П р о с п е к т “Премиер Фонд” адсицстраница1/3
Дата16.09.2017
Размер0.49 Mb.
  1   2   3

П Р О С П Е К Т
“Премиер Фонд” АДСИЦ


PREMIER FUND Real Estate Investment Trust
РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА

Част І от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа

(за първоначално увеличение на капитала)
Първично публично предлагане

150 000 Обикновени акции
Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. “Рискови фактори”на стр. 6 и сл. от Регистрационния документ (част ІІ от Проспекта), както и “Рискови фактори”на стр. 6 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа (част ІІІ от Проспекта).


За 1 акция

Общо

Емисионна/номинална стойност

1.000 лв.

150 000 лв.

Възнаграждение на инвестиционния посредник

0.04 лв.

6 000 лв.

Общо разходи по публичното предлагане

0.1014 лв.

15 220 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството

0.8985 лв.

134 780 лв.

Инвестиционен посредник по емисията

Статус Инвест” АД

гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 9

Това Резюме следва да се чете като въведение към Проспекта. Резюмето слага акцент върху определена информация, която се съдържа в останалите части на Проспекта: Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. В Резюмето може да не се съдържа цялата информация, която е важна за Вас. Преди да вземете решение за инвестиране в Обикновените акции на Дружеството, във Ваш интерес е внимателно да прочетете целия Проспект, а именно Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, заедно с приложенията към тях, както и документите, към които те препращат, ако са налице такива


_________________

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за предлаганите ценни книжа, включващ това Резюме, Регистрационен документ на Дружеството и Документ за предлаганите ценни книжа (акции), с решение № 245 - ДСИЦ от 29 март 2006г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни.

________________

Членовете на Съвета на директорите на “Премиер Фонд” AДСИЦ отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето на Проспекта. Инвестиционният посредник “Статус Инвест” АД отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето на Проспекта. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходните изречения за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството

5 юни 2006 г.


Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в Проспекта, т.е. в това Резюме, в Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. “Премиер Фонд” АДСИЦ не е оторизирало никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната страница на всеки от документите – съставни части на Проспекта.

Членове на Съвета на директорите на Дружеството са:


Дружеството се представлява от Изпълнителният директор Борислав Найденов.

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник на “Премиер Фонд” АДСИЦ.Банка депозитар на Дружеството е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. "Гогол" № 18-20.

При осъществяване на дейността си Дружеството ще ползва услугите на следните Обслужващи дружества:

Фонд Мениджър” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.П.Парчевич 9, което ще осъществява функциите по обслужването и поддържането на недвижимите имоти на Дружеството, както и воденето на счетоводната отчетност и кореспонденция.

АТренд” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Сливница” № 10, ет. 1, ап. 1, което ще осъществява функциите по обслужването и поддържането на недвижимите имоти на Дружеството.Инвестиционен посредник, обслужващ първоначалното увеличение на капитала на Дружеството е “Статус Инвест” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 9.

Консултанти на Дружеството по първоначалното увеличаване на капитала и изготвянето на Проспекта са: “Булекс Инвест” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “П.Парчевич” № 9 и “КД Секюритис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Фритьоф Нансен” № 9, ет.2.

Правен консултант по учредяването на Дружеството, неговото лицензиране и първоначално увеличаване на капитала, включително и изготвянето на Проспекта на Дружеството, е: “Димитров, Чомпалов и Тодорова” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Бузлуджа” № 74А.

Одитор. Към настоящия момент, поради кратката история на Дружеството, не е избран одитор, съгласно изискванията на Закона. Такъв ще бъде избран на първото редовно общо събрание на Дружеството.

________________________


Отговорен за изготвянето на Резюмето на Проспекта, е: Борислав Любомиров Найденов – Изпълнителен директор на „Премиер Фонд” АДСИЦ
Систематизирана финансова информация
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на неговия междинен неодитиран финансов отчет към 28 февруари 2006 г., който е приложен към Регистрационния документ:
Таблица 1: Финансова информация за „Премиер Фонд” АДСИЦ към 28 февруари 2006 г.
(лева)

Печалба/загуба от основна дейност

-7 000

Нетна печалба/загуба от дейността

-7 000

Нетна печалба/загуба на една акция

-0.014 лв

Сума на активите

500 000

Инвестиционни имоти

0

Нетни активи

493 000

Акционерен капитал

500 000

Брой акции

500 000

Дивидент на акция

0.00 лв


Капитализация и задлъжнялост
Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към 28 февруари 2006г.:

Показател

28.02.2006г. (лв.)

Собствен капитал

493 000

  • Основен капитал

500 000

  • Резерви

0

  • Финансов резултат

-7 000

Дългосрочни пасиви

0

Краткосрочни пасиви

0


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница