План за управление на минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище „порой”страница2/4
Дата20.07.2018
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

При оразмеряването на параметрите на съоръженията за минни отпадъци, ще се отчете възможната степен на сеизмично въздействие върху тях, и ще се избере по – висок коефициент на сигурност - Кс=1.5.-Свлачища

Районът на съоръженията попада в зона без риск от активиране на свлачищни процеси.

Приложената по-долу карта представлява райониране на територията на страната, по степен на риск от възникване на свлачища.-Наводнения

Според районирането на територията на република България, по заливни зони, Районът на находище „Порой” не попада в такава.

Приложената по-долу карта представлява райониране на територията на страната, по зони с потенциална опасност от заливане.-Пожар

Районът на съоръженията за минни отпадъци е много слабо залесен с дървесни и храстовидни видове. Тревната растителност е рехава, а на места липсва. Няма сериозни предпоставки за възникване на пожари.4.1.7.Климат

Климатът на района е преходно континентален, със слабо преобладаване на есенно-зимния валежен максимум. Годишната сумарна радиация е 5600-5700 МJ/m2, средната годишна температура – от 12 до 12.5С. Годишните валежи са между 460 и 600 мм. През топлото полугодие районът е засушлив поради малкото количество облачност и валежи.

Преобладаващите ветрове са север-североизточни, но разпределението по посоки е сравнително равномерно. Повишената атмосферна влажност през цялата година обуславя по-чести мъгли и през топлото полугодие. Броят на дните със снежна покривка е до 5 средногодишно във вътрешността на района. В структурата на климата през зимата значително отражение дават температурните различия между самото крайбрежие и по-континенталните, вътрешни земи, някои от които (Айтоското поле) попадат под влиянието дори на приземни термични инверсии.

Преобладаващите ветрове духат от север- североизток, което е благоприятно от гледна точка на праховото замърсяване на съседните населени места, които са разположени на запад и север от депата за минни отпадъци.


4.1.8.Социално-икономически данни – община ПомориеКарта на община Поморие

Както е видно от посочените по-долу данни структуроопределящ отрасъл за икономиката на общината е туризмът. Голямата Отдалеченост на съоръженията за минни отпадъци от крайбрежната ивица не предполага оказване на каквото и да е било вредно влияние на депата върху развитието и функционирането на отрасъла.СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Площ: 413304 дка
Население: 27829 души
Населени места: 17

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

Население: Населението е 28 542 души към 03.08.2007 г. Към 2005 г. равнището на безработица е 7,5 %.

ИНФРАСТРУКТУРА

Населени места: Общината включва общо 17 населени места, от които градове: Поморие, Каблешково и села: Ахелой, Александрово, Белодол, Бата, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Косовец, Козичино, Лъка, Медово, Порой, Страдин.

Транспорт: Гр. Поморие е на 8 км от летище Бургас. Разполага с 1 пристанище, 2 автогари, 1 ЖП гара за товарни превози. Пътната мрежа е с дължина 150,3 км, от които 11% са първокласни пътища.

Водоснабдяване: Дължината на водопроводната мрежа е 151 км.

Съобщения: Общината разполага с 6 цифрови централи. Плътността на телефонизацията е 32%.

ИКОНОМИКА

Структуроопределящ отрасъл за общината е туризмът. Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана - от любители рибари. Наред с традиционния поминък на местното население - лозарство, винарство, солодобив и риболов, туризмът и съпътстващите го дейности определят новото лице на икономиката на балнеолечебния, морски курорт Поморие.

Селско и горско стопанство: Селскостопанският фонд е 283 688 дка, а горския - 100 393 дка.

4.2.Технологична характеристика на разработваното находище

4.2.1.Форма и размери на находището

Находище „Порой” представлява част от покров изграден от трахити, разположен в южната част на проучената площ. Участъкът има дължина около 4000 м и максимална ширина 400 м. Дебелината на проучените трахити е 30 до 50 м. Вертикалният диапазон на разпространението им е повече от 100 м.4.2.2.Дълбочина на разработване

В находище „Порой” дъното на запасите и ресурсите е равнина на кота - 140 м. През концесионния период най-ниско разработвания хоризонт ще бъде хоризонт - 170 м.4.2.3.Проведени проучвателни работи

Находището е проучено чрез сондажи, шурфи, канави, геолого-проучвателна кариера и лабораторно-изследователски работи.

4.2.4.Информация за стари минни изработки в района

В района на хълма са установени няколко много стари малки кариерни гнезда.4.2.5.Прилагани добивни технологии

Разкривката (почвена и скална) от находището ще се отнема с булдозер, и ще се натоварва от челен товарач на автотранспорт.

Добива на трахити ще се извършва след предварително разрушаване на скалния масив чрез ПВР. Взривения куп ще се натоварва с багер на автосамосвали. Спомагателните работи ще се извършват с булдозер.

4.2.6.Прилагани преработвателни технологии

Суровината ще се преработва в трошачно-сортировъчна инсталация – ТСИ. ТСИ е разположена на промишлената площадка на кариера за пясъци “Инджейско блато”, отстояща та 21 км от находище “Порой”. Процесите са: трошене и пресяване. Технологията е безотпадна. Транспортирането на суровината до ТСИ ще се осъществява посредством автотранспорт.- Транспортна схема при преработката

Прилага се лентов транспорт между отделните трошачно пресевни възли и готовата продукция (купове) в рамките на ТСИ – кариера “Инджейско блато”.4.3.Геоложка характеристика на разработваното находище

4.3.1.Характеристика на подземните богатства

- Обем (количество) на запасите и ресурсите

Изчислените запаси и ресурси на находище „Порой” по състояние към 01. 01. 2008 г. са следните количества:

Категория вероятни запаси 122 – 22302.7 хил. куб. м.

Предварително оценени ресурси 222 – 7924.5 хил. куб. м.

Предварително установени ресурси 332 – 16714.7 хил. куб. м.

- Минераложка характеристика

Трахитите са определени като променен пироксен-биотитов трахит, субвулкански фациес. Текстурата е масивна, а структурата порфирна, за основната маса едромикролитова към дребнопризматичнозърнеста.

Минераленият им състав е представен от: първични минерали като плагиоклаз, калиево-натриев фелдшпат, променен моноклинен пироксен, биотит, апатит, магнетит и вторични минерали - карбонат, зеолит, смесенослойни хлорит-глинести минерали, пелитоморфни глини, железни хидроокиси.

- Химични свойства

Химичните свойства на трахитите не са изследвани подробно поради предназначението на суровината за трошени фракции за строителството.

На трахитите са извършвани анализи само за съдържание на сяра и разтворим силициев двуокис. Средното съдържание на киселинно разтворими сулфати е 0.018%. Аморфният силициевият двуокис е от порядъка на 4-8 mmol/dm3.

- Хидротермални промени на подземните богатства

С ГПР са установени тънки зони на хидротермална промяна, които не влияят на общата характеристика на суровината.- Промени, настъпили в резултат на изветрителни и супергенни процеси

Установена е изветрителна зона в повърхностните части на масива, в дълбочина до 6-7 м.- Физични и инженерно-технически характеристики

Изследвани са 13 броя проби трахити и трахиандезити, полезното изкопаемо на находището, и определени: обемна плътност, специфична плътност, обем на пори, коефициент на пори, якост на натиск във въздушно сухо състояние. Макроскопското определение на взетите проби от сондажите е трахити. Експерименталните данни от лабораторията и резултатите от тяхното осредняване са показани в следващата таблица ;Лаб. №

на про- бата

на сон- дажа

Физико-механични показатели

Обемна плътност Мg/m3

Обемна насипна плътност,

фр. до 16 мм Мg/m3

Празнини

фр. до 16 мм

%

Индекс на Флакинес

%

Забележ-ка

16245

1

1, 2, 3

2.46

1.06

60.15

6
16246

2

4, 5

2.43

1.06

60.00

9
16247

3

6, 7

3.98

1.03

60.98

14
18393

4

8, 9

2.66

1.18

58.30

7
18394

5

10, 11, 12

2.63

1.19

57.04

3
18395

6

13, 14, 15

2.63

1.19

56.88

3
18935

11

16, 17, 18
1.16

59.58

7
Сума
12.81

7.87

412.93

49
Средно
2.56

1.12

58.99

7
Трахитите са от ІІ група-ефузивни скали и по показателите обем на порите и обемна плътност попадат в 3 клас. Крайното заключение за класа, в който попадат трахитите, не се дава, тъй като, не са изследвани всичките стандартни показатели по БДС 7718-74.

- Опасност от генериране на киселинни води

Няма опасност от генериране на киселинни води. Средното съдържание на киселинно разтворими сулфати е 0.018%.- Съдържание на инфилтрат

Няма.


- Изменение на качеството на подземните богатства при добива им

Не се очаква изменение на качеството на подземните богатства при добива.-Некондиционни и нискокачествени подземни богатства

Вулканско стъкло явяващо се като спойка по пукнатини в някои части на масива.-Кинетични изпитания

През месец ноември 2007 г. в находище „Порой” се проведоха опитно-промишлени взривявания с инструментална регистрация в две наблюдателни станции.

Изследванията се проведоха във връзка с изготвянето на технологичен регламент за извършване на промишлени взривни работи в находището, осигуряващ безопасността на съоръжение – деривация, разположена в близост до концесията.

Получените резултати за сеизмичното въздействие на опитно-промишлените взривявания са дадени в следната таблица:N, действие на взрива

Максимална скорост на преместване

m/s

Относителна деформация

Степен на сеизмично въздействие по МШК-64

1, действие на разрохкване

0.001

9.09*10-7


-0.78

2, пълен камуфлет

0.001

9.09*10-7


-0.78

3, пълен камуфлет

0.004

3.63*10-7


-2.10

- Зърнометричен състав

Подземното богатство е масивна скала.- Свойства на повърхностните води

Няма формирани повърхностни води, освен такива от валежи, които дренират и се оттичат.4.3.2.Характеристика на минните отпадъци

- дневен/годишен добив и общо количество

Изчисляване на извлекаемите запаси, експлотационните загуби и срок за съществуване на хоризонтите
хоризонт

промишлени запаси,m³

експлотационни загуби,m³

извлекаеми запаси,m³

мека откривка,m³

откривка,минна маса,m³

Срок на работа, год

210

105488

5274

100214

3420

52668

161576

1

200

287950

14398

273553

16530

254562

559042

2

190

1821605

91080

1730525

21266

256803

2099674

8

180

2548278

127414

2420864

17423

292400

2858101

11

170

1815811

90791

1725020

1300

60679

1877790

7

Всичко:

6579132

328957

6250176

59939

917112

7556183Производителност на кариерата по готова продукция :

по ред

Производителност

на кариерата по готова продукция


Обем, m³

t

1.

Годишна

250 000

640 000

2.

Месечна

22 727

53 332

3.

Сменна

1 087

2 783

- опасност от генериране на киселинни води

Няма опасност от генериране на киселинни води. Средното съдържание на киселинно разтворими сулфати в трахитите е 0.018%.

В почвата няма киселинно разтворими сулфати.

-Кинетични изпитания

Описаните кинетични изпитания в т. 3.3.1. се отнасят за целия скален масив в района на провеждането им, в това число твърда разкривка и подземно богатство.-Минераложка характеристика

Минераленият състав на скалната разкривка е представен от: първични минерали като плагиоклаз, калиево-натриев фелдшпат, променен моноклинен пироксен, биотит, апатит, магнетит и вторични минерали - карбонат, зеолит, смесенослойни хлорит-глинести минерали, пелитоморфни глини, железни хидроокиси.

Минералогичният състав на почвата е свързан с наличие главно на монтморилонит и по-малко на хидрослюди и каолинит.

4.4.Геотехническа характеристика на минните отпадъци

4.4.1.Параметри за определяне на геотехническата стабилност

За определяне геотехническата стабилност на съоръжението за скална разкривка се използват следните физико – механични параметри на скалите:


- Обемно тегло - ρ=2,4 g/cm³;

- Якост на натиск -1550*10³KN/m²;

- Якост на опън - 242N/m²;

- Ъгъл на естествения откос в насипно състояние – 45.3˚.


За почвата се ползват следните физико-механични параметри:
- Обемно тегло - ρ=1,8 g/cm³;

- Ъгъл на естествения откос в насипно състояние – 30.6˚.4.4.2.Очаквани промени при съхраняването и оценка на въздействието им върху стабилността на съоръжението за съхраняване на минните отпадъци.

Предвид характера на минните отпадъци не се очаква изменение на техните геотехнически параметри, в следствие на престоя им в хранилището.4.5.Геохимическа характеристика на минните отпадъци

На трахитите са извършвани анализи само за съдържание на сяра и разтворим силициев двуокис. Средното съдържание на киселинно разтворими сулфати е 0.018%. Аморфния силициевият двуокис е от порядъка на 4-8 mmol/dm3.

Трахитите, според минераложката си характеристика не съдържат вредни за околната среда и човешкото здраве химични елементи като: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn.

Минералите изграждащи почвата в района на находището (монтморилонит , хидрослюди и каолинит) също не съдържат описаните горе вредни химични елементи.4.5.1.Прогнозиране на възможностите за дрениране и изтичане на вещества и химикали, оказващи неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението

Тъй като минните отпадъци предмет на настоящият план не съдържат вредни за околната среда и човешкото здраве вещества и не са третирани с химикали, може да заключим, че няма опасност от дрениране и изтичане на вещества и химикали, оказващи неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението4.6.Класифициране на минните отпадъци

Минните отпадъци се класифицират съгласно чл. 12 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци. Минните отпадъци от находище „Порой” представляват изветрели трахити – скална маса и горен покриващ почвено хумусен слой.4.6.1.Класифициране на почвената разкривка (мека разкривка)

Почвената разкривка не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на хората елементи и не може да се класифицира като „опасни” по смисъла на чл. 6 от Наредба № 3 от 2004 г. за класифициране на отпадъците.

Тя не може да се класифицира и като „инертни отпадъци” тъй като не отговаря на изискването на чл.12, ал.3 т.1 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци – разтваря се.

Отговаря на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите и съдържанията на вредни вещества в тях и на нормите, определени с Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Съгласно изложеното почвената разкривка се класифицира според чл.12, ал.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци като „Незамърсени почви”.

4.6.2.Класифициране на твърдата разкривка

Твърдата разкривка от находище „Порой” представляват изветрели трахити – скална маса.

Тя не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на хората елементи и не може да се класифицира като „опасни” по смисъла на чл. 6 от Наредба № 3 от 2004 г. за класифициране на отпадъците.

Отговаря на следните условия:

-не съдържат вещества и продукти, използвани при добива и първичната преработка, които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението;

- съдържат сулфидна сяра в количества, не по-големи от 1,0 на сто, при условие че коефициентът, определен от съотношението между неутрализационния и киселинния потенциал, определени на основата на статично изпитване по prEN 15875, е по-голям от 3;

- не съдържат вредни за околната среда и човешкото здраве вещества, особено As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в количества, превишаващи посочените в Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г.;

- не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на хората, в частност As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в количества, превишаващи граничните стойности, определени в приложение № 3 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъцитеп;

-съдържат сулфидна сяра в количества, не по-големи от 0,1 на сто;

-не се самозапалват и не горят;


-не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически, химически или биологически промени, водещи до замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

Въз основа на изложеното, скалната разкривка от находище „Порой” се класифицират съгласно чл.12, ал.(3) от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци като „Инертни отпадъци”.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница