Петър Венцеславов МедарскиДата23.09.2016
Размер86.22 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Петър Венцеславов Медарски


Младост 1, блок 104, вход Б, етаж 7, апартамент 37, 1797 София, България

+359886713455

petar_medarski@abv.bg

Пол Мъж | Дата на раждане 19/06/1982 | Националност Българин
ТРУДОВ СТАЖ


07.05.2007 – 24.03.2014

Старши експерт „Международни отношения и връзки с обществеността”,

Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”,

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” /ИА БСА/


Национален орган за акредитация на Република България, подчинен на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, София, България /www.nab-bas.bg/

Основни задължения и отговорности:
 • Отговорен за организирането и провеждането на контактите и отношенията на агенцията с международните организации за акредитация – Европейската организация за акредитация /EA/, Международната организация за акредитация на лаборатории /ILAC/; Международния форум за акредитация /IAF/, Форум на акредитиращите и лицензиращи органи за EMAS /FALB/, съответните звена на Европейската Комисия, чуждестранни Национални органи за акредитация и чуждестранни Органи за оценка на съответствието;

 • Осъществяване на връзките с обществеността и протоколни функции;

 • Изготвяне на Годишен план за командировки за участия на представителите на агенцията в събитията и срещите на различните гореспоменати международни организации за акредитация;

 • Отговорен за изготвянето на нужната вътрешна документация за командировка – доклади и заповеди, и отговорен за съответните организационни и логистични подробности – регистрация в събитието, хотелско настаняване, резервации и издаване на самолетни билети, визови формалности, ако е приложимо, и т. н.

 • Организиране и осъществяване на протоколната кореспонденция на Изпълнителния директор и директори на дирекции;

 • Пълно управление на международната кореспонденция на агенцията, изготвяне и превод на официални писма, отговори на запитвания, проучвания и др.;

 • Изготвяне на приблизителна бюджетна прогноза в частта засягаща международните отношения и участия на агенцията в международни събития;

 • Изготвяне проекти на доклади от името на Изпълнителния директор до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма на различна тематика;

 • Изготвяне проекти на доклади от името на Директорите на дирекции до Изпълнителния директор на агенцията на различна тематика;

 • Изготвяне на документи от системата за управление, свързани със сферата на компетентност;

 • Участие в провеждането на процедури за обявени обществени поръчки и участие в комисиите за оценка на съответните кандидати;

 • Отговорен за управлението на официалната електронна поща – получаване, регистриране и изпращане на кореспонденция;

 • Директно подпомагане дейността на Отговорника по качество но ИА БСА;

 • Участие в комисиите за годишна инвентаризация на имуществото на агенцията;

 • Член на екип за реализиране на дейности по Проект PHARE – бенефициент Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;

 • Технически сътрудник в екип за управление и реализиране на дейности по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика“, проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията“ - бенефициент Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;

 • Номиниран и упълномощен представител на Българския Национален орган за акредитация в регулярните заседания на Комитет за публикации и комуникация на Европейската организация за акредитация /EA CPC/, провеждани два пъти годишно в различни Европейски страни;

 • Предоставяне на консекутивен превод от и на английски език по време на срещи с чуждестранни представители на официално и работно ниво;

 • Преводи (Английски-Български) на задължителни, консултативни и информативни документи на Европейската организация за акредитация /EA/, приложими за дейността на Националния орган за акредитация;

  • Преводи (Български-Английски) на процедури, инструкции, наръчници, политики, формуляри и всякакви други документи от Системата за управление на качеството на органа за акредитация;

  • Изготвяне на новини, съобщения и др., предназначени за публикуване на уебсайта на агенцията, превод на съответната информация за публикуването й на английската версия на сайта;

  • Организация на официални събития на агенцията, работни срещи, регулярни вътрешни обучения за оценители за акредитация и семинари/обучения, предназначени за акредитирани и кандидатстващи за акредитация Органи за оценка на съответствието – оформяне на презентации, подготовка на обучителни материали, присъствени списъци и официални сертификати за участниците;

  • Проверка на превод и изготвяне на проект на официален сертификат за акредитация на английски език, заявен от акредитирани юридически лица;

  • Превод на фактури на английски език за чуждестранни клиенти;

 • Активно участие в цялостната процедура за привличане на чуждестранни технически оценители за участие в оценки на място за акредитация, и осигуряване на всички свързани логистични подробности (изготвяне на запитване до органите за акредитация – членове на ЕА, превод на заявения за акредитация обхват, участие в оценката на получените предложения за оценители, изготвяне на официални покани за избраните оценители и осъществяване на цялата последваща кореспонденция, участие с консекутивен превод за чуждестранния оценител по време на оценката на място за успешното реализиране на ангажимента, последващи дейности и документация).
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2000 - 2004

Висше образование, Степен Бакалавър, специалност Английска филологияСофийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

 • Принципни предмети от дисциплината – Британски и Американски общество, култура и литература, Практическа граматика и фонетика, Аналитична граматика, Фонология, Морфология, Интонация, Синтаксис, Педагогика, Психология, Историческа лингвистика и лингвистика на текста, Стилисстика и Семантика, Методология на преподаване на езика, Теория и практика на превода и т. н.

 • Изучаване на испански език.

1996 - 2000

Средно образование4-то средно общообразователно училище с ранно изучаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“, София, България

 • Основни предмети от средното образование;

 • Профил „Външна търговия“ – допълнително обучение по основите на Национолното и международното законодателство, банкова дейност, счетоводство, митническо комисионерство, международни бизнес отношения;

 • Изучаване на английски и немски език.ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език

БългарскиДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски

C1

C1

C1

C1

C1Немски

A2

A2

A1

A1

A2


Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка


Комуникационни умения и компетенции

 • Excellent written and verbal communication skills gained through my experience managing the international correspondence of the National Accreditation Body, зидэсасхж шиьхявьшсдхя, and participating in various international events all over Europe, such as the EA General Assembly, EA Multilateral Agreement Council, EA Laboratory Committee, EA Communications and Publications Committee; Working Group on Good Laboratory Practice of the European Commission, other numerous events with European representation.
Организационни умения и компетенции

 • Able to plan and organize optimal work flow for achieving best results;

 • Ability to distinguish priorities among common tasks, and to respond in adequate manner to urgencies and unforeseen circumstances occurring in the work process;
Професионални умения и компетенции

 • Fast-learner, flexible and adaptable depending on the various situations and topics;

 • Experienced in working either independently, or as a team member;

 • Experienced in working under pressure and observing tight deadlines.
Компютърни умения и компетенции

 • Proficient Microsoft OS user (Windows XP, Vista, Windows 7);

 • Good command of Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook);

 • Proficient Internet skills;

 • General knowledge and common experience in terms of computer systems, software, hardware and auxiliary office equipment.
Свидетелство за управление на МПС

Категория BДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Семинари


 • 3-day workshop on practical elements of accreditation of Calibration, Testing and Medical laboratories, held at the Dutch Accreditation Council and the Dutch Metrology Institute, July 2008, Utrecht, the Netherlands;

 • Training seminar “Introduction in State Employment” – Institute for Public Administration and European Integration, October 2008, Sofia, Bulgaria.© Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница