{peti}Комисия по петиции {30/09/2011}30 2011Дата30.04.2017
Размер61.77 Kb.


EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{30/09/2011}30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1143/2008, внесена от Eric Sanitas, с френско (?) гражданство, от името на Association Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), относно неизплащане на заеми от страна на Руската федерация1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е председател на международна федерация на заемодатели на Русия. Руската федерация е законният наследник на Съветския съюз и бившите съветски държави. Преди 1917 г. руската държава е емитирала много ценни книжа и много хора от Европа и други места са инвестирали в Русия. Въпреки това Русия никога не е изплатила парите, които е получила по този начин, макар че държавата е много платежоспособна. Според вносителя вследствие на това Русия има далеч по-голям външен дълг от този, който сочат официалните статистики. Международни агенции за кредитен рейтинг като „Standard and Poor's“ и „Moody's and Fitch“ също въобще не вземат предвид тези стари дългове в своите изчисления и дават благоприятни оценки на Русия. Вносителят призовава Европейския парламент да убеди Европейската комисия да разшири разследването на конфликтите на интереси при рейтинговите агенции при оценяване на структурирани продукти за включване на оценка на емитенти на ценни книжа и лоши длъжници и спрямо желанието на Руската федерация да избегне своите задължения към притежателите на руски ценни книжа, които никога не са получили изплащане на парите, които са отдали като заем.2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Петицията

Петицията е внесена от AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes) и се позовава на действията на агенциите за кредитен рейтинг във връзка с представения рейтинг на руския публичен дълг. Тя съдържа отговор, получен от комисар McCreevy през май 2008 г. във връзка със същия въпрос.

Вносителят се оплаква от поведението на агенциите за кредитен рейтинг, които оценяват настоящия дълг на Руската федерация като рейтинг от „инвестиционен клас” и твърди, че тези агенции следва да вземат предвид предишните неизплатени дългове на руската държава. Той твърди, че Руската федерация не зачита дълговете на руската държава от преди 1917 г. и следователно Русия има много по-голям външен дълг от този, който сочат официалните статистики. Международни агенции за кредитен рейтинг като „Standard and Poor's“ и „Moody's and Fitch“ не вземат предвид тези стари дългове и дават благоприятни оценки на руския публичен дълг. Вносителят счита, че този факт води до конфликт на интереси в бизнес модела на агенциите за кредитен рейтинг, произтичащ от модела „емитентът плаща“.

Вносителят призовава Европейския парламент да поиска от Европейската комисия да анализира конфликта на интереси на рейтинговите агенции във връзка със структурните продукти, както и конфликта на интереси на тези агенции при оценяването на емитенти на ценни книжа и лоши длъжници. Тази оценка следва да включва неизпълнението на задълженията на Руската федерация спрямо притежателите на руски ценни книжа, които така и не са получили парите, които са дали като заем на руската държава преди 1917 г.

Коментари на Комисията относно петицията

На 12 ноември 2008 г. Комисията прие законодателно предложение за установяване на регулаторна рамка за агенциите за кредитен рейтинг. Предложеният регламент в момента се разглежда от Европейския парламент и от Съвета в процедура на съвместно вземане на решение. Комисията се надява Парламентът да приеме предложението преди края на текущия мандат на Парламента през 2009 г.

Основната цел на предложения регламент е да се гарантира, че рейтинговите оценки са надеждни и предоставят точна информация на инвеститорите. Съгласно предложения регламент, агенциите за кредитен рейтинг следва да бъдат регистрирани, за да имат право да извършват дейност по определяне на рейтинга в ЕС. Сред останалите задължения на агенциите за кредитен рейтинг е и спазването на строги правила, които гарантират, че оценката на рейтинга не е повлияна от конфликт на интереси, който често се наблюдава в този бизнес. Предложеният регламент също така въвежда широкообхватен режим на надзор.

Предложеният регламент не се ограничава единствено до дейността на агенциите за кредитен рейтинг във връзка с определянето на рейтинга на структурирани финансови продукти, а включва и всички дейности на рейтинговите агенции (т.е. покрива определянето на рейтинга на суверенни и корпоративни продукти).

Във връзка с конкретното запитване на международната федерация на заемодатели на Русия относно рейтинга на текущия дълг на Руската федерация, Комисията би желала да подчертае, че съгласно предложения регламент, съдържанието на рейтинговите оценки не подлежи на проверка от страна на националните надзорни органи. Но след като регламентът бъде приет от съзаконодателите и стане приложим в Общността, компетентните органи ще осъществяват надзор и ще санкционират агенции, които не спазват правилата на регламента, включително правилата за конфликт на интереси.

Заключения

Европейската комисия няма компетентност да прави оценка на точността на отделни рейтингови оценки, давани от агенции за кредитен рейтинг и няма правомощия да предприема принудителни действия или да налага санкции на агенциите за кредитен рейтинг. Поради това, Комисията не може да вземе отношение по изложения от вносителя въпрос. Но след влизането в сила на гореспоменатия регламент относно агенциите за кредитен рейтинг, рейтинговите агенции ще подлежат на надзор от страна на компетентните органи на държавите-членки. Сред задълженията на националните компетентни органи ще бъде извършването на оценки относно това дали въпросните рейтингови агенции са въвели ефикасни политики и процедури за откриване и отстраняване или управляване и оповестяване на конфликт на интереси. Ако такива не са въведени, на рейтинговата агенция се налага съответната санкция.


4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 септември 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг влезе в сила на 7 декември 2009 г.

Основната цел на регламента е да гарантира, че рейтинговите оценки са надеждни и предоставят на инвеститорите точна информация относно качеството на кредитите. Съгласно регламента агенциите за кредитен рейтинг следва да бъдат регистрирани, за да имат право да упражняват дейност по определяне на рейтинг в ЕС. Агенциите за кредитен рейтинг трябва да спазват строги правила, които гарантират, че оценката на рейтинга не е повлияна от конфликт на интереси, който е присъщ за тази дейност. Освен това, Регламентът изисква агенциите за кредитен рейтинг да използват стриктни, систематични и последователни рейтингови методологии, които да се основават на исторически опит. След измененията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 (вж. Регламент (ЕС) № 513/2011), надзорът, осъществяван по отношение на регистрираните в Европейския съюз рейтингови агенции, беше възложен на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Надзорните правомощия на ЕОЦКП по отношение на рейтинговите агенции включват правото на органа да провежда разследвания и да налага санкции. Европейската комисия няма надзорни правомощия спрямо агенциите за кредитен рейтинг.

Регламентът не се ограничава единствено до дейността на агенциите за кредитен рейтинг във връзка с определянето на рейтинга на структурирани финансови продукти, а включва и всички дейности на рейтинговите агенции (т.е. покрива определянето на рейтинга на суверенни и корпоративни продукти).

Що се отнася до конкретното запитване от международната федерация на заемодатели на Русия и коментара й, че определянето на рейтинга на текущия дълг на Руската федерация не отчита държавните дългове отпреди 1917 г., следва да бъде посочено, че европейският надзор над агенциите за кредитен рейтинг не се простира до намеса в съдържанието на рейтинговите оценки. Въпреки това, ЕОЦКП има задължението да извършва надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и трябва да санкционира агенциите, в случай че те не спазват правилата за конфликт на интереси или използват рейтингови методологии, които не са стриктни, систематични, последователни или основани на исторически опит.

Заключения

Европейската комисия не разполага с правомощия за правоприлагане по отношение на агенциите за кредитен рейтинг във връзка с описания от вносителя случай. Въпреки това, агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в Европейския съюз, са обект на надзор от страна на ЕОЦКП. Задължение на ЕОЦКП е да определи дали дадена агенция за кредитен рейтинг е приложила ефективни политики и процедури с цел да се разкрият, отстранят или управляват и оповестяват конфликти на интереси и дали методологиите, които използва, са стриктни, систематични, последователни и основани на исторически опит, съгласно изискванията на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг.

CM\878992BG.doc


PE423.922v02-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница