Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на са „Д. А. Ценов” в град Свищов” 2016 г


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управлениестраница14/14
Дата07.05.2017
Размер1.83 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:


Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не45


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

Образец №3

До


СА „Д. А. ЦЕНОВ”

град Свищов,

ул. „Емануил Чакъров” №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

Долуподписаният/та ................................................................................................ с ЕГН ..........................., л.к № ........................, издадена на .................... от ........................, в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ЕИК:................................... -участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”

Предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция №........................................................................................................................................................, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Запознати с изискванията на възложителя и приемаме условията посочени в документацията за участие.


Прилагаме: Техническо предложение по техническа спецификация на възложителя за посочената обособена позиция .

...................... ......................................................................

дата Подпис и печат
/ .................................................................../

Име и фамилия


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.

образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната .............................................................................................................. с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ ……………….......…................……………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съгласен съм с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

...................... ......................................................................

дата Подпис и печат
/ .................................................................../

Име и фамилия

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ............................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................… (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Предлаганият срок на валидност на офертата на представлявания от мен участник в процедурата е .......................................................................................... дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 4 /четири/ месеца.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.


...................... ......................................................................

дата Подпис и печат
/ .................................................................../

Име и фамилия


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.

образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,

закрила на заетостта и условията на труд

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП


Долуподписаният/ната ............................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето),представляващ ………………....................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

...................... ......................................................................

дата Подпис и печат


/ .................................................................../

Име и фамилия

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП


Долуподписаният/ната .............................................................................................................. с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

...................... ......................................................................

дата Подпис и печат


/ .................................................................../

Име и фамилия

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.образец №8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният/ната .......................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето),представляващ ………………....................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано / е регистрирано/ненужното се зачертава/ в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………... (при наличие на регистрация се посочват конкретните обстоятелства от участника).
2. Представляваното от мен дружество не е свързано / е свързано*/ненужното се зачертава/ с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………….. (при наличие на свързаност се посочват конкретните обстоятелства от участника).
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т........ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: Точка 3 се попълва, само ако за участника се отнася някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
...................... ......................................................................

дата Подпис и печат


/ .................................................................../

Име и фамилия

  • Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

  • Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива.

  • * "Свързани лица" по т. 2 са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

образец №9

До


СА „Д. А. ЦЕНОВ”

град Свищов,

ул. „Емануил Чакъров” №2


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ната .............................................................................................................. с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…....................

......…………….......…. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ЕИК:.........................-участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката по обособена позиция №............................................................................................

.............................. в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в спецификацията и техническите изисквания по настоящата обществена поръчка.

Предложената от нас цена за посочената обособена позиция е: ................................... словом:......................................................................................................................... без ДДС.

*Предложената от участника цена следва да се оферира с точност до втория знак след десетичната запетая.

В цената са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка.

Прилагаме: Ценово предложение по техническа спецификация за посочената обособена позиция .

...................... ......................................................................

дата Подпис и печат
/ .................................................................../

Име и фамилия


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,което подлежи на оценяване, е с повече от20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.


1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница