План за действие на община кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики (2012- 2014)


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)страница2/3
Дата30.07.2018
Размер400.57 Kb.
1   2   3

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)
Приоритетни области на действие са:
1. ОБРАЗОВАНИЕ

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

4. ЗАЕТОСТ

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

6. КУЛТУРА И МЕДИИ

Таблица № 7 ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование и повишаване качеството на образование в общинските детски градини и училища

1.1 Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български

1.1.1.Актуализиране на училищните програми за усъвършенстване овладяването на българския език;

Провеждане общинско състезание „Българският език – лесен и интересен”ЦДГ

Училищата

Общината


2012 – 2014

Не са необходими
Брой деца, за които се прилага актуализирана програма за овладяване на бълг.език1.1.2.Въвеждане на длъжността помощник – учител в ЦДГ „Еделвайс” филиал Голеш

ЦДГ

Общината

РИО на МОМН


2012 – 2014

15 000 лв.

Програма

Брой нови длъжности – помощник учител1.1.3.Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 7 клас

Училищата

Общината


спонсори

2012 – 2014

Не са необходими

Външно финансиране

ОбщинаБрой ученици на които са раздадени учебници и посещават училище

2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от различни етнически групи

2.1. Въвеждане на обучение по фолклор на етносите в България- ромски фолклор в часове за СИП

2.1.1. Обучение на учители в ЦМЕДТ „Амалипе”, Велико Търново

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

Не са необходими

ЦМЕДТ „Амалипе”, Велико Търново

Брой обучени учители,

брой ученици в СИП


2.2.Формиране на други извънкласни форми за занимания свързани с обучение в дух на недискриминация

2.2.1. Включване на учениците в извънучилищни дейности – спортни занимания, СИП. Създаване на спортни отбори в училищата и организиране на общински първенства

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

2 000 лв.

ЦДГ

Училищата
Брой първенства,

Брой участници

2.2.2. Ежегоден литературен конкурс, конкурс за рисунка, конкурс за мултимедийна презентация „Птиците танцуват, когато летят заедно”

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

300 лв.

Спонсори

Брой участници
2.3. Създаване на подходяща училищна среда и провеждане на политика за борба срещу дискриминацията

2.3.1. Включване на разпоредби в правилниците на учебните заведения за гарантиране на толерантно отношение към децата

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

Не са необходими

5 броя училищни правилници
2.4. Насочване на деца от различни етноси към ресурсно обучение в зависимост от вида и степента на заболяването им

2.4.1. Въвеждане на длъжността „училищен психолог”

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

14 000 лв.

ЦДГ

Училищата
Брой ресурсни учители, брой консултирани ученици
2.5. Дейности за опознаване на различните етнокултури

2.5.1. Провеждане на конкурси на етнотематика

ЦДГ

Училищата
2012 – 2014

200 лв.

ЦДГ

Училищата
Брой конкурси, брой участници2.5.2. Изготвяне на информационни табла, кътове, медийни продукти за празниците в етнокултурния календар на общината

ЦДГ „Еделвайс”

Училищата
2012 – 2014

200 лв.

ЦДГ

Училищата
Брой ученици, брой конкурси, брой наградени

3. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни


3.1. Разработване на училищни програми за превенция на отпадането

3.1.1.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане- портфолиа

ЦДГ „Еделвайс”

Училищата

Общината


2012 – 2014

Не са необходими

Брой изготвени програми и обхванати деца и ученици3.1.2. Индивидуална работа с децата в уязвимо положение

ЦДГ „Еделвайс”

Училищата
2012 – 2014

Не са необходими

Брой деца в уязвимо положение
3.2. Изготвяне на проекти за обучение на възрастни неграмотни

3.2.1. Издирване на желаещи за ограмотяване; обучение на учители

Д”СП”

Училищата
2012 – 2014

Не са необходими

Брой ограмотени пълнолетни;брой обучени учители3.2.2. Разширяване броя на професиите, по които се обучават неподлежащи назадължително училищно обучение и непродължаващи обучението си в средни училища лица, както и такива, които са завършили средно образование

ПГМСС „Н. Вапцаров”

2012 – 2014

Не са необходими

Брой професии, брой ученици

4. Приобщаване и приемане на родителите- роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

4.1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството с училищата и детската градина

4.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети

ЦДГ „Еделвайс”

Училищата

Общината


2012 – 2014

Не са необходими

-Брой родители участвали в УН/ОС

5. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие с мултиетническа образователна среда

5.1. Участие на педагогическите специалисти в проект BG 051РО 001-3.1-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз
ЦДГ „Еделвайс”

Училищата
2012 – 2014
По проекта

Брой обучени учители

6. Осигуряване на по-добра инфраструктурна образователна среда

6.1. Доизграждане на основно училище- с. Голеш

6.1. Строително-ремонтни дейности

Общината

2012 – 2014

2 507 537 лв.

МОМН

Брой осигурени класни стаи и кабинети;

Брой ученици, ползващи новите помещения
Таблица № 8 ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Повишаване на здравната и екологична култура

1.1. Информиране на населението от уязвимите групи за здравноосигурителните им права и задължения

1.1.1. Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

Лични лекари

Община


Здравен медиатор

РЗИ


2012 - 2014

Не са необходимиБрой обхванати бременни.

брой лица, обхванати с дейности по кампании, обучения и др.

-Брой имунизирани деца
1.1.2. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност

Община

Лични лекари

Регионална здравна инспекция


2012 - 2014

Не са необходими

-

Брой обхванати млади хора и техните родители1.1.3. Въвеждане на длъжността „здравен медиатор”

Община

РЗИ


2013-2014


2.Подобрява­не на профи­лактичните дейности сред ромското население и хората от уязвими групи

2.1 Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции, превенция на ХИВ чрез използване на национален и регионален опит

2.1.1. Активизиране дейността на отговорните институции за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им

Лични лекари

Община


Регионална здравна инспекция


2012 - 2014

Не са необходими

-

Брой обхванати лица с дейности по подобряване на профилактичните дейности.

2.1.2. Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка

Лични лекари

Община


Регионална здравна инспекция


2012 - 2014

Не са необходими

-

Брой обхванати майки
2.2 Разработване и прилагане на програми за превенция на различните заболявания /инфекциозни, онкологични, хронични и др./

2.2.1. Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания.

Лични лекари

Община


Регионална здравна инспекция


2012 - 2014

Не са необходими
Брой проведени профилактични прегледи.2.2.2. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца и деца от други уязвими групи – клубове, спортни секции и др.Лични лекари

Община


МОМН

Регионална здравна инспекция
2012 - 2014

15 000лв.

ОП „РЧР”

и делегираните бюджети

Проектно финансиране


Брой създадени извънкласни форми
Брой обхванати деца и ученици2.2.3. Информиране на лица от общността на уязвимите групи за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти

Лични лекари

Община2012 - 2014

Не са необходими

-

Брой обхванати лица


Таблица № 9 ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

1.1.Подобряване на жилищните условия в населените места с население от уязвимите групи

1.1.1. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на населените места с население от уязвимите групи по отношение на инженерната инфраструктура Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в населените места с население от уязвимите групи

Община

2012 - 2014

Не са необходими

Общински бюджет

Нова общинска програми1.1.2. Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в населените места с население от уязвимите групи- проектиране на техническата инфраструктура /водоснабдяване, канализация, улична мрежа/

Община

МРРБ


2012 - 2014

23 000 лв.

Общински бюджет

Проектно финансиранеФактически резултати от оценката на нуждите
1.1.3 Вкарване в регулация на жилища, построени в нерегулирани парцели

Община Кайнарджа-служба УТ


2012 - 2014

5 000 лв

Общински бюджет


Брой хора с подобрена жизнена среда1.1.4 Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри
2012 - 2014
Общински бюджет1.1.5. Подобряване на жизнената среда чрез мероприятия свързани със организиране доброволни зелени групи

Община

Частни инвеститори2012 - 2104

Не са необходими
Брой семейства включени в разделно сметосъбиране, площ на премахнати нерегламентирани сметища, брой ангажирани в подобряване на жизнената среда лица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница