Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Разходи на Предложителя, свързани с Търговото предложениестраница9/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

6.4.Разходи на Предложителя, свързани с Търговото предложение.

Общата сума на тези разходи е около 10 000,00 /десет хиляди/ лева, включително възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за регистрация на БФБ и Централния депозитар, и за публикации.6.5.Други данни и документи от съществено значение за осъществяване на Търговото предложение.

Търговият предложител счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяване на Търговото предлагане, с изключение на допълнителната информация по-долу:


6.5.1. Съгласно ЗППЦК, устава и статута на „Джерман-София” АД, като публично дружество, не съществуват и не могат да съществуват ограничения върху свободното прехвърляне на акции на „Джерман-София” АД и/или върху упражняването на правата на глас по тях и не са, и не могат да бъдат налице останалите хипотези по чл. 151а от ЗППЦК и съответно не могат да настъпят правните последици, предвидени в посочения законов текст.
6.5.2. Акционерите, адресати на Търговото предложение, трябва да бъдат предупредени, че ако то бъде осъществено успешно, това ще доведе до отписване на „Джерман-София” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.
6.5.3. Съгласно разпоредбата на чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК до публикуването на настоящото търгово предложение, както и 14 (четиринадесет) дни след крайният срок за приемането му, предложителят е длъжен при поискване да закупи акциите на всеки акционер.

6.6. Източници на допълнителна информация за акционерите на Дружеството относно Търговото предложение.

Допълнителна информация за Търговото предложение (вкл. годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. на Дружеството, обект на търговото предложение ) е достъпна за акционерите на „Джерман-София” АД на следните адреси:  • Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД

гр. София 1407, район „Лозенец”, бул. Черни връх № 51Б, ет. 8,

тел: +359 2 81 99 142; електронен адрес (e-mail): office@focalpoint.bg;

електронна страница в Интернет (web-site): www.focalpoint.bg;

лице за контакт: Теодора Даскалова – Брокер ЦК;
  • Джерман – София” АД

гр. Дупница 2600, ул. Аракчийски мост № 3,

тел.: +359 0701 50224, електронен адрес (e-mail) l_mir4ev@abv.bg;

електронна страница в интернет (web-site) http://www.djerman.net,

лице за контакт: Любомир Мирчев – Изпълнителен директор.

Тъй като „Джерман-София” АД е публично дружество, допълнителна информация за него, както и финансовите му отчети, са публично достъпни и могат да бъдат намерени и от други източници, вкл. интернет страницата на БФБ www.bse-sofia.bg чрез информационната система за разкриване на регулирана информация: www.x3news.com/.

6.7.Упълномощен инвестиционен посредник, който отговаря солидарно с предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в предложението съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК.

ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД отговаря солидарно с предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни и/или заблуждаващи данни в предложението.


VII. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБОСНОВКАТА НА ЦЕНАТА.

7.1. Въведение.7.1.1. Някои акценти върху дейността на Дружеството.
Предметът на дейност на „Джерман–София” АД е отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона търговски сделки.

Поради характера на основната дейност, извършвана от „Джерман-София” АД отдаване под наем на недвижимото имущество и производство на продукция, продажбите към датата на настоящия документ се реализират на територията на страната.

Главните пазари, на които се конкурира „Джерман-София” АД са пазарът на отдаване под наем на промишлени имоти и пазарът на производството на брашно.

7.1.2. Силни и слаби страни на Дружеството.
Основният актив отдаван под наем са зърнохранилищата.Те са обновени и оборудвани със специализирана лаборатория, позволяваща изключително точно изследване на продукцията и гарантираща за правилното й съхранение.

Силните страни на Дружеството са добрата локация на зърнохранилищата. Те са стратегически позиционирани в близост до най-продуктивните земеделски райони на страната. От значение е и преминаващия главен европейски път E79, свързващ югоизточната част на Словакия с гр. Солун на Егейско море, пресичащ Румъния, България и Гърция.

Поради засилената конкуренция и технологията предназначена за големи обеми от продукция, дружеството не оперира самостоятелно със своите активи. Основни конкуренти на „Джерман–София” АД са всички предприятия и цехове в района, специализирани в зърносъхранението и производството на брашна.

Предимство пред основните конкуренти при производството на големи обеми е ниската себестойност на единица продукция. Дружеството има възможност да произвежда брашна в големи обеми, без това да се отрази на качеството на произвежданата продукция. При производството на малки обеми „Джерман–София” АД не може да използва тези свои предимства.

Слабите страни на Дружеството са по отношение на големите мощности, с които то разполага и които определят високата себестойност при производство на малки обеми. Затова дружеството на практика не произвежда продукция за своя сметка. Основен доход към настоящия момент са наемите, които „Джерман- София” АД получава от отдадени под наем собствени активи.


7.1.3. Финансова информация за „Джерман – София” АД.
Систематизирана финансова информация за последните три финансови години, както и актуална информация на базата на последния публикуван финансов отчет към 31.10.2012 г. е представена в таблиците:

Табл.8
Систематизирана финансова информация на „Джерман – София” АД

за периода 2009 – 31.10.2012 г.


Вид активи (в хил. лв.)

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.10.2011

31.10.2012

А. Дълготрайни активи, в т.ч.

1934

898

1075

1038

1080

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

32

10

170

170

175

Инвестиционни имоти

1803

789

806

769

806

Дългосрочни финансови активи

99

99

99

99

99

Дългосрочни вземания

0

0

0

0

0

Търговска репутация

0

0

0

0

0

Разходи за бъдещи периоди

0

0

0

0

0

Активи по отсрочени данъци

0

0

0

0

0

Б. Краткотрайни активи, в т. ч.

155

161

26

28

249

Материални запаси

0

0

0

0

0

Вземания от клиенти и доставчици

10

28

0

0

0

Други вземания

143

125

25

25

245

Краткосрочни финансови активи

0

0

0

0

0

Парични средства и парични еквиваленти

2

1

1

3

4

Разходи за бъдещи периоди

0

0

0

0

0

Сума на актива

2089

1059

1101

1066

1329
Собствен капитал и пасиви (в хил. лв.)

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.10.2011

31.10.2012

А. Собствен капитал

2089

1044

1073

1042

1313

Основен капитал

296

296

296

296

545

Резерви

1815

1793

748

748

748

Финансов резултат:

-22

-1 045

29

-2

20

Натрупана печалба (загуба)

0

0

0

0

29

Текуща печалба

0

0

29

0

0

Текуща загуба

-22

-1 045

0

-2

-9

Б. Дългосрочни пасиви

0

0

0

0

3

Търговски и други задължения

0

0

0

0

0

Други нетекущи пасиви

0

0

0

0

0

Приходи за бъдещи периоди

0

9

0

0

0

Пасиви по отсрочени данъци

0

0

0

0

3

Финансирания

0

0

0

0

0

В. Краткосрочни пасиви

0

15

28

24

13

Търговски и други задължения

0

6

0

0

0

Други текущи пасиви

0

0

3

0

0

Приходи за бъдещи периоди

0

9

25

24

13

Собствен капитал и пасиви

2089

1059

1101

1066

1329Приходи (в хил.лв.)

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.10.2011

31.10.2012

Общо приходи в т.ч.

17

24

347

14

14

Приходи от наеми

11

18

17

14

14

Приходи от преоценки

0

0

328

0

0

Финансови приходи

6

6

2

0

0

 

 

 

 

 

 

Разходи (в хил.лв.)

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.10.2011

31.10.2012

Разходи за материали

0

0

0

0

0

Разходи за външни услуги

3

32

10

9

18

Разходи за амортизации

5

66

7

7

5

Разходи за възнаграждения

0

0

0

0

0

Разходи за осигуровки

0

0

0

0

0

Бал. стойност на продад. активи (без продукция)

0

0

0

0

0

Измен. на запасите от продукция и незав.пр-во

0

0

0

0

0

Други в т.ч.

31

971

298

0

0

обезценка на активи

31

971

298

0

0

Общо разходи по икономически елементи

39

1069

315

16

23

Финансови разходи

0

0

0

0

0

Общо разходи за дейността

39

1069

315

16

23

Извънредни разходи

0

0

0

0

0

Общо разходи

39

1069

315

16

23

Печалба/загуба преди данъци

-22

-1045

32

-2

-9

Разходи за данъци

0

0

0

0

0

Печалба след облагане с данъци

0

0

29

-2

-9

Нетна печалба/загуба за периода

-22

-1045

29

-2

-9Източник: Годишни одитирани финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и неодитирани междинни финансови отчети към 31.10.2011 г. и към 31.10.2012 г.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница