Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700Дата30.11.2018
Размер76.5 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА” - ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700


ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411


ЗЗО: чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2; чл. 33, ал. 2; §1, т. 22 от ДР;

ДОПК: чл. 17, ал. 3; чл. 84; чл. 85; чл. 102; чл. 162, ал. 2;

ЗНАП: чл. 3, ал. 1, т. 2;

ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………… с вх. № ………… от 10.02.2014 г., Ви уведомяваме за следното:

В запитването сочите, че от месец юни 2007 г. живеете и работите в Обединеното Кралство. В България си идвате всяка година за не повече от две седмици, през които проверявате статуса си, дали имате задължения към държавата и вадите справка от НАП, че не са Ви прекъснати здравните права. От 2010 г. се опитвате да си отговорите на въпроса: „Как да ползвате правото си на гражданин, живеещ в държава членка на ЕС, плащащ здравни осигуровки там, да не дължите такива в България?” Получавали сте различни отговори от институциите в България (РЗОК - СЗ, НАП – СЗ, ЦУ на НАП – гр. С), от Българското посолство в Англия и от Английската данъчна служба. От РЗОК – СЗ са Ви посъветвали да подадете декларация в НАП – СЗ, за да бъде спряно начисляване на задължения за здравни осигуровки. От НАП - СЗ са Ви насочили да се обадите на националния телефон на агенцията, от където са Ви отговорили, че е необходимо да представите формуляр Е104, издаден от институция в Англия еквивалентна на българската здравна каса, с който да удостоверите, че се осигурявате там. Представяли сте различни документи, които не са приемани защото не били това което е необходимо. Поискали сте от Английската данъчна служба документи - Е140, Е104, SA3916, но от там са Ви отговорили, че такъв тип документи се издават единствено и само ако напуснете завинаги Англия. Пишете още, че до 2011 г. сте бил принуден и сте плащал здравни осигуровки всяка година, въпреки което през лятото на 2011 г. в НАП са Ви казали, че имате непогасени здравни осигуровки от 2003 г. и трябва да ги заплатите отново. Към писмото не прилагате документи, доказващи заплащане на здравни вноски, не сте посочили единния си граждански номер, за да направим проверка по изложените в писмото факти.

Въпросът, който поставяте е:

Какъв документ да представите в НАП, с който да удостоверите, че сте осигурен в друга държава членка на ЕС и да не дължите здравни вноски в България?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното здравно осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са:


  • всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

  • българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка. Разпоредбата е в сила от 01.01.2007 г. – датата на пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз.

Правила за координация на системите за социална сигурност”, според § 1, т. 22 от ДР към ЗЗО, са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността - наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.

От 01.05.2010 г. са в сила нови регламенти за координация на системите за социална сигурност – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. От същата дата се отменят Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72.

За коригиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава-членка е необходимо същите да представят в компетентната териториална дирекция или офис на Националната агенция за приходите (НАП) удостоверение, от което да са видни периодите на здравна осигуреност съгласно правилата за координация на Регламент (ЕИО) № 1408/71. Приложими формуляри за удостоверяване на актуалния здравноосигурителен статус на лицата съгласно цитирания регламент са Е 101, Е 102, Е 103, Е 104, Е 106, Е 108, Е 121 и др., които са стандартни образци, идентични като структура, независимо от официалния език, на който са издадени.

От 1 май 2010 г. с влизане в сила на новите регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС за изясняване на здравноосигурителния си статус, българските граждани, осигурявани здравно в друга държава-членка, удостоверяват осигурителните си периоди за времето след 01.05.2010 г. с нов вид формуляри – А1, S1, U1, H 013 и др.

Когато лицата, за които се прилагат координационните правила на горепосочените регламенти, упражняват трудова дейност на територията само на една държава-членка, не се издава удостоверение за приложимото законодателство (Е 101, А1), тъй като за тях е приложимо законодателството на държавата по трудова заетост и няма конфликт между законодателства на две или повече държави-членки. В тези случаи, лицата могат да удостоверят факта, че попадат в обхвата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО пред НАП, като представят други формуляри, издавани съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по Регламент (ЕИО) № 1408/71 или аналогичните по Регламент (ЕО) № 883/2004, Европейска здравна карта или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държава-членка, в който изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.

Следва да имате предвид, че начинът по който оправдателните документи, доказващи обстоятелства, свързани със здравното осигуряване на лицата, се въвеждат в информационната система на НАП е свързан с ползването от здравноосигурените лица на медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите агенцията установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ДОПК публични държавни вземания са и вноските за здравно осигуряване, които се дължат по силата на ЗЗО. Задълженията за здравноосигурителни вноски се установяват по ред, определен в ДОПК – с декларация по чл. 105 от ДОПК, с акт на орган по приходите за установяване на задължение по чл. 106, ал. 1 и по чл. 107, ал. 3 от ДОПК и окончателно с ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК.

От изложената фактическа обстановка в запитването не става ясно дали задълженията Ви за здравни вноски са установени точно по основание и по размер, според предвидения в ДОПК ред, или са извлечени от справочната система на НАП за здравноосигурителния статус на задължително осигурените в НЗОК лица. Законът за здравното осигуряване, който регламентира заплащането на здравните вноски, не предвижда периоди, за които да не се дължат вноски. По този алгоритъм функционира и Допълнителният регистър на здравноосигурените лица (ДРЗЛ), от който се получава информацията за здравноосигурителния статус на лицата. Ето защо, когато в информационния масив на НАП за определено лице липсват данни за внесени здравни вноски на някое от основанията в чл. 40 от ЗЗО, системата генерира справка за месеците без здравни вноски.

Изпълнителният директор на НАП е утвърдил процедури, които дават възможност на лицата с прекъснати здравноосигурителни права да изясняват и коригират здравноосигурителния си статус, при установяване на периоди, за които липсват здравни вноски, в случай че за тези периоди същите са подлежали на здравно осигуряване в друга държава-членка, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност и не са задължително осигурени в НЗОК лица.

Във Вашия случай, ако за периодите на трудова заетост в друга държава-членка (Обединено Кралство) след 01.06.2007 г. за Вас е приложимо законодателството на тази държава, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, на основание разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО Вие не сте задължено лице по смисъла на ЗЗО и ще бъдете освободен от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостоверите този факт Вие (лично или чрез упълномощено лице) следва да представите пред офиса на ТД на НАП – СЗ документ, издаден от компетентната институция в тази държава, удостоверяващ принадлежността Ви към здравноосигурителната й система – формуляр от гореизброените видове, Европейска здравна карта или друг документ, в който изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здраноосигурителния Ви статус.

Доказателствените документи се преценяват от органите по приходите в компетентната териториална дирекция или офис на НАП съобразно предоставените им правомощия и компетентност, в съответствие с действащите нормативни разпоредби. Предвид разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) органът по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка и анализ на представените доказателства, относно документите, основание за изясняване/коригиране на здравно-осигурителния статус. В тези случаи следва да се провери дали не сте упражнявали трудова дейност в България, за която да подлежите на задължително социално и здравно осигуряване, с оглед преценката дали не е налице трудова заетост в две държави-членки.

Ако органът по приходите в хода на проверката установи, че представените доказателства не са достатъчни, за да се извърши коригиране на здравния Ви статус, същия може по реда на ДОПК да събере допълнително доказателства.

Без оглед на гореизложеното Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 85 от ДОПК регистрираните лица са длъжни да посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от тях декларации, в цялата кореспонденция с НАП, както и когато това се изисква в нормативен акт.

В чл. 84 от ДОПК е регламентирано, че регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 – 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър - чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията.

Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър.Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. Лицата, извън посочените, се идентифицират чрез служебен номер.

На основание чл. 102, ал. 1 от ДОПК подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис.

Писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което в случай на бъдещи Ваши запитвания до НАП, с оглед изготвяне на конкретен отговор е необходимо да изпълните горепосочените условия за идентификация, да изложите изчерпателно фактическата обстановка и подкрепите фактите с документи, а ако запитването е подадено по електронен път, то трябва да е подписано с електронен подпис.

Настоящото становище е принципно и е изготвено въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, към което не са приложени документи подкрепящи описаните факти. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница