Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Задължителни прехвърляния на Акциистраница2/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.3. Задължителни прехвърляния на Акции.

Акционерите, адресати на Търговото предложение, трябва да бъдат предупредени, че ако Търговият предложител придобие в резултат на това или последващо търгово предложение не по-малко от 95% от акциите с право на глас на „Джерман-София” АД, той ще има правото, независимо от и без съгласието на останалите акционери, да изкупи всички техни акции по цената, предложена в това или последващо търгово предложение, по реда и условията, предвидени в чл. 157а от ЗППЦК, и че това ще доведе до отписване на „Джерман-София” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Акционерите, адресати на Търговото предложение, трябва да са уведомени, че ако търговият предложител придобие в резултат на това или последващо търгово предложение поне 95% от акциите с право на глас на „Джерман-София” АД, те ще имат правото в срок от три месеца да поискат от Търговият предложител, и той ще бъде задължен да изкупи, независимо от и дори без неговото съгласие, техните акции по цената, предложена в това Търгово предложение или в последващо търгово предложение, по реда и при условията, предвидени в чл. 157б от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 149а, ал.5 от ЗППЦК до публикуването на настоящото Търгово предложение, както и 14 дни след крайния срок за приемането му, Предложителят е длъжен при поискване да закупи акциите на всеки акционер.1.4.Търгов предложител.

Предложител по настоящото Търгово предложение са следните физически лица, които притежават заедно пряко и непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 71 138 /седемдесет и една хиляди сто тридесет и осем/ броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, представляващи 91.37 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД, а именно:


Любомир Георгиев Мирчев – акционер, притежаващ пряко 35 581 /тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и един/ броя акции или 45,7% и непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 35 557 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя акции или 45,67% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД.
Бизнес адрес и основна дейност:

Бизнес адресът на Любомир Георгиев Мирчев е както следва:

Област Кюстендил, община Дупница, гр. Дупница 2600, ул. „Аракчийски мост” № 3.

Любомир Георгиев Мирчев заема длъжността Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор в „Джерман-София”АД.

Към момента на изготвяне на настоящия документ Любомир Георгиев Мирчев извършва следните основни дейности извън дружеството обект на Търговото предложение:

- Управител на „Дупница Мел” ЕООД през последните четири години;

- Управител на „Рила Фураж” ООД през последните две години.
Таньо Димитров Танев – акционер, притежаващ пряко 35 557 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя акции или 45,67% и непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 35 581 /тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и един/ броя акции или 45,7% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД.

Бизнес адрес и основна дейност:

Бизнес адресът на Таньо Димитров Танев е както следва:

Област Кюстендил, община Дупница, гр. Дупница 2600, ул. „Аракчийски мост” № 3.

Таньо Димитров Танев заема длъжността Заместник председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Джерман-София”АД.


Към момента на изготвяне на настоящия документ Таньо Димитров Танев извършва следните основни дейности извън дружеството обект на Търговото предложение:

- Управител на „Брепс Комерс” ЕООД през последните десет години;

- Управител на „Брепс Импорт” ЕООД през последните пет години;

- Управител на „Брепс Агро” ЕООД през последните четири години;

- Управител на „Кринос” ООД през последните три години;

- Управител на „Тервел Груп” ООД през последните три години;

- Управител на „Братя Гарабетови” ООД през последните осем години;

- Член на Съвета на директорите на „Зърнобаза Добрич” АД през последните пет години.


Двамата основни акционери в капитала на „Джерман-София”АД – Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев са сключили споразумение за обща политика при управлението на „Джерман-София”АД чрез съвместно упражняване на права на глас от 03.12.2012 г.

По силата на сключеното споразумение страните ще следват обща политика по следните основни страни от управлението и дейността на „Джерман-София”АД, както следва:


- преобразуване или прекратяване на дружеството;

- промени в размера на капитала на дружеството;

- промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори;

- основната дейност и финансовата стратегия на дружеството;

- стратегически планове относно дружеството;

- нови проекти на дружеството;

- политиката при разпределяне на дивиденти.

1.5.Данни за инвестиционния посредник, който ще осъществи Търговото предложение. Отговорност на инвестиционния посредник.


1.5.1. Упълномощеният от Предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи Търговото предлагане, е „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх” №51 Б, притежаващ лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ – 03 - 156 / 29.11.2006 г. издаден от Комисия за финансов надзор, тел.: 02/ 81 99 141 и 81 99 142, факс: 02/ 81 99 102, електронен адрес /e-mail/: office@focalpoint.bg, електронна страница в интернет: www.focalpoint.bg.
1.5.2. „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД отговаря солидарно с Търговия предложител за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница