План за действие за 2013 г. За изпълнение на стратегията за превенция на престъпносттастраница1/4
Дата13.04.2017
Размер0.52 Mb.
  1   2   3   4ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

(2012-2020)

I. ВЪВЕДЕНИЕ


Превенцията на престъпността е комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенните и виктимогенните фактори. Тя е комплексна дейност, осъществявана от централната публична власт, областните управители, органите на местното самоуправление и на частния сектор, неправителствените организации, академичните среди и широката общественост. Един от приоритетите на правителството в областта на вътрешния ред и сигурност е подобряване на превенцията на престъпността с цел повишаване доверието на гражданите в правоохранителните институции, взаимното сътрудничество, както и насърчаване на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда. В изпълнение на целите на правителствената политика Министерският съвет прие Стратегия за превенция на престъпността1.

Стратегията за превенция на престъпността е част от системата на стратегическото управление на държавните политики и основен елемент от планирането на държавните дейности в сектора за сигурност и обществен ред. Стратегията е насочена към ограничаване на конвенционалната престъпност, като се отчита нейната връзка и взаимодействие с организираната престъпност, корупцията, икономическата престъпност, пътнотранспортните произшествия, националната сигурност.

За периода 2005-2012 г. консултативен орган в областта на превенцията на престъпността бе Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността (ДОККВПП). Организацията и дейността на комисията бяха уредени в Постановление № 125 от 24 юни 2005 г. на Министерския съвет. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ЗА) (ДВ, бр. 15/2012 г.) и отмяната на чл. 53 от ЗА, както и в изпълнение на залегналите в Стратегията за превенция на престъпността цели за преструктуриране на институционалната система за превенция, Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността се преобразува в Национален съвет по превенция на престъпността (НСПП/Съвет). Съветът е правоприемник на ДОККВПП и осъществява общата координация и взаимодействие по провеждане на националната политика за превенция на престъпността.

Необходимостта от повишаване на ролята на НСПП, активизиране на дейността му и подобряване на взаимодействието в рамките на институционалната система наложиха предприемането на изменение на нормативната уредба, както и обособяването на постоянно действащ оперативен орган на НСПП – Секретариат. Тези въпроси бяха уредени с приемането на Постановление на Министерския съвет №215/14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността (ПМС № 215). Съгласно приетото ПМС № 215 дейността на Съвета се реализира чрез разработване на годишни планове и мерки, изготвяне на годишни доклади, участие в разработването и реализирането на проекти и конкретни мероприятия, предлагане на проекти на нормативни актове и др. Членове на НСПП и на неговия Секретариат са представители на компетентните държавни институции, чиито дейности са свързани с превенцията на престъпността.

Държавните институции преследват и постигат превантивни цели посредством изготвянето и изпълнението на свойствените за тяхната компетентност стратегии, програми и мерки, участието в проекти, разработването на проекти на нормативни актове и др. Резултатите от провеждането на политиките за превенция се отчитат пред Съвета от нейните членове. Държавните органи и подчинените им ведомства провеждат държавна политика за превенция на престъпността в тясно, устойчиво и интензивно сътрудничество с неправителствения сектор. Неправителствените организации са постоянен партньор на държавата в провеждането на превантивни мерки и мероприятия. Държавните институции осъществяват своята политика в условия на традиционно приобщаване на неправителствени сдружения, фондации, асоциации, институти, центрове и др., чиито предмет на обществена дейност включва превенцията на престъпността. Неправителственият сектор е ангажиран с дейността на държавните органи за повишаване на превенцията, като установените отношения на сътрудничество ползват в най-пълна степен механизмите и условията за взаимодействие и диалог, които им предоставя НСПП и неговият Секретариат. Съветът установява сътрудничество със средствата за масова информация с цел постигане на всеобхватна превенция на гражданите от съвременните проявления на престъпната дейност, осведомяване на населението относно анализираните криминални процеси и изведените тенденции в тяхното развитие, както и за насърчаване на гражданите към предприемане и спазване на лична превенция и към установяване на сътрудничество с компетентните държавни органи за сигурност и обществен ред.

Съгласно чл. 5, т. 6 от ПМС № 215/14.09.2012 г. Националният съвет по превенция на престъпността след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата национална стратегия по превенция на престъпността. Първият план за действие за изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020 г.) следва да съдържа мерки със срокове за изпълнение в рамките на 2013 г., като съгласно чл. 5, т. 12 от ПМС № 215 резултатите от приетите мерки ще бъдат отчетени в годишния доклад на НСПП за 2013 г., който ще бъде изготвен, обсъден и внесен за приемане от Министерския съвет през 2014 г.


II. ПРИОРИТЕТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 2013 г.


  • повишаване на сигурността на гражданите чрез предприемане на превантивни мерки на местно ниво;
  • разработване на обучителни програми за служителите от правозащитните органи в областта на превенцията на престъпността;
  • осъществяване на сътрудничество с неправителствения сектор и съмвестно участие в проекти във връзка с превенцията на престъпността;
  • превенция на трафика на хора чрез прилагане на превантивни мерки в семейството, училището и общността;
  • разширяване обхвата на спортните прояви сред децата и младежите като модел за изграждане на превантивна ценностна култура.

III. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Националният съвет по превенция на престъпността и неговият Секретариат обединяват усилията на компетентните държавни институции в дейностите, свързани с превенцията на престъпността. Държавните органи и подчинените им ведомства провеждат държавна политика за превенция на престъпността в тясно, устойчиво и интензивно сътрудничество с неправителствения сектор.Мярка №1

Цел

Срок

Отговорен орган

Осъществяване на системен мониторинг върху резултатите от превантивната

дейност.


Сравняване на мониторинговите инструменти, както и на инструментите за оценка на ефективност, с цел по-добра продуктивност на процесите.

31 декември 2013 г.

НЦН2, НФЦ3 и МВР;

Мярка №2

Цел

Срок

Отговорен орган

Изготвяне на проект на нов Наказателен кодекс.

Създаването на нов Наказателен кодекс е база за осъществяване на общата превенция.

30 април 2013 г.

МП4

Мярка №3

Цел

Срок

Отговорен орган

Назначаване и обучение на полицейски инспектори и младши полицейски инспектори в малките общини и селските райони.

Повишаване на сигурността в малките населени места.

30 юни 2013 г.

МВР

Мярка №4

Цел

Срок

Отговорен орган

Разработване на електронна страница на Националния съвет по превенция на престъпността.

Осигуряване на достъпна информация по въпросите на превенцията.

30 септември 2013 г.

МВР

Мярка №5

Цел

Срок

Отговорен орган

Актуализиране на електронната страница на МВР във връзка с превенцията на престъпността.

Осигуряване на актуална информация по въпросите на превенцията.

постоянен

МВР

Мярка №6

Цел

Срок

Отговорен орган

Обновяване на специализирания автопарк.

Повишаване сигурността на задържаните лица и служителите. Ограничаване възможностите от нападения и извършването на други престъпления при осъществяването на конвойна дейност.

31 декември 2013 г.

МП

Мярка №7

Цел

Срок

Отговорен орган

Синхронизиране разпоредбите на подзаконовите нормативни актове със ЗИД на ЗИНЗС.


Подобряване дейността на ГДИН и териториалните й служби по третиране на осъдените с влязла в сила присъда и задържаните по реда на НПК.

30 юни 2013 г.

МП

Мярка №8

Цел

Срок

Отговорен орган

Преглед на учебната документация във връзка с нейното актуализиране по проблемите на превенцията на престъпността.

Повишаване квалификацията на обучаемите.

31 януари

2013 г.


АМВР5

Мярка №9

Цел

Срок

Отговорен орган

Оценка и изготвяне на предложения за промени в каталога за професионално обучение, учебните планове и програми.

Повишаване квалификацията на обучаемите.

30 април

2013 г.


АМВР

Мярка №10

Цел

Срок

Отговорен орган

Въвеждане и провеждане на курс за актуализация на професионалната квалификация на тема „Превенция на престъпността”.

Повишаване квалификацията на обучаемите.

31 декември

2013 г.


АМВР

Мярка №11

Цел

Срок

Отговорен орган

Дейности, насочени към нормативни промени с цел отстраняване или ограничаване на причините и условията за извършване на престъпления или други нарушения.

Подобряване на дейността на полицейските органи по линия на превенцията на престъпността.

постоянен

ГДНП-МВР6

Мярка №12

Цел

Срок

Отговорен орган

Въвеждане в МВР на единен автоматизиран регистър за дейностите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Подобряване на взаимодействието с компетентните органи от други държави членки на ЕС.

31 декември 2013 г.

ГДНП-МВР

Мярка №13

Цел

Срок

Отговорен орган

Провеждане на превантивна дейност с лица и групи в риск чрез запознаване с модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по отношение на престъпления против личността и собствеността.

Създаване на условия за превантивна дейност и ограничаване на престъпността.

постоянен

АСП7 и органи на местната власт

Мярка №14

Цел

Срок

Отговорен орган

Промени в ЗФВС за регулиране на взаимодействието между държавната и местната власт със спортните организации при разработване и прилагане на политики, включващи превенция на престъпността.


Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи.

31 декември 2013 г.

МФВС8

Мярка №15

Цел

Срок

Отговорен орган

Развитие на Програмата за защита на свидетели в Република България. Законодателни инициативи за изменение и допълнение на ЗЗЛЗВНП и ППЗЗЛЗВНП.

Успешно осъществяване на съдебните заседания с участието на лица, включени в Програмата.

31 декември 2013 г.

МП

Мярка №16

Цел

Срок

Отговорен орган

Повишаване сигурността и охраната на съдебните сгради, усъвършенстване и модернизиране на техническото оборудване.

Повишаване сигурността на магистратите, служителите и гражданите в съдебните сгради.

31 декември 2013 г.

МП

Мярка №17

Цел

Срок

Отговорен орган

Предложения за законодателни промени по отношение на ограничителните мерки спрямо принудително доведените лица и по отношение мерките за сигурност при охраната на магистрати и техните близки.

Повишаване резултатите в борбата с престъпността, както и с организираната и трансгранична престъпност. Регламентиране на основни права на лицата, спрямо които се предприемат ограничителни мерки.

до приключване на проекта „Повишаване капацитета на служителите в ГД „Охрана” за постигане на по-ефективна съдебна система“ във връзка с Норвежкия финансов механизъм.

МП

Мярка №18

Цел

Срок

Отговорен орган

Разработване, актуализиране, финансиране и реализиране на проекти и програми в областта на спорта за всички, спорт в свободното време и спорт за деца в риск.

Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи.

30 юни 2013 г.

МФВС

Мярка №19

Цел

Срок

Отговорен орган

Подобряване на сътрудничеството между специализираните структури на държавната и местната власт със спортните организации за организиране, провеждане и финансиране на заниманията със спорт в свободното време.

Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи.

30 юни 2013 г.

МФВС

Мярка №20

Цел

Срок

Отговорен орган

Актуализация на вътрешноведомствената нормативна уредба за организацията и реда за уведомяване от органите на МВР на пострадалите от престъпления по ЗПФКПП.

По-добра грижа за пострадалите от престъпления лица и повишаване на доверието на гражданите към органите на МВР.

30 юни 2013 г.

МВР

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

Престъпленията против личността са криминални деяния с най-висока степен на обществена опасност. Те запазват относително устойчив дял в структурата на престъпността. Анализът на престъпността отдава значителен принос на криминалните посегателства върху личността за пораждането на чувство за обществен страх и несигурност сред гражданите.Мярка №21

Цел

Срок

Отговорен орган

Планиране, подготовка, преразпределение на ресурси и предприемане на други мерки за покриване на рискови зони през туристическия сезон и организиране на информационни кампании за превенция.

Повишаване на превенцията в туристическите райони на страната през активните сезони.

постоянен

МВР

Мярка №22

Цел

Срок

Отговорен орган

Постоянен анализ и контрол на оперативната обстановка по линия на престъпността против личността в национален мащаб.

Подобряване на превенцията на личността.

постоянен

ГДНП-МВР

Мярка №23

Цел

Срок

Отговорен орган

Провеждане на целенасочена работа по установяване на лица като извършители на престъпления по направления на дейност – убийства с широк обществен отзвук, въоръжени и “улични” грабежи и др.

Повишаване на индивидуалната превенция.

постоянен

ГДНП-МВР

Мярка №24

Цел

Срок

Отговорен орган

Насърчаване на спортните клубове за активно включване на деца в спортни занимания и предприемане на действия за формиране на социално отговорни личности и изграждане на морална ценностна система – обществени, образователни и културни ценности.

Използване на физическото възпитание и спорт за изграждане

от най-ранна възраст на личностни качества – работа в екип, толерантност, отговорност, дисциплина и др., за постигане на активно поведение срещу насилието и агресията върху личността.
30 септември 2013 г.

МФВС

Мярка №25

Цел

Срок

Отговорен орган

Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Повишаване на информираността на рисковите групи относно правата им на трудовия пазар, рисковете от злоупотреба и въвличане в ситуация на трафик и възможни решения в случай на злоупотреба.

31 декември 2013 г.

НКБТХ9

Мярка №26

Цел

Срок

Отговорен орган

Провеждане на информационна кампания за превенция трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Повишаване информираността на гражданите относно трафика на хора.

31 октомври 2013 г.

НКБТХ

Мярка №27

Цел

Срок

Отговорен орган

Провеждане на лятна информационна кампания относно трафика на хора с насоченост към трудовата експлоатация, сексуалната експлоатация и въвличането по метода „любовник” („loverboy”).

Повишаване на информираността относно трафика на хора, способите на въвличане в трафик, институциите, към които хората да търсят съдействие, и относно идентифицирането на самите жертви.

30 септември 2013 г.

НКБТХ

Мярка №28

Цел

Срок

Отговорен орган

Създаване и разпространение на специализирани брошури за информиране относно възможностите за финансова компенсация на жертвите на трафик.

Повишаване на информираността на жертвите на трафик за правата им по отношение на финансовата компенсация.

постоянен

НКБТХ

Мярка №29

Цел

Срок

Отговорен орган

Създаване и разпространение на специализирани брошури с правата на пострадалите от престъпления по ЗПФКПП, вкл. и на жертви на трафик.

Повишаване на информираността на жертвите от престъпления , вкл. и от трафик за правата им по отношение на финансовата компенсация.

31 юли 2013 г.

МП (Национален съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления), МВР и НКБТХ.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

Делът на противозаконните посегателства върху обекти на чужда собственост се обуславя съгласно анализа на престъпността предимно от неблагоприятната икономическа конюнктура, негативното въздействие на икономическата криза върху заетостта, високият дял на ниско образованите граждани и тяхната материална нужда.Мярка №30

Цел

Срок

Отговорен орган

Прилагане на План рег. № I-2990/2012 г. за противодействие и пресичане на престъпна дейност против собствеността.

Подобряване на превенцията на собствеността.

постоянен

ГДНП-МВР

Мярка №31

Цел

Срок

Отговорен орган

Планиране, подготовка, преразпределение на ресурси и предприемане на други мерки за опазване на селскостопанската реколта и организиране на информационни кампании за превенция.

Повишаване на превенцията за опазване на селскостопанската продукция.

постоянен

МВР

Мярка №32

Цел

Срок

Отговорен орган

Постоянен анализ и контрол на оперативната обстановка по линия на престъпността против собствеността в национален мащаб.

Подобряване на превенцията на собствеността.

постоянен

ГДНП-МВР

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница