Пакт за почтеностДата20.08.2018
Размер23.92 Kb.
Приложение 8
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
между Командването на ВМС

и .........................................................................................


Днес, ..................г. между командването на ВМС и ........................................................................................, участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за „Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства”, наричан по-долу за краткост „Участник” се сключи следния ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Общи условия: Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, организиран на основата на свободата, почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да било характер.
Двете страни поемат следните ангажименти:
1. Командването на Военноморски сили на Република България поема ангажимента да направи процедурата по възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. Командването на Военноморските сили ще положи и всички необходими усилия да не допусне техни служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложат на виновните лица дисциплинарно наказание и/или да сезират компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът потвърждава, че:

(а) не е предлагал, давал и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било неподходящи стимули или възнаграждения на което и да било официално лице, било от страната, където ще се изпълнява договора или от страната, където е установен, както и част от състава на която и да било международна финансова институция, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка, както и с цел извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин;

(б) не е влизал в нелегитимни контакти и няма да влиза в такива в бъдеще с други страни, не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на съответния договор.

Участникът разбира изцяло както материалните последствия на поетите ангажименти, така и важността на факта, че командването на ВМС разчита на поемането им от негова страна.

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, който е част от договора за почтеност, от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по настоящия проект, включително агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.

Настоящият пакт представлява допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с офертата. Нарушаването на пакта ще бъде предмет на разгласяване пред широката общественост, което може да бъде инициирано както от страна на ВМС на Република България, така и от всеки един от участниците в обществената поръчка.

Страните приемат, че настоящият пакт е в сила, както до приключване на процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока на изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА ВМС: ЗА УЧАСТНИКА:


______________________ ____________________/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница