П р о г р а м а за опазване на околната среда на територията на община угърчинстраница1/8
Дата27.02.2017
Размер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8П Р О Г Р А М А
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН2015-2020г.


5580 Угърчин, пл. "Свобода" 1, тел. 06931/21-21/факс 06931/20-14 e-mai:ugarchin@mail.bg


Въведение
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда.

Настоящата програма представлява стратегически документ за община Угърчин. Тя е изготвена на основание и в съответствие с: • Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - изискванията на чл.75, ал.1 и чл.79, ал.1;

 • Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА) – чл.11,т.8, според която “Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на избрани от тях органи, в рамките на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани с опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси с общинско значение” ;

 • т.12 от чл. 21 от ЗМСМА, според която “Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината";

 • Указанията на Министерство на околната среда и водите относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда;


Времевия хоризонт на настоящата Програма за опазване на околната среда на територията на Община Угърчин е с период на действие - 2015 -2020 г.

Програмата за опазване на околната среда на Община Угърчин е съобразена с Европейската стратегия за устойчиво развитие, националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на околната среда, представени в:

Общински план за развитие на община Угърчин за периода 2014-2020 г.;

Областна стратегия за развитие на област- Ловеч за периода 2014-2020 г. ;

Оперативна програма „Околна среда“- проект 2015-2020г.;

Национален план за управление на дейностите по отпадъците ( 2014-2020 г.);

Национална стратегия за околна среда (2009 г. -2018 г. ). .

Общинската програма и планът за действие следва да се считат като отворена система в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона.

При определяне на приоритетите в плана за различните сектори на околната среда се съблюдават насоките на съответните национални програми и стратегии, в съответствие с Инструкцията на МОСВ за изработване на ОПООС.

Предвиждат се също и мерките, чрез които общините следва да изпълнят задълженията си и реализират правомощията си, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда.

Актуализираните програми трябва да са съобразени с основните стратегически цели, заложени в Общинските планове за развитие за 2014-2020 г. и Областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г.

Програмата за опазване на околната среда прилага комплексна система от административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските субекти и населението в Общината. Програмата цели да формира правилно екологично поведение на гражданите и стопанските субекти, да осигурят разумен баланс между административните и пазарно-ориентираните икономически регулатори, като в максимална степен използва представения интегриран подход за координация и взаимодействие на структури, ресурси и усилия.Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда е да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Угърчин и подобряване на състоянието на околната среда.

Програмата цели още:

 1. Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да се установят причините довели до тях и да предложат решения и действия за тяхното преодоляване;

 2. Да се откроят приоритетите в разглежданата област;

 3. Да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции, населението, предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

 4. Да се аргументират проектите на общината в екологичен акспект, които тя ще предложи за финансиране;

 5. Да се използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо местно значение.

1. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
Целта на анализа е да се определи съществуващото състояние на всички компоненти на околната среда, да се анализират тенденциите за развитие за всеки от факторите и да се идентифицират причините за състоянието.
1.1. ФИЗИКО–ГЕОГРАФСКА И ТЕРИТОРИАЛНО–АДМИНИСТРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА


   1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪСЕДНИ ОБЩИНИ

Разположена в централна северна България, в полите на Предбалкана, Община Угърчин на север граничи с община Плевен, на изток - с община Ловеч, на юг - с общините Троян и Тетевен и на запад - с общините Луковит и Тетевен. Община Угърчин е част от района на ниво (NUTS 1) ”Северна и Югоизточна България”, ЕКАТТЕ – LOV 36, Северозападен район на планиране (NUTS 2) и попада в област Ловеч (NUTS 3).

Община Угърчин в териториално-устройствено положение е учредена с Указ на ДС № 2295 / 26.12.1978г. с един град и десет села. Територията е много слабо заселена, както спрямо съставните на областта общини, така и спрямо всички общини в страната.

Общината се намира на 120 км от столицата София; 33 км. западно от гр. Ловеч и 28км. източно от гр. Луковит.

Общата площ на общината е 523,103 кв.км. и е на четвърто място по площ в Ловешка област (след Троян , Ловеч и Тетевен).

Дължината на Републиканската мрежа на територията на общината е 91км. и 330 метра, в това число: І-ви клас – 25,040 км., ІІ-ри клас – няма, дължината на ІІІ-ти клас е –66,290 км. І-ви клас включва: Път І-4 -Български Извор – Велико Търново, участък с дължина – 25,040 км. преминаващ през територията на Община Угърчин; Път – III -307-Луковит-Дерманци-Угърчин-Микре с обща дължина – 21,530 км.; Път - ІІІ-3504-Угърчин-Орляне-Радювене-Ловеч; Път – ІІІ -401- Микре - Ловеч с дължина -13 км.; Път-ІІІ-402-Български Извор - Борима –Троян, участък с дължина - 6 км.; Път-ІІІ-3005-Плевен – Беглеж– Катунец, участък с дължина - 11,500 км.Фиг. 1. Карта на пътната мрежа на Община Угърчин


   1. Релеф на община УГЪРЧИН

Средната надморска височина е около 270 м. като в южните и части е над 350 м. и има полупланински характер. На таблица 1 е посочена надморската височина на населените места, включени в общината. Независимо от относително малката надморска височина, релефът е силно насечен от гънки планински тип, които се извисяват 50-150 м. над речните нива. Вертикалното разчленение на общината е 180 м. На юг землищата на селата Лесидрен и Кирчево завършват към високите части на Централна Стара планина. Наклонените терени са подходящи за развитие на овощарство и лозарство. Землището на Угърчин има полубалкански характер с разнообразен терен от гористи и голи хълмове, набраздени с тесни и просторни долове. Доминиращо място в него заемат ридът Иван дял, височините Курджелан, Гюлата и Сухата китка.На територията на общината не е регистрирана значима сеизмична активност.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница