{peti}Комисия по петиции {26/10/2011}26. 10. 2011Дата09.04.2018
Размер86.23 Kb.


EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{26/10/2011}26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1684/2009, внесена от Georgios Theodoropoulos, с гръцко гражданство, относно замърсяване на река Asopos в Гърция1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е кмет на община Oinofyta в префектура Беотия, повдига въпроса за продължаващото години наред замърсяване на река Asopos, дължащо се главно на разположените в близост производствени и занаятчийски предприятия. Вносителят на петицията посочва, че в резултат на замърсяването на реката както повърхностните, така и подземните води са били замърсени с канцерогенни тежки метали, че намесата на отговорните органи се свежда само до налагане на глоби и че отговорните за замърсяването предприятия могат безпрепятствено да продължат незаконното изхвърляне на отпадъци и токсични отпадъчни води. Вносителят на петицията подчертава, че при сегашната ситуация са налице множество нарушения на действащото законодателство на ЕС, включително на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, Директива 2006/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността, Директива 80/68/ЕИО на Съвета относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества, Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци, Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите и Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Затова той призовава Европейския парламент да се намеси, за да осигури незабавно преустановяване на тези очевидни нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда.2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Петицията
Вносителят на петицията съобщава, че както повърхностните, така и подземните води се замърсяват в значителна степен с канцерогенни тежки метали от няколко предприятия, които извършват дейност в района, независимо от глобите, които са им наложени от гръцките органи. Вносителят на петицията твърди, че е налице нарушение на няколко инструмента от законодателството на ЕС, по-конкретно Директива 2009/147/ЕО1на Съвета относно опазването на дивите птици, Директива 2006/11/ЕО2на Европейския парламент и на Съвета относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността, Директива 80/68/ЕИО3на Съвета относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества, Директива 91/689/ЕИО4 на Съвета относно опасните отпадъци, Директива 2006/12/ЕО5на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, Директива 2000/60/ЕО6 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите и Директива 2004/35/ЕО7 на Европейския парламент и на Съвета относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети.
Коментари на Комисията относно петицията
Комисията е запозната с положението при река Asopos и вече е открила дело за нарушение (2007/2370) и е започнала разследвания. Освен това Комисията е дала становище по горното и чрез няколко въпроса с искане за писмен отговор (т. е. E-69/08, E-2078/08, E-4179/08, E-08-5250, E-5438/08, E-6024/08) от Европейския парламент.
Що се отнася до законодателството на ЕС в областта на управлението и защитата на водите, не е установено нарушение. По-конкретно, се оказва, че гръцките органи са предприели адекватни мерки за спазване на изискванията на Директива 98/83/ЕО8относно питейната вода (последните измервания показват, че вече няма превишаване на нитратите и хрома в основната агломерация на Oinofyta, двата сондажа, където са установени такива превишавания, сега са затворени и е сключен договор с Дружеството за водоснабдяване на Attiki, което сега осигурява водоснабдяването на общината). Освен това, по отношение на задълженията, възникващи от Директиви 2006/11/ЕО относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността, и 80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества, наличните резултати (резултати, основани на програма за наблюдение, която все още е в действие), не обосновават създаването на специална програма. Следва да бъде припомнено, че плановете за управление на речния басейн и програмите с мерки, които се изискват съгласно Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, трябваше да бъдат публикувани през декември 2009 г. Тъй като Гърция не направи това, Комисията реши да образува дело за нарушение (2010/2074) и да разследва по-задълбочено въпроса. Комисията ще продължи да следи отблизо следващите стъпки в изпълнението на Рамковата директива за водите, за да гарантира, че гръцките органи изпълняват своите задължения и няма да се колебае да изпрати официално уведомително писмо, ако това е необходимо.
По отношение на Директива 2009/147/EО и въз основа на доказателствата, с които разполага Комисията, не може да бъде установено никакво нарушение.
Точно обратното, информацията, която е предадена от гръцките органи на Комисията, потвърждава липсата на адекватно планиране и управление на опасните отпадъци в областта на Asopos. Комисията заведе пред Съда дело за хоризонтално нарушение (2003/2187), което е свързано с неприемането и неприлагането на подходящо законодателство за управление на опасните отпадъци в цяла Гърция и на 11 септември 2009 г. (дело C-286/08) Съдът осъди Гърция за неприемане и неприлагане на такова законодателство и за неизпълнение на задълженията й съгласно Директиви 91/689/ЕИО и 2006/12/ЕО. Делото Asopos вече е използвано като пример в рамките на това дело за хоризонтално нарушение и в началото на 2010 г., Комисията използва решението по дело 2007/2370 по хоризонтално дело 2003/2187 г., което вече е достигнало етапа на член 260 от ДФЕС и за което вече е постановено решение на Съда. Поради това Комисията ще продължи да следи отблизо положението и ще гарантира, че Гърция ще спази решението във възможно най-кратък срок.
За да изпълни решението, Гърция вече е изпратила на Комисията план за действие, който в момента е в процес на оценка.
Заключения
Комисията ще продължи да следи отблизо положението с река Asopos и ще гарантира, че Гърция ще спази горепосоченото решение на Съда, като приеме и приложи подходящо законодателство за управление на опасните отпадъци на цялата си територия. Всъщност нарушенията, посочени от вносителя на петицията, вече са разгледани в решение на Съда, което сега трябва да бъде приложено.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 11 февруари 2011 г.

Както беше посочено в предишното съобщение, не е установено нарушение на законодателството на ЕС в сферата на управлението и опазването на водите, тъй като изглежда, че гръцките органи са предприели адекватни мерки за спазване на изискванията на Директива 98/83/ЕО1 относно питейната вода (последните измервания показват, че вече няма превишаване на нитратите и хрома в основната агломерация на Oinofyta, двата сондажа, където са установени такива превишавания, сега са затворени и е сключен договор с Дружеството за водоснабдяване на Attiki, което понастоящем осигурява водоснабдяването на общината).


Освен това, по отношение на задълженията, произтичащи от Директиви 2006/11/ЕО относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността, и 80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества, наличните резултати (резултати, основани на програма за наблюдение, която все още е в действие), не обосновават създаването на специална програма. Следва да бъде припомнено, че плановете за управление на речния басейн и програмите с мерки, които се изискват съгласно Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, трябваше да бъдат публикувани през декември 2009 г. Тъй като Гърция не направи това, Комисията реши да образува дело за нарушение (2010/2074) и на 29 октомври 2010 г. изпрати на Гърция мотивирано становище. Комисията ще продължи да следи отблизо следващите стъпки в изпълнението на Рамковата директива за водите, за да гарантира, че гръцките органи изпълняват своите задължения, и няма да се колебае да отнесе случая до Съда, ако това е необходимо.
По отношение на Директива 2009/147/EО относно опазването на дивите птици, както беше споменато в предишното съобщение на Комисията, и предвид наличните данни, не може да бъде установено каквото и да било нарушение.
Що се отнася до липсата на планиране и управление на опасни отпадъци в района на Asopos, съгласно решението на Съда (дело C-502/03), Гърция вече е изпратила на Комисията план за действие с програма за изпълнение на решението (с междинни цели) и я е уведомила, че ще бъдат създадени нови съоръжения за управление на опасни отпадъци. Съгласно тази програма се очаква решението на Съда да бъде окончателно изпълнено през 2013 г. Комисията ще продължи съответното дело за нарушение и ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира, че решението на Съда е спазено във възможно най-кратък срок, както и че гореспоменатият план за действие се изпълнява.

Заключение

Комисията ще продължи да следи отблизо положението с река Asopos и ще гарантира, че Гърция ще спази горепосоченото решение на Съда, като приеме и приложи подходящо законодателство за управление на опасните отпадъци на цялата си територия.


Всъщност нарушенията, посочени от вносителя на петицията, вече са разгледани в решение на Съда, което сега трябва да бъде приложено.
5. Отговор от Комисията, (REVII), получен на 26 октомври 2011 г.

Развитието по двете дела за нарушение е както следва:


По отношение на делото за нарушение, свързано с приемането на планове за управление на речните басейни и програмите от мерки, на 6 април 2011 г. Комисията реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. Комисията счете, че Гърция е нарушила съответните членове от Рамковата директива за водите (2006/60/ЕО), и по-конкретно членове 13, 14 и 15, тъй като все още нито е публикувала четиринадесетте си плана за управление, нито ги е предоставила за публична консултация.
Що се отнася до делото за нарушение, свързано с планирането и управлението на опасни отпадъци в Гърция, както беше споменато в предишното съобщение, Гърция е представила план за действие, който включва програма за изпълнение на решението на Съда от
10 септември 2009 г. (Дело C-286/08) като в плана е споменато, че ще бъдат създадени нови съоръжения за управление на опасни отпадъци. Комисията следи отблизо изпълнението на този план за действие и е изискала от гръцките органи да представят доклади за напредъка на всеки шест месеца. Първият доклад беше получен на 19 май 2011 г.
На 24 ноември 2010 г. Гърция определи речния басейн на река Asopos за нитратно уязвима зона по смисъла на член 3 от Директива 91/676/ЕИО1 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. Според член 3 от тази директива „държавите-членки посочват (и преразглеждат списъка) за уязвими зони всички известни на територията им зони, които захранват водите, определени съгласно параграф 1, и които допринасят за замърсяването“. Това определяне, както и програмата за действие, която ще трябва да бъде въведена за тази нова нитратно уязвима зона, представляват важна стъпка и ще допринесат за намаляване на замърсяването на река Asopos, причинено или предизвикано от нитрати от селскостопански източници.

Заключения

Комисията ще изчака решението на Съда по отношение на първото дело за нарушение и, по отношение на Гърция, ще продължи да следи отблизо изпълнението на плана за действие за опасните отпадъци. Комисията ще предприеме всички необходими по-нататъшни мерки за да гарантира изпълнение на решението на Съда от страна на Гърция, в случай че целите, заложени в плана за действие, не бъдат изпълнени.1 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7–25.

2 OВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 52.

3 OВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43.

4 OВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20–27.

5 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9–21.

6 OВL 327, OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56–75 22.12.2000 г., стр. 1–73.

7 OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56–75.

8 OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32–54.

1 OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32–54.

1 ОВ L 375, 31.12.1991 г.


CM\882123BG.doc
PE445.603v03-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница