План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчениеДата16.08.2017
Размер334.27 Kb.
ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧНО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ИНЦИДЕНТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

2014 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Основания за разработване на плана.

Плана за действие при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение е разработен на основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия, обн. ДВ, бр.102 от 19 декември 2006 година, изм.ДВ бр. 80 от 14.октомври 2011 г., изм. и доп.ДВ.бр.53 от 27 юни 2014 год.


2. Кратка характеристика.

Радиационното състояние на околната среда се формира в общия случай от естествения радиационен фон, който се обуславя от природни източници с космически и земен произход и за конкретия район и зависи от геоморфоложките и хидрогеоложки условия, състава на скалите, почвите и др. В много райони възниква допълнително радиационно въздействие в резултат на техногенни фактори.

Община град Добрич е възможно да се окаже в условия на повишена радиоактивност по следните основни причини:


 • при радиационна авария в АЕЦ;

 • при трансгранично радиоактивно замърсяване;

 • при аварии с източници на йонизиращо лъчение (производствено технологични, измервателни, медицински и др.)

Отдалечеността на АЕЦ от територията на общината не предполага преки поражения върху живота и здравето на населението и разрушения на общинска инфраструктура при възникване на авария.

Степента на радиоактивното замърсяване зависи основно от метеорологичните условия по време на аварията и след нея.
3. Цел на плана.

- създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и здравето на населението, на околната среда и за действия на органите за управление и силите за реагиране при криза, вследствие от радиоактивно заразяване и замърсяване;

- осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно информационната система, както и общия мониторинг (наблюдение, анализ и оценка на обстановката) на радиационни фон.

- определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в управлението, спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от радиационна авария до възстановяване на нормалния ритъм на живот.

- поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация и формированията на юридическите лица.
ІІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РАДИАЦИОННО

ЗАРАЗЯВАНЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕ. 1. Критерии и прогнози за вероятности и въздействия върху население, обекти и пътна инфраструктура след радиационно заразяване и замърсяване.

  1. Критерии за осигуряване на устойчива работа на обекти и пътна

инфраструктура в общината след радиационно заразяване и замърсяване.


2. Прогноза за вероятно въздействие при радиоактивно заразяване и замърсяване на околната среда при авария в АЕЦ и трансгарничен пренос.

Община град Добрич е възможно да се окаже в условия на повишена радиоактивност при авария в АЕЦ “Козлодуй”, която е на около 360 км от град Добрич или чрез трансграничен пренос на радиоактивни вещества, като най-вероятно е това да стане при авария в АЕЦ “Черна вода” в Р. Румъния, която е на около 100 км от град Добрич.

В АЕЦ “Козлодуй” се намират в редовна експлоатация реактори от типа ВВЕР – 440 /водороден енергетичен реактор/ и ВВЕР – 1000. Технологичната схема на атомната електроцентрала е определена от типа на реактора и съответното основно и спомагателно оборудване, обезпечаващо нормална работа на реактора.

В зависимост от изходните събития и пътищата на развитие на аварията и от количеството освободена активност, характера на средата, в която се разпространява тази активност (пара, вода, газ и др.), авариите се подразделят на пет класа, а според мащабите на разпространение на освободените радиоактивни вещества, авариите биват три типа.. Приложение №22

Международната скала за оценка на радиационните аварии ИНЕС, класифицира многообразието от възможни ядрени аварии и има седем степени Приложение №16.

При възникване на авария в АЕЦ и трансграничен пренос на радиоактивни вещества ще се заразят или замърсят в определена степен население, животни и насаждения, откритите водоизточници, въздуха, почвата, сградите, съоръженията и всичко, останало на открито.

В зависимост от вида на основните изотопи в радиоактивния облак, заразяването ще продължи няколко денонощия, месеци или години. Приложение №14

Начините на облъчване на населението, вследствие на изхвърлянето на радиоактивни вещества в атмосферата могат да бъдат следните:

- външно облъчване – при преминаването на радиационния облак и от отложените изотопи върху почвата, сградите и други обекти в околната среда. Това облъчване ще намалява с времето, поради радиоактивното разпадане, отмиването и просмукването в дълбочина на земната повърхност. Приложение №14

- вътрешно облъчване – от вдишване на радиоизотопи от облака и от консумирането на радиоактивно замърсени хранителни продукти и вода.

Радиационните дози, получени от населението се определят от вътрешното и външно облъчване. Високите дози облъчване предизвикват лъчева болест и ракови заболявания.

Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват намерени радиоактивни източници или материал, замърсени площи или предмети, загубени или липсващи източници, източници без защита, аварии в лаборатории, промишлени или изследователски обекти.

Радиоактивните материали, под формата на закрити радиоактивни източници се използват в широк диапазон в промишлеността, медицината, изследователската и преподавателската дейност, както и в известен брой потребителски продукти. Тези източници се използват в радиографията, установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната медицина, в промишлеността при сонди, нивомери, дебеломери, плътномери и влагомери, антистатични устройства, осветителни тръби, както и в пожароизвестителните датчици. Тези източници имат широк обхват от активности. Аварийни ситуации възникват, когато има пропуск в контрола на радиационната безопасност на мястото на използване на източника (например оставен извън защитния контейнер гама-терапевтичен източник или контейнер с източник, открит на обществено място). Най-голямата опасност за сериозни увреждания за хората при тези източници идва от незащитен източник с висока активност. Последствията може да бъдат много сериозни, в някои случаи дори смърт, ако с източника е имало контакт лице, незапознато с опасността от радиацията или което не знае, че източникът е радиоактивен. Приложение №14

Излагането в близост на лъчение от незащитен високо активен източник или облъчването от апаратура използвана за промишлена радиография, радиотерапия в медицината и установки за стерилизация, може да доведе до летална експозиция на цялото тяло за няколко минути. Аварии с такива източници могат да предизвикат и замърсяване, ако източникът е бил повреден.

Освен опасността от външно облъчване, повредените източници от всякакъв вид и големина могат да доведат и до замърсяване на населението и/или околната среда. В резултат на пожар или разпръскване от вентилацията, може да се предизвика и замърсяване на въздушни маси с аерозоли. Последствията могат да включват сериозни кожни изгаряния от бета-лъчението и вътрешно замърсяване, което потенциално да доведе до сериозни здравни последствия.

Замърсяването с алфа-лъчители, като например плутоний и америций е специален случай при категоризирането на авариите. Аварии от този тип могат да възникнат например при захранвани с плутоний сърдечни стимулатори, или при незаконен трафик на радиоактивни материали. Плутоният е много опасен при ихалиране и е труден за детектиране със стандартно използаваната апаратура за детектиране. При действия в аварийни ситуации, включващи наличие на източник на плутоний трябва да се вземат и допълнителни предпазни мерки.Изгубени, откраднати или поставени на погрешно място източници са специален случай при авариите с радиоактивен материал. Опасността за населението ще зависи от общата активност на източниците. Трябва да се отчита фактът, че източникът може да бъде в притежаван от хора, които не познават неговата природа и опасността от него, и които могат боравейки с него да го разрушат и да разпръснат радиоактивно замърсяване. В някои случаи хората могат да бъдат изложени на много високи стойности на мощност на дозата или да бъдат замърсени. В такъв случай приоритетно трябва да е откриването на източника с всички разумни възможни средства. Това може да включва полицейско разследване, обществени съветници, мониторинг на болници и клиники и търсене с помощта на радиометрична апаратура.

Издирването на изгубени източници с апаратура за радиационен мониторинг е ефективно за високоенергетичните гама-източници, т.е. източниците използвани в промишлената радиография и медицинската радиотерапия. Ефективността на търсенето ще зависи от чувствителността на радиометричната апаратура, общата активност на източника и защитата му. Апаратурата с високообемни кристали от натриев йодид дава възможност за регистриране на лъчение от източник от няколкостотин метра разстояние, освен ако източникът не е в своя защитен контейнер.

Уредите, създаващи йонизиращо лъчение, основно рентгенови лъчи или ускорителите на частици също широко се използват в промишлеността, медицината и научните изследвания. Мощността на дозата, създавана от тях е много по-висока от тази, създавана от всички други радиоактивни източници, които се използват. От друга страна, радиационното излъчване от тези устройства се прекратява когато те са изключени от електрическо напрежение или напълно разредени – следователно аварии могат да възникнат при погрешно включване или чрез активираните части на ускорителите или облъчваните мишени. Внимание трябва да се отдели на факта, че някои устройства като генераторите на електронни снопове могат да излъчват радиоактивно лъчение, наречено “тъмно лъчение”, и кратко време след изключване на електрическото напрежение.

Транспортни операции, свързани с транспорт на радиоактивни източници или радиоактивен материал. Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, въздушен и воден са използвани в различна степен. Транспортираните обекти са в широк диапазон и включват продукти на ядрената индустрия (ядрено гориво и някои радиоактивни отпадъци), радиографски източници за промишлеността, радиотерапевтични източници за медицината, технологични устройства, съдържащи радиоактивни източници, и някои потребителски продукти (пожароизвестителни датчици). Те се транспортират и съхраняват в достатъчно големи количества.

Основният проблем при планирането в случай на транспортни аварии е, че те могат да възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и координация за действие на национално ниво. Друга особеност на транспортните аварии е, че освен водачът на транспортното средство и съпровождащия екип , непосредствено изложено на опасност може да бъде и населението в близост до аварията.

3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и

оповестяване (СНРПО)

Като компоненти на СНРПО на територията на общината могат да се посочат: • за наблюдение - на метеорологични процеси и гама-фона от Национален институт по метеорология и хидрология при БАН-филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория

 • Добрич, тел.058/604 289; - от Оперативния дежурен на общината чрез ежедневни измервания на гама-фона; Приложение №19
 • за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи от

военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен в общината; - по линия на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” -МВР („ПБЗН”)– за авария в АЕЦ или увеличаване стойностите на гама-фона на територията на страната, на няколко общини или области, чрез факс и оперативни дежурни в областна администрация;

 • за оповестяване – чрез оперативния дежурен в общината за администрацията и

населението на общината; - от кмета на общината, чрез местните средства за масово осведомяване

На лице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен на данни от оперативния дежурен в общината към всички сили и средства, имащи отношение при управлението при бедствия и аварии и ликвидирането на последствия от радиоционно заразяване или замърсяване на околната среда.


3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация.

Изграждане на дублираща и независима система за връзка (радиоканал с възможност за конферентен разговор) между Председателя на ОбСС, щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, оперативен дежурен в общината, подвижен пункт за управление в района на бедствието (автомобил ВАЗ 2131 рег.№ ТХ 2332 РХ) и ръководителя на място в района на бедствието. Обмен на данни между оперативните дежурни в съседни общини за състоянието на гама-фона с незабавна информация за потенциално нарастващи стойности.


3.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската

администрация за осъществяване на дейността.

- Главен експерт “ОМПСИ” за планиране и разходване на финансови средства за дейността;

- Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” – за методическото ръководство при изграждане на системата, приоритети и ред за използване.


4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за

организиране и провеждане на обучението.

Обучението на населението за начините на поведение и действие в изпълнение на необходимите защитни мерки при радиационно заразяване и замърсяване на околната среда се организира от кмета на общината като обучение по желание.

Обучението на общинската администрация е задължително.

Обучението на силите за реагиране (доброволното формирование) се осигурява от кмета на общината чрез преподаватели, включени в регистър на Министерството вътрешните работи.

Планирането на финансови средства, организация, методическа помощ, координация и провеждането на обучението се осъществява от Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” в общината.
4.2. Финансово осигуряване.

- за ликвидиране на последствията от радиационна авария – планирани средства от общинския бюджет • за обучение на населението – планирани средства от общинския бюджет;

 • за информации по регионалните средства за масово осведомяване – планирани средства от общинския бюджет.

4.3. Дейности по намаляване на риска- органите за управление, силите, определени за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осигуряват на 100% с индивидуални средства за защита на дихателните органи и кожата. Разчет за раздаване ИСЗ на органите за управление и общинската администрация - Приложение № 11

- осигуряване на населението от общината с ИСЗ и разчет за раздаването им е дадено в Приложение №12.

- неосигуреното с ИСЗ население при заразяване на въздуха с радиоактивни вещества ползва подръчни средства за защита – памучно-марлени превръзки.


 • актуализация на телефоните за връзка с формированията на РД „ПБЗН” и ЕСС;

 • проверка на протичането на информация между кмета на общината, дежурния в общината, дежурния в областна администрация, формированията от Единната спасителна система;

 • координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на общината и формированията на ЗН;

 • изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при авария в АЕЦ, трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване или от източници на йонизиращо лъчение с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване- Приложение 13.ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


 1. Организация на действията на органите при ликвидиране на

последствията от радиоактивно заразяване и замърсяване.

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и

връзки с областните и национални структури за ликвидиране на

последствията.

  1. Ръководство на организацията на действията по ликвидиране на

последствията.

Общото ръководство на дейностите по ликвидиране на последствията радиационна авария се осъществява от кмета на общината.

Предаване на информация между кмета на общината (Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия,) и между съставните части на Единната спасителна система при ликвидиране на последствията и при необходимост на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи може да се осъществява и чрез ОЦ на РД „ПБЗН” Добрич -МВР.

Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в СНАВР при радиоактивно заразяване и замърсяване на околната среда се извършва от “ръководител на място”.


1.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия,

Със Заповед № 26/13.01.2014 г. e създаден щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия. В заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на щаба се заключава в следното:

- създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствия и аварии.


 • Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация.

 • Изработване на необходимите разчети и вземане на решения

 • Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение.

- Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба за координация на СНАВР.
2. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията от радиоактивно

заразяване и замърсяване.

  1. Сили и средства на общината:

 • .А.С.А.“ България” ЕООД – сключен договор за измиване на улици.

 • ОБП “Устойчиви дейности и проекти” – сили и средства на предприятието (по преценка според обстановката)

  1. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на

Общината – авариен екип и техника за аварийно-спасителни дейности на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич - МВР.

3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията

на общината.

- след обявяване на бедствено положение; • от съседна община – с мотивирано искане до областния управител;

 • от съседна област – с мотивирано искане от Министерството на вътрешните работи чрез областния управител.ІV. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА

ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ

РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ИЛИ

ИНЦИДЕНТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ И ОБЯВЯВАНО НА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ. 1. Система за оповестяване/предупреждение.

Системата за оповестяване/предупреждение на ОбСС, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на постоянните Оперативни дежурни в Общината при природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Постоянните оперативни дежурни са в състояние да предават информация за кризисни състояния към ОЦ и дежурен в ОСС в областна администрация, да оповестяват състава на общинската администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината, към средствата за масово осведомяване и гражданите.

Контролът за замърсеността на почвата, водата, въздуха, хранителните продукти и фуражите се извършва от радиометричните лаборатории на РИОСВ-гр.Варна и НИМХ – филиал Варна.

При усложняване на радиационната обстановка се организира непрекъсната посменна работа в радиометричната областна лаборатория за гама-спектрален анализ към РЗИ – Варна.

“Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината.

Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на Министъра на вътрешните работи.

В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. Заповедта се оповестява и на населението на общината, чрез средствата за масово осведомяване, включващо мероприятия за незабавно изпълнение и временни ограничения, ако са необходими.


2. Отговорни длъжностни лица и функциите им:

2.1.При получено предупреждение

Оперативен дежурен на общината – приема получения сигнал, записва сигнала на хартиен носител, анализира и оценява информацията, взема решение за предаване на информацията на касаещото длъжностно лице, при необходимост извършва координация между две и повече длъжностни лица с допълнителна информация. (според обстановката)..


  1. За оповестяване на:

А. Органите за управление – от оперативния дежурен след указания от кмета

(според обстановката);

Б. Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, – от оперативния дежурен на касаещите ги длъжностни лица след указания от кмета (според обстановката);

В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета и Старши експерт «ЗАБ и ЗРКИ» в Община град Добрич

Г. Населението – от кмета на общината, след координация с Старши експерт «ЗАБ и ЗРКИ».

За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:

а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса) за оповестяване на населението и даване на указания за защита по всяко време на денонощието.

б) разясняване на населението чрез средства за масова информация за особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при радиоактивно заразяване и замърсяване и информиране за обстановката.


2.3. Схема за оповестяване – Приложение №2
V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА.


 1. Временни ограничения и мерки за защита на населението.

 • свободата на движение и пребиваване в определена част на територията на

общината (или на цялата община след вземане на решение за обща евакуация)

 • правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала

осъществяването на раздаването на лични предпазни средства, измиване на уличната мрежа и други спасителни работи;

 • налагане на забрана за движение на определени места на хора и МПС;

 • приоритетни грижи за деца и възрастни хора в социални домове;

 • приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и

спасителни екипи.

С оглед снижаване на неблагоприятното въздействие на радиационните фактори след авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване на територията на общината се предприемат следните мерки за защита на населението:

- Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, взема решение за непрекъснато наблюдение на радиационния фон от постовете за радиационно наблюдение и оповестяване. При превишаване на фона два пъти над нормалния за района на измерването се докладва незабавно в щаба;

- Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, дава указания за раздаване на наличните индивидуални средства за защита и таблетки калиев йодит след решение на медицинските органи за провеждане на йодна профилактика / Приложение №17

- Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, съвместно със специалист от РД „ПБЗН” Добрич -МВР дават указания за техническа профилактика и привеждане в експлоатационна годност на ведомствените скривалища и противорадиационни укрития в жилищните блокове. За живеещите в кварталите с къщи се дават указания за приспособяване на избени помещения за укриване в домовете си. Осигуреността с колективни средства за защита е показана в Приложение №37

- Чрез средствата за масово осведомяване на населението от общината се дават указания за мерките за защита, ограничаване движението и игра на деца на открито, ползването на нещатни индивидуални средства за защита (противопрахови маски и марлени превръзки), а на населението от крайните квартали и от кв. Рилци – преминаване към оборно хранене на животните, временно преустановяване на селскостопанските работи на открито, ограничаване ползването на открити водоизточници;

- Служители от РЗИ събират проби от храни, вода, фуражи и обекти на околната среда и ги предоставят за анализ на РЗИ-Варна и РИОСВ-Варна и лабораторията на Шуменския университет;

- От РЗИ - Добрич извършват инвентаризация на количествата сухо мляко в магазините и складовете от търговската мрежа в общината. Разпорежда се временно спиране на продажбата на сухо мляко с цел осигуряване храненето на малки деца;

- РД “Пожарна безопасност и защита на населението”-Добрич- МВР:

- дава указания на “ВиК” за херметизиране на водоизточниците и водоемите, а в личните стопанства на кладенците;

- нарежда привеждането в готовност на допълнително количество прибори за радиационен контрол;

- дава указания на населението за приспособяването на избени помещения и други части на сградите като противорадиационни укрития;

- РЗИ- Добрич дава указания за херметизиране на магазините от търговската мрежа и складовете за храни на територията на общината;

- РЗИ- Добрич дава указания за забрана продажбата на открито на хранителни стоки на територията на цялата община. Препоръчва се използването на консервирани храни и такива, закупени преди аварията.

- Провеждане на целенасочени здравно просветни мероприятия за поведение на населението при радиоактивно замърсяване – раздаване на населението на листовки с просветна информация и указания за лична защита, здравна хигиена, безопасно хранене и пиене на течности, подготовка за евентуална евакуация. Приложение №13

- Провеждане на общи санитарно-хигиенни мероприятия на територията на общината Приложение №18

- Населението извършва санитарна обработка при домашни условия самостоятелно, по указания на специализираните органи;

- не се допуска извършване на деконтаминация чрез изгаряне на радиоактивно замърсени продукти и предмети.
 • Действие при инциденти с радиоактивни източници – намерен/изгубен източник, нелегален трафик на радиоактивен материал, технологичен или лабораторен инцидент, случайно разпръснати източници на йонизиращо лъчение

- определят се условията на аварийната ситуация (инцидента);

- определя се типа на източника или опаковката, която го съдържа (или типа на липсващия източник);

- определя се преобладаващата опасност от облъчване от източника;

- определя се степента на опасност;

- предприемат се мерки за ликвидиране на аварийната ситуация.

Степента на риска ще зависи от метеорологичните условия и активността на източника, които първоначално може и да са неизвестни.

При ликвидиране на аварийната ситуация се процедира по следните стъпки:

- уведомяване на Аварийния център на АЯР и оперативния дежурен по ОЦ на РД “ПБЗН” Добрич -МВР за аварията (инцидента);

- проверка на верността на сигнала и събиране на първична информация за вида и координатите на аварията (инцидента);

- АЯР/ГД “ПБЗН“ координирано уведомяват членовете на аварийния екип от НЦРРЗ-МЗ, МВР-КОС, МОСВ и другите служби, според условията на аварията;

- спасяване приоритетно на лица, претърпели поражения;

- ликвидиране на конвенционалните опасности (например пожар);

- изолиране на източника или замърсяването;

- установяване на периметър на сигурност на безопасно разстояние;

- отделяне на лицата, които потенциално са замърсени и извършване мониторинг на замърсяването;

- защита на аварийните екипи;

- извършване на радиационен контрол;

- ограничаване на разпространението на замърсяването;

- препоръчване на защитни мерки след радиологична оценка от специалист;

- при изолиране или откриване на източника или замърсяването, предприемане на мерки за прибирането му, или дезактивиране на замърсяването.

- прибиране на източника или на получените радиоактивни отпадъци с цел загробването им;

При случай на незаконен трафик на радиоактивни материали, кражба на радиоактивни източници и други криминални причини за създаване на аварийна ситуация, ръководството на дейностите се поема от органите на МВР.

Отговорностите на отделните служби, участващи при ликвидиране на аварийната ситуация са описани в Приложение №31

Липсващ или изгубен източник може да представлява сериозна опасност за представители на населението. Приоритетно в този случай е първо да се открие местонахождението на източника, както и лицата, които е възможно да са боравили с него. При авария с липсващ източник се предпиемат следните стъпки:

- собственикът на източника уведомява АЯР за липсата му;

- АЯР уведомява “ГД“ПБЗН“- МВР, НЦРРЗ-МЗ, МВР-КОС и РЗБОП;

- събиране на информация за липсващия източник (тип, активност, характеристики, физически и химически харатеристики) – по документи и по показания на собственика;

- оценява се степента на опасност.

Прави се оценка на радиологичния риск от НЦРРЗ. Според преценката за опасност за населението се предприемат следните стъпки, по решение на АЯР/РД “ПБЗН” Добрич МВР

а) уведомяват се болниците и се изисква информация за пациенти със симптоми за радиационно облъчване;

б) със съдействието на средствата за масова информация се информира населението за липсващия източник, как може да бъде разпознат, какво да се прави когато бъде открит и към кого да се обърнат при намирането му;

- при намиране и локализиране на източника се спазват условията за минимално излагане на облъчване на екипа;

- при откриване на източника се вземат мерки за безопасното му прибиране, като първо се осигурява защитата на населението в близост до мястото на откриването му;

- при откриване на източника се уведомява населението (ако са били предприети мерки по оповестяването му преди това);

- ако е наложително се извършва деконтаминиране на замърсените лица и се насочват към болнични заведения, специализирани в областта на лечение на радиационни поражения;

- извършва се контрол върху безопасното прибиране на източника, операциите по деконтаминиране на района (ако е необходимо) и загробването на получените евентуално радиоактивни отпадъци. 1. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медикаменти и други от

първа необходимост.

  1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи

нуждите от храни, вода, медикаменти и други.

 • Заместник кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Директор на дирекция ” Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Началник на отдел “Здравеопазване и социална политика”

2.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,

медикаменти и други. • Комисия назначена със заповед на кмета на общината, в която да бъдат включени представители на РЗИ, ОДБХ, БЧК, Директорите на здравните заведения, Директор Дирекция “ИРЕФ” в общината и Главен експерт “Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията”

 • Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и други

Приложение №3


 1. Организация на комуникациите.

3.1. Технически възможности:

 • Технически комплекс за оповестяване (ТКО) за връзка по команден ред с областен

дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;

 • Стационарен телефон за връзка с номер 058/602 724 – при Оперативния дежурен при ОбСС;

 • Телефон/факс 058/605 624 - при Оперативния дежурен при ОбСС или 058/600 166 – при кмета;

 • Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на ОбСС, Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия,, състава на общинската администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината;

 • Сиренна оповестителна система на територията на Общината по линия на ОУ “ПБЗН“ Добрич –МВР - Приложение № 39

 • Местните радио- и телевизионни станции;

 • Установените държавни сигнали по БНТ и БНР, излъчвани по определен график.

3.2. Телефонен указател, e-mail, адреси на отговорни институции и

длъжностни лица Приложение 4

3.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,

координиращо комуникациите по време на бедствие: • Главен експерт “ОМПСИ” – контролира реда за работа на средствата за свръзка, техническата осигуреност на длъжностните лица, съвместимостта на средствата за свръзка с формированията на ЕСС
 1. Законност и ред.

4.1 Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността

 • Кмет на община

 • Началник на Първо РУП на МВР град Добрич.

4.2. Основни задачи:

- осигуряване и поддържане на маршрути и условия за въвеждане на специализирана техника, формирования на РД ”ПБЗН” Добрич -МВР и ЦСМП за провеждане на спасителни действия и евакуация (при необходимост);

- контрол по спазване на безопасността на движение при мероприятия по

деконтаминация на основни булеварди и улици и при движение на автомобили със специален режим;

- осигуряване на ред и безопасност при необходимост от евакуация на населението и разсредоточаване на материални ценности (при необходимост)

- охрана на обществена и частна собственост в изолирани или евакуирани райони.

- при случаите на кражба на радиоактивен източник (от технологично производство, измервателна апаратура и др.) задължително се уведомяват органите на І-во РУП на МВР град Добрич – служба КОС, под чието ръководство се извършва огледа и ликвидиране на аварийната ситуация.

4.3. Координация/ съгласуване на дейността на специализираните

изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация,

отговарящо за реда и законността.

Отговорни длъжностни лица:


 • от Първо РУП на МВР град Добрич – началник на Първо РУП на МВР;

 • от общината – Секретар на общината.

При инцидент с радиоактивен източник на йонизиращо лъчение се сформира авариен екип, включващ специалисти от:

- Агенция за ядрено регулиране;

- Структурите на РД “ПБЗН” – Добрич- МВР

- Национален център по радиобиология и радиационна защита;

- ОДП –Добрич - служба “Контрол на общоопасните средства”;

- Министерство на околната среда и водите (при опасност за околната среда);

- ИЯИЯЕ – БАН (ПХРАО – Нови Хан) – (при необходимост от прибиране на радиоактивния материал като РАО);

- І-во РУ „Полиция“ на МВР град Добрич –служба “Полиция” и РЗ БОП – при необходимост от ограждане на периметър на сигурност около зоната на инцидента;

- РС “Пожарна безопасност и защита на населението” град Добрич– при опасност или наличие на пожар в обект с радиоактивни източници или материали;


 1. Логистика.

  1. Задачи:

 • планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от първа необходимост при кризисна ситуация;

 • определяне на източници (доставчици);

 • осигуряване на транспорт – доставчик / пункт за раздаване;

 • планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки и услуги от първа необходимост;

 • разработване на единна план-схема с транспортни маршрути и схема на раздаване на материални средства.
  1. Отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката:

 • Заместник кмет “Финанси и общинска собственост”;

 • Заместник кмет “ИРЕФ”;

 • Управители на фирми по Приложения № 4, 7, 33
  1. Ред за взаимодействие и осигуряване – по искане на длъжностните лица по

т.7.2 и “ръководителя на място” по чл.37 от ЗЗБ с акт за възлагане и разплащане по реда на чл.17, т.2 от Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС.


  1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите – Заместник кмет “ИРЕФ”


6. Транспорт

6.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо осигуряването на транспорта – Старши експерт «Икономическо развитие и транспорт» в дирекция «ИРЕФ»  1. Налични МПС и местонахождението им

- лек автомобил с висока проходимост ВАЗ 2131, рег.№ ТХ 2332 НХ, с водач Николай Ангелов Вълчев, тел. 0897/272110, местодомуване – община град Добрич
7. Здравеопазване

Медицинското осигуряване включва оказване на медицинска помощ от специализирани медицински екипи от ”ДКЦ-1-Добрич”ЕООД, ”ДКЦ-2-Добрич” ЕООД и ”МБАЛ-Добрич” АД и намеса на органите за държавен здравен контрол РЗИ-Добрич и РИОСВ-Варна за намаляване на въздействието на радиационната авария върху здравето и осигуряване на безопасността на населението.

Ръководителите на здравните и лечебните заведения осигуряват и обучават специализирани екипи за оценка на аварийната обстановка и оказване на спешна медицинска помощ при радиационни аварии.

Контролът на замърсяването с радиоактивни вещества се извършва за предотвратяване на разпространението му върху пострадалите от радиационната авария, медицинските екипи, участниците в спасителните дейности и на апаратурата и другите средства, използвани при оказването на медицинска помощ.

Здравните норми за защита на лицата в случай на радиационна авария имат за цел:


 • предотвратяване появата на детерминирани здравни ефекти (вредни за здравето ефекти от въздействие на йонизиращи лъчения, за които има минимална прагова доза, предизвикваща даден вреден ефект).

 • ограничаване на риска от развитие на стохастични ефекти (вредни за здравето ефекти от въздействие на йонизиращи лъчения, за които се приема, че няма прагова доза).

Здравните норми се прилагат за намаляване на облъчването на специализираните екипи, които участват при радиационни аварии, както и за осигуряване защитата на населението чрез неотложни защитни мерки.

Осигуряването на неотложните защитни мерки се извършва:

- възможно най-рано във времето;

- при едновременно прилагане на повече от една защитна мярка.

Здравните норми за защита на населението се определят чрез:

- прогнозирани погълнати дози в рамките на 48 часа;

- предотвратими дози, посочени в приложение, Приложение № 21;

Здравните норми за прилагане на дълговременни защитни мерки и за прилагане на йодна профилактика са посочени в Приложение № 17.


7.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на

първа помощ – Заместник кмет “Хуманитарни дейности“;

7.2. Здравни заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска

помощ, специализирано оборудване и екипи. Приложение №5


8. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината

8.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата след радиационно заразяване или трансгранично замърсяване – кмета на общината, зам.кмет по “Устройство на територията“;


8.2. Длъжностно лице от общинската администрация, контролиращо законосъобразността на изразходването на отпуснатите финансови

средства – директор на дирекция “БФ”


9. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.

  1. Вътрешно за общината подпомагане.

9.1.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за

подпомагане на засегнатото население

За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кмет “Хуманитарни дейности”;

За пострадали, нуждаещи се от битово осигуряване – заместник кмет “Устройство

на територията”


9.1.2.Ред за извършване на спешни доставки след основни мероприятия по

деконтаминация .

Редът за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след: • получаване на актуална информация от “Ръководителя на място” за обстановката в общината или най-засегнатите райони;

 • анализ на информацията в Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия;

 • набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение;

 • вземане на решение от кмета на общината;

 • даване на указания на “ръководителя на място” и длъжностните лица по видовете осигурявания за приоритетни доставки в определени обекти на общината – социални домове, училища и детски градини, големи квартални магазини.


9.1.3. Задължения на длъжностните лица и основни мероприятия.

Кмета на общината съвместно с “Ръководителя на място” ” са длъжни:

- да организират незабавно информиране на Щаба за щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, за повишаване на радиационния фон на територията на общината, вследствие на радиационна авария, трансгранично замърсяване или други инциденти с източници на йонизиращо лъчение;

- да организират и проведат защитни и спасителни мероприятия със собствени сили и средства и при нужда да искат сили и средства от ОСС на област Добрич или на национално ниво;

Основни мероприятия при възникване на радиационна авария:

1. Оповестяване и привеждане в готовност на Щаба за щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, и силите и средствата от елементите на Единната спасителна система .

2. След получаване на сигнала за радиационна авария или при повишаване на радиационния фон над 0.40 mSv/h, постовете за радиационно наблюдение и оповестяване преминават на непрекъснат режим на измерване на гама радиационния фон. Приложение № 19

3. Информиране и оповестяване на населението за създадената обстановка и поведение за действие за защита и самозащита чрез:

- подготовка и приспособяване на избени помещения като противорадиационни укрития;

- ограничаване пребиваването на открито;

- лична и обществена хигиена;

- защита на кожата, лицето и дихателните органи;

- начини на приготвяне на храна и ползване на питейна вода (от контролирани водоизточници или бутилирана);

- ограничаване ползването на листникови зеленчуци при храненето;

- ползването на раздадени йодни препарати за профилактика да става по изрични указания на медицинските органи от общината;

- ограничаване движението на личните превозни средства;

- херметизация на местните водоизточници;

- преустановяване на къпането и миенето в открити водоеми и плувни басейни;

- прекратяване поливането на насажденията от открити водоизточници;

- производствените помещения на предприятията от хранително-вкусовата промишленост да се херметизират и се въведе непрекъснат радиационен контрол на постъпващите суровини и готовата продукция;

- измиване или оросяване с вода на улиците и тротоарите;

- спиране продажбата на хранителни продукти и зеленчуци на открити места и непреминали радиационен контрол;

- евакуация се прилага само в случаите, за предотвратяване на облъчване най-малко от 10 mSv, получени за 1 ден;

- временно изселване - въвежда се за предотвратяване на облъчване най-малко от 30 mGr, получени за 1 месец.


9.1.4. Защита на животните и растенията /ЗЖР/.

Провеждат се комплекс от противорадиационни мероприятия. Те се организират и контролират от регионалните структури – ОДБХ- Добрич, РС ”Растителна защита” Добрич. Организира се наблюдение за степента на замърсеност на ферми, хранителни продукти и околната среда.

Установява се режим на отглеждане и хранене на животните в условия на радиоактивно замърсяване, което включва:

- въвежда се сборно отглеждане на животните;

- изхранването става с концентриран и груб фураж;

- водопоят се извършва само от закрити водоизточници;

- вътрешностопанските пътища се навлажняват ежедневно;

- концентрираните фуражи се транспортират в покрити транспортни средства и се съхраняват в закрити складове или силози;

- сеното и сламата се съхраняват в сеновали, покрити с полиетилен;

- осигурява се провеждането на сортировъчно оздравителни ветеринарни дейности на поразените животни;

- организира се радиационен контрол на готовата продукция;
9.1.5. Защита на водоизточниците

Осигуряването на питейна вода за населението и животните и вода за производствени нужди се осъществява чрез херметизация на водоизточниците и използване на дълбоко сондажни кладенци.

При данни за повишаване на радиоактивността в питейната вода да се пие минерална вода или вода от незамърсени и бактериално чисти водоизточници.

При замърсеността на откритите водоизточници, използвани за водопой на животни, собствениците им вземат необходимите мерки за зареждане на вода от закрити водоизточници – снабдявани чрез цистерни.


9.2. Външно за общината подпомагане.

9.2.1.Ред за изготвяне на заявките/исканията.

Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства на единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

Към искането се прилагат:

1. акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система;

2. разходооправдателни документи.
9.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за

изготвяне на заявките/исканията (подготвя се типова форма на заявката/искането).

Методическото ръководство и контрола по изготвяне на заявките/исканията се осъществява от заместник кмет “Хуманитарни дейности”.

Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от директорите на дирекции, касаещи ликвидирането на последствията от радиоактивно заразяване и трансгранично замърсяване.

9.2.3.Място за получаване на помощите.

По указания на кмета на общината ( според обстановката ).


9.2.4.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,

координиращо външното и вътрешното подпомагане.

По указания на кмета на общината чрез ресорните заместник кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка.
10. Прилагане, преглед и актуализация на плана.

10.1. Начин за проиграване на плана.

“План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение” се проиграва чрез щабна тренировка, по план на кмета на общината след координация с Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” на общината..

На щабната тренировка се отработват елементите: • оповестяване на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия, на общината, дежурните длъжностни лица от елементите на Единната спасителна система, оперативен дежурен в ОЦ на РД „ПБЗН” –Добрич МВР, управители и длъжностни лица от фирми, имащи отношение към ликвидиране на последствията и СНАВР на територията на общината;

 • явяване на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и чл.64, ал1, т.10 от Закона за защита при бедствия в указаното място за работа;

 • доклади на длъжностните лица за готовността им за работа, според създалата се

обстановка;

 • практическо проиграване на обявяване на бедствено положение (задача) и елементите от вземане на решение от кмета на общината за ликвидиране на последствия от радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение.

10.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана.

“План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение” е отворен документ с възможност за постоянно внасяне на актуализации с цел осигуряване на “работещ режим” на плана.


Отговорно длъжностно лице за актуализацията на плана е:

 • Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” в общината

10.3. Ред за актуализация на плана.

Планът се актуализира чрез искане на периодични справки от ръководни и

експертни лица в общинската администрация и организационни единици, имащи отношение към ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР.

При промени в организации, сили и средства за ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР, изготвените актуализации се залагат координирано във всички екземпляри на плана – в общината, в РД “ПБЗН”-Добрич- МВР и Областна администрация.
VІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
“План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение” в общината се осигурява чрез заделени средства в общинския бюджет за всяка календарна година.

По дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – 6064 лева и „Резерв за неотложни и непредвидени разходи свързани със защитата на населението при бедствия“ в размер на 10 000 лева за 2014 г.

Приложения:
1. Заповед № 26/13.01.2014 година на кмета на Община град Добрич за създаване на щаб за изпълнение на общинския плана за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, чл.64, ал.1 т.10 от Закона за защита при бедствия.

2. Списък - указател на щаба за изпълнение на общинския плана за защита при бедствия.

3. Начин на приготвяне на памучно марлена превръзка.

4. Тритий - физико –химични свойства5. Схема с разположение на противорадиационните укрития в Община град Добрич.

6. Работна карта на Община град Добрич М: 1:5000


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница