П л а н за обучението на учениците по “Безопасност на движението по пътищата“Дата22.07.2016
Размер90.39 Kb.
12 СОУ „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”

П Л А Н
за обучението на учениците по “Безопасност на движението по пътищата“

от подготвителен до осми клас

за учебната 2011 / 2012 година

Обучението по безопасност на движението по пътищата е неделима част от цялостното образование на ученика от подготвителен до осми клас. Това е вид социално учене , при което от най-голяма важност е формирането на определени практически умения за разширяване на защитните възможности на детето като участник в движението.

За да се достигне това е необходимо учениците да знаят и могат :


 • да се ориентират в реална пътна ситуация на познавателно равнище ;

да могат да определят елементите на средата; да познават смисъла и значението им ; да анализират и оценяват различни форми на поведение като пешеходец или велосипедист;

 • да определят причинно- следствените връзки между явленията на пътя;

 • да работят с документи;

 • да решават казуси и задачи

І. Основни цели на обучението в подготвителен клас:

Всеки ученик трябва:

- да разпознава и назовата елементите на улицата, безопасните и опасните места,

- да демонстрира безопасно поведение като пешеходец,

- да осъзнава, че на улицата е опасно без придружител,

ІІ.Основни цели на обучението от първи до четвърти клас :

Всеки ученик трябва : • да познава своя маршрут като пешеходец до училище и обратно и да умее да

се движи безопасно по него ;

-да знае правилата на безопасност при чакане на обществено превозно средство

на спирката , при качване и пътуване в такова превозно средство и при слизане от него ;

-да умее да преминава безопасно през всички видове кръстовища в градски условия;

-да разпознава всички знаци и сигнали ,подавани от регулировчика ,според правилата на движение ;

- да съставят сами алгоритъм за безопасно поведение и да могат да упражняват действен самоконтрол.

ІІІ.Основни цели на обучението от V до VІІІ клас :

Всеки ученик трябва : • да познава устройството на велосипеда и частите му , да умее да

проверява неговата техническа изправност, да диагностицира някои повреди

и да управлява безопасно; • да познава всички форми на етично поведение между участниците в движението: пешеходци, велосипедисти и водачи на ППС, да обяснява необходимостта от спазването им и да ги прилага на практика в конкретни ситуации на пътя;

 • да формира умения за движение при трудни условия, да изгради реакции за самозащита и да усвои типични форми на поведение при опасни ситуации;

 • да изгради умения за характерните особености на движението извън населено място, при пресичане на ж.п. прелез и за безопасно движение през деня и нощта при намалена видимост;

 • да познава различните видове пътни знаци.


ІІІ.Примерно разпределение на учебното време по класове :Срок / клас

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Първи

8

4

4

3

3

3

3

3

Втори

8

4

4

3

3

3

3

3

Общо часове

16

8

8

6

6

6

6

6

Подготвителен клас – 5 часа – І срок – в учебното съдържание на регламентираните ситуации по „Социален свят”.

Главна тема

Съдържание

Всичко часове

Подготвителен клас

Уча се сам да се движа безопасно


Опасни и безопасни места на улицата.

Обсъждане на правилата за безопасност на пътя.

Безопасно ли е на улицата?

Пешеходни правила.

Пътни знаци.


1

1
1


1

1


Първи клас

Отивам на училище сам

1.Знам за безопасния път до училище.


2.Знам и мога да пресичам безопасно.

ТО:Запознаване на децата с път , тротоар,платно,банкет.

ПО: Упражняване на двигателни действия “качвам “ и “слизам “ на / от /тротоара .

ТО: разширяване на представите и понятията на децата на кръстовища , пешеходна пътека,светофар,специални сигнали.

ПО:Наблюдение на участниците в движението на сигналите на светофарите.Наблюдение и коментар на поведението на пешеходците.Упражняване на децата в пресичане в условие на реална пътна среда.


4
4
2

6


Втори клас

Отивам на училище с обществен транспорт

 1. Знам къде и как

да чакам обществено транспортно средство.
2.Знам как да се държа като пътник

3.Знам как да слизам и да пресичам безопасно.


ТО: Уточняване на представите за обществено транспортно средство, спирки,пътни знаци.Коментиране на опасностите за децата.

ПО: Упражнения : да откриват опасните за тях места в зоната на автобусната спирка,да наблюдават поведението на пътниците , да откриват грешките им при чакане, приближаване на автобуса и при качване.

ТО: Уточняване на представите за техните задължения като пътници,опасните за тях места вътре и начините те да се предпазват от опасности,свързани с тези места.начални представи за етични взаимоотношения.

ПО: Упражнение за безопасно качване , за заемане на безопасно място, за слизане , за етични взаимоотношения.

ТО: Понятие за безопасно слизане.

ПО:Упражнение,наблюдение поведението на пътниците при слизане , при пресичане зад или пред спряло превозно средство.

1

21

1

12


Трети клас

На пътя е опасно

 1. По пътя за учили

ще има опасни места.

Как да ги позная.


2.Кои са безопасните места по пътя?Мога да ги открия и да се движа там.ТО:Понятиеза скорост,дистанция,интензив -

ност на движението и анализ на пътни ситуации.

ПО:Упражнение:измерване параметрите на безопасното движение,откриване на опасните места и отбелязването им карти и схеми.

ТО:Понятие за : пешеходен подлез и надлез,пешеходец на пътека,алгоритъм за преминаване през улицата,пресичане през и зад спряло превозно средство.

ПО: Упражняване да преминават през пътища с различна интензивност , през пешеходни подлези и надлези.
2

22

2


Четвърти клас

Безопасно преминаване през кръстовище

1.Преминаване през кръстовище със светофар


2.Преминаване през кръстовище с регулировчик.


3.Кръстовище без регулировчик или светофар.

ТО:Основни понятия-видове регулиране,правила.

ПО:Модулна площадка,построяване,упражнения на типични ситуации при преминаване през кръстовище със светофар.

ТО:Правила за движение,алгоритъм на поведение.

ПО:Ученически патрул на близкото кръстовище и водене на дневник на патрула.

ТО: Правила на движение,алгоритъм на поведение.

ПО: Преминаване на кръстовище без регулировчик.

1
1

1
1
1
1


Пети клас

Моят велосипед

 1. Устройство на велосипеда.

2.Знам и мога да управлявам велосипед.
ТО:Кратка история на велосипеда ,устройство , техническа изправност.

ПО:Упражнения – регулировка на верига,фар,седло.Отделни инструменти.

ТО: Пътни знаци за велосипедисти,изисквания към велосипеда,правила за безопасно поведение по права линия.

ПО:Умения за устойчиво поведение през препятствия.


1
2
1


2


Шести клас

Етични взаимоотношения между участниците в движението. 1. На пътя с чувство за отговорност.

2.Лични качества на участниците в движението.


ТО:понятия – норми за етични взаимоотношения между пешеходци и водачи , между велосипедисти и водачи,между самите пешеходци,между пешеходци и велосипедисти.

ПО: Ролеви игри с моделиране на типични ситуации.

ТО: Анализ на конкретна ситуация –вербални реакции,юридически и нравствени норми.

ПО:Ролеви игри на типични ситуации.

1

2


1
2


Седми клас

Движение при особено трудни пътни условия

1.Движение при намалена видимост.

2.Безопасно движение нощем.


3.Движение на пешеходците и автомобилите по хлъзгав път.ТО: понятия – намалена видимост,зрителни илюзии,сензори.Практически ситуации.

ТО:понятия –нощни условия за движение,заслепяване,различаване на обекти,видове на цветовете нощем.

ПО:Трениране на алгоритмите за безопасно поведение.

ТО:Формиране на умения за безопасна дистанция,решаване на задачи за нейното определяне.

ПО:Умения за определяне на спирачния път при определена скорост при движение на велосипед,оказване помощ при нещастие.


2
1

1
1


6

Осми клас

Безопасно движение в извънградски условия. 1. Преминаване през ж.п. прелез.2.Особености за движение извън населено място – денем и нощем


ТО:понятия – ж.п. прелези,бариери и сигнализация.Опасности и поведение на пешеходците.

ПО: Наблюдение на реален ж. п. прелез.

ТО:понятия – извънградски пътища , платно и банкет,правила за движение.

ПО:Извънградска екскурзия.

1

21
2

Приет на ПС с протокол № 15/ 08.09.2011г.

Директор :

/ В. Захариева /Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница