П р о г р а м а за опазване на околната среда на територията на община угърчинстраница8/8
Дата27.02.2017
Размер1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ГЕНЕРАЛНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Програмата има за задача да фокусира управленските процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Угърчин да подобри икономическата си жизнеспособност, да навакса значимото изоставане и индустриалния упадък и създаде предпоставки за подобряване на качеството на живот.


Генерални цели за развитие в периода 2015 – 2020 г. са възвръщане на облика и привлекателността на община Угърчин за живот с повишен стандарт, конкурентно селско и горско стопанство, индустрия и услуги, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и изградена среда в града и селата.
С оглед на поставените генерални цели, Програмата за опазване на околната среда на община Угърчин за периода 2015-2020г. поставя следните специфични стратегически цели:

1. Изграждане на Градска пречиствателна станция и цялостна канализационна мрежа за отпадни води в гр. Угърчин и всички населени места на общината.

2. Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в гр. Угърчин и населените места на общината. Намаляване загубите във водоснабдителната система.

3. Изготвяне на инвестиционна документация и осигуряване на финансиране за проектите от водния цикъл на общината.

4. На регионален принцип изграждане на инфраструктура, позволяваща постигане на целите за рециклиране на отпадъчните материали в битовите отпадъци и разделно събиране на приоритетните потоци отпадъци - биоотпадъци, строителни отпадъци, специфични потоци отпадъци.

5. Биологична рекултивация и мониторинг на закритото общинско депо.

6. Внедряване на система за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.”

7. Опазване на почвите от замърсяване чрез контролни мерки

8. Възстановяване на нарушени терени

9. Мониторинг и контрол на атмосферния въздух.

10. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда.

11. Привличане на местното население в инициативи по опазване на околната среда.

3.Приоритети

Критерият за подреждане на приоритетите е степента на риск на замърсяване на околната среда.


Приоритет 1: ВОДИ

1. Изграждане на Градска пречиствателна станция и цялостна канализационна мрежа за отпадни води в гр. Угърчин и всички населени места на общината.

2. Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в гр. Угърчин и населените места на общината. Намаляване загубите във водоснабдителната система.

3. Изготвяне на инвестиционна документация и осигуряване на финансиране за проектите от водния цикъл на общината.
Приоритет 2: ОТПАДЪЦИ

4. Изграждане на инфраструктура, позволяваща постигане на целите за рециклиране на отпадъчните материали в битовите отпадъци и разделно събиране на приоритетните потоци отпадъци - биоотпадъци, строителни отпадъци, специфични потоци отпадъци.

5. Биологична рекултивация и мониторинг на закритото общинско депо.

6. Внедряване на система за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.”


Приоритет 3: ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ

7. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда.

8. Привличане на местното население в инициативи по опазване на околната среда.

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020г.


План за действие към Програма за опазване на околната среда

/ 2015-2020 година /Дейност

отговорник

Срок за изпълнение

Източник на финансиране


ефект

1

2

3

4ЦЕЛ 1. Подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води на територията на общината


Приоритетна мярка 1 Развитие на канализационната система и ВиК мрежа в общината чрез обезпечаване на финансиране и разработване на инвестиционни проекти:1.1

Изграждане, реконструкция и

рехабилитация на ВиК мрежа

(гр. Угърчин) и изграждане на

ПСОВ (гр. Угърчин)
Община Угърчин

2015-2018г.

ФЕС и ЦБ

Подобряване на повърхностните и подземни води, създаване на инфраструктура за третиране на отпадъчните води

1.2

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на селата: Катунец, Драгана, Каленик, Голец, Микре, Сопот, Славщица и Орляне

Община Угърчин

2015-2019г.

ФЕС и ЦБ

Подобряване на повърхностните и подземни води

1.3

Доизграждане на корекция на

коритото на р.Каменица
Община Угърчин

2015-2020г.

ФЕС и ЦБ
1.4

Почистването на реките на територията на община Угърчин от битови отпадъци, наноси, храстовидна и дървесна растителност.


Кмет на Община Угърчин, Директор на Басейнова дирекция-Плевен

ежегодно

Община Угърчин, външно финансиране

Подобряване проводимостта на реките на територията на общината

ЦЕЛ 2. Създаване на система за изпълнение на новите нормативни изисквания за управлението на отпадъците, включително третиране на генерираните на територията на общината битови отпадъци, която постига 50% подготовка за рециклирането им.


Приоритетна мярка 1 Изграждане на устойчива интегрирана система за управление на отпадъците, която постига нормативните цели за рециклиране на икономически достъпна за населението цена


2.1

Биологична рекултивация и мониторинг на закритото общинско депо

Община Угърчин

Януари 2017г.

ПУДООС

Защита на повърхностни и подземни води

2.2

Сключване на договори с ясни количествени цели с лицензирани организации за оползотворяване на опаковки и с разрешителни документи по чл. 35

Община Угърчин

2016г.- 2020г.

Фирми по оползотворяване, Община Угърчин

Намаляване на отпадъците за депониране

2.3

Сключване на договори с организации по оползотворяване за разделно събиране на ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и ИУГ

Фирми по оползотворяване


2016-2020г.


Фирми по оползотворяване, Община Угърчин

Намаляване на отпадъците за депониране

2.4

На Регионален принцип изграждане на инсталация за биологично третиране на биоразградими отпадъци от основния поток смесени битови отпадъци

За зелените отпадъци – компостираща инсталация на регионалното депоРегионално сдружение- регион Ловеч

2016-2020г

Външно финансиране, отчисления по чл. 64 от ЗУО

Намаляване на отпадъците за депониране

2.5

Изграждане на Регионална система за третиране на строителни отпадъци на Регионалното депо-Ловеч

Регионално сдружение- регион Ловеч

2016-2020г.

Външно финансиране, отчисления по чл. 64 от ЗУО

Намаляване на отпадъците за депониране

2.6

Периодично почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци

Община Угърчин

постоянен

Община Угърчин

Подобряване чистотата на територията на общината

2.7

Участие в инициативи свързани с опазването на околната среда – Деня на земята, Деня на околната среда, Седмица на мобилността и др.

Община Угърчин

постоянен

Община Угърчин

Промяна в поведението на хората и подобряване чистотата на територията на общината

ЦЕЛ 3. Подобряване на качеството на въздуха

3.1

Изготвяне на информационни материали за запознаване на обществеността с проблемите по управление на отпадъците

Кмет на Община Угърчин

постоянен

Община Угърчин

Промяна в поведението на хоратаЦЕЛ 4. Създаване на система за икономически целесъобразно и оптимално ползване на почвите в общината


4.1

Опазване на почвите от замърсяване чрез контролни мерки

Кмет на Община Угърчин

постоянен

Община Угърчин

Подобряване чистотата на територията на общината

4.2

Осъществяване на контрол върху начина на съхранение на отпадъците от животновъдните ферми (изискване за наличие на специално изградени торохранилища) с цел недопускане на замърсяване на почвите, повърхностните и подземните води;


кмет общинска администрация

2017-2020

Програми за развитие на селските райони

подобряване на състоянието на почви, повърхностни и подземни води

4.3

Организиране на обучение на местни земеделски производители с представяне на примери от екологосъобразни земеделски практики

кмет общинска администрация

2017-2020

Програми за развитие на селските райони

подобряване на състоянието на почви, повърхностни и подземни водиЦЕЛ 5 Създаване на организационна структура за управление на околната среда по компоненти в общината и механизъм за събиране на текущи данни от тях.


5.1

Създавана на общинска база данни по състоянието на компоненти и фактори на околната среда

Кмет Общинска администрация

постоянен

Общински бюджет и външно финансиране

Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал на общината

5.2

Информиране на обществеността

- провеждане на медийни кампании за информиране на населението за управлението на битовите отпадъци и разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата.Кмет Общинска администрация

постоянен

Общински бюджет и външно финансиране

Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал на общината

5.3

Иницииране, съдействие и партньорство на организации, предоставящи професионално обучение, информационни дейности и разпространение на знания сред населението в подкрепа на реализацията на подпомаганите по програмата за селските райони

Кмет Общинска администрация

постоянен

Общински бюджет и външно финансиране

Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал на общината

ЦЕЛ 6 Опазване и устойчиво използване на биоразнообразието на територията на общината

6.1

Текущ ремонт и поддържане на туристическа инфраструктура в селата

Кмет Общинска администрация

постоянен

Общински бюджет

Повишаване туристическия интерес в района

6.2

Опазване и популяризиране на

защитените територии и

биологичното разнообразие


Кмет Общинска администрация

постоянен

Общински бюджет
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.

Отговорен за изпълнение на програмата е кмета на общината.

Отговорен за координацията по изпълнението на програмата е еколога на община Угърчин.

Предвижда се следене на напредъка на изпълнение на програмата чрез ежегоден отчет пред общинския съвет.

Програмата периодично ще се актуализира след изготвяне на ежегодните отчети при съществена промяна на изходните данни, приоритетите на общината, националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Информирането на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата ще се извършва периодично, чрез медиите и ежегодно, чрез популяризиране на отчета пред Общинския съвет-Угърчин.


Организиране на система за контрол на замърсяването на водните ресурси на територията на общината чрез:
контрол от компетентните органи на издаване на разрешителните за заустване на отпадъчни води;
контрол на отпадъчните води на обекти с комплексни разрешителни по работата на пречиствателните съоръжения, утвърдени планове за намаляване на замърсяването с мероприятия и срокове за осъществяването им,
даване предписания за предприемане на необходимите действия с контрол на изпълнението им, налагане на имуществени санкции на нарушителите и намаляване броя на обектите неспазващи изискванията за ефективно пречистване на отпадъчните води.

По отношение на укрепване на организационния капацитет:

организиране на обучение и квалификация на общински служители и експерти;

отпускане на допълнителни бройки и щат или оптимизиране на управлението на околната среда с наличния кадрови потенциал;

систематизиране в общинска база данни на съществуващата информация , касаеща околната среда на община Угърчин и обновяване;

използване на капацитета на неправителствени организации за решаване на конкретни проблеми и задачи в областта на околната среда;

създаване на международни контакти на ниво общинска администрация и обмяна на опит.

Изпълнението на програмата се отчита пред Общински съвет – Угърчин ежегодно. След приемането им отчетите се изпращат в РИОСВ – Плевен и се публикуват на интернет страницата на Община Угърчин.

79

V. П Р И Л О Ж Е Н И ЯПриложение 1
Приложение 2


Приложение 3Приложение 4Приложение 5


Използвани съкращения:
БДУВДР – Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район

БО – Битови отпадъци

ВиК - Водоснабдяване и канализация

ГТ – горски територии

ГПСОВ - градска пречиствателна станция за отпадъчни води

дка - декар

ДБ - държавен бюджет

ДВ - държавен вестник

ДГФ - Държавен горски фонд

ЕО - екологична оценка

ЕС - Европейски съюз

ЗП – Земеделски производител

ЗООС - Закон за опазване на околната среда

ЗУО - Закон за управление на отпадъците

ЗВ – Закон за водите

ЗП- Закон за почвите

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие

ЗЛР – Закон за лечебните растения

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗУТ - Закон за устройство на територията

ЗОП – Закон за обществени поръчки

ЗЗТ - Закон за защитените територии

ЗЗ - Защитена зона

ЗПТ - Защитени природни територии

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИУЕЕО - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУГ – Излезли от употреба гуми

КАВ – Качество на атмосферния въздух

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МЗ – Министерство на здравеопазването

МВР – Министерство на вътрешните работи.

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МРО – Масово разпространени отпадъци

МПС - моторни превозни средства

НСИ - Национален статистически институт

НЕМ - Национална екологична мрежа

НПО - Неправителствена организация

НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори

НПО - Неправителствена организация

НСОС-Национална стратегия по околна среда

НСМОС – Национална система за мониторинг на околната среда

ОА - Общинска администрация

ОПОС – Оперативна програма околна среда

ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда

ОП - Обществена поръчка

ОПУО - Общинска програма за управление на отпадъците

ООп - Организация по оползотворяване

ОО – опасни отпадъци

ОУП - Общ устройствен план

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПО – Производствени отпадъци

ПРЗ - препарати за растителна защита

ПО – Производствени отпадъци

ПРЗ - препарати за растителна защита

ПООС - Програма за опазване на околната среда

ПДК – пределно-допустима концентрация

ПМ - пункт за мониторинг

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите

РЗИ - Регионална здравна инспекция

РДО – Рамкова Директива за отпадъците

РДНО - Регионално депо за неопасни отпадъци

РОП – Разширена отговорност на производителя

РДГ – Регионална дирекция по горите

РСУО – Регионална система за управление на отпадъците

СО – Строителни отпадъци

ТБО – Твърди битови отпадъци

ФЕС – фондове на Европейския съюз

ЦБ- Централен бюджет


Източници на информация


 • Министерство на околната среда и водите;

 • Изпълнителна агенция по околна среда;

 • Регионални инспекции по околната среда и водите;

 • Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район;

 • Национален статистически институт;

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за управление на отпадъците;

 • Закон за водите;

 • Закон за въздуха;

 • Закон за лечебните растения;

 • Закон за защитените територии;

 • Закон за биологичното разнообразие;

 • Закон за защита от шума в околната среда;

 • Национална стратегия по околна среда (2009 г. -2018 г. );

 • Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.;

 • Областна стратегия за развитие на област- Ловеч за периода 2014- 2020г.;

 • Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Угърчин;


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Анализ на компонентите на околната среда на територията на Община Угърчин 4

1.1.Физико-географска и териториално-административна характеристика

на общината 4

1.1.1.Местоположение, съседни общини 4

1.1.2.Релеф 5

1.1.3.Климат 6

1.1.4.Полезни изкопаеми 7

1.1.5. Населени места в общината 72. Данни на общината по компонентите и фактори на околната среда 9

2.1.Въздух 9

2.2.Води 11

2.3.Отпадъци 14

2.3.1. Генерирани отпадъци по видове и източници - битови, опасни, строителни, производствени 14

2.3.2. Прогноза за генерираните отпадъци на територията на община

Угърчин за плановия период 2015-2020 година 26

2.3.3 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване 28

2.3.4. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината 31

2.3.5. Риск за замърсяване на: водоизточници за питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване на почвите 32


2.3.6.Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените места - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за отпадъци в населените места 32
2.4.Почви и нарушени терени 32

2.5. Гори, защитени територии и биоразнообразие 32

2.6. Зелени площи 42

2.7. Шум 42

2.8.Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращите лъчения 43
3. Икономически фактори 43

3.1. Промишленост 43

3.2. Селско стопанство 47
4. Финансови фактори 52

4.1 Бюджет 52


5. Демографски фактори 54

5.1. Гъстота на населението 54

5.2. Естествен прираст на населението 54

5.3. Миграция на населението 55

5.4. Възрастова структура на населението 56
Социално-икономически фактори 56

6.1 Безработни лица 56


7. Управленски фактори 59

7.1. Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с опазване на околната среда 61

7.2. Контрол на дейностите по управление на отпадъците 63

7.3. Обезвреждане на отпадъците 63
8. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

SWOT анализ 64


І. SWOT анализ 66
ІІ.Визия за околната среда на общината 68
ІІІ. Цели и приоритети на програмата 72
ІV.План за действие 74
9. Организация за изпълнението на програмата 79
10. Приложения към програмата 80
Използвани съкращения 92

Източници на информация 93
1 По данни на общинска администрация Угърчин

2


3 По данни на Национален статистически институт

4 По данни на областна дирекция „Земеделие”, гр. Ловеч

5 По данни на областна дирекция „Земеделие”, гр. Ловеч

6 По данни на областна дирекция „Земеделие”, гр. Ловеч

7 По данни на областна дирекция „Земеделие”, гр. Ловеч

8 По официални данни на Национален статистически институт

9 По официални данни на Национален статистически институт

10 По официални данни на Национален статистически институт.

11 По официални данни на Национален статистически институт.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница