест месеца
Предложителят е купувал акции от капитала на „Джерман – София” АД през последните шест месеца преди регистрацията на търговото предложение.

В случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходния критерий, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

Последната цена, платена от търговия предложител през последните шест месеца преди регистрацията на търговото предложение е 7,00 лв. за акция на „Джерман – София” АД при записване на акции от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството, но най-високата платена от него цена за акция през същия период е 12,00 лв.(виж справка издадена от „Централен Депозитар” АД към Приложения).Определената по този критерий цена е 12,00 лв.
Цена на търговото предлагане
При определяне цената на търговото предложение се вземат предвид следните стойности като цената не може да бъде по-ниска от най-високата от тях, съгласно чл.150, ал.7 от ЗППЦК:


 1. Справедлива стойност, определена като по-високата стойност от получената справедлива цена на акция по методите, посочени в чл.5 и чл.6 от Наредба № 41 (дисконтирани парични потоци, нетна стойност на активите) и ликвидационна стойност: 13,59 лв. на акция;
 1. Най-високата цена за една акция на „Джерман – София” АД, заплатена от предложителя през последните шест месеца преди регистрация на търговото предложение - 12,00 лв. за акция;
 1. Средната претеглена пазарна цена на акциите на „Джерман – София” АД за периода от последните три месеца е 0,00лв. и не е включена при определяне на цената на търговото предложение.


В заключение, цената на търговото предложение се определя на

14,00 лв. за акция.

Декларация от предложителите и от законния представител на инвестиционния посредник
Търговите Предложители - Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев и упълномощения да осъществи търговото предлагане ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, с положените по долу подписи, декларират, че търговото предложение към останалите акционери на „Джерман-София” АД съответства на изискванията на закона.
Търгови Предложители:


________________________

Любомир Георгиев Мирчев
____________________

Таньо Димитров Танев

За ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД :

_______________________

Маню Тодоров Моравенов

VIIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ.


 1. Декларации по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК;

 2. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на „Джерман-София” АД;

 3. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД;

 4. Споразумение за обща политика при управлението на „Джерман-София”АД чрез съвместно упражняване на права на глас между Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев от дата 03.12.2012 г.;

 5. Договор за посредничество при осъществяване на търгово предложение между ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД от една страна и Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев от друга;

 6. Пълномощно от Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев, овластяващо служители на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД да осъществят всички правни и фактически действия във връзка с процедурата по търговото предложение;

 7. Удостоверение, издадено от „Българска фондова борса – София” АД относно търговията с акции на „Джерман-София” АД за периода от последните три месеца;

 8. Копия на депозитарни разписки за притежавани от Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев акции на „Джерман-София” АД;

 9. Издадени от Централен депозитар АД справки за сключени сделки от търговия с акции от капитала на „Джерман-София” АД на Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев от първоночалното придобиване;

 10. Банкова референция от „Креди Агрикол България” ЕАД, офис Плевен, удостоверяваща необходимите парични средства за осъществяването на търговото предложение от Таньо Димитров Танев;

 11. Банкова референция от „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Кюстендил, удостоверяваща необходимите парични средства за осъществяването на търговото предложение от Любомир Георгиев Мирчев;

 12. Образци на заявления за приемане и оттегляне на търговото предложение;

 13. Счетоводен отчет на „Джерман-София” АД към 31.10.2012 г.;

 14. Ликвидационна оценка на „Джерман-София” АД, изготвена от „Явлена Импакт” ООД.

1 Национална служба по зърното, Годишен доклад за 2011 г. ,

http://www.nsz.bg/new/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=23


2 Национална служба по зърното, Годишен доклад за 2011 г. ,

http://www.nsz.bg/new/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=23


3 Министерство на земеделието и храните, Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието, 2011 г., стр. 29

4 http://www.varnaplod.bg

5 http://www.saf-bg.com/bg

6 http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/7345

7 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница