План за безопасност и здраве обяснителна запискаДата14.03.2018
Размер312.96 Kb.
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА-АСАНСЬОР И ВЪНШНА РАМПА КЪМ

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ЦДГ 2 „АНДЕРСЕН“

ГР.БУРГАСI. Обща част
Настоящият проект за безопасност и здраве на обекта е изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 22 март 2004 г.,за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР. Той е съобразен с Наредба №16 от 2001 г. за сигнализация на строителството и ремонта по пътищата,Наредба №7 от 1999 г. за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване,Наредба №3 от 1996 г. за инструктажа на работниците по БХПТО,Наредба №4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, Противопожарни строително-технически норми. Настоящата проектна разработка е изготвена по изискване на Възложителя на основание чл.140 от ЗУТ ,въз основа на всички проектни части и след извършени предварителни изследвания :

 • Инвестиционен проект по части :архитектура ,конструкции, ВиК, Ел .

 • Нормативни документи за разход на труд и невъзобноновяеми ресурси .

Целта на плана е да се покажат видовете работи ,които трябва да се извършат за реализиране на строежа и мерките по техническа и пожарна безопасност и хигиена на труда ,които трябва да се предприемат по време на строителството.
ІІ. Местоположение,характеристика на площадката и строителния обект
Площадката ще се изгражда в ж.к.“Лазур“ ,по северозападната фасада на ЦДГ 2 „Андерсен“ гр. Бургас . Възложител е Община Бургас .Обектът представлява пристройка-асансьор и преустройство на част от етажите .

Теренът на който ще се изгражда сградата е с равнинен характер. Районът на строежа има всички белези, типични за строителство в гр. Бургас,който е характерен с умерен континентален климат. Има целогодишен период от 264 дни или 12 месеца по 22 работни дни. Зимните температури са с минимални стойности до -10 ºС, а летните температури достигат до +37 ºС.

Обекта се изпълнява на два етапа :

1-ви етап -изпълнение на фундирането на машините и съоръженията ./монолитно/

2-ри етап -монтаж на машините и съоръженията на хидравличния асансьор .

3-ти етап -избиване и попълване на отвори, преграждане с нови зидовеІІІ.Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес
Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията (чл.160-166).

Конкретните задължения на участниците в строителния процес по отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени в Наредба №2 за ЗБУТ при СМР от 2004 г.(чл.5,6 и7) .

Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на изпълнението на строежа е Възложителят-инвеститор,който трябва да осигурява:


 • площадката и безопасни подходи към нея;

 • необходимите проекти ,в т.ч. и ПБЗ

 • координатори (физически лица) по безопасност и здраве.

По силата на ЗУТ (чл.161) и Наредба №2 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ (чл.6) Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването на ЗБУТ , независимо от това ,че в процеса на договаряне са определени координатори по безопасност и здраве.

И все пак ,Възложителят може с писмен договор да си осигури предпазване от отговорности ,ако умело и точно навреме ги е прехвърлил или възложил на други участници в строителния процес. На други участници може да се възложат отговорностите за информационната табела; за гаранцията ,че с проекта са спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за гаранцията ,че всички инсталации (водопровод,електропроводи,газопровод,канализации и т.н.),попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени .


Строителят:

Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа;

Осигурява:


 • извършването на СМР в технологична последователност и срокове,определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

 • комплексни ЗБУТ на всички работещи,вкл. на подизпълнителите и на лицата,самостоятелно упражняващи трудова дейност,при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;

 • изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве , съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

 • избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

 • необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

 • инструктажа,обучението,повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

 • картотекиране и отчет на извършените прегледи,изпитвания,техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване(електрическите и повдигателни съоръжения,строителните машини,транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти,които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

 • необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност(ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;

 • поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

 • разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;

 • изискванията за работа с различни материали;

 • изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;

 • събирането,съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;

 • адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;

 • съвместна работа между строителите и лицата,самостоятелно упражняващи трудова дейност;

 • взаимодействието с промишлените дейности на територията,на която или в близост до която се намира строителната площадка;

 • по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука,пожар,бедствие или авария;

При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди,образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ,съобразени с конкретни условия;

Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове,

произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка,а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки,както за тяхната защита,така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;

Организира вътрешна система за проверка,контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;

Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица (технически ръководители,бригадири и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;

Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

Взема предвид указанията,дадени от координаторите по безопасност и здраве,като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба,

вътрешни инструкции и документи,вида на строежа,наличието на подизпълнители и др.

Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР.

Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ,за борба с бедствията,авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености и/или на големина на строежа.

Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.


Техническият ръководител по правило и по необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ.

Техническият ръководител :

 • изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;

 • пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане ;

 • спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;

 • провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

 • забранява работата със строителни машини,съоръжения и инструменти,които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;

 • незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка ,строежа,частта от строежа или работните места,за които отговаря;

 • разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

 • контролира:

а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;

б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти,кофражи,готови строителни елементи или временни опори и подпори;

в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на

материалите, изделията и оборудването; • осигурява:

а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка,строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;


 • определя :

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите ,когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) лице,което да контролира изправността,правилната експлоатация,

прегледите,поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини,директни горивни устройства и др.);

г) лице,което да отговаря за изправността,правилното използване,

прегледите,почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения; • изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;

 • участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.


Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

 • координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; • координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл.16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2 ,когато такъв се изисква, от строителите и,при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

 • актуализира плана за безопасност и здраве по чл.7 , т.2 и информация по чл.7 ,т.3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

 • организира съвместна работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се в последствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата ,самостоятелно упражняващи трудова дейност;

 • координира контрола по правилното извършване на СМР;

 • предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата,свързани с осъществяване на строителството.


Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пистолети:

 • спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

 • преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

 • при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;

изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

 • спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

 • се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;

 • спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

 • не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

 • използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;

 • преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:

а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; или

б)когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив; • използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;

 • не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;

 • сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

ІV. Съдържание:

Съгласно чл.10 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ,планът за безопасност и здраве съдържа :

1.Организационен план ;

2.Строителен ситуационен план ;

3.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР ;

4.Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка ;

5.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове ;

6.Списък на инсталациите ,машините и съоръженията,подлежащи на контрол ;

7.Списък на отговорните лица (име,длъжност,работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата,в които има специфични рискове, и за евакуация,тренировки и/или обучение ;

8.Схема за временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея ;

9.Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители ;

10.Схема на местата на строителната площадка ,на които има специфични рискове ;

11.Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета ;

12.Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване ,временни равотилници и контейнери за отпадъци ;

13.Схема на разположението на санитарно-битовите помещения ;

14.Схема за захранване с електрически ток ,вода,отопление ,канализация и др.

15.Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места ;

16.Схема и вид на сигнализацията за бедсвие,авария,пожар или злополука ,с определено място за оказване на първа помощ.


V.Организационен план:

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на Закона за устройството и територията (ЗУТ) .Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба №3 за съставяне на протоколи и актове по време на строителството (ДВ, бр.72/15.07.2003 г.) до деня на съставянето на констативен акт обр. 15 от Наредба №3 ,с който удостоверяват че строежът е изпълнен съобразно установените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на сключените договори .С този акт се извършва предаването на строежа от строителя на възложителя . Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква (ще налага) промяна в организационните решения и обратно. Това съобразяване ще бъде задължение на техническия ръководител и на координатора по безопасност и здраве.

5. 1. Ограничителни условия по ПБЗ

5. 1. 1. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

5. 1. 2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнението (чл. 11, Наредба 2) да бъде определен Консултант-надзорник (чл. 166, ЗУТ) в качеството му на юридическо лице, който от своя страна да определи правоспособно физическо лице от състава си, което ще има правата и задълженията на координатор. Името и необходимите лични данни на физическото лице КБЗ трябва изрично да се впишат в договора на Възложителя с Надзорника или в анекс към договора, или в разменена кореспонденция. Всяка налагаща се промяна (смяна) на КБЗ се отразява (предварително) писмено. Назначеният (определеният) координатор (КБЗ) изпълнява лично всички функции, предвидени в Наредба № 2 за ЗБУТ. Тези функции трябва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

5. 1. 3. В договора (договорите) със строителя (строителите) и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.

5. 1. 4. Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заема тротоара под каквато и да е форма, с изключение на петдневен период за извършване на изкопа (от 8.00 до 14.00 часа) и за преминаване на превозни средства и машини (Разрешение № …. от …………). За евентуално използване на тротоара и част от уличното платно по време на бетониране, строителят (възложителят) следва да си осигури допълнителни разрешения.

5. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ.

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Предвидено е строителството да се извърши от едно строителна фирма ,като са обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа .

5.2.1.Първи етап включва следните окрупнени видове дейности :

- ограждане на обекта с плътна временна ограда и временно строителство

- земни работи

- временно електро и водоснабдяване

- фундиране , изграждане на конструкцията и обратен насип според конструктивния проект ;

Прави се ограда, съставена от готови пана (винкел, ламарина), така както е описано в искането за разрешение и в разрешението от общинската техническа служба. В оградата има две врати .

Преди започване на строителните работи се предвижда да се извърши цялостно почистване на храсти и отпадъци и подравняване на строителната площадка съгласно проект „Вертикална планировка“ .Отпадъците ще се изнасят и извозват от обекта .Имотът се огражда с плътна временна ограда с височина 2.0м .

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

-дата на откриване на строителната площадката

-номер и дата на разрешението за строеж

-точен адрес на строителната площадката

-възложител

-вид на строежа

-строител

-координатор по безопасност и здраве

-планирана дата за започване на работа на строителната площадката

-планирана продължителност на работа

-планиран максимален брой работещи на строителната площадката

-планиран брой строители и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка

-данни за вече избрани подизпълнители

Пристъпва се към временно строителство.

Подаването на ток :

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди е уредено от Възложителя (Строителя, Надзорника) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. съоръжения се заземяват и зануляват ,а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг.

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Кабелите ,използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0м ,които се полагат въздушно ,да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

(поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 - Строителен (общ) ситуационен план).Вода : Проверява се захранването с вода, съгласно предварителния договор за присъединяване .По време на строителството вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от съществуващото ВиК отклонение за имота като се обособи водомерен възел за обекта .

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони . Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи. Оборудвана е обектова аптечка .Монтира се оборудвано противопожарно табло .

Фактът ,че обектът се намира в населено място оправдава липсата на временни сгради за жилищни нужди. Работниците ще живеят в собствените си домове, а тези които са от други населени места- на квартира. Временни столови и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна таолетна, склад материали .

Тоалетни : За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа таолетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата .

Временни пътища не се предвиждат.

Строителните материали ,полуфабрикати изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с автотранспортни средства . Местоположениета на приобектните складове е определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради .

Навсякъде където има съвпадение с проектираните постоянни пътища и площадки , земната основа да се подготви и изгради съгласно детайлите на проекта “Вертикална планировка и пътища” ,като най-горният слой се изпълни след приключване на строителните работи до последния етап .Необходимата техника и механизация:

За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобразно технологията на строителния процес .

За обекта като цяло, са необходими следните машини :

-Камиони -Бормашина

-Самосвали -Ъглошлайф

-Бордови коли -Пистолет за нагорещен въздух

-Иглени вибратори -Метално инвентарно скеле

-ЕлектрожениИзкопни работи : Включва изкоп за основи,оформяне на изкопа ,обратен насип и бетониране на подовата настилка.

Земните работи ще се изпълняват механизирано и ръчно в приблизително съотношение 85% : 15%. Механизираният изкоп да се изпълни на 15-20 см над кота дъно фундамент за предотвратяване на подкопаване. Задължително е установяването на съществуващи подземни мрежи -ЕЛ,ВК, телефони и др.-изкопите в близост до тях да се изпълнят ръчно и само в присъствието на техническия ръководител на обекта.

Изкопът да се огради на разстояние не по-малко от 1.00м от ръба на откосите с инвентарни съоръжения, високи не по-малко от 0.80м, сигнализирани със съответни знаци и надписи .

Мястото, където ще се извозват земните маси да се съгласува с община Бургас. На обекта или на назовано място трябва да е налице помпа за вода с дебит за евентуално водопонижаване.

Кофражите са от инвентарни платна и дъски от иглолистен материал.Подпорите са от дървен материал. На кофража да се осигури устойчивост и носимоспособност за всички товарни състояния-както по време на армиране,бетониране, така и до набиране на якост и демонтиране на кофража.

Кофражите се приемат от Координатора и от техническия ръководител.

Армировките се доставят фасонирани по спесификация и се складират според схема 2, преди да се монтират. Армировъчните работи се изпълняват от арматуристи след производствен инструктаж.

Бетоновите работи включват приготвяне на бетонова смес, транспортиране до строителния обект, хоризонтален транспорт на строителната площадка, подаване на бетонната смес в кофража,уплътняване и грижи за бетона след полагането му.

Бетоновите работи започват след като са проверени :

-състоянието на кофража

-състоянието на армировката-връзване и осигуряване на необходимите бетонни покрития. Бетонната смес се приготвя в бетонов възел, намиращ се в близост до обекта. Транспортирането се извършва с автобетоносмесител, а полагането на бетона става с автобетонпомпа. Бетонджиите,машинистът ,шофьорът предварително се инструктират от техническия ръководител.

Декофрирането започва след разрешение от КБЗ и техническия ръководител.

Не се разрешава складиране на строителни материали на едно място върху излятата настилка.

5.2.2.Втори етап включва :

- външни ЕЛ и ВиК връзки

- изграждане на останалата част от конструкцията

- ограждаща външна конструкция

Вторият организационен етап се състои цикъл, в които се изпълняват: кофраж, армировка, бетониране, декофриране, зидарии и съпътстващите ги видове работи и мероприятия по ЗБУТ.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: стълби, скелета, парапети, капаци за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, електрожени, осветление), площадка на подемника, укрепване на подемника.

Зидариите не се започват преди да са монтирани предпазните парапети и капаци и преди да е почистена цялата плоча, по която ще се зида.

При зидане на височина -външните и вътрешните стени се изпълняват от обезопасени устойчиви скелета или платформи.Не се допуска стъпване или облягане по време на фугиране на прясно иззиданите стени ,както и зидане на стени от стълба,опряна на тях.Временните съоръжения за укрепване на тухлени стени се демонтират по нареждане на техническия ръководител.

При отчупване и рязане на тухли трябва да се внимава за възникване на опасност от падащи и отхвърчащи парчета, а работните места да са на разстояние най-малко 3.0м едно от друго .
5.2.3.Трети етап: Монтаж на метална носеща конструкция

Този етап включва издигането и центрирането на хидравличния асансьор в проектно положение ,който е с метална самоносеща конструкция ,която от своя страна ще се укрепи към терена и сградата с конструктивен детайл на производителя .

Монтажът ще се изпълнява по допълнително разработен монтажен план от специализирана монтажна група на доставчика .В монтажния план е задължително да се опишат мероприятията по ЗБУТ ,за да се счита той като актуализация на ПБЗ на основание чл.11 ,т.3 от Наредба №2/2004 г.

5.2.4.Четвърти етап: включва :

-вътрешни и външни архитектурно-строителни работи

-вътрешни ЕЛ и ВиК инсталации и аксесоари

-вертикална планировка и оформяне на околното пространство

Задължително е използването на специални колани за укрепване, проведен инструктаж и слагането на парапети.

Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидариите. Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика.

Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепяване и уплътнението . Работниците да са със колани за укрепване,да се определи броя работници на съответния работен фронт,да се използват каски и ръкавици за лична защина.

Инсталациите водопровод, канализация, електроинсталации, електрообзавеждане, и др ще се изпълняват от специализирани групи на подизпълнители, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект. Спазват се технологичните указания от проектните технически спецефикации и пригодените по тях инструкции по БЗ за съответните видове работи.

Инструкциите за безопасност на инсталационните видове работи следва да са съгласувани с координатора по безопасност и здраве.

Довършителните работи на обекта ще се изпълняват по традиционните технологии, като за всеки вид работа ще се ползват съответните типови технолгични карти.

Подготовката и изпълнението на бояджийските, гипсови работи по повърхности, където е изпълнена ел. инсталация да става при изключено напрежение.

Фасадното скеле да се монтира по проект разработен от правоспособно лице. Приемането на скелето да стане непосредствено преди започване на работа от техническия ръководител.

За работа по скелето ще се допускат само обучени за целта мазачи, след специален производствен инструктаж и наблюдение от координатора по безопасност и техническия ръководител.

5.2.5.Пети етап: Благоустрояване, опазване на околната среда:

Благоустрояването се извършва етапно.

При извършване на СМР няма дейности ,с които се замърсява въздуха,водата и почвата. При транспорта на различните видове строителни материали,транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища. За предотвратяване от замърсяване с прах , строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Ще се осъществява постоянен контрол за почистване на превозните средства ,както и чешма на входа за измиване на строителната механизация. За разтворите ще се използват инвентарни форми,зареждани поетапно с цел ограничаване разпиляването им и замърсяването на строителната площадка. При използването на тежка строителна механизация в района на обекта да се внимава и съхранява съществуваща дървесна растителност и тревни площи. По време на строителството да се осигури спокойствие на съседните обитатели срещу шумово натоварване от 22.00 до 06.00 часа. След приключване на строителния процес засегнатите пътни настилки и тротоар да се възстановят от фирмата строител.

VІ. Организационни указания за преодоляване опасностите по фази :

6.1.Етапи на изпълнение на СМР:

Изкопни работи :

Забранява се работата по изкопи по неукрепени откоси .

Забранява се подкопаването на изкопи и складиране на материали в зоната на призмата на срутването .

Слизането и излизането от изкопите да се извършва по специално поставени и добре закрепени сълби . Материалите за кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа.

Демонтажа на укрепването на изкопите става под ръководството на техн. Ръководител .

Преди започване на изкопните работи е необходимо да бъдат маркирани всички подземни комуникации .

Изпълнението на стоманобетонните работи включва: кофраж и декофраж; подпорни скелета за кофраж; полагане на армировки; бетониране.

Задължение на техническия ръководител е да провери дали в работния проект има проектни технически спецификации за безопасно укрепяване на кофражите, проекти за скелета, предписания за декофриране и сваляне на подпори, или има само препратки към фирмени спецификации.

Строителна площадка :

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно-хигиенични изисквания и да е в съответствие с генералния план на обекта .

Кофражни работи :

Задължително е ползването само на обезопасени скелета ,проверени стълби ,платформи и предпазни колани .Декофрирания материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира на предварително определени за това площи .

В работния проект се определя вида (системата) на кофражите.

Армировъчни работи :

Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите на армировъчния план и се складират на точно определени в ситуационния план места (виж схема 2).

Забранено е стъпването по положената армировка .

Забранено е връзването на кабели и проводници за армировката .Бетонови работи :

Бетонирането се извършва с бетонпомпа (варианти: с кулокран и кюбели; с ръчни колички и подемник). Позиционирането на бетонпомпата и бетоновозите се решава от техническия ръководител, съглрасувано с КБЗ, ако той е друго лице. Сигнализирането между шофьорите, машиниста на бетонпомпата и бетонджиите се уточнява при производствения (ежедневния) инструктаж.

Декофрирането се започва след разрешение и конкретни указания от техническия ръководител. Техническият ръководител съобразява декофрирането с проектната техническа спецификация, а ако няма такава към проекта иска предписание на проектанта-конструктор в заповедната книга.

Дограми :

Спазват се технологичните указания от проектните технически спецификации и пригодените по тях инструкции по БЗ за съответните видове работи.Довършителни работи: хидроизолационни и топлоизолационни работи

Довършителните работи в обхвата на този ПБЗ са:мазилки; настилки; топлоизолации;

боядисване; облицовки.

По време на полагане на битумни смеси ,работниците ползват работно облекло ,

определено с нормите на ТБТ .

Абсолютно се забранява извършването на работи с електрожен и оксижен в близост до битумните смеси ,както и паленето на огън ,преминаване с горящи предмети ,

тютюнопушене и други пожароопасни действия .

За всеки вид работа ще се спазват проектните технически спецификации за избрана от проектанта технология, чийто изисквания строителят отразява в пригодените инструкции по БЗ.Работа с ел.инсрументи :

До работа с ел. Инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници .За изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено техническо лице Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено .След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително да се изключват и прибират в приобектов склад ,напрежението от главното табло се изключва от шалтера и таблото се заключва .Преместването на ел. уруди да става само при изключено напрежение . Работа с електрожен :

Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за правоспособност .6.2. Класифициране на опасностите

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответсвие с оценките на риска, ще произхождат от:

а) затрупване от земни маси -етап 1

б) падане от височина -всички етапи

в) удар от падащи предмети -всички етапи

г) неправилно стъпване и удряне - всички етапи;

д) поражение от електрически ток - всички етапи;

е) пресилване – всички етапи;

ж) други опасности.

6.3. Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.


6.4.Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ

Основните,задължителни за всички специалисти по цялата площадка,мероприятия са:

-всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска;

-всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици;

-не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид работа;

-всички съоръжения,машини и инструменти, работещи с електрически ток да са заземени по установения нормативен ред;

-всеки съизпълнител се грижи за ЗБУТ на своя състав;

-за изпълнението на всеки вид работа се осигуряват инструкции,който се поставят на видно и достъпно място на строителната площадка;

-Всички пътеки,отвори,стълби и подобни се обезопасяват с необходимите парапети,капаци и др. При всяка опасност се поставят знаци съответстващи на изискванията на Наредба №4.
VІІ. Строителен ситуационен план

Строително ситуационният план е извадка от общия ситуационен план към проекта.

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

VIIІ. Комплексен план график :

Изпълняват се мероприятията предвидени в организационния план. Срокът се определя от броя на работниците, темпото на работа и навременното зареждане с материали и техника.


ІХ. Ликвидиране на пожари и/или аварии

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

-Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ

-Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“

-Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“-спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ: кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията.Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни матерали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Координаторът по безопасност и здраве (от състава на надзора), съответно - техническият ръководител ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;

2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;

3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;

4. Местата за тютюнопушене; няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;

5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;

6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

Техническият ръководител, съответно КБЗ е задължен да осигури инструкции(поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

1.Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

2.Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;

3.Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време;

4.Изключване на производствените ел табла след приключване на работа

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема № 5).

В съответствие с изискванията на Приложение №2 към чл.2 от Противопожарно строително-технически норми, на строителната площадка се установяват :

-Две противопожарни табла (означени на схемата)-едно за битовата и едно за производствената част, боядисани в червено

-Пожарогасители: един в складовата част; по един във всеки фургон (битовото помещение);

-Съдове и кофи с 200 l вода :по един комплект в битовата част и в монтажната част на площадката.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ,на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

Периодично се проверяват от техническия ръководител противопожарни уреди и съоръжения, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

Противопожарни уреди и съоръжения не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите и съоръженията на строителната площадка ще се осигурява непрекъснат достъп.

Тютюнопушенето ще се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответните знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

-по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

-в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

-прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

-изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

-организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

-ако има пострадали им се оказва помощ;

-поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

-не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;
X. Места със специфични рискове и изисквания по БЗ:

Местата със специфични за този строеж рискове са:1. Работа по и около фасадните скелета;

2. Работа в основите около откосите на изкопа.

3. Работа при кофриране, бетониране, армиранеХІ. Машини и инсталации, подлежащи на контрол:

1. Подемник мачтов;

2. Бетон-помпа (епизодично);

3. Временни електропроводи по площадката; спазване степените на защита на захранващите проводници, електромерни и електроразпределителни табла;

4. Защитно заземление;

5. Монтажни инвентарни склета;

6. Циркуляр;

7. Електропробивни машини и механизми;

8. Електрозаваръчни агрегати;

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да :

-отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР ;

-са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ал.1 се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терена с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.
ХIІ. Отговорни длъжностни лица:

1. Координатор по БЗ: ...............................................................................................

2. Технически ръководител: .....................................................................................

3. Ръководител на противопожарната комисия:......................................................


ХІIІ. Евакуационни пътища:

Виж схемата към т. ІХ - Ликвидиране на пожари и аварии.

Евакуационните пътища се означават на ситуационния план и по самата площадка със съответните знаци по Приложение № 2 към Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
ХІV. Места за съсредоточена работа:

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени в т. 1.2 по-горе, се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график (т. 3 от ПБЗ) и разчленените графици по специалности.

Местата не са означени в схеми защото са мобилни. Те се определят от съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на главния строител.

Техническият ръководител, съответно строителният надзор или координаторът по безопасност и здраве следи за подходящите мероприятия в местата за съсредоточена работа, нарежда да се поставят необходимите знаци, да се спазва предвидената технологична последователност, да се актуализират в този смисъл инструкциите по БЗ и информационните листове. При възникване на необходимост от технологично съсредоточение се провеждат ежедневни производствени инструктажи.


ХV. Схема на местата със специфични рискове, изброени в т. Х - означени са на схема № 6 със съответни числа по т. Х.
ХVІ. Места на подемниците - виж схема № 6
ХVIІ. Места за складиране на отпадъци

Складират се в контейнер (виж Схема № 6) и се извозват периодично с контейнеровоз.

Техническите ръководители на подизпълнителите и работниците от всички специалности се предупреждават изрично, че строителните отпадъци се събират и складират в контейнерите след всеки работен ден; че е забранено хвърлянето на отпадъци от етажите, независимо дали има или няма хора по площадката. Спускането на отпадъци от етажите става само по монтираните за целта хоботи или като се събират в чували, не по-тежки от 25 kg.
ХVІIІ. Места на санитарно-битовите помещения

Показани са на схема № 2. Това са: Тоалетна (мобилна или стационарна);Умивалня;

Фургони за работници;

При разполагането на санитарно-битовите помещения по площадката се спазват правилата за съвместяване и основните изисквания за безопасност и хигиена, като:норми за необходимите квадратури; норми за отдалеченост; норми за термо-влажностни режими;

възможности за използване при злополуки и аварии.
ХІX. Осветление на работните места

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно време ще се направи актуализация по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.


ХХ. Сигнализация

Не се допуска използването на подемниците , ако не е изправна звуковата им сигнализация. При използване на вербална, жестова и всякаква друга сигнализация се спазват изискванията на чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 2/04, въплътени по съответен начин в актуализираната инструкция за БЗ.Движението на строителни машини и на пешеходци на строителната площадка ще се регулира с пътни знаци в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница