П р о г р а м а за добро корпоративно управление в "неохим" ад димитровградДата04.01.2018
Размер47.27 Kb.
П Р О Г Р А М А

за добро корпоративно управление

в "НЕОХИМ" АД - Димитровград
Обща информация за дружеството:

 1. Наименование: "НЕОХИМ" АД

 2. Седалище и адрес на управление: 6403 Димитровград,

ул. "Химкомбинатска" №3.

 1. Лице, представляващо дружеството: Димитър Димитров

 2. Директор за връзки с инвеститорите: Александър Ганев

 3. Тел./факс 0391/605 58, 605 55; web-site: www.neochim.bg

 4. Структура на капитала: 2 654 358 акции:

 • юридически лица - 93,32%

 • физически лица - 6,68%

"НЕОХИМ" АД - Димитровград има предмет на дейност производство на неорганични и органични химически продукти, научно-изследователска, инженерингова и търговска дейност.

Приета е едностепенна система на управление.


Съветът на директорите на "НЕОХИМ" АД се състои от 8 члена:


 1. Димчо Стайков Георгиев - председател

 2. Димитър Стефанов Димитров – изп. директор

 3. Виктория Илиева Ценова - член

 4. Мохамед Хасан Карабибар - член

 5. Тошо Иванов Димов - член

 6. Елена Симеонова Шопова – член

 7. Джамал Ахмад Хамуд – член

 8. „ХИМИМПОРТ ГРУП” АД - член

Съгласно чл.116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа една трета от Съвета на директорите трябва да са независими лица. В случая това са:
 1. „ХИМИМПОРТ ГРУП” АД – член

 2. Виктория Илиева Ценова – член

 3. Елена Симеонова Шопова – член

На основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит е избран Одитен комитет за срок от 5 години, считано от 26.09.2008 год. в следния състав:

1. Таня Димитрова Кованлъшка

2. Йорданка Атанасова Николова

3. Николина Желева Руденко
В дружеството има приети Правила за работа на Съвета на директорите на "НЕОХИМ" АД - Димитровград.

Изготвянето на програма за корпоративно управление е оправдано от гледна точка на бизнеса. Тя ще доведе до положителни резултати в развитието на дейността на дружеството, ще създаде добра репутация и ще изгради доверие в акционерите.


Права на акционерите


Корпоративното управление защитава правата на акционерите. Управлението от страна на акционерите е посредством избраните от тях органи за управление с цел да се гарантира изгодата на акционерите от вложените от тях инвестиции. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на Общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. Това право е гарантирано с Устава на дружеството - чл.14, като са спазени изискванията на чл.115 от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ. Информацията се обявява в Търговския регистър, в КФН, в БФБ и в един централен всекидневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

На акционерите се дава възможност да задават въпроси и да поставят точки в дневния ред на Общото събрание в границите на разумното. Това право е гарантирано с чл.115, т.5,6 от ЗППЦК. Материалите за Общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му. С това действие те стават публични и информацията, която получават акционерите им дава възможност да участвуват ефективно и да гласуват на Общото събрание на акционерите.

Предаването и прехвърлянето на акции, участие и глас в Общото събрание, избор на членове на Съвета и участието в разпределянето на печалбата на дружеството са гарантирани на акционерите в Устава на дружеството.

Равнопоставеност на акционерите


Корпоративното управление обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите - чл.7, т.4 от Устава на дружеството. Процедурата и реда на гласуване на Общото събрание на акционерите позволява справедливо отношение към акционерите и им дава възможност без затруднение да направят своето волеизлияние. Попечителите или номиналните собственици гласуват както са се договорили със собственика - бенефициент на акциите.

Роля на заинтересуваните лица за корпоративно управление

Корпоративното управление на дружеството е насочено към признаване на правата на заинтересуваните лица, които са регламентирани по закон. То трябва да насърчава към сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица и разширява механизма за участието им. От друга страна е необходимо да прилага и законовите способи за ограничаване на сделки на заинтересуваните лица с дружеството - чл.114 от ЗППЦК. Това не изключва възможността заинтересувани лица, участващи в процеса на корпоративно управление да имат достъп до съответната информация.


Разкриване на информация и прозрачност


Корпоративното управление на дружеството е изградено с цел осигуряване на навременна, точна и пълна информация по всички въпроси свързани с дейността на дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Разкриването на информация става чрез представянето на тримесечни и годишни отчети пред КФН и БФБ и става публична чрез X3news. Този факт се известява и чрез web страницата на дружеството. Целта е справедлив, своевременен и икономичен достъп на акционерите и другите потребители до съответната информация. За по-голяма прозрачност при вземане на решение дружеството уведомява КФН, БФБ, а чрез тях и всички акционери за настъпили обстоятелства по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, промени в Съвета на директорите, провеждане и решения на общото събрание на акционерите, решения за преобразуване на дружеството и други обстоятелства. Цялата тази информация дружеството изпраща на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството.

Отговорност но корпоративното ръководство


Корпоративното управление осигурява стратегическо управление на дружеството, ефикасен и навременен контрол върху управлението на Съвета на директорите и отчетността му пред акционерите. В своите действия Съвета на директорите ръководи дружеството като добър стопанин и решенията му да са напълно обосновани и в интерес на дружеството и акционерите. Всяко решение на Съвета на директорите се отразява в съответен протокол на заседанието и е подписан от всички присъствуващи членове. За тази цел членовете на Съвета на директорите имат достъп до точна, реална и своевременна информация. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.17, ал.1, т.1 и т.3 от Устава, които се вземат с мнозинство най-малко две трети от членовете - чл.15 от Правилника за работа на Съвета на директорите. Членовете на СД носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. За своето управление членовете на СД дават гаранция, която може да бъде единствено парична - чл.23 от Правилника за работа на Съвета на директорите, чл.116в от ЗППЦК и чл.240, ал.1 от ТЗ.
ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница