Patannjalasuutraniстраница1/4
Дата16.04.2017
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4
----------------------- Page 1-----------------------

Й О Г А


Философия и Практика

“Patannjalasuutrani”

Превод, интерпретация и коментар
от Никола Петров
МЕДИЦИНА И ФИЗКУЛТУРА

София 2007, ISBN 9789544202613


http://yoga


meditation.us/patanjali/yoga
sutri.htm

----------------------- Page 2-----------------------

Samadhipadah

a
І.1 Сега започваме с изложение [на философията] на


Йога (Yoga)

“Atha yoganusasanam”

Първи систематизатор на Йога е Бхагаван Шри Патанджали
(Patanjali) (ІІ в.пр.н.е.). Предполага се, че произведение о му
“Йога сутри” е създадено с цел да послужи за практическо
ръководство на последователите на философската сис ема
Санкхя. Според нейния основоположник, мъдреца Капила Муни
(Kapila Muni) (VІІІ
VІІ в.пр.н.е.), битието на Бог не може да бъде
доказано и поради това не може да се признае и неговото
съществуване. Това предопределя класическата Санкхя, като
атеистично философско учение. Същото се отнася и за
произведението на Патанджали, в което тя се използува като
философска основа.
Системата Санкхя се обосновава върху следните
фундаментални начала:
І. Съществуват два независими космически принципа

Пуруша (Purusha) и Пракрити (Prakriti), които са вечни и


безгранични. В широкия смисъл на думата, Пракрити означава:
първата жена, женското начало, природен субстрат, природа,
материя, неизчерпаема творяща енергия и други. Пуруша се
определя като: първият мъж, мъжкото начало, духовно начало,
осеменяващ импулс, най
съвършеното нещо, космическо
съзнание и други.
ІІ. Следствието се съдържа в причината, още преди самото то
да се проявило. Например палмовото масло е в палмовия плод
преди то да е извлечено. Динята е червена отвътре преди тя да е
разрязана. Растението се съдържа като следствие в семето още
преди то да е прораснало.
ІІІ. Човекът и космосът са копия един на друг. Всичко, което
го има в космоса, го има и в човека, и всичко, кое о го има в
човека го има и в космоса, но това съответствие е по същност, а
не по конкретна форма. От тази гледна точка космосът е
одухотворено и разумно същество, такова каквото е и човекът.
Неговият разум, подобно на човешкия, не е абсолютен идеал, а

----------------------- Page 3-----------------------

обща граница между духа и материята. Както човешкият разум е
колективен разум на около 60 трилиона клетки в човешкото тяло,
така и космическият разум е колективен разум на всички живи
същества.
ІV. Светът е реален. За разлика от Веданта (Wedanta) и
Будизма, той е познаваем, както по отношение на Природата
(материята), така и по отношение на Духа.
Типично за древно
индийската философска литература е
използуването на “размити”понятия, които придобива своята
понятийна определеност едва в рамките на текстовия контекст.
Една възможност за философско доуточняване и осмисляне на
понятийното съдържание на Пракрити и Пуруша е те да бъдат
отнесени към концепцията за причинно
следствената връзка
(принцип ІІ). Развитието на Природата се състои от неизброимо
множество свързани причинно
следствени вериги, в които
събитията са подредени по реда на тяхното случване. Всяко едно
събитие в такава верига е причина за всички следващи го. В
Санкхя се приема, че всички причинно
следствени вериги
изхождат от една обща Първопричина, породила Природата и
развитието й. Древните мъдреците я нарекли – Пракрити,
“първата жена”. Тя обаче сама по себе си, без осеменяващ
духовен импулс, не е активна. Ето защо в космологичната
картина на съществуващото се използува още един
фундаментален принцип – Пуруша. В метафоричен смисъл, той е
мъжкото начало и всички прояви на Пракрити са “наслада за
него”. Участието, обаче на Пуруша в това действие е пасивно.
Той се свързва с нея, но остава непроменяем в процеса на
развитието й. Той е съзнание, а тя действие и начален субстрат.
Много популярен, илюстративен пример за необходимос а им
един от друг е сравняването им с двойката слепец (Пракрити) и
куц (Пуруша). За да оцелеят и двамата, Пракрити трябва да носи
Пуруша на гърбът си. Когато достигнат до целта, която и
двамата преследват, те вече нямат нужда един от друг и се
разделят. През времето на тяхната съвместна връзка обаче
Пракрити се развива от безформен природен субстрат в
организирана и хармонична природа, а Пуруша, изучавайки
нейното развитие, самоосъзнава самия себе си. От тук нататък той
се отделя от нея и съществува като свободен дух. Това не
означава, че природата изчерпва развитието си, защото в Санкхя,
понятието Пуруша е събирателното наименование на безброй
много Пуруши. Всички те изразяват една и съща същност, но се
намират в различни стадии на освобождение и на отделяне от
Пракрити. При това всеки един от тях взаимодействува с
Пракрити напълно независимо от останалите. Такива Пуруши са

----------------------- Page 4-----------------------

индивидуалният човешки дух “Пуруша – Атман” (Аtmаn) и
абсолютният дух “Пуруша – Брахман” (Brahman б ). Атман и

Брахман се различават един от друг единствено по това, че


Пуруша
Брахман е напълно свободен, а Пуруша
Атман е в процес
на освобождаване. Приема се, че веригите с които А ман е
привързан към Пракрити са нещо външно за него, кое о не
променя неговата същност. От тази гледна точка, “Пуруша

Атман” и Пуруша


Брахман, в същностен смисъл, са тъждествени.
Множественос а на Пуруша в Санкхя представлява един не
затихнал отглас от древна ведическа представа за Сътворението,
съгласно която Пуруша е първият човек и първото семе. За да
сътворят космоса, боговете го принасят в жертва ка о го
разчленяват и от отделните късове, като от семена, пораждат
земята, небето, въздуха, вятъра, хората и всичко останало 1 .

Най
съществената част във всички древни индийски


философски системи, в това число и в Санкхя и Йога, е
доктрината за освобождението. Според тях зависимия , не
свободен човек отъждествява своето “Аз” с тялото, чувствата и
разума, с това което в Санкхя се нарича “Его” (Ahankara). Поради
тази си привързаност към проявите на материята, той е подложен
на терора на съдбата и времето – Самсара (Samsara), изразяващ се
в болки и страдания, невъзможност за душата да намери покой,
безброй много прераждания, с които нищо не се променя.
Единствената възможност за освобождение от Самсара е “Азът”
да се разпознае като чист дух. В Йога това се постига чрез
изучаване на трите проявления на “Егото” – телесно о,
емоционално
чувственото и разумното, и постигане на контрол
върху тях. Така в хилядолетните традиции на Йога са се
обособили следните три основни практики:

Хата (Hatha) Йога, с която се постига контрол над телесни


функции;

Лая (Laya) Йога, с която се контролират емоциите и


чувствата;

Джнана (Jn?ana) Йога, практикуването на която позволява


контрол над разума.
“Йога сутри” на Патанджали е насочена към духовното
израстване на йогина, но това не би могло да стане с откъсване от
изброените по
горе три проекции на човешкото поведение.
Поради това тя има интегрален характер и ги включва в своята
практика.
Според Shiwasanghita 2 , Йога се състои от Mantra Йога, Лая

Йога и Раджа Йога. Мантра Йога е първата исторически


обособила се практика на Йога. Тя произтича от древните

----------------------- Page 5-----------------------

ритуали, в които връзката с отвъдното се осъществява с
магически фрази и с екстазното слово на жреците. Самата дума
мантра означава заклинание.
В литературата е популярна и класификацията предложена от
Еvans
Wentz 3 :

І.Хата Йога – контрол върху дишането и телесните функции;


ІІ.Лая Йога – контрол върху волята и съзнанието:
1.Бхакти (Bhakti) Йога – контрол върху енергията на
божествената любов;
2.Шакти (Shakti) Йога – контрол върху енергиите на
природата;
3.Мантра (Mantra) Йога – контрол върху звуците;
4.Янтра (Yantra) Йога – контрол върху геометричните форми;
III.Дхиана (Dhyana) Йога – контрол върху разума;
IV.Раджа (Raja) Йога – контрол върху енергията свързана с
противоположностите:
1.Джнана (Jnana) Йога – контрол върху мисълта;
2.Карма (Karma) Йога – контрол върху действието;
3.Кундалини (Kundalini) Йога – контрол върху психичните
енергии;
4.Самадхи Йога – контрол върху екстаза.
По същество Мантра и Янтра Йога са техники (І.28), а не
самостоятелни раздели, а Dhyana и Самадхи са степени (ІІ.29) на
Йога и също и не следва да се класифицират като отделни
системи Йога. В съвременната литература Раджа Йога се
използува като синоним на Йога на Патанджали, която се
основава мирозренчески върху Санкхя, а Кундалини се основава
върху култа към Шива (Shiwa) и Шакти 4 . От тази гледна точка

разглеждането на Кундалини като раздел от Раджа йога не е


удачно. При събуждането на Кундалини се използуват
медитативни техники свързани с тантрическите предс ави за
връзката на фините био
енергии с древните богове Шива, Шакти,
Рудра, Вайо, Индра и др., което не е присъщо на философската
система Сангхя. Някои автори приемат, че Кундалини Йога и Лая
Йога са синоними в . От тази гледна точка класифицирането им

като различни раздели на Йога също би било неправилно. От не


формална гледна точка обаче трябва да се признае, че в
индийските традиции са широко разпространени разнообразни
практики, основаващи се на преливащи се едни в други различни
митологични схеми и космологични принципи, което позволява и
разнообразни класификации.

1Rigvedasanghita X.

----------------------- Page 6-----------------------

2 В Shiwasanghita V.9.


3 W.Y. Evans
Wentz, The Tibetian Book of Dead, London, Oxford

University Press, 1927.


4 Shiwasanghita.
a Съвсем естествено е коментарът към първата встъпителна

сутра да се съчетае с изложението на философската основа на


произведението.
б За разлика от Санкхя, във философската система Веданта,

Брахман означава абсолютна и единствена реалност, източник на


всичко съществуващо (Kosas
Sheaths).
в Лая Йога = Йога, в която се използува латентната енергия на

Кундалини.

І.2 Съзнанието на йогина контролира врити.

“Yogascittavrttinirodhah”

Врити (Writti) е санскритско понятие с изключително широко
смислово съдържание, което няма аналог в българския език. В
контекста на “Йога сутри” то включва проявите на съзнанието

сетивни усещания, емоции, възприятия, чувства и мисли, както


породени от околната среда, така и спонтанно възникнали в
самото съзнание.
В Самадхи съзнанието на Йогина напълно контролира врити.
За да се постигне това, индивидуалният дух Пуруша
Атман
трябва да се освободи от веригите, които го привързват към
телесното и чувственото. Изчистването на съзнанието от
“осцилации” поражда познание, което не може да се изрази с
познатите логико
понятийни средства. То се приема за по
висша
форма на психическа дейност от усещанията, емоциите, чувствата
и мислите.
Схващането, че истинското познание може да се пос игне
единствено и само ако душата а се освободи от всичко телесно и
чувствено се изказва и от Платон 1 (V, IV в.пр.н.е.):

“Тялото е препятствие на душата в търсене на познанието”;


“Душата мисли най
добре, когато не я тревожи нито слухът,
нито зрението, нито болка, нито удоволствие, когато е намалила
колкото се може повече общуването с тялото”;
“Неоспорими са доказателствата, че е невъзможно да се
достигне до чисто познание без да се освободим от връзката си с

----------------------- Page 7-----------------------

тялото, съзерцавайки предметите, такива каквито те са сами по
себе си, само с душата си”;
“Очистването на душата се състои в това тя да се затваря сама
в себе си, да се съсредоточава сама в себе си и да живее
доколкото е възможно, и сега, и в бъдеще, насаме със себе си,
освободена от тялото като от окови”.
В системата Тантра Йога (Tantrika Yoga) освобождението на
индивидуалния дух, подобно на “Йога сутри” на Патанджали” се
постига с контрол над емоционално
чувствената психическа
енергия. В съответствуващата космологична схема, бог Шива
представлява космическо съзнание и мъжко начало, а съпругата
му Шакти символизира женското начало, сексуалната енергия и
другите енергии в които тя може да се трансформира. Тя е и
Кундалини – латентна енергия в сензорно
чувствена форма.
“Кундалини е енергия” 2 , която в състояние на концентрация

може да бъде събудена. В спящо състояние Кундалини е змия,


навита върху фалуса (linga) на Шива, олицетворяващ неговата
мощ. “В триъгълника на Муладхара се намира божествената
енергия Кундалини” 3 . “Кундалини е енергия без форма”4 . “Шива
е безпомощен без енергията на Кундалини” 5 . В Самадхи йогинът

се стреми да събуди змията и да я накара да пропълзи по линията


на гръбначния му стълб, от чакрата 6 (Chakra) Муладхара

(Muladhara), намираща се в облас а между гениталиите и ануса,


до обиталището на Шива – чакрата Сахасрара (Sahasrara), в
теменната част на главата. При този акт на любовно сливане на
Шакти с Шива, в тялото на йогина, се освобождава огромна био

енергия, която е под негов контрол. По продължение на


гръбначния му стълб се отделя “изгаряща” го топлина.
В християнството също съществува път за освобождаване на
индивидуалната душа чрез сливането й с Абсолютното начало
(Бог Отец). Съгласно християнските представи Бог О ец е сам в
себе си и е непознаваем. Душата, чрез съзерцание, може да
постигне прозрение само за присъствието му. Това е блаженство,
в което Бог се явява като първична светлина, но от това усещане
за присъствие не се получава представа за самия него. Отражение
на Бога Отец в душите и разума на хората е Логоса (Богът Слово,
Синъ божий). Той е роден от Бога Отец преди всички векове 7

(Йоан 1.1


4,14), управлява светът в съответствие със своята
хармонична и разумна същност, изявяваща се като принципи,
идеи и закономерности, и достига до човешката същност като Бог
Човек, въплътявайки се като Исус от Назарет. Опознаването на
Бога може да се осъществи единствено чрез опознаването на
Логоса в неговите божии творения – Природата и Човекът, или

----------------------- Page 8-----------------------

чрез съзерцание върху образа на Бога Човек – Исус Христос. Това
практически се осъществява чрез изучаване на свещените
текстове (Словото), стриктното спазване на божиите заповеди,
разкаянието, молитвата, участие в християнските тайнства,
възхвалата и благоговеенето пред християнските символи. Така
душата става чиста от пороци и грехове, става свободна и
спокойна. Принадлежнос а към определена световна религия и
благоговеенето пред нейните символи не са пречка за
практикуването на Йога. За Йога на Патаджали е характерно
атеистично самоосъзнаване, при което боговете не се отричат, но
на тях се гледа като на метафорични персонификации на
фундаментални космическите принципи. Непреодолима пречка
пред практикуващия Йогин са безверието и отрицание о. За да се
избегнат, все пак, вътрешни конфликти е необходимо
практикуващият да осмисли същностното сходство между
принципите на собствената си традиционна религиозна или
атеистична принадлежност и тези на философията на Йога.

1Platonis Phoedo.


2 Yogakundalyupanishad 1.7.
3 Yogashikhopanishad 1.169.
4 Brihanilatantra 8.62.
5 Gayatritantra 3.131.
6 Rigwedasanghita 1.5.3, Maitrayani
sanghita 3.12.6, Taittiriya

sanghita 7.5.18.


7 Символ на Вярата, 2.
а Хегел интерпретира понятието “душа” във философията на

Платон, като временно проявление на духа, докато той е свързан с


тялото. Това оприличава душата с индивидуалният дух Пуруша

Атман в Санкхя. Докато тя е свързана с тялото всички прояви на


живото същество я изразяват – съзнателни движения, дишане,
мислене, говор, изразяване на емоции и чувства (G.W.F. Hegel,
Vorlesngen Uber die Geshichte der Philosophie, Zweiter Band,
A.Plato).
б Чакрите са фини (нематериални) телесни центрове

източници на различни фини биологически енергии. Като


нематериални по природа, те по необходимост са проявления на
духа.

----------------------- Page 9-----------------------

І.3 Тогава [в Самадхи] “Азът” се насочва към самия
себе си.

“tada drastub svarupe 'vasthanam”

В Самадхи съзнанието е спокойно и йогинът може да види
собствената си същност, своето истинско “Аз”. Както
метафорично отбелязва Vivekananda, когато вятърът спре и
вълните утихнат, е възможно да се види дъното на езерото.

І.4 [Извън Самадхи], съзнанието се контролира от


врити.

“Vrttisaruppyam itaratra”

Когато съзнанието не е концентрирано, то се насочва към
външните обекти или към спонтанно изплуващите в него образи,
емоции, чувства и мисли.

І.5 Съществуват пет прояви на съзнанието, някои от


тях приятни, а други не.

“Vrttayah pancatayyah klistaklistah”

І.6 Те са познанието, заблуждението, измислицата,
сънят и паметта.

“Pramanaviparyayavikalpanidrasmrtayah”

І.7 Възприятията, логичните умозаключения и
достоверните свидетелства са източниците на
познанието.

“pratyaksanumanagamah pramanani”

Субект на познанието в Санкхя и Йога е “Азът”. Когато един
човек каже: “Аз съм дърводелец”, то използуваното в случая “Аз”

----------------------- Page 10-----------------------

е тъждествено на отличаващата го професия, но това не е
неговото истинско “Аз”. Тялото, възприятията, чувс вата и
разумът също не са “Аза”. Те са негови инструменти. За разлика
от античната философия на Платон, Аристотел и Плотин, и
обективния идеализъм от новото време на Хегел и Шелинг, в
Санкхя мисълта не е самостоятелна същност. Тя се приема като
продукт на разума, а разума като инструмент на “Аза”.
Крайната цел на познанието в Йога е освобождението на
индивида от Самсара, от страданията и кармичната зависимост.
Това се постига чрез изучаване на проявленията на “Егото”,
връзката му с Природата и установяването на контрол върху него.
Според Санкхя сътворението на света се осъществява по
следния космически сценарии:
В момента на Великото Начало (Mahat), една част от Пуруша
се съединява с Пракрити, като загубва своята свобода и
идентичност на чист разум и се изявява като Пуруша
Атман. В
резултат на това съединяване на противоположности се нарушава
космическото равновесие и се освобождава огромна енергия,
която превръща Пракрити в огнен хаос.
Съгласно Ригведа 1 (Rigveda): “Законите (Rita) и Природата

(Bhava) се родиха от възпламенилата се топлина (Tapas). Така се


роди нощта. Така се роди неспокойният океан. От океана се роди
времето (годината) състоящо се от дни и нощи, господар на
всичко живо. Сътвориха се последователно Слънцето, Луната,
Деня, Нощта и Земята, и въздушното пространство; след това
светлината”. В тази ведически текст се съдържат няколко велики
прозрения, които не се отричат от Санкхя:
Първото е, че самото Сътворение се предшествува от
възникването на Закони, на ред, по който се развива Природата.
Подобно и античните гърци приемали космоса като съвършено,
закономерно и подредено творение. Те вярвали, че Природата и
човешкото общество следват определени закони. Според
Хераклит те са Логоса (?????)
“ефирно тяло, семе о за
зараждането на космоса и реда в установения кръговрат” 2 .

Същата идея намираме и в християнското учение: “В началото


беше Логоса а (Словото, Бога Слово, Божия син)”, “Всичко стана

чрез Него и без Него нищо не стана” (Йоан 1.1


3) .
Второто е, че освен закон, Rita означава и истина. Тя обаче не
може да се роди в самото начало на сътворението, защото
истината се нуждае освен от реалност и от разум (Manas), който
да я прозре, а също и от едно свободно съзнание, което да я
възприеме без да я изкриви. Според Хераклит истина а е знание
за Логоса, а неистината е нашето заблуждение. В библейския

----------------------- Page 11-----------------------

смисъл, истината е способнос а на съзнанието да различи
доброто от злото и вярното от невярното. Единственото чисто и
свободно съзнание в момента на Сътворението на све а е
“Пуруша
Брахман”, онази част от множеството индивидуални
Пуруши, която при Сътворението е запазила изначалната си
свобода. До Сътворението, истината е кухо понятие, поради
отсъствието на реалност. “Тогава не е имало нито нещо
съществуващо (Sat), нито нещо несъществуващо (Asat)...”3 .

Наблюдавайки Пракрити в нейното начално, огнено състояние и в


нейното развитие, Пуруша
Брахман осъзнава как в нея се създава
хармония и ред, как постепенно безредието и хаоса отстъпват,
как постепенно се оформя разум и истина. За него Пракрити е
огледало, в което той вижда себе си, но вече не ка о абстрактен
идеал, а като своето отражение в света на материята, като истина
за едно реално материално развитие.
Най
висшето творение, от връзката на Пракрити с Пуруша, е
Разума. От една страна той е свързан с Пуруша
Брахман, като
идеална логика, а от друга с Пракрити, като материална реалност
и развитие. Това го поставя в положението на слуга на двама
господари. С появата на Разума се ражда и различие о – доброто
и злото, истинното и неистинното. Той може да бъде използуван
както за добро, така и за зло, както за освобождение на
индивидуалния дух (Пуруша
Атман) от Пракрити, така и за
обвързването му с още по
здрави вериги. Колкото и обвързан да е
разумът в тази си изначална дуалност, единствено и само той в
света на Пракрити, може да различи истината за материалното
развитие, и единствено само той може да прозре, че в развитието
на материята се съдържа изначално вложен абсолютен идеал.
Същата идея за връзката между разума и истината се изказва и
в християнско
юдейската схема за сътворението на света. В Битие
3.22, след като Адам изяжда ябълка от дървото на познанието
”Господ Бог каза: Ето, Човекът стана като един от Нас да познава
доброто и злото”. Това е един забележителен момент в развитието
на космоса, ознаменуващ появата на човешкия разум, поставен
наравно с Бога, една нова брънка в космическата верига на
времето, в която връзката между причината и следствието, вече се
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница