План за действие на община асеновградстраница1/3
Дата17.08.2018
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

(2012- 2014)

1.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Асеновград за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2012-2014 година, дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината.

Планът за действие е съобразен с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с решение на 41-во Народно събрание от 01.03.2012г.

В изпълнение на политиките за интеграция на ромите са включени общините, чрез разработване на конкретни годишни планове за действие по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България /2012-2020/.

Планът за действие на община Асеновград е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя. Той има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите в изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на Община Асеновград.
2. Актуално състояние на ромската общност в община Асеновград.

По данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г., населението на Община Асеновград възлиза на 64 034 души, тоест с 3 204 лица по-малко в сравнение с данните от преброяването към 01.03.2001 г. (67 238 души).


Население на Община Асеновград към 01.02.2011г. по населени места и възраст .

Населени места

Общо

до 13 г.

15-19

20-34

35-64 г.

65-84

над 85 г.

АСЕНОВГРАД

64034

8471

3221

12676

27336

11298

1032

ГР.АСЕНОВГРАД

50846

6949

2645

10568

22156

7858

670

С.БАЧКОВО

360

17

8

43

140

132

20

С.БОР

17

-

-

-

7

10

-

С.БОЯНЦИ

1501

335

114

322

526

196

8

С.ВРАТА

29

-

1

1

9

17

1

С.ГОРНОСЛАВ

102

2

-

9

27

58

6

С.ДОБРОСТАН

58

-

-

2

18

33

5

С.ДОЛНОСЛАВ

304

17

6

30

114

125

12

С.ЖЪЛТ КАМЪК

104

6

6

20

56

15

1

С.ЗЛАТОВРЪХ

558

31

14

67

209

206

27

С.ИЗБЕГЛИИ

745

78

36

114

298

195

24

С.ИЗВОРОВО

7

-

-

-

4

3

-

С.КОЗАНОВО

642

62

30

99

263

168

20

С.КОНУШ

729

73

21

104

277

232

22

С.КОСОВО

9

-

-

-

3

5

1

С.ЛЕНОВО

389

26

9

24

139

174

17

С.ЛЯСКОВО

19

-

-

-

4

13

2

С.МОСТОВО

78

-

-

-

19

54

5

С.МУЛДАВА

1360

204

77

303

578

177

21

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

755

72

27

70

366

196

24

С.НОВАКОВО

441

22

11

29

164

199

16

С.НОВИ ИЗВОР

324

32

15

53

118

92

14

С.ОРЕШЕЦ

55

-

-

1

11

37

6

С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

412

20

5

26

112

208

41

С.СИНИ ВРЪХ

15

-

-

-

4

11

-

С.СТОЕВО

646

103

41

158

249

91

4

С.ТОПОЛОВО

2769

323

121

540

1159

582

44

С.ТРИ МОГИЛИ

41

-

-

2

17

22

-

С.УЗУНОВО

11

-

-

1

6

3

1-

С.ЧЕРВЕН

708

95

34

90

283

186

20

Населението в общината е изключително градско – 50 846 души населяват град Асеновград, а останалите 13 188 живеят в селата. Населението е разпределено неравномерно по селата. С население над 1000 души са селата Тополово -2769 живеещи, с.Боянци -1501 и с.Мулдава – 1360 души. Най-слабо населени са селата Изворово /към с.Бор/ - 7 души, с.Косово – 9 души и с.Узуново–11 души. С население под 100 души са 12 села, а останалите в порядък между 300 и 1000 души.


Етническа структура.
Основен етнос в Община Асеновград, според самоопределилите се граждани е българският - 45 242 лица, следван от турският – 11 826 лица. Като роми се самоопределят 633 лица и от друг етнос 106. Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др.
Етническа структура на Община Асеновград (на доброволно отговорилите по време на преброяването) към 01.02.2011 г.

Община
Населено място


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределям

българска

турска

ромска

друга

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - ОБЩО

58258

45242

11826

633

106

451

ГР.АСЕНОВГРАД

45562

36105

8744

199

94

420

С.БАЧКОВО

351

350

-

-

..

..

С.БОР

17

-

17

-

-

-

С.БОЯНЦИ

1348

1002

9

334

..

..

С.ВРАТА

29

29

-

-

-

-

С.ГОРНОСЛАВ

100

100

-

-

-

-

С.ДОБРОСТАН

58

58

-

-

-

-

С.ДОЛНОСЛАВ

215

215

-

-

-

-

С.ЖЪЛТ КАМЪК

104

-

104

-

-

-

С.ЗЛАТОВРЪХ

556

535

12

6

..

..

С.ИЗБЕГЛИИ

728

720

6

-

..

..

С.ИЗВОРОВО

7

..

6

-

..

..

С.КОЗАНОВО

617

608

7

-

..

..

С.КОНУШ

720

717

..

-

..

-

С.КОСОВО

9

9

-

-

-

-

С.ЛЕНОВО

387

341

..

41

..

..

С.ЛЯСКОВО

19

19

-

-

-

-

С.МОСТОВО

77

77

-

-

-

-

С.МУЛДАВА

1297

183

1112

-

..

..

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

746

743

-

-

-

3

С.НОВАКОВО

441

439

-

-

..

..

С.НОВИ ИЗВОР

319

139

172

8

-

-

С.ОРЕШЕЦ

54

54

-

-

-

-

С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

409

391

4

14

-

-

С.СИНИ ВРЪХ

15

12

..

-

-

..

С.СТОЕВО

632

54

578

-

-

-

С.ТОПОЛОВО

2703

1679

995

12

-

17

С.ТРИ МОГИЛИ

41

..

40

-

..

..

С.УЗУНОВО

11

-

11

-

-

-

С.ЧЕРВЕН

686

661

5

19

..

..

Голяма е концентрацията на ромско население в кв. Лозница в гр. Асеновград и в. с. Боянци.


Демографски процеси в община Асеновград

Възрастовото състояние на населението на община Асеновград по настоящ адрес, към 03.02.2012 г. е следното:

- под трудоспособна възраст /деца до 18 г./ – 8 869 деца

- трудоспособна възраст /мъже от 18 до 62 г. и жени от 18 до 59 г./ - 33 323 лица

- над трудоспособна възраст – 11 463 лица


Население на общината по настоящ адрес към 03.02.2012 г.

Население на общината (общо)

66725

Деца до 18 г.

10709

Мъже от 18 до 62 г.

21045

Жени от 18 до 59 г.

19321

Мъже над 63 г.

5922

Жени над 60 г.

9728
Общ брой деца към 03.02.2012 г. по настоящ адрес

10709

Деца от 0 до 6 г. включително – под 7 години

4170

Деца от 7 до 13 г. включително

4115

Деца от 14 до 17 г. включително

2424

В селата на територията на общината живеят 13 362 лица, от които 6507 мъже и 6855 жени. 34 % от населението, живеещо в селата на територията на общината, е в над трудоспособна възраст. В десет от селата на територията на общината няма детско население, в други три села детското население е под 10 деца в село, което е рисков фактор за успешното социално включване на тези деца.
Раждания ОБЩО 2007-2011 г.

 

2030

Раждания за 2007 г.

2007

424

Раждания за 2008 г.

2008

446

Раждания за 2009 г.

2009

408

Раждания за 2010 г.

2010

404

Раждания за 2011 г.

2011

348


Раждания на майки под 18 г. ОБЩО 2007 -2009

 

196

Раждания на майки под 18 г. през 2007 г.

2007

37

Раждания на майки под 18 г. през 2008 г.

2008

45

Раждания на майки под 18 г. през 2009 г.

2009

41

Раждания на майки под 18 г. през 2010 г.

2010

32

Раждания на майки под 18 г. през 2011 г.

2011

41


Детска смъртност

 

 

Брой починали деца до 1 годишна възраст - 2007 г.

2007

0

Брой починали деца до 1 годишна възраст - 2008 г.

2008

0

Брой починали деца до 1 годишна възраст - 2009 г.

2009

0

Брой починали деца до 1 годишна възраст - 2010 г.

2010

0

Брой починали деца до 1 годишна възраст - 2011 г.

2011

0


Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст - 2007 г.

2007

0

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст - 2008 г.

2008

1

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст - 2009 г.

2009

0

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст - 2010 г.

2010

0

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст - 2011 г.

2011

0

От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно:

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Ромските жени раждат два пъти повече от останалите жени в общината.

На фона на застаряващото население като цяло, се очертават проблемите с ранните бракове и високата раждаемост на ромски деца, в семейства с недостатъчни възможности за отглеждане на дете и родителски практики, препятстващи социализирането на децата в по-късна възраст. Такива са: ниска или липсваща хигиенна култура, невладеенето и неупотребата на български език в младите ромски семейства, проблеми, придружени от безработица и изолираност.


3.Образование

Мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена е важна част от образователната система на всяка страна.Общинската образователна система е изградена от:

  1. Основни училища – 11;

  2. Средни общообразователни училища – 2;

  3. Професионални гимназии – 3;

  4. ЦДГ – 8;

  5. ОДЗ – 3;

  6. ОДК – 1;

  7. Помощно училище – 1.

В общинските училища се обучават 5 048 ученика. Задълбочаващите се демографски проблеми доведоха до необходимостта от оптимизация на училищната мрежа, в резултат на което в предходните 3 години бяха закрити три училища –в селата Червен, Конуш и Нар.бани.

Основен проблем през последните години е пълняемостта на паралелките в училищата с малък брой ученици, където функционират и маломерни паралелки. Необходимо е да се направи всичко възможно, учениците от по-малките населени места да имат достъп до съвременните методи на обучение.
Население на 7 и повече навършени години и степен на образование към 01.02.2011 г.

Населено място

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Никога не посещавали училище

Дете (до 7 години вкл., което още не посещава училище)

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

60111

8244

26854

16140

4434

3139

1172

128

Като проблемни области се очертават големият брой с начално, незавършено начално и непосещавалите училище лица. Основната част от тези лица са от ромски произход.

Всяка година до края на месец април в училищата и детските заведения се изпращат списъци на децата, които трябва да постъпят в подготвително група и първи клас /подлежащи/. Обратната информация показва, че всички подлежащи на обучение деца постъпват в първи клас и подготвителна група. Проблеми се появяват в по-горните класове, основно при децата от ромски произход – отпадане от училище и невъзможност да бъдат върнати /деца, които очитаме като необхванати/.
Деца от ромски произход има във всяко училище на община Асеновград, но в две от тях са съсредоточени повече роми.

В ОУ “Н.Вапцаров” Асеновград около 95% от учениците са от ромски произход. Училището е най-близо до кв.”Лозница” – населен изцяло с роми.

В ОУ “Ас.Златаров” с. Боянци около 80% от учениците са от ромски произход. В с. Боянци голяма част от населението е от ромски произход.


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница