Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Основни данни за Дружеството - обект на Търговото предложениестраница3/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.6. Основни данни за Дружеството - обект на Търговото предложение.

Джерман-София” АД е регистрирано съгласно българското законодателство търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 109016658, със седалище и адрес на управление, както следва: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Аракчийски мост” № 3, тел. +359 701 50 224, електронен адрес /e-mail/: l_mir4ev@abv.bg, електронна страница в интернет: www.djerman.net

Дружеството има за предмет на дейност отдаване под наем на движими и недвижими вещи; производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона дейности.

Основният капитал на Дружеството е 545 006 /петстотин четиридесет и пет хиляди и шест/ лева, разпределен в 77 858 /седемдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и осем/ броя безналични, поименни акции с право на глас и с номинал 7 лева.

Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и има едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав:

Любомир Георгиев Мирчев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор на „Джерман-София” АД и член на Съвета на Директорите;

Таньо Димитров Танев – Заместник председател на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор на „Джерман-София” АД и член на Съвета на Директорите и

Георги Петков Георгиев - Член на Съвета на Директорите.
Дружеството се представлява от изпълнителните директори Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев заедно и поотделно.

1.7. Притежавани от Предложителя акции на Дружеството. Акции, обект на Предложението.1.7.1. Любомир Георгиев Мирчев притежава пряко 35 581 /тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и един/ броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 45,7% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Джерман-София” АД.

Всяка обикновена, безналична акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Редът и начинът, по който Любомир Георгиев Мирчев е придобил пряко притежаваните от него акции е посочен в Таблица 1.
Табл.1
Ред и начин, по който Любомир Георгиев Мирчев е придобил пряко притежаваните от него акции от капитала на „Джерман-София” АД


Източник:Централен депозитар АД

Сделките на Любомир Георгиев Мирчев с акции на „Джерман-София” АД за последните шест месеца, предхождащи датата на регистрация на търговото предложение са представени в Таблица 2.


Табл.2
Сделки на Любомир Георгиев Мирчев с акции на „Джерман-София” АД за последните шест месеца, предхождащи датата на регистрация на търговото предложение


Източник:Централен депозитар АД
От представената таблична информация е видно, че най-високата цена заплатена от предложителя през последните шест месеца е 12,00 /дванадесет/ лева.

Предложителят не притежава акции чрез свързани лица, но притежава непряко по смисъла на на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 35 557 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя акции или 45,67% от от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД.


1.7.2. Таньо Димитров Танев притежава пряко 35 557 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем/ броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 45,67% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Джерман-София” АД.

Всяка обикновена, безналична акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Редът и начинът, по който Таньо Димитров Танев е придобил пряко притежаваните от него акции е посочен в Таблица 3.
Табл.3
Редът и начинът, по който Таньо Димитров Танев е придобил пряко притежаваните от него акции от капитала на „Джерман-София” АД


Източник:Централен депозитар АД
Сделките на Таньо Димитров Танев с акции на „Джерман-София” АД за последните шест месеца, предхождащи датата на регистрация на търговото предложение са представени в Таблица 4.
Табл.4
Сделки на Таньо Димитров Танев с акции на „Джерман-София” АД за последните шест месеца, предхождащи датата на регистрация на търговото предложение


Източник:Централен депозитар АД
От представената таблична информация е видно, че най-високата цена заплатена от предложителя през последните шест месеца е 12,00 /дванадесет/ лева.

Предложителят не притежава акции чрез свързани лица, но притежава непряко по смисъла на на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 35 581 /тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и един/ броя акции или 45,7% от от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД.1.7.3. Търговият предложител не притежава и иска да придобие останалите 6 720 броя акции, представляващи 8,63% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД.

ІІ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА АКЦИЯ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА.

2.1. Предлагана цена за Акция от Предложителя.
2.1.1. Търговият предложител предлага да закупи Акциите на останалите акционери на „Джерман-София” АД по цена на една акция в размер на 14,00 лв. („Предлагана цена”.)
2.2.2. Предлаганата цена отговаря на изискванията на чл.150, ал.7 от ЗППЦК и не е по-ниска от най-високата стойност измежду:


  • Справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи съгласно Наредбата по чл.150, ал.6 от ЗППЦК;
  • Средната претеглена пазарна (борсова) цена на акциите за последните три месеца;
  • Най-високата цена за акция, заплатена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лица по чл. 149, ал.2 от ЗППЦК, през последните шест месеца преди регистрацията на Предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.


Предлаганата цена е по-висока от най-високата цена на акция, платена от търговия предложител, свързаните с него лица или лица с непряко участие, през последните шест месеца преди регистрацията на търговото предложение (12,00 лв. ) – вж. по-долу точка 2.2.

Предлаганата цена е по-висока от среднопретеглената пазарна цена на акция за последните три месеца (която е 0,00 лв.) – вж. по-долу точка 2.2.

Предлаганата цена е по-висока от справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба 41 от 11 юни 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба № 41), посочена в обосновката на Предлаганата цена и изчислена справедлива стойност на акция („Обосновка на цената”) – вж. по-долу точка 2.2. и раздел VІІ от настоящия документ.

Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница