П р а в и л а за учбна дейност на мгу „Св. Иван Рилски" 2011 п р а в и л а за учебна дейност в мгу "Св. Иван Рилски"страница1/5
Дата25.02.2018
Размер1.34 Mb.
  1   2   3   4   5
П Р А В И Л А
ЗА УЧБНА ДЕЙНОСТ

НА

МГУ „Св. Иван Рилски”

2011
П Р А В И Л А

за учебна дейност в МГУ "Св. Иван Рилски"

(Издание 2003 с поправки от АС на: 6/03.04.; 7/03.04.;8/03.04.; 1/04.05.; 2/04.05.;

4/ 04.05.; 3/05.06; 6/05.06.; 1/06.07; 4/ 06.07.; 1/07.08.; 5/07.08; 1/08.09; 3/08.09; 4/08.09; 6/08.09; 7/09.10; 1/09.10.; 4/10.11.;1/11.12)
Настоящите правила са разработени въз основа на член 2, ал. 1 от Правилника за дейността на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” и са неразделна част от него.
РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) В съответствие с чл. 50 от Правилника за дейността на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” учебните занятия се провеждат съгласно следната учебна документация:

квалификационна характеристика;

учебен план;

учебна програма;

график на учебния процес.

(2) (изм. АС 1/11.08) Учебната документация, с изключение на учебните програми, се изготвя в два официални екземпляра, които се съхраняват при Зам. Ректора по УР, Учебно-информационен отдел и съответния Деканат. Учебните програми и документацията по тяхното създаване и приемане се съхранява в деканата, който администрира специалността.

В катедрите се работи с ксерокопия на учебните планове. Промяна на учебната документация е допустима при спазване на изискванията на Правилника за дейността на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Чл. 2. Главните параметри на учебния процес са:

1. продължителност на всеки семестър – до 15 учебни седмици за редовно и до 3 седмици за задочно обучение;

2. (изм. АС 1/11.08)седмична натовареност на студентите, без часовете по физкултура - до 27 часа, но не повече от 8 часа дневно. По една дисциплина, в един ден студентите не могат да имат повече от 4 часа лекции;

3. (АС 1/10.04) разпределение на студентите по групи и подгрупи - максималният брой студенти в една група е 24. Семинарни упражнения се провеждат с цялата група. За лабораторни упражнения, на подгрупи се разделя група, която наброява повече от 12 човека. Една група може да се раздели най-много на две подгрупи;

4. брой на изпитите за година - до 12;

5. продължителност на редовната сесия за редовно обучение след всеки семестър - до 4 седмици;

6. поправителна сесия в края на всяка учебна година, съгласно календарния график, с продължителност до 10 дни;

7. учебна практика с продължителност до 4 седмици.

8. преддипломна практика с продължителност до 3 седмици.

9.(отпада АС 8/ 05.04)Чл.3. (1) След завършване на обучението по всяка дисциплина, преподавателят удостоверява с подписа си в студентската книжка, че студентът е посещавал съгласно нормативите упражненията (лекциите) по дисциплината.

(2) Студентът придобива право на обучение, ако е записан за съответния семестър.

(3) (АС 8/ 05.04, изм АС 7/ 11.09)Деканът заверява семестъра с подпис и печат в студентската книжка, при условие че студентът е получил правото по ал.2, има подписи по всички изучавани през семестъра дисциплини и е придобил необходимите знания от практическото обучение в упражненията. Завереният семестър удостоверява, че студентът е приключил обучението си по учебния план за съответния семестър.

(4) 1.(нова АС 4/02.07, изм. АС 1/11.08) С разрешение на Декана студентите от I, II и III курс на ОКС „бакалавър” могат да получат административна заверка когато липсват подписите на преподавателите само по една дисциплина.

2. (нова АС 4/02.07) Студент, получил административна заверка на семестър, може да се явява на изпит по съответната дисциплина, само след като получи заверка от съответния преподавател.

3. (нова АС 4/02.07) На студент ІV курс може да бъде разрешена административна заверка само за курсов проект.

4. При уважителни причини, свързани с обучение в чужбина по билатерални програми, в които МГУ “Св. Иван Рилски” е страна, заверката може да стане и с повече от една незаверена дисциплина, включително и всички.

(5) Не се допуска явяване на изпит без заверен семестър.

(6) (АС 6/ 02.04) Практиките, предвидени в учебния план са задължителни за всички студенти.

Учебните практики и преддипломните практики се организират от деканатите и Учебно-информационния отдел на МГУ “Св. Иван Рилски”.

До 10 март деканатите представят в УИО на МГУ “Св. Иван Рилски” подробен разпис за провеждане на учебните практики, който съдържа: период, ръководител, специалност и курс. Когато практиките се провеждат със студенти от друг факултет разписът трябва да е съгласуван с Декана на съответния факултет.

Практиките се провеждат след представяне при Зам-ректора по УР и КО на следните документи:

1. Доклад от Ръководителя на съответната катедра съобразен с представения от деканата разпис.

2. Заповед за практиката (в 4екземпляра), включваща:

- списък на студентите;

- името на ръководителя;

- период на провеждане на практиката;

- място на провеждане на практиката.

3. Заповед за командировка на ръководителя на практиката.

(AС 6/06.09 Отпаднало е първото изречение) Една седмица (но не по-малко от 5 работни дни) ръководителят на практиката провежда инструктаж за спазване на изискванията за безопасност на труда в обекта, където се провежда практиката. Проведеният инструктаж се регистрира чрез подписа на всеки студент. Отчитането на практиката се осъществява чрез финансов отчет и доклад от Ръководителя й не по-късно от 30 дни след завършване на практиката, съгласно заповедта за нейното провеждане.Чл. 4. (1) Организирането на краткосрочни курсове за обучение, квалификация и преквалификация е право на катедрите в МГУ “Св. Иван Рилски”. Ръководителите на съответните курсове предоставят за подпис от Зам.Ректора по УР и КО следния комплект документи:

1. доклад от ръководителя на катедрата, провеждаща курса, който съдържа следната информация:

- продължителност на курса;

- брой на курсистите;

- цена за обучение на един курсист;

- период на провеждането на курса;

- името на ръководителя на курса;

2. оригинален договор между МГУ и съответното предприятие;

3. договор (вътрешен) между МГУ и съответната катедра, провеждаща курса;

4. заповед за назначаване на изпитна комисия;

5. заповед за изплащане на хонорари на лекторите;

6. разпределителен протокол;

7. финансова справка.

(2) Индивидуално обучение на студенти от други висши училища по определени дисциплини се провежда след представяне на документ, показващ съгласието на съответното училище за провеждане на обучението в МГУ. Заплащането на такова обучение става по тарифи, утвърдени от Академичния съвет.Чл. 5. Не се допуска по време на учебните занятия присъствие на студенти, занимаващи се с несвойствена дейност.

Чл. 5а. (нов, АС 1/11.12) Лице, което е изпълнило всички изисквания от учебния план, включително успешно положен държавен изпит или защита на дипломен проект, получава диплома за завършено висше образование съгласно Приложение 1.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл.6а (нов, АС 1/11.12) Деканът на факултета, който администрира учебния план отговаря, организира и осъществява постоянен контрол за:

а) пълното окомплектоване на учебната документация;

б) нейната актуалност;

в) периодичното й обновяване;

г) изпълнение на стандартите в тяхната им цялост.


І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Чл. 6. (1) Квалификационната характеристика на специалността (специалиста) дава информация за обсега и нивото на придобитата квалификация от завършващите тази специалност студенти, за работите, които могат да изпълняват и длъжностите, които могат да заемат.

(2) Квалификационната характеристика за новосъздаваща се специалност се разработва от назначена със заповед на Ректора работна група по предложение на Декана.

(3) Проектът на квалификационната характеристика се разглежда на заседание на Факултетния съвет. Академичният съвет обсъжда и приема квалификационната характеристика съгласно ЗВО.

(4) (нова, АС 1/11.12.) Изготвянето на нова квалификационна характеристика, както и нейната промяна се осъществява по процедура 1.ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН (Приложение № 6)
Чл. 7. (1) Учебният план е базов документ за всяка специалност и съдържа следната, представена в подходяща форма информация:

1. професионално направление, специалност, професионална квалификация, образователно-квалификационна степен (ОКС);

2. семестри, седмичен и общ хорариум на обучение;

3. списък на изучаваните дисциплини през курса на обучение, техния вид, хорариум, включително вида на упражненията (семинарни или лабораторни) и начина на завършването на изучаването на всяка дисциплина. Списъкът се разделя на семестри, като се спазват главните параметри на учебния процес;

4. вид, брой и продължителност на провеждане на практиките по семестри;

5. рекапитулация за седмичната, семестриалната и цялостната учебна заетост в часове лекции, упражнения и практики;

6.начин и форми за приключване на обучението;

7. (АС 1/10.04) кредити на всяка учебна дисциплина.

(2) (АС 5/02.08) Учебните дисциплини и практики биват:

1. Задължителни дисциплини. Те осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.

2. Избираеми дисциплини. Те осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.

3. Факултативни дисциплини. Те дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Кредитите на факултативните дисциплини са извън минималния брой кредити, необходими за завършване съответната ОКС. Оценките получени от факултативни дисциплини не участват в изчисляване на средния успех.

4. Учебни практики;

5. Преддипломни практики.

(3) Приключването на обучението по всяка специалност се осъществява чрез една от следните форми:

1. държавен изпит;

2. защита на дипломна работа (проект);

(4) (изм. АС1/11.12.) Разработването на нов учебен план се извършва от група, назначена със заповед на Ректора, по предложение на Декана на факултета. Актуализирането на учебен план се извършва по процедура 3.

(5) Основа за разработване на учебен план за дадена специалност са следните документи:

1. квалификационна характеристика на специалността (специалиста);

2. учебни планове по същата или сходна специалност на висши училища от страната и чужбина.

(6) Учебният план се обсъжда и приема от съответния Факул­тетен съвет. Деканът внася учебния план в Академичния съвет за окончателно приемане.

(7) Учебният план подлежи на актуализация, ако има постъпил доклад до Декана за това от:

1. катедра, осигуряваща преподаването на дисциплина, включена в учебния план;

2. ръководен орган на факултета;

3. студентския съвет;

4. Академичния съвет.

(8) (изм. АС 1/11.08.) Процедурата по изменение на учебния план приключва до края на предходната учебна година. Студентите завършват обучението си по учебния план, с който са започнали първи курс. Прекъснали, презаписали и студенти с възстановени права се обучават по учебния план на студентите, с които продължават обучението си.

(9) Учебният план за задочна форма на обучение представлява редуциран с 50% учебен план на редовна форма на обучение по специалността. Той се утвърждава от ФС на факултета, отговарящ за обучението.

(10) Задължителен период за актуализация на учебния план, независимо дали са правени или не промени в него е 5 години. Процедурата на актуализация е същата, като при разработване на нов учебен план.

Чл. 7а. (1) Учебните планове за магистърските специалности удовлетворяват две основни направления на обучение за придобиване на ОКС “магистър”:


  1. Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с

придобитата специалност на ОКС “бакалавър”, която в следващите текстове ще се нарича базова специалност. Това профилиране се осъществява чрез различни магистърски специалности, чиято основа е базовата специалност на ОКС “бакалавър”.

  1. Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за

придобиване на висше образование на ОКС “магистър” по друга специалност, която не представлява профил на базовата специалност.

(2) Учебните планове за магистърските специалности по (1) т.1 се изготвят в зависимост от формата на обучение съответно 3 семестъра за редовно обучение и 4 семестъра за задочно обучение.

(3) (изм. АС 3/23.02.09) За получаване на ОКС “магистър” по (1) т.2, учебните планове са с продължителност:

1. 4 семестъра за редовно обучение и 5 семестъра за задочно обучение, когато съдържат до 6 дисциплини повече от учебния план по (2). Студентите в редовна и задочна форма на обучение започват с подготвителен семестър;

2. 5 семестъра за редовно обучение и 6 семестъра за задочно обучение, когато съдържат до 12 дисциплини повече от учебния план по (2). Студентите в редовна и задочна форма на обучение започват с подготвителна година.

В правилата за прием на студенти за обучение в ОКС “магистър” се регламентира точно кои кандидати се обучават при условията на т.1 и т.2.

Учебните планове за подготвителния семестър по т.1 и подготвителната година по т.2 се изготвят от профилиращите катедри и се приемат от факултетните съвети. Тези учебни планове не са индивидуални. Те задължително съпровождат всеки утвърден от АС учебен план, когато съответната магистърска специалност допуска обучение на лица, които не са завършили базовата специалност.

(4) Завършването в ОКС “магистър” по учебните планове от (3) т. 1 и т. 2 не е основание за признаване на професионалната квалификация “инженер” и ОКС “бакалавър” по базовата специалност на съответната магистратура.


ІІІ. УЧЕБНА ПРОГРАМА ( Приложение № 4 )
Чл. 8. (1) Учебна програма се прави за всяка учебна дисциплина, включена в учебния план.

(2) В учебната програма се излага в тезисен вид съдържанието на преподавания учебен материал, разпределен в лекции, упражнения (семинарни, лабораторни, практически), практики, текущо и крайното оценяване.

(3) Посочват се кредитите, които се присъждат при успешно положен изпит. Разписват се видовете дейности, свързани с натрупването на кредити.

(4) Учебната програма се структурира в учебни единици, с обхват минимум 15 академични часа, които имат завършен вид за даден етап на обучение. Всяка учебна единица включва теми за лекции, упражнения, курсови проекти и курсови работи, форми на провеждане на текущ контрол и крайно оценяване.

(5) Разработването на учебната програма се възлага на преподавател или на колектив от преподаватели по дисциплината с решение на катедрения съвет.

(6) Учебната програма се рецензира от двама рецензенти, предложени от катедрения съвет и избрани от съвета на основното звено, към което е катедрата.

(7) Проектът за учебна програма се обсъжда по доклад на ръководителя на катедрата на открито заседание на съвета на съответното основно звено. В обсъждането имат право да участват всички присъстващи на заседанието, но решението за приемане на учебната програма се взема с обикновено мнозинство от членовете на съвета.

(8) При деклариране на желание една и съща учебна програма да се разработва от две или повече хабилитирани лица поотделно, катедреният съвет възлага на всеки от желаещите да изготви проект. Всеки проект се рецензира от двама рецензенти, избрани от съвета на основното звено. Обсъждането на всички и приемането на една от представените проектопрограми се извършва съгласно пре­дишната алинея.

(9) (нова, АС 1/11.08) Учебна програма се разработва и за учебна практика. Тя се изготвя от катедрата, която провежда практическото обучение, утвърждава се от профилиращата катедра и се приема от факултетния съвет на факултета, към който е профилиращата катедра.
Чл. 9. (изм. АС 3 / 23.02.09) Учебните програми се преутвърждават задължително на пет години, независимо дали са правени текущи изменения в тях. (Приложение № 6)
ІV. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Чл.10. (1) Графикът на учебния процес съдържа информация за конкретното разпределение на времето на учебната година. Той включва разпределението на времето на двата семестъра, сесиите по видове, практиките и ваканциите по специалности, форми и степени на обучение. Отделно се изготвя седмично разписание за аудиторните занятия по учебните зали, което е неделима част от ежегодния график.

(2) Графикът на учебния процес се изготвя съобразно учебните планове и материалната база на университета от Учебно-информационен отдел под контрола на Зам. Ректора по УP. Той се съгласува с Деканите и се приема от AC.

(3) Седмичното разписание се изготвя непосредствено преди началото на всеки семестър от Учебно-информационен отдел. Обявява се във всеки факултет най-късно в седмицата преди започване на семестъра и е задължително за изпълнение.

(4) Седмичното разписание се изготвя въз основа на:

1. учебните планове;

2. графика на учебния процес;

3. заявките на катедрите за преподавателите, водещи съответните дисциплини;

4. заповедите на Ректора за възлагане воденето на дисциплината на хонорувани преподаватели или гост-преподаватели;

5. административното разпределение на студентите по групи и подгрупи;

6. справката за наличните зали, лаборатории и учебни бази;

7. (АС1/10.04) лимитът от най-много 6 астрономически часа на ден за преподавател. В този лимит лекциите не могат да превишават 4 академични часа.

8. (нова, АС 1/11.08.) изискването на чл. 2, т. 2 от тези правила.

(5) (изм. АС 1/10.06. АС 1/11.08) Като изключение се допуска промяната на седмичното разписание през първите две седмици от семестъра. Тези промени се отбелязват на разписанието.

(6) Промени на седмичното разписание след срока по ал. 5 се правят по изключение в следните случаи:

1. при настъпили съществени промени в състоянието на материалната база, осигуряваща обучението;

2. при непредвидени продължителни отсъствия на преподаватели по обективни причини.

(7) (изм. АС 1/11.08.) Промените по предходната алинея се правят единствено от Учебно-информационен отдел, под контрола на Зам.Ректора по УР и КО и се нанасят на експонираните във факултетите седмични графици. Не се разглеждат предложения за промени в разписа, които водят до пренатоварване в един ден и освобождаване на повече свободни дни.

(8) Неспазването и нерегламентираните промени в седмичното разписание водят до дисциплинарни санкции.

(9) В отделни случаи промяна на елементи от графика на учебния процес могат да се извършват чрез заповед на Ректора.

(10) (нова, АС 1/11.08.) При обучение в ОКС „магистър”, когато обучаваните са по-малко от 10 души, разписът се изготвя от профилиращата катедра. В него участват всички лаборатории и зали на съответната катедра. Той се представя в деканата не по късно от една седмица след започване на редовните занятия.

(11) (нова, АС 1/11.08.) За магистратури с 10 и повече студенти, разписът се изготвя от УИО с активното съдействие на профилиращата катедра.

Чл.10а. (нов, АС 1/11.12.) Административния контрол по състоянието на учебната документация се осъществява от деканите на факултети и Зам.-ректора по УР и КО.

(1) Оригиналите на учебните планове се съхраняват при Зам.-ректора по УР и КО и деканатите, които администрират обучението по съответната специалност.

(2) Оригиналите на учебните програми се съхраняват в съответните деканати.

(3) Всички останали звена работят с копия на учебната документация.ОБУЧЕНИЕ
Чл. 11. (1) Завършилите степените " професионален бакалавър по...", "бакалавър" и "магистър", които са изпълнили всички задължения, предвидени в учебния план, в съответствие с настоящите правила, държавните изисквания и чл. 45 ал. (1) и (2) от ЗВО, получават диплома за висше образование, съгласно чл. 7 от ЗВО.

(2) (нова АС 1/10.04.) Документите, издавани от МГУ по ал.1 трябва да са в съответствие с “Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища”.

(3) Обучението по степента "доктор" и завършването й се извършва според изискванията на чл. 46 от ЗВО.

(4) (АС 1/10.04; АС 1/10.07; АС 5/02.08.; АС 7/11.09.) Завършилите КМД имат право да продължат обучението си в МГУ за придобиване на ОКС "бакалавър" по същата специалност, при наличие на свободни места държавна поръчка.

(5) (нова АС 1/10.04.; АС 7/11.09.) Завършилите КМД към МГУ могат да продължат обучението си в МГУ за придобиване ОКС “бакалавър” по друга специалност, различна от тази, по която са получили ОКС “професионален бакалавър”. При наличие на свободни места държавна поръчка те се записват в курс, където няма да имат повече от четири приравнителни изпити.

Чл. 12. (АС 5/02.08) Формите на обучение в МГУ "Св. Иван Рилски" в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" редовна и задочна.

Чл. 13. (АС 5/ 02.08) Текстът на този член е заличен във връзка с приетите “Правила за приемане и обучение на докторанти в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”.

Чл. 14. (1) (АС 1/10.04.; 1/11.10.) Студенти, които имат завършена учебна година и среден успех от следването не по-малък от 4,50 имат право да се обучават и по втора специалност. Формите на обучение по двете специалности трябва да бъдат различни.

Студентът заплаща при записване семестриална такса, която съответства на формата на обучение, когато втората специалност е от същото професионално направление.

Студентът заплаща при записване освен семестриалната такса и такса съответстваща на държавната субсидия, когато втората специалност е от друго професионално направление.

(1а) (нова, АС 1/11.08.) Студентския статут на студенти, които са записали втора специалност се определя от първата специалност, където се обучават по държавна поръчка. Уверение за студентското положение се издава само от деканатите, където става обучението по първата специалност и отразява статута на студента само по първата специалност.

(1б) (нова, АС 1/11.08.) На студентите, които са записали втора специалност се издава студентска книжка от факултета, който контролира обучението по втората специалност. В студентската книжка:

- над снимката, след изписване на факултетния № се отбелязва II специалност;

- под снимката се записва I специалност и се изписва името на първата специалност, както и факултетния № на студента в първата му специалност;

- на 1 страница след по специалност се записва (втора), след което се записва името на втората специалност;

- на 2 и всяка четна страница се извършва записване за обучение в съответния семестър или година след заплащане на семестриалната такса. Извършва се и заверка на дисциплините от преподавателите, когато студентът е изпълнил необходимите изисквания и задължения регламентирани в програмата на съответната дисциплина;

- не се извършва заверка от деканатите на семестрите по втората специалност;

- студентите имат право да се явяват на изпит, когато имат заверка по съответната дисциплина.

(1в) (нова, АС 1/11.08.) Записване на учебната година по втората специалност може да се извършва при условие, че студентът е записал учебната година по първата си специалност без условен изпит и няма невзети повече от два изпита по втората специалност.

(1г) (нова, АС 1/11.08.; 1/11.10) Студент, който се е дипломирал в ОКС „бакалавър” по първата специалност, може да продължи обучението си по втората специалност само платена форма.

(2) (АС 1/10.04.) Допуска се обучение по специалност в МГУ на студенти, завършили първи курс и взели изпита по математика, от други институционално акредитирани висши училища. Обучението се извършва по форма на обучение, различна от тази в другото висше училище. Ректорът на МГУ издава заповед за записване след съгласуване със съответния декан и при наличие на свободни места държавна поръчка.

(3) Допуска се индивидуално обучение за получаване на кредит (изпит) по определена дисциплина (дисциплини) в МГУ за български студенти в чуждестранни университети, при взаимно съгласие на двата университета.

(3а) нова (АС4/28.03.2011)

Допуска се обучение и полагане на изпит за получаване на кредит по една или няколко дисциплини извън учебния план за студенти на МГУ „Св. Иван Рилски” от редовна форма на обучение на ОКС „бакалавър”, които имат успех не по-малък от много добър 4,50. В тези случаи курсът на обучение е един или два семестъра в зависимост от броя на дисциплините.

Обучението се осъществява със заповед на Ректора на МГУ, на основание на заявление до Ректора, чрез декана на факултета където студентът се обучава.

Обучението се извършва за сметка на заявителя, като за целта се сключва съответния договор.

Изпитите се полагат с индивидуални протоколи и оценките се нанасят в главната книга на специалноста в която студентът се обучава, като на мястото определено за V година на обучението се записва „Обучение по договор”. Тези оценки не се вписват в дипломата на студента нито в академичната справка по специалността. За положените успешно изпити, след приключване на обучението по договора се издава академична справка. Цената на академичната справка е включена в цената на обучението.

(4) В случаите на обучение по ал. 2 и ал. 3 студентът заплаща съответните семестриални такси за периода на обучение.

(5) (АС 1/10.04.) Лица, които имат ОКС “бакалавър” могат да бъдат обучавани едновременно за придобиване на две ОКС (бакалавър - бакалавър, бакалавър - магистър, магистър – магистър ) по различни специалности. В тези случаи, формите на обучение за двете специалности трябва да бъдат различни.

(6) (нова, АС 1/11.10.) Студент, записан в ОКС „магистър” по държавна поръчка може да бъде обучаван по втора магистърска специалност при спазване изискванията на ал.1 за форма на обучение. За втората специалност лицето заплаща семестриална такса за платено обучение.

Чл.15. (изм. АС 3/23.02.09) В ОКС „бакалавър” - редовна форма на обучение, предсрочно завършване на обучението по дадена специалност става, ако студентът е завършил успешно втори курс със среден успех не по-малък от 4,50, учебният план и останалата учебна документация позволяват изготвянето на индивидуален план, включващ всички елементи на учебения план на специалността и не се нарушава съответния календарен график. Решението се взема от Декана по предложение на ръководителя на катедрата, който изготвя индивидуален график за отчитане на задълженията.

Чл. 16. Отпада – виж чл. 25 а (АС 4/03.05).

Чл. 17. Отпада – виж чл.25 б (АС 4/03.05 ) (нов, АС 3/ 23.12.2005 г.)

(1) Чуждестранни граждани, които кандидатстват за специализанти в МГУ “Св.

Иван Рилски” представят следните документи:


  1. Формуляр, съдържащ кратки биографични данни, областта и научната

организация, в която кандидатът желае да специализира, степента на владеене на чужди езици.

2. Копие от дипломата за висше образование.

3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок от датата на

кандидатстване.

4. Списък на публикациите, ако има такива.

5. Копие от документа за самоличност, с изписани на латиница името на кандидата, датата и мястото на раждане.

6. Две снимки.

7. Дипломата за завършено образование и медицинското свидетелство на кандидата трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общият ред на заверките, преводите и легализациите.

8. Чужденци, които имат статут на бежанци или статут на постоянно пребиваващи на територията на Р. България могат да кандидатстват за специализации и при условията и по реда за приемане на български граждани.

(2) Документите на одобрените лица се изпращат в МОН за изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване.Чл. 18. (АС 1/10.04.) (1) Допуска се обучението по някои дисциплини от учебния план да се извършва в друго институционално акредитирано висше училище.

(2) За реализиране на дейността по ал. 1, е необходимо другото висше училище да предложи програма на дисциплината, по която ще се проведе обучението и тя да бъде утвърдена от съответната катедра на МГУ. Необходимо условие е учебната дисциплина да носи определения в учебния план кредит.

(3) Студентът сключва с другото висше училище договор за обучение по съответната дисциплина. След приключване на обучението той получава официален документ с печата на съответното висше училище. Документът трябва задължително да съдържа: № и дата на договора, срок на обучение, хорариумът, разпределен в лекции и упражнения, оценка от положен изпит получен кредит по съответната дисциплина и начина на натрупването му.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница