„пфб пресо-фондал българия еоодстраница1/3
Дата31.12.2017
Размер445.94 Kb.
  1   2   3
„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ЧЛ. 6 НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА”


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия ”

ГР. ПАЗАРДЖИК, ЮЛИ 2013 г.И Н Ф ОР М А Ц И Я
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 НА НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
за инвестиционно предложение

I. Информация за контакт с възложителя
I. 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/
Седалище: област Пазарджик, община Септември, с. Варвара

ЕИК 131233199

УПРАВИТЕЛ: Алберто Бути

I. 2. Пълен пощенски адрес:
с. Варвара, общ. Септември, област Пазарджик ПК 4492

I. 3. Телефон, факс, e-mail
03561 2252
I. 4. Лице за контакти от страна на възложителя

Марко Родигари
II. Характеристика на инвестиционното предложение:
II. 1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда „Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия” в УПИ I-204, производство на метални изделия, кв. 378, с. Варвара

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

Инвестиционното намерение ще се реализира в рамките на съществуваща площадка намираща се в кв. 378, с. Варвара.

Намерението на възложителя е да реконструира и разшири съществуващ цех за метални изделия. Другите съществуващи досега сгради се премахват.

Реализацията на инвестиционното намерение ще се осъществи на четири етапа:

I и II етап – предвижда разширение на съществуващ производствен цех. Разширението включва:

- пристрояване с цел удължаване на цеха с възможност за монтиране на допълнителен мостов кран. Конструкцията е стоманена.

- пристрояване на ново едноетажно хале за обработка на продукцията. Същото се проектира странично на съществуващата сграда и е с предназначение почистване на детайлите, произведени в пресовия участък, тяхното окачествяване и складиране на готвата продукция. В новото хале се намира и експедиционнен участък, достъпен за едрогабаритни камиони. РЗП на разширение производствена сграда – 4269 кв. м.

III етап – реконструкция на настилка и покрив на съществуващата сграда;

IV етап – Изграждане на административно-битова сграда /по дължината на новопроектираната производствена сграда/. Административно-битовата сграда е на два етажа. На първия етаж са гардеробните и санитарно-битовите помещения за персонала. На втория етаж са разположени офиси. Консрукцията е стоманобетонови колони и междуетажна стоманобетонна конструкция и стоманени ригели и столици за покрива. РЗП на разширение производствена сграда – 765 кв. м.

Северно спрямо производствените халета ще се изгради едноетажна сграда сграда с малка височина / Зм./ с предназначение подготовка и разпределяне на производствени компоненти като вода, сгьстен въздух, смазваща течност и др. Тук се проектират и пречиствателни и охлаждащи съоръжения за водата и ще се осъществява затворен оборотен цикъл на водата. Това ще доведе до намаляване консумацията на вода за производствени нужди.


С разширението на съществуващия цех се предвижда да се поставят нови 12 леещи машини-преси. Към момента на обекта се експлоатират 15 броя леещи машини, които произвеждат до 8 тона готова продукция на денонощие. След реализацията на промените леещите машини ще станат 27 броя, с което се планира готовата продукция да се увеличи до 13 тона на денонощие.

За осигуряване на нормален режим на работа на леещите машини се предвижда да се монтира резервна топилна пещ с капацитет до 2 т. за 4 часа стопена сплав. Резервната пещ ще се използва в случай на недостиг на топилка или при отказ на основната топилна пещ.

След реализацията на промените в цеха ще има две топилни тиглови пещи на природен газ. Едната пещ е основна, а другата резервна.
Няма да настъпят промени в производствение цикъл и в основните процеси, които се извършват на обекта.
За разширеното производство ще се изгради нов трафопост 2х125 КW.

Капацитетьт на сондажните кладенци ще се увеличи с монтирането на нови помпи, Увеличеното количество на водата /15л/сек./ е за противопожарни нужди, консумацията на вода за производствени нужди ще бъде по-малка, поради реализирания затворен оборотен цикъл.

Пак за нуждите на пожарогасене се предвижда доставка и инсталиране на дизелов агрегат с автоматично включване при пожар и отпадане на електрозахранването.


II. 2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Детайлите от алуминий намират широко приложение в:

 - машиностроенето;

 - мебелна промишленост;

 - автомобилна промишленост;

 - електрообзавеждане

и други за директно вграждане

Напоследък се наблюдава тенденция за увеличаване търсенето и потреблението на детайли от алуминий. Това е свързано с съвременните тенденции в развитието на машиностроенето, автомобилната промишленост, и електрониката. Използването на алуминиеви детайли е наложено поради свойствата им. Ниската маса и сравнително ниската цена на алуминиевите сплави ги прави неизменни за някои детайли (бутала, цилиндрови глави, корпусни елементи на помпи, мотовилки за малогабаритни двигатели с вътрешно горене). Съвременните екологични норми и изисквания за повишена литрова мощност към ДВГ например, натоварва допълнително детайлите. Те са подложени на допълнителни топлинни и физико-механични натоварвания, а също и работят в агресивна среда. Освен това поради лесното си изпълнение са се наложили технологии за нанасяне на различни противозадирни, антикорозионни и топлоустойчиви и изолиращи покрития. Всичко това прави алуминиевите детайли особено ценни като елементи в промишлеността. Поради това Дружеството се развива в посока увеличаване капацитета на произведена продукция. Необходимостта от реализиране на подобно инвестиционно предложение се допълва от факта, че с разширението ще се разкрият нови работни места в Община Септември и не на последно място ще доведе до финансови позитиви на фирмата.

II. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Производствената площадка се намира УПИ I-204, производство на метални изделия, кв. 378, с. Варвара. Не се налага заемането на нови територии за реализиране на горепосоченото инвестиционно намерение. Територията на инвестиционното предложение не е в непосредствена близост до урбанизираната територия. Предназначението на имота отговаря на характера на инвестиционното предложене.

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.


II. 4. Подробна информация за разгледаните алтернативи
Алтернативи по използвана технология

Предложената технология за отливане на детайли отговаря на най-добрите практики в съответния бранш. При избора на технология са разгледани предлаганите на пазара различни технологии и е избрана тази, която изисква минимум капиталовложения, минимум разход на природни ресурси и енергия.


Алтернативи по местоположение

При избора на подходяща площадка на инвестиционното предложение са разгледани няколко терена. Разгледани са три алтернативи за местоположение, в това число „нулева” алтернатива.


І –ви вариант на предложението

Предвижда реализация на инвестиционната инициатива на площадка в рамките на площадката на съществуващата производствена площадка в УПИ-204 с. Варвара. Инвестиционното предложение включва ново строителство и реконструкция на съществуващо производствено хале. Не е необходимо изграждане на нова инфраструктура, тъй като ще се използва съществуващата. Това позволява с малко подобрения, реконструкции и изпълнение на специфични изисквания, да се използва цялата налична база за новата инициатива. Това ще изисква по-малко финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на предложението.


ІІ – ри вариант на предложението

Предвижда реализация на инвестиционното намерение в друг имот, собственост на възложителя, който се намира на територията на община Септември. Площадката е оградена, но не е напълно благоустроена. Това ще наложи необходимостта от ново строителство на сгради, канализационна, водопроводна и електроснабдителна инфраструктурни мрежи, както и необходимите пречиствателни съоръжения за отпадъчните води. Това ще изисква повече финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на предложението.
ІІІ – ти вариант на предложението

Това е нулева алтернатива на инвестиционното намерение. При този вариант съществуващото състояние на територията се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение. Със запазване на това състояние няма да се използва ефективно цялата територия на площадката, което няма да промени като цяло отреждането и предназначението на имота.

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, поради следните особености:


 • по-малко капиталовложения;

 • не се налага прокарване на нова инфраструктура;

 • по - добро разположение от гледна точка на здравна защита;

 • предотвратяване полагането на трайна настилка върху нови площи, незасегнати до този момент от строителство;

 • по – добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към дейността.II. 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на съществуваща производствената площадка. Производствената площадка се намира в Област Пазарджик, Община Септември, с.Варвара, имот 387003, местност ”Бунара”, ЕКАТТЕ 10104 по плана на Община Септември, кв. 378, УПИ І-204, землище на с. Варвара. Площадката е свързана с третокласен път от националната пътна мрежа. Представлява цех за производство на машинни части и детайли и се намира в близост до река Чепинска и граничи с бившето ”Стоманени тръби” ЕАД и полски път. Най-близките населени места са с.Варвара и град Септември. Фирмата е газифицирана и е свързана с националната газопреносна система.

Имотът се намира в обособена производствена зона, и е отдалечена от урбанизирана територия на около 2000 м.

Имотът е с обща площ 14 196 кв.м, собственост на възложителя. За имотът са осъществени процедурите по реда на ЗУТ и ЗОЗЗ с промяна на предназначението на земята и утвърден ПУП.

За временни дейности по време на строителството няма да бъдат необходими площи, извън тези на инвестиционното предложение.


II. 6. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.
Инвестиционното предложение предвижда „Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия” в УПИ I-204, производство на метални изделия, кв. 378, с. Варвара

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

Инвестиционното намерение ще се реализира в рамките на съществуваща площадка намираща се в кв. 378, с. Варвара.

Намерението на възложителя е да реконструира и разшири съществуващ цех за метални изделия. Другите съществуващи досега сгради се премахват.

Реализацията на инвестиционното намерение ще се осъществи на четири етапа, които са описани в точка ІІ.1.
Съществуващо състояние
ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ОБЕКТА:
Дейността на фирмата включва производство, обработка на механични части и метални принадлежности на машини и инструменти от алуминий, както и подобни механични дейности.
Производствения цикъл включва следното:

Доставка на материал - „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД използва за суровина алуминиева два вида сплав на блок - сплав 226 и/или сплав 230. Алуминиевата сплав притежава сертификат за качество и се доставя от външни фирми да база сключен Договор.Не се предвижда промяна във вида на използваните до момента суровини.

След пристигането на алуминиевата сплав във фирмата се измерва доставеното количеството и се прави химичен анализ, за да се провери дали химичния състав доставения алуминий отговаря на придружаващия доставката сертификат.


„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не използва като суровина отпадъци съдържащи цветни метали.
Топене на алуминиеви сплави в топилни пещи – Топенето се извършва един брой топилна тиглова пещ. За нагряване на тиглите се ползва природен газ. Методът на топене е индиректен, без пряк контакт между огъня и алуминиевата сплав.

След като се разтопи сплавта се дегазира, за да се изчистят получените при топенето ненужни газове.

Капацитетът на тигловата пещ е 2 тона на 4 часа.
Леене на алуминиеви детайли за получаване на метални изделия.
Процесът на подготовката за леене на отливки включва преглед и проверка на наличната техника и оборудване, правят се смазвания на машините и работните плотове, почистват се замърсени участъци.
Процесите се извършват в следната последователност: Стопената сплав излива в транспортна пота и се пренася от топилните пещи към поддържащите пещи на леярните машини.

При изливането в поддържащата пещ сплавта има температура от 710' С.

След изливането на алуминия в поддържащата пещ, започна процесът на отливане на съответния детайл. Разтопеният метал се загребва от автомат и се излива в прескамерата на машината необходимото количество алуминий. От прескамерата алуминия преминава в леярския инструмент и посредством създаденото високо налягане се формова съответния

детайл. След като детайла е оформен, леярския инструмент се отворя и детайла се отнема.

След като детайла е изваден се поставя на дървено пале или в метално решетъчно пале и се отчупва се леяковата система
Дообработка на отлетите детайли:
Отлетите детайли се дообработват механично с цел постигане на крайната форма, качество и функционалност.

Детайлите се транспортират посредством електрокар до пресовия участък, където на преса се монтира инструмент,който обрязва ненужния материал и отваря отвори на съответния детайл.

След отливане детайлите могат да преминат през една или всички от долуизброените видове обработки:

- отчупване на леяковата система от оператора на машината/според изискванията на клиента/;

- щанцоване / според изискванията на клиента/;

- дробинговане — дробинговането е вид обработване на повърхността, при който специално при нас количество детайлитеоколо 70-80 кг зависи от формата и размерите се изсипват в машина /дробинка/.В тази машина детайлите се въртят от създадена система и се "обстрелват" със стоманени сачми — с размер 0,6мм.;

- тровалиране - според изискванията на клиента детайлите могат да бъдат и тровализирани — това е вид обработка на повърхността на детайла-в тровала /центробежна вибрационна машина/ се оставят достатъчно количество детайли, абразив, и почистващ препарат автоматично се налива необходимото количество вода, механизма на машината произвежда вибрации и след строго определено време/според изискванията на клиента/детайлите се изваждат;

При необходимост някои от детайлите се обработват допълнително посредством пневматични пили и пневматични орбитални шлайф машини в отдел "Почистване".

За някои от детайлите има изисквания за механична обработка на отвори или контур. За тази обработка детайлите се изпращат при външни фирми.

Опаковане на готовата продукция и подготовка за транспорт


След като детайлите бъдат готови и инспектирана от контрольорите по качеството за несъответствия в качеството и пропуски се опаковат в картонени опаковки, които се поставят на дървени палета и се фолират със стреч фолио, след което се товарят на камион и се експедират към клиента.


ПРОМЕНИ, КОИТО ЩЕ НАСТЪПЯТ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ:
С разширението на съществуващия цех се предвижда да се поставят нови 12 леещи машини-преси. Към момента на обекта се експлоатират 15 броя леещи машини, които произвеждат до 8 тона готова продукция на денонощие. След реализацията на промените леещите машини ще станат 27 броя, с което се планира готовата продукция да се увеличи до 13 тона на денонощие.

За осигуряване на нормален режим на работа на леещите машини се предвижда да се монтира резервна топилна пещ с капацитет до 2 т. за 4 часа стопена сплав. Резервната пещ ще се използва в случай на недостиг на топилка или при отказ на основната топилна пещ.

След реализацията на промените в цеха ще има две топилни тиглови пещи на природен газ. Едната пещ е основна, а другата резервна.
Няма да настъпят промени в производствение цикъл и в основните процеси, които се извършват на обекта.
Достъпът до производствената площадка е по изграден асфалтов път.

Свободната площ на имота се асфалтира за маневри на едрогабаритни камиони за доставка на суровина и експедиция на готовата продукция.

Инвестиционното предложение ще бъде съобразено с всички нормативни изисквания и разрешителни изискващи се за експлоатацията му.

За разширеното производство ще се изгради нов трафопост 2х125 КW.

Капацитетьт на сондажните кладенци ще се увеличи с монтирането на нови помпи, Увеличеното количество на водата /15л/сек./ е за противопожарни нужди, консумацията на вода за производствени нужди ще бъде по-малка, поради реализирания затворен оборотен цикъл.

Пак за нуждите на пожарогасене се предвижда доставка и инсталиране на дизелов агрегат с автоматично включване при пожар и отпадане на електрозахр анв ането.

Достъпът до производствената площадка е по изграден асфалтов път.

Свободната площ на имота се асфалтира за маневри на едрогабаритни камиони за доставка на суровина и експедиция на готовата продукция.II. 7 Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За реализацията и ежедневната екплоатация на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо изграждане на нова инфраструктура, тъй като достъпът до производствената площадка е по изграден асфалтов път. Този път дава възможност за осъществяване на транспортните комуникации, свързани с експлоатацията и дейността на инвестиционното предложение.

Свободната площ на имота се асфалтира за маневри на едрогабаритни камиони за доставка на суровина и експедиция на готовата продукция.II. 8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Реализацията на инвестиционното намерение ще се осъществи на четири етапа.

Намерението на възложителя е да реконструира и разшири съществуващ цех за метални изделия. Другите съществуващи досега сгради се премахват.

I и II етап – предвижда разширение на съществуващ производствен цех.

III етап – реконструкция на настилка и покрив на съществуващата сграда;

IV етап – Изграждане на административно-битова сграда /по дължината на новопроектираната производствена сграда/. Административно-битовата сграда е на два етажа.

Северно спрямо производствените халета ще се изгради едноетажна сграда сграда с малка височина / Зм./ с предназначение подготовка и разпределяне на

Дружеството ще работи в посока намалямане или ограничаване образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност.
Работната програма по изпълнението са дадени по-долу:

Прединвестиционни проучвания – проектиране, получаване на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС, приключване на процедура по подновяване срока на действие на Разрешително за водоползване № 301397/08.06.2006 г., получаване на разрешително за строеж.

Строителство – премахване на съществуващите сгради, предвижда реконструкция и разширение на съществуващ производствен цех.

III етап – реконструкция на настилка и покрив на съществуващата сграда.

IV етап – Изграждане на административно-битова сграда.

Eксплоатация – Мероприятия по осъществяване и управление на дейността.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността, като очакванията са за увеличаване на търговския оборот и производството на алуминиеви елементи. Въпреки това, като задължителни мерки за превенция, ще се предвидят съответни действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на обекта и възстановяването на терена. Това включва мерки по: 1. Освобождаване на площадката от техническото оборудване;

 2. Предаването на формираните отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да извършват съответните дейности, съгласно изискванията на чл.35 от ЗУО;

 3. Отстраняване на всички свързани с дейността машини и подготовка на терена за възможно ново използване.

II. 9. Предлагани методи за строителство

Предвижда се строителството на инвестиционното предложение да бъде осъществено по следния способ:

I и II етап – разширение на съществуваща сграда

Разширението включва:

- пристрояване с цел удължаване на цеха с възможност за монтиране на допълнителен мостов кран. Конструкцията е стоманена.

- пристрояване на ново едноетажно хале. Същото се проектира странично на съществуващата сграда и е с предназначение почистване на детайлите, произведени в пресовия участък, тяхното окачествяване и складиране на готвата продукция. В новото хале се намира и експедиционнен участък, достъпен за едрогабаритни камиони. РЗП на разширение производствена сграда – 4269 кв. м.

- Премахва на съществуващи досега сгради.

III етап – реконструкция на настилка и покрив на съществуващата сграда – премахване на подовата настилка, подменя се покривното покритие с покривни панели и фасадата към паркинга се облицова с фасадни панели.

IV етап – Изграждане на административно-битова сграда /по дължината на новопроектираната производствена сграда/. Административно-битовата сграда е на д етажа. На първия етаж са гардеробните и санитарно-битовите помещения за персонала. На втория етаж са разположени офиси. Консрукцията е стоманобетонови колони и междуетажна стоманобетонна конструкция и стоманени ригели и столици за покрива. РЗП на разширение производствена сграда – 765 кв. м.

Северно спрямо производствените халета ще се изгради едноетажна сграда сграда с малка височина / Зм./ с предназначение подготовка и разпределяне на производствени компоненти като вода, сгьстен въздух, смазваща течност и др. Тук се проектират и пречиствателни и охлаждащи съоръжения за водата и ще се осъществява затворен оборотен цикъл на водата. Това ще доведе до намаляване консумацията на вода за производствени нужди.

Не се налага полагане на твърда, непропусклива настилка на прилежащите площи около сградите, тъй като свободната площ на имота е асфалтирана за маневри на едрогабаритни камиони и доставка на суровина,както и експедиция на готовата продукция.

Инвестиционното предложение ще бъде съобразено с всички нормативни изисквания и разрешителни изискващи се за експлоатацията му.


II. 10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

по време на строителството

 • Земи – ще бъде използвана земята от имота за реализиране на инвестиционното предложение.;

 • Почви /хумус/ - хумусният слой е отнет предварително преди години при първоначалното строителство на производствената площадка. В настоящия момент на територията на инвестиционното предложение не се наблюдава почвен слой;

 • Води – за нуждите на строителството. По време на строителството се предвижда да се ползва вода за строителните смеси. Тъй като основната част – бетон и строителни смеси ще се доставят в готов вид на обекта, то по време на строителството не се предвижда използването на вода да надхвърля 10 кубика на ден.


по време на експлоатацията


 • Водоснабдяването на обекта става от два броя сондажени кледенеца, за което Дружеството има издадено Разрешително за водоползване № 301397/08.06.2006 г. и Разрешително за водовземане № 31530067/ 22.12.2008 г.

В момента Дружеството е в процедура по подновяване срока на действие на Разрешително за водоползване № 301397/08.06.2006 г.

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се извършва от съществуващ уличен водопровод с етернитови тръби с диаметър Ф 60, соб. напор. Н = 25 м. От ВВМ на с. Варвара на р-е около 3000 м. Югозападно.


Разход на производствени води към момента -

1.1. Питейно-битови нужди и производсвени нужди - охлаждане:

-343 992 кубични метра/година

-942,44 кубични метра / денонощие

-10,9 л/секунда - от ТК1- за битови нужди и производствени нужди-охлаждане: 5,6 л/секунда + от ТК2-5,3 л/с- за производствени нужди-охлаждане

1.2. За питейно-битови нужди - 1 848 кубични метра/год

1. 3. За производствени нужди-охлаждане- 342 144 кубични метра/год.
Разход на производствени след реализиране на инвестиционното намерение

Увеличаването на броя на леещи автомати ще доведе до необходимостта от допълнителни количества охлаждаща вода. За тази цел на обекта ще се поставят пречиствателни и охлаждащи съоръжения за водата, които да осигурят затворен цикъл на оборотните води. Това от една страна ще доведе до оптимизиране, а от друга страна до понижаване разхода на вода за производствени нужди.

Водата, необходима за производствени нужди няма да се увеличи и няма да надхвърли количествата в разрешителното.

За осигуряване на пожарната безопасност на обекта и доставянето на необходимия напор на вода за противопожарни нужди се предвижда на сондажните кладенци да се монтират нови помпи, които да осигурят дебит от 15 л/сек.  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница