П о к а н а „многопрофилна болница за активно лечение – варна” еоодДата30.04.2017
Размер30.2 Kb.
МБАЛ „ВАРНА” ЕООД

гр.Варна, пл.”Славейков” № 1, тел: 052 631628, Е- майл:: mtb_varna@abv.bg


П О К А Н А

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД, гр.Варна, пл.”Славейков” №1, на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Решение № 15 / 09.05.2014г. на Управителя на „МБАЛ-Варна“ ЕООД,


К А Н И

Всички заинтересовани финансови институции да представят оферта за комплексно банково обслужване на „МБАЛ-Варна“ ЕООД за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.


Вид и характеристика на финансовите услуги: платежни и свързани услуги - обслужване на разплащателна сметка, касови операции, парични преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на „МБАЛ-Варна“ ЕООД, интернет банкиране и др.

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта за изпълнение на услугите при показатели посочени в документацията за участие.

Методиката и критериите за оценка са съобразени с Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г за допълнение на Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на МС от 2003 г./ДВ,бр.51 от 2003г./ , като оценката на участниците които правят предложенията се извършва по неколичествени и количествени показатели./Кк/
Изисквания към участниците:

1. Да имат разрешение / лиценз за извършване на банкова дейност;

2. Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „ВВВ-”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти;

4. Да притежават платформа за интернет банкиране;

5. Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр. Варна.


Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (Кк3) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда публичен жребий по рада на Закона за обществените поръчки.
Обявяване на процедурата – публикуване на покана за оферти на интернет страницата на МТИТС в дружества по чл.13б, както и в един ежедневник в гр.Варна.

Срок и място за подаване на оферти: Офертите ще се приемат всеки работен ден до 14.00 ч. в деловодството на „МБАЛ - Варна“ ЕООД – гр.Варна, пл. „Славейков” №1,.Срокът за получаване на оферти е 10 /десет/ работни дни от публикуването на поканата.

Дата и място на отваряне на офертите: Офертите ще се отварят в 11.00 часа на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на офертите в административната сграда на „МБАЛ - Варна“ ЕООД – гр.Варна, пл. „Славейков” № 1, заседателна зала.
Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: mtb_varna@abv.bg, както и в деловодството на лечебното заведение, в гр.Варна, пл. „Славейков” № 1, всеки работен ден от 8:00 до 14:00 ч. В 10 / десет/ дневен срок от деня следващ датата на публикуване на поканата.
Лица за контакт във връзка с поръчката:

Анна Христова- тел. 052 631628- Главен счетоводителД-Р РУСИ РУСЕВ

УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ВАРНА” ЕООД
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница