П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/таДата01.05.2017
Размер20.89 Kb.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та


Име ........................... Презиме ......................... Фамилия ...................................., ЕГН/ЛНЧ/ID ................................................, Л.К/Паспорт № .................................................., издаден на .........................., от......................., валиден до ................................, адрес:................................

............................................................................

в качеството ми на физическо лице,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Име ........................... Презиме ......................... Фамилия ...................................., ЕГН/ЛНЧ/ID ................................................, Л.К/Паспорт № .................................................., издаден на .........................., от......................., валиден до ................................, адрес:................................

............................................................................
със следните пълномощия:

Да ме представлява пред доставчика на удостоверителни услуги ИНФОНОТАРИ ЕАД и регистриращите органи: ЦКБ АД, ПИБ АД, ТЕКСИМ БАНК АД, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНСКА БАНКА АД за предоставяните от тях удостоверителни/ регистрационни услуги, съгласно разпоредбите на ЗЕДЕП.


1. Да извърши всички необходими действия за издаване и управление на удостоверение за квалифициран електронен подпис, в което аз да бъда вписан/а като ТИТУЛЯР и АВТОР, като от мое име и за моя сметка подаде и подпише искане за издаване, подновяване, спиране, възобновяване или прекратяване на издаденото удостоверение за електронен подпис.
2. Да подпише от мое име договор за предоставяне на удостоверителни услуги.
3. Да приеме съдържанието на издадено удостоверение и да подпише протокол за приемане на удостоверението за квалифициран електронен подпис от мое име.
4. Да получи от мое име смарт карта със записаното върху нея удостоверение и криптографски ключове за квалифициран електронен подпис, както и кодовете за достъп ПИН/АИН до картата.
Настоящото пълномощното е безсрочно.

При противоречие между българския и английския текст важи българският.

гр..............................

дата: .........................

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ........................

/подпис/


LETTER OF AUTHORIZATION

I the undersigned


First name...................................... Middle Name .............................. Surname ..............................., Personal ID number..........................................., Identity card/Passport No ..................................., issued on .........................., by............................, date of expiry ......................................., address ............................................................................., in my capacity as an individual

HEREBY AUTHORIZE

First name...................................... Middle Name .............................. Surname ..............................., Personal ID number..........................................., Identity card/Passport No ..................................., issued on .........................., by............................, date of expiry ......................................., address .............................................................................,


to act on my behalf as a true and lawful agent for the following:
To act on my behalf and to represent me before the Provider of certification services INFONOTARY PLC and before the registration authorities CCBank, FIBank, TeximBank, Allianz Bank Bulgaria, MunicipalBank for the certification/ registration services they provide according to the provisions of the EDESA.

1. To perform any operations and actions, required for the issuing and managing of a Qualified Electronic Signature Certificate, in which I will be entered as the HOLDER and AUTHOR and to file and sign on my behalf and in my name request for issuing, renewing, suspending or resuming the issued Qualified Electronic Signature Certificate.

2. To sign on my behalf and in my name Certification services agreement.
3. To approve the contents of the issued certificate and to sign the Statement of acceptance Protocol on my behalf, as evidence of the acceptance.

4. To receive on my behalf the smart card on which is stored the Qualified Electronic Signature Certificate, as well as the generated pair of cryptographic keys and PIN/AIN numbers.


The present authorization is generally valid for an unlimited period of time.
In case of contradiction between the Bulgarian and English text applies Bulgarian.

Place: …...................

Date: ........................

AUTHORIZER: ........................./signature /База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница