{peti}Комисия по петицииДата31.03.2018
Размер64.18 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{31/05/2013}31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1033/2012, внесена от Георги Славев, с българско гражданство, подкрепена от 72 подписа, относно неблагоприятните последици от дейността на дружество „Агромах“ в село Бело Поле, община Благоевград, България1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че циментовото дружество „Агромах“ причинява необратими щети на околната среда, по-специално в село Бело Поле, община Благоевград, като е пресушило река Струма, разрушило е напоителните системи и е изсекло дърветата с цел добив на чакъл и транспорт. Местните жители също се оплакват от шума и праха, които са резултат от тези дейности, като твърдят, че те са заплаха за общественото здраве.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).3. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно въздействието върху околната среда, здравето и благосъстоянието на жителите на село Бело Поле (община Благоевград, България), което би могло да се предизвика в резултат на експлоатацията на инсталация за производство на цимент и бетон, назована „АГРОМАХ“. Той твърди, че тази инсталация засяга значително река Струма в резултат на добива на чакъл и пясък, използвани като суровина в производствения процес. Водата също така би се замърсила в резултат на изсичането на дърветата и отстраняването на растителността по бреговете и от коритото на река Струма. Вносителят на петицията също така докладва, че село Бело Поле постоянно е покрито с прах, дължащ се на дейността на инсталацията, който засяга здравето, движимото и недвижимото имущество на жителите му. Той твърди, че общественото здраве също е неблагоприятно засегнато от шума, генериран от инсталацията. Освен това вносителят на петиция твърди, че инсталацията пряко и непряко е засегнала заобикалящите я земеделски земи (напр. чрез унищожаване на част от напоителната система).


Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията счита, че Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива за КПКЗ), Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Директива за ЕП) и Рамковата директива 2000/60/ЕО за водите (Директива за водите) са основните законодателни инструменти на ЕС, които могат да се прилагат по отношение на инсталацията. По отношение на Директивата за КПКЗ и Директивата за ЕП, тяхната приложимост в разглеждания случай зависи от продукта, който се произвежда, и от производствения капацитет на „АГРОМАХ“ (напр. циментов клинкер) или от топлинната мощност на инсталацията (напр. най-малко номинална входяща топлинна мощност от 50 MW) или от характера на пряко свързаните дейности.

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1

Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в приложното й поле, да функционират в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими емисии (НДЕ)2, базирани на най-добрите налични техники (НДНТ), предназначени за предотвратяване, а когато това не е възможно – за намаляване на емисиите и въздействието върху околната среда като цяло.

Член 9, параграф 3 уточнява, че трябва да бъдат определени НДЕ за замърсяващи вещества, които е възможно да бъдат изпуснати в значителни количества от съответната инсталация. В приложение III от Директивата за КПКЗ се съдържа неизчерпателен списък на замърсители на въздуха и водата, който включва прах и вещества, които могат да имат неблагоприятно влияние върху кислородния баланс на воден басейн.

Комисията одобри референтни документи за НДНТ, разработени съгласно Директивата за КПКЗ, за няколко промишлени отрасли и дейности, в които приложимите НДНТ са идентифицирани заедно с нива на емисиите, свързани с НДНТ.

Директивата за КПКЗ предвижда участие на обществеността в процедурата по издаване на разрешителни, при което заинтересованата общественост може да даде своето становище по проекта на разрешително (член 15, параграф 1 и приложение IV). Всички отговори, получени в рамките на подобни консултации с обществеността, трябва да бъдат взети предвид при процедурата по издаване на разрешителни.

Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността3

С Директивата за ЕП се преработват седем директиви на ЕС, включително Директивата за КПКЗ. С нея ще бъде отменена Директивата за КПКЗ, считано от 7 януари 2014 г.

Директивата за ЕП запазва основните изисквания на Директивата за КПКЗ, включително задължението на оператора да притежава комплексно разрешително, задължението на лицензиращи органи за определяне на условията на разрешителното въз основа на НДНТ, използването от операторите на НДНТ, за да експлоатират техните инсталации за КПКЗ, правото на обществеността да бъде консултирана по време на процедурата по издаване на разрешителни. При все това Директивата за ЕП също така засилва някои изисквания, и по-специално тези, свързани с нивата на емисиите, основани на НДНТ.

В Директивата за ЕП се предвижда приемането на правно обвързващи решения за изпълнение на Комисията относно заключенията за НДНТ, които са основни правни инструмента на ЕС в областта на емисиите от промишлеността. Те установяват заключенията за НДНТ за всеки сектор, чрез определяне на НДНТ и нива на емисиите, основани на НДНТ, които да се използват като референтни от страна на лицензиращите органи при определяне на условията на разрешителното.

В случая „АГРОМАХ“ е обхванат от заключенията за НДНТ, приети неотдавна за промишлените отрасли за производство на цимент, вар и магнезиев оксид1, и неговото разрешително би трябвало да бъде преразгледано и ако е необходимо – да бъде актуализирано, за да се приведе в съответствие с тези заключения най-късно до 9 април 2017 г.

Директива 2000/60/EО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите2

Рамковата директива за водите установява нов режим на ЕС за защита на водите, който се отнася, наред с другото, до повърхностните водни обекти, включително реките.

Държавите членки трябва да гарантират, че тези обекти отговарят на „добро химично и екологично състояние“ до 22 декември 2015 г. (най-късно) и че „състоянието“ (независимо дали „добро“ или не) не се влошава в никакъв случай. „Добро химично състояние“ е основно постигнато, когато СКОС, установени в Директива 2008/105/ЕО, са спазени3. Що се отнася до „добро екологично състояние“, трябва да бъдат спазени биологичните, хидроморфологичните и физико-химичните качествени елементи, посочени в приложение V (1.2).

Държавите членки могат да предвидят дерогация от задължението за постигането на тези екологични цели, при условие че те отговарят на условията, посочени в член 4, параграфи 4, 5, 7 и 8­–9 от Рамковата директива за водите.

Плановете за управление на речните басейни, които трябва да се изготвят и прилагат от всяка държава членка, трябва да докладват и посочват, наред с другото, „състоянието“ на всеки повърхностен воден обект и планираните и предвидените мерки от компетентните органи за постигане на екологичните цели на Рамковата директива за водите.

Съответно, в настоящия случай следва да се определи дали България е изпълнила задълженията си съгласно Рамковата директива за водите, и в частност по отношение на река Струма, или дали експлоатацията на „АГРОМАХ“ е влошила „състоянието“ на този повърхностен воден обект до такава степен, че е ясно определимо нарушаване на водния режим на ЕС.Заключение

В контекста на горепосоченото и с цел да се отговори на загрижеността на вносителя на петицията, Комисията ще зададе на българските органи въпроси, с цел да се определи дали правото на ЕС за околната среда, по-специално Директивата за КПКЗ и Директивата за ЕП, е приложимо и ако това е така – дали то е спазено и дали са били изпълнени изискванията на Рамковата директива за водите. В тази връзка българските органи ще бъдат приканени да докладват за техническите характеристики на съответната инсталация, относно неблагоприятните въздействия върху околната среда, общественото здравеопазване и движимото и недвижимото имущество на жителите на Бело Поле, относно екологичното и химично „състояние“ на река Струма, относно мерките, които е възможно да се предвидят и планират в приложимия план за управление на речните басейни, за да се гарантира постигането на екологичните цели на Рамковата директива за водите, както и относно всякакъв вид мониторинг, инспекция и прилагане на инициативи и действия, които е възможно да са предприети от съответните български органи в разглеждания случай.

1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8

2 Нормите за допустими емисии могат да бъдат заменени или допълнени от равностойни показатели или технически мерки.

3 ОВ L334, 17.12.2010 г., стр. 17.

1 Решение за изпълнение 2013/163/EС на Комисията от 26 март 2013 г., OВ L 100, 9.4.2013 г.

2 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1

3 ОВ L 384, 24.12.2008 г., стр. 48

CM\942934BG.doc


PE514.901v01-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница