План за управление на минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище „порой”страница4/4
Дата20.07.2018
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4
10.3.ТБ при работа с механизация
Основни изисквания при работа с булдозер:

 • Преди започване на работа, в продължение на не по-малко от 30 минути в началото на смяната, всеки машинист проверява изправността на булдозера и разрохвача, съгласно инструкцията, утвърдена от ръководството на фирмата. Специално внимание се отделя на състоянието на спирачната система, осветлението и хидравличната система.

 • Забранено е подгряването на двигателя с открит огън при пускането му. Преди включване на двигателя задължително се проверяват всички лостове за управление да са в положение „изключено" или да е включена ръчната спирачка,

 • Преди потегляне на машината, булдозеристът е задължен да даде предупредителни сигнали.

 • Не се допуска по време на работа булдозерът да се оставя без надзор с работещ двигател, да стои продължително време с вдигнато гребло, да се качват хора върху носещата рама и гредите

 • При движението на празен ход на по-големи разстояния, греблото и разрохвача се повдигат над терена на височина не по-малко от 0,4 - 0,5 м.

 • Не се разрешава работа с булдозера и разрохвача на площадки с наклон по-голям от 250.

 • Движението на булдозера по наклон се разрешава само перпендикулярно на долния ръб на откоса, с включен двигател, без да се превключва скоростния механизъм.

 • Отстраняването на всякакви повреди по булдозера и разрохквача и зареждането му с гориво се извършва при изключен двигател. Булдозерът трябва да бъде спрян на безопасно място, а греблото и разрохквача спуснати на земята.

 • Закачването на въжета за предната кука на булдозера с цел преместване на различни машини и съоръжения се извършва само, когато греблото е положено на земята.

 • Преди започване на работа, булдозеристьт трябва:

а) да предупреди стоящите около булдозера за потеглянето;

б) да подаде предупредителен сигнал преди потегляне;

в) да се убеди, че под булдозера няма хора или други предмети;

г) да огледа работното място и провери състоянието на


работната площадка.

 • Работната площадка се обезопасява съгласно изискванията за безопасна работа по пътищата и в откритите рудници,

 • Булдозеристът не трябва да извършва маневри, докато не се убеди, че не застрашава и не затруднява движението и работата на другите машини и транспортни средства.

 • Прикачването на други машини се извършва само при спрян булдозер.

 • Почистването на площадките пред багерите се извършва само, ако багерът е спрял работа и кофата му е спусната на площадката.

 • Когато багерът работи, булдозерът трябва да се намира на разстояние, безопасно от падане на камъни при въртенето на багера, да не е близо до борда и да не пречи на колите при маневра и товарене.

 • Забранява се:

а) предоставянето на булдозера на лице, което няма необходимата квалификация и не е инструктирано за работа с булдозера;

б) да се работи едновременно в един и същ участък с хора;

в) работа при лоша видимост;

г) работа близо до водопроводи, газопроводи, канализационни и други тръбопроводи, открити проводници и други електросъоръжения без непосредствен ръководител и в нарушение на съответните правила за безопасност;

д) движение успоредно на борд на разстояние по-малко от З метра от ръба;

е) работа след употреба на алкохол;

ж) качването, слизането и седенето върху калниците или платформата по време на движение;

з) работа нощно време и при лоша видимост без осветление;

и) да се ляга под булдозера при неизключен двигател и когато не са взети необходимите мерки той да не започне да се движи сам;

к) оставянето на греблото на булдозера във вдигнато положение след свършване на работа;

л) при зареждане с гориво да се пуши или зареждането да се извърши близо до огън, а след зареждане задължително резервоарът се затваря плътно.


 • Противопожарни мероприятия:

а) да се следи да не тече гориво от резервоара или тръбопроводите, а облените места с гориво да се почистват идеално;

б) при проверка нивото на горивото в резервоара да се използва измервателната пръчка и никога да не се поднася огън;

в) внимателно да се проверява изолацията на проводниците и изправността на контактите, тъй като при пробита изолация и неизправни контакти е възможно да се появят искри;

г) облекло, напоено с бензин, масло или нафта да се пази от огън;

д) при възпламеняване пламъкът да се гаси с пожарогасител, пясък, рохкава земна маса или да се покрива с платнище. Забранява се гасенето с вода;

е) всеки булдозер трябва да бъде снабден с пожарогасител, одобрен и проверен от органите по Противопожарна охрана. • Преди завършване на смяната, машината се почиства и се оставя на безопасно място.


Основни изисквания при работа с автосамосвали

 • Водачите на автосамосвали и сменните механици на автотранспорта ежедневно, при започване на смяната проверяват изправността на работата, спирачната и на кормилната система, на подемния механизъм и херметичността на гориво- и маслопроводите на двигателя.

 • При експлоатацията, техническото обслужване и ремонтите на рудничните автосамосвали, се спазват и изискванията на Закона за движението по пътищата, правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства, правилника по безопасността на труда за въздушните компресорни инсталации и уредби и наредбата за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане.

 • Пътните знаци и съоръжения по вътрешнорудничните (рудничните) автомобилни пътища, регулиращи и указващи движението на автотранспортните средства, съответстват на Закона на движение по пътищата и правилника за прилагането му. При необходимост ръководителят на предприятието (рудника) може да въведе и допълнителни регулиращи и указващи движението пътни знаци и съоръжения.

 • Трасетата на рудничните автомобилни пътища се подбират с видимост на завоите най-малко 50 м, а при прелези -100 м.

 • Наклонът на рудничните автомобилни пътища и разминавки за автосамосвалите и автовлаковете в посока пълно се определя от условието за осигуряване на безопасност при движението и е в зависимост от типа на покритието на пътя. Наклонът не може да превишава 800/00 (в изключителни случаи, при много добро състояние на пътната настилка, за къси отсечки от пътя, подходящи технически показатели на автосамосвапите и др. се допускат наклони, достигащи 1000/00). Наклонът в посока празно се ограничава от условието за безопасност при движението, като не превишава 1500/00.

 • Широчината на пътното платно от пътя се определя в проект, с отчитане изискванията на нормите и правилата за проектиране на пътища и указанията за проектиране на автомобилни пътища на ГУП, като се изхожда от габаритите на използваните автосамосвали и необходимото разстояние между тях при разминаване - най-малко 1,5 м и от външните им колела до края на проходимата част от пътя най-малко 0,5 м.

Широчината на временните входове в траншеите осигурява при разминаване на автосамосвалите в тях разстояние до откосите на изработката с минимална широчина 1,5 м.

Пътното платно в участъка на кривите се изгражда с едностранен профил с наклон до 500/00 по посока на центъра на кривата. В правите участъци на рудничните пътища по хоризонтите и при пътища, пресичащи стръмен склон (наклон на терена превишаващ 30°), платното на пътя се оформя с едностранен профил с наклон 200/00, и противоположна на външния ръб посока. В случая банкетите имат общ наклон с пътното платно. • При ремонт, строителство и поддръжка на пътищата да се спазват изискванията на наредбата за сигнализация и ремонт на пътищата.

 • При продължителен наклон на извозвания път над 60 ‰ се оформят по-полегати площадки с наклон от 20 ‰ и дължина над 50 м, отстоящи една от друга на не повече от 600 м. (2) При съгласуване с ръководителя на предприятието устройването на такива площадки може да се избегне.

 • В тесните участъци от вътрешнорудничните пътища, които позволяват разминаването на два автосамосвала, от външната страна на пътя пътното платно се огражда извън призмата на обрушване със защитна стена или предпазен вал от насипен скален материал с параметри, в съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 2 и 3 [14].

 • Всички товарни и разтоварни площадки, виражи, капитални и пълзящи траншеи и вътрешноруднични пътища (в зависимост от интензивността на движение) се обезопасяват.

 • Зимно време рудничните автомобилни пътища системно се почистват от снега и леда и се посипват с пясък, луга или ситен чакъл.

През летния период за намаляване на застрашеността, рудничните автомобилни пътища периодично се поливат с вода или други безвредни разтвори,

 • Пътните превозни средства се движат в дясната половина на пътя по посока на движението си.

 • Скоростта и редът за движение на автомобилите, автосамосвалите и автовлаковете по рудничните автомобилни пътища се определят от ръководството на рудника с отчитане на местните условия, качествата на пътя и състоянието на транспортните средства.

По вътрешнорудничните автомобилни пътища автосамосвалите се движат без изпреварване.

Изпреварване на автосамосвалите се разрешава, когато в рудника се използват разнотипни машини с различна скорост на движение или при еднопосочно движение на пътни и празни еднотипни автосамосвали, при осигурени безопасни условия за движение и наличие на заповед на ръководителя на предприятието (рудника).

При слаба видимост, хлъзгав път и стръмен терен, скоростта на пълните и празните автосамосвали се съобразява с пътната обстановка.

При използване на дублиращото задвижване на кормилното управление не се допуска скоростта на движение на автосамосвала да превишава 10 км/ч.

 • Не се разрешава тегленето на буксир на автомобили, сонди, машини, съоръжения и материали с гъвкаво окачване към теглещия автомобил.

 • Влизането в кариерата на автомобили, трактори, влекачи, товарачи и подемни машини и други транспортни съоръжения, принадлежащи на други предприятия и фирми, се допуска само с разрешение на рудничното ръководство и след инструктиране на водача.

 • При товарене на автосамосвалите с багери се спазват следните изисквания:

1. чакащият за товарене автосамосвал се намира извън границата на радиуса на действие на багерната кофа и тръгва към мястото само след разрешителен сигнал от багериста;

 1. при товаренето автосамосвалът е в границите на видимостта на багериста и с включено спирачно устройство;

 2. в коша на автосамосвала или ремаркето се товари отстрани или отзад;

4. натовареният автосамосвал потегля от товарната площадка само след сигнал на багериста;

5. при случаи на движение на автосамосвала на заден ход се подават многократно звукови сигнали;

6. ремонт и прегледи на автосамосвал и по време на товарене не се разрешава;

 • При работата на автосамосвал и в кариери е забранено:

 1. водачът да напуска автосамосвала по време на работа
  на предпусковия подгревател на двигателя;


 2. движението, техническото обслужване и ремонта на автосамосвала с вдигнат кош;

 1. движението на заден ход към мястото за товарене на повече от 30 м (с изключение на случаите на прокарване на траншеи);

 2. преминаването над кабели, положени по терена без специални предпазни укрития;

 3. превозването на хора в кабината, с изключение на случаите на обучение на новопостъпващи водачи и при контролни изпитвания на машината от специалисти;

 4. оставянето па автомобила на наклонена площадка, с
  изключение на аварийни спирания, при които водачът взема
  мерки, изключващи безконтролно движение;


 5. паленето на двигателя, като се използва движението на
  автосамосвала под наклон.


 • Автосамосвалите се разтоварват на булдозерните насипища извън призмата на възможното обрушване.

 • (1)Товаро-разтоварните пунктове се изграждат с необходим фронт за маневриране на автосамосвапите.

(2) Площадките за товарене и разтоварване на
автосамосвалите се изграждат хоризонтални или с
наклон до 100/00.

(3) Широчината на разминавките по извозните пътища се
определя в проект, като се изхожда от габаритите на
автосамосвалите. В участъците, където няма пешеходни пътеки,
определената широчина на разминавките се увеличава с 1,5 м.


 • Пешеходците се движат по тротоара или по банкета на пътя, а при липса на тротоар или банкет или при невъзможност те да се използват, се движат в лявата половина на пътното платно по посока на движението си.

 • (1) При подхождане на автосамосвалите на заден ход за разтоварване на насипище, в рудоскат, приемен бункер и др., скоростта на движението им не може да бъде по-голяма от 5 км/ч

 • Не се разрешава едностранно или извънгабаритно натоварване, както и претоварването над допустимата товароносимост на автосамосвалите (автовлаковете).

 • (1)Не се допуска провеждането на ремонтни работи на автосамосвал, неосигурен срещу самопридвижване.

(2) Движението на заден ход на автосамосвала в ремонтния цех, гаража и в тесни или опасни места в рудника, отсъствие на втори, насочващ водача човек не се изисква.

(3) Забранено е провеждането на ремонт или техническо обслужване на автосамосвала при работещ двигател. При диагностика, изискваща работа на двигателя, водачът е в кабината и изпълнява указанията на ремонтния персонал.

(4) Не се допуска подпирането на вдигнатия кош с нестандартни подпори, тръби и други.

(5) Зареждането на акумулаторите, ако те не са свалени от самосвала не се разрешава.

(6) Ремонтирането или техническото обслужване на автосамосвал със свалено колело, подпрян само с крик, не се разрешава.

(7) При подмяна на гуми, ръчната спирачка се включва, а автосамосвалът се подпира отпред и отзад с клинови подпори.

(8) При монтаж или демонтаж на колела, не се разрешава едновременно извършване на други ремонтни работи по автосамосвала. При демонтаж въздухът се изпуска (при задна гума се изпуска въздухът и от втората, здрава гума). Гумата се монтира върху джантата след като се напомпва до 0,1 Мра на специално определена площадка, а се донапомпва след монтажа.

(1) Не се разрешава демонтирането и разглобяването на елементите на спирачната система на рудничните автосамосвали, ако работната течност и газта в системата са под налягане. Пневмохидроакумулаторите се монтират и демонтират само след като налягането в газовата камера се изравни с атмосферното.

(2) Преди зареждане на окачващите цилиндри и пневмохидроакумулаторите на работната спирачна система с азот, работещият проверява изправността на зарядното приспособление и действителното съдържание на бутилката със сгъстен газ.

(3) Зареждането на окачващите цилиндри и пневомохидроакумулаторите на работната спирачна система с кислород, не се разрешава.

(4) Заваръчни работи в близост до заредените
пневмохидроакумулатори и тръбопроводните им съединения не
се допускат.


 • (1)Превозването на хора в района на кариерата се разрешава само по определени маршрути с автобуси или специално предназначени и съоръжени автомобили.

 • При лоша видимост или непроходимост на автомобилните пътища, предизвикани от гъста мъгла, снежна буря или поледица, движението по тях се спира до нормализиране на обстановката.


10.4.Мероприятия по осигуряване на личната хигиена и предпазване на работещите в кариерата работници и специалисти от професионални и простудни заболявания

1.За всички работници и специалисти, работещи на обекта, трябва да бъдат осигурени полагащите им се по предварително утвърден списък, съгласуван със синдикалните организации, работно облекло, обувки и лични предпазни средства.Ръководителите на смени не трябва да допускат на работа работници, които не са с полагащото им се работно облекло, обувки и предпазна каска.

 1. Главният специалист по техническа безопасност на фирмата и началникът на обекта да разработят списък на личните предпазни и други средства, осигуряващи спазването на изискванията на личната хигиена и предпазващи работниците от професионални и простудни заболявания и системни злополуки и да осигурят доставянето на тези средства на обекта: предпазни колани, стоманени лостове, противопрашни маски, предпазни очила, средства за оказване на първа медицинска помощ, газоанализиращи средства и апаратура, противопожарни средства, предпазни каски, облекло, обувки и др. Начините, по които те ще се използват и съхраняват и на кого се полагат да се определи със заповед, подписана от изпълнителния директор на фирмата или негов заместник.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница