План за защита на населението и националното стопанство при масови пожари в община омуртагстраница2/3
Дата21.07.2018
Размер469.17 Kb.
1   2   3

1.2. Щаб за координация

Съгласно чл. 65 от Закона за защита при бедствия при възникване на бедствие на територията на общината кметът на общината координира СНАВР. За целта със Заповед на Кмета на общината се изгражда Кризисен щаб (КЩ), който координира СНАВР в района на бедствието. В състава на КЩ са включени Зам. кмета на общината, Секретаря на общината, Гл. инспектор ГЗ, Ръководителите на РУ НА МВР, РУ ПБС, МБАЛ, ЦСМП, Напоителни системи, РПС, Държавно лесничейство, Общинска служба “Земеделие и гори”, фирма “Общински имоти”, ръководителите на местните аварийни групи на Е-ОН, БТК и ВиК, Директори на дирекции и Началници на отдели от общинска администрация. Заседанията на щаба се организират от гл. инспектор ГЗ по разпореждане от Кмета на общината.

КЩ осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно място зала СБ на общината, или от оборудван изнесен ПУ. При необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ или да бъде изпратена оперативна група за непосредствено ръководство на СНАВР.

Това се налага от необходимостта за непосредствено ръководство на СНАВР в участъците или обектите за работа, както и за своевременно подаване на информация до обектите за работа и до висшестоящите органи – областта и МИС.1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия:

Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия включват силите на единната спасителна система в състава на която са: щатните сили на ГДНСГЗ в лицето на ОАСД – Търговище, РУ ПБС, ЦСМП.


1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти /търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/.


 • “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг

 • Щатни сили – 38 човека

 • Противопожарно ядро – 11 човека

Противопожарното ядро има на разположение – 4бр. коли “Нива”, 1 бр. джип “УАЗ”, мотоциклети, гръбни пръскачки, тупалки, брадви, кирки, лопати, храсторези и моторни триони.

За допълнителна техника и личен състав ще се разчита на фирмите “Лисец” ЕООД и “Алтея “ ООД, съгласно сключените договори.

   • Общински имоти – 4 човека

Техника от Община Омуртаг:

- Трактор ТК-80 – 1 бр.

- Багер-товарач – 1 бр.

- Моторен трион – 1 бр.

- АТС-712 – 1 бр.

- Леки коли – 2 бр.


При големи пожари ще се използва техника предоставена от ЕТ “Олимп 131” съгласно сключен договор.


   • “Кента” АД

    • противопожарно отделение – 5 човека

    • противопожарен автомобил – 1 бр.

    • пожарни хидранти – 4 бр.

    • пожарогасители – 18 бр.

    • пожарен водоем – 2 по 600 м3 и 1 по 20 м3.

Пожароопасните обекти “Рея-Стил” ЕООД, ЕТ “Олимп 131”, “Лисец” ЕООД, Хлебозавод, “Доверие-93” ООД, “Гарант газ” ЕООД, “Интер БГ” ООД, “Си Ви Ес” ООД, “М-Трико” ЕООД, “Бумеранг” ООД, “Евробалкан Рецикъл” ЕООД и “Ок Олимп” ЕООД разполагат с резервоари за вода.
   • “ОК ОЛИМП” ЕООД - 5 човека


1.3.2. Доброволни формирования

В община Омуртаг е създадено доброволно формирование “Спасителна група – Омуртаг”, включващ 6 доброволци и е вписано в националния регистър в МИС с уникален код BG-T-02-01. Със заповед на кмета на общината са изградени 7 бр. Спасителни кметски команди и 34 бр. гасачески групи, както следва: • Плъстина - 1 бр. с 41 души л.с.

 • Зелена Морава - 1 бр. с 18 души л.с.

 • Звездица - 1 бр. с 23 души л.с.

 • Пъдарино - 1 бр. с 27 души л.с.

 • Обител - 1 бр. с 42 души л.с.

 • Камбурово - 1 бр. с 24 души л.с.

 • Врани кон - 1 бр. с 42 души л.с.

 • 34 бр. гасачески групи с общо 404 души л.с.
   1. Сили и средства на общината

Община Омуртаг разполага със следната техника:

 • Багер-товарач – 1 бр.

 • Трактор ТК-80 с ремарке и цистерна – 1 бр.

 • Верижен влекач АТС-712 – 1 бр.

 • Ел. агрегат 1 бр.

 • УАЗ фургон /високопроходим/ – 1 бр.

 • Микробус пътнически – 1 бр.

 • Микробус фургон – 1 бр.

 • Автобуси 25 местни – 6 бр.

 • Леки коли – 2 бр.
   1. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината

Към настоящия момент от държавните структури на територията на общината функционират само силите на РУ НА МВР, РУ ПБС, ЦСМП, РВМС.
Сили и средства на РУ НА МВР – Омуртаг


 • Личен състав – 47 човека

 • Автомобили с висока проходимост – 3 бр.

 • Други автомобили – 4 бр.

 • От тях с микрофон – 4 бр.

 • Носими станции – 5 бр.


Сили и средства на РУ ПБС – Омуртаг:


 • Личен състав – 30 човека

 • Противопожарни автомобили – 3 бр.

 • Лек автомобил с висока проходимост – 1 бр.

 • От тях с микрофони – 2 бр.

 • Мотоциклети – 2 бр.

 • Моторни помпи – 2 бр.

 • Потопяеми ел. помпи – 4 бр.

 • Ел. агрегат – 1 бр.

 • Осветителни тела за нощна работа – 5 бр.

 • Филтриращи противогази – 30 бр.

 • Изолиращи противогази – 8 бр.


Сили и средства на ЦСМП:

 • Реанимационен екип от:

  • Лекари – 1 (своб. места за 5)

  • Медицински специалисти (мед. сестри и фелдшери) – 11

  • Шофьори – 5

  • Санитарка - 1
   • Линейка “Цитроен” – 1 бр.

   • Линейка с вис. проходимост “УАЗ” – 1 бр.


1.3.5. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел

На територията на общината действуват аварийни групи на: • ВиК с 12 д.л.с.;

 • БТК с 12 д.л.с.

 • Е-ОН с 12 д.л.с.

 • “Пътинженерингстрой – Т” ООД и РПС с 29 д.л.с.

Приложение № 3 – Списък на инженерната техника в община Омуртаг, за провеждане на СНАВР при БАК


1.4. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “Гражданска защита” област Търговище чрез оперативния комуникационно-информационен център (ОКИЦ) по искане на кмета на общината.ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ


 1. Системи за оповестяване/предупреждение:

  1. Налични системи за оповестяване

Към настоящия момент оповестяването се осъществява по действащата оповестителна система на Гражданска защита. Оповестяването на членовете на кризисния щаб, ръководствата на фирмите и обектите, и кметствата се извършва посредством мрежата на БТК и чрез мобилните оператори. За оповестяването на населението се използват електрически и ръчни сирени, радиовъзел Омуртаг, Кабелна телевизия, а по селата оповестяването се извършва от кметовете и кметските наместници. За целта могат да се използват високоговорителите на джамийските настоятелства.


  1. Отговорни длъжностни лица и функциите им

Старши експерта по ОМП организира денонощно дежурство за поддържане готовността на ведомствата, общината и кметствата, и за оповестяването им при стихийни бедствия и аварии.

При получаване на сигнал за възникнал пожар на територията на общината дежурния по общински съвет за сигурност и управление при кризи оповестява:

- Оперативния дежурен на РУ ПБС

- Кмета на общината

- Главния инспектор по Гр. защита

- дежурния по ОблССУК и дежурния на ОКИЦ – Търговище

По решение на кмета на общината се оповестяват и привеждат в готовност членовете на Кризисния щаб, Държавно лесничейство” гр. Омуртаг, “Общински имоти”, гасаческите групи, ръководствата на фирмите и обектите, кметовете на населени места със сигнал "Бедствие",посредством мрежата на мобилните оператори и БТК.

Дежурния по ОбССУК изготвя и предава донесения до дежурния по ОблССУК -Търговище за наводнението по установените форми за донесение.

Кметовете на населени места и ръководителите на фирми оповестяват и привеждат в готовност подчинените си органи, стъкмяват и окомплектоват същите с материали, инструменти и транспорт съгласно стъкмителните таблици и ги подготвят за провеждане на СНАВР.

По решение на Кмета на общината, дежурния по ОбССУК оповестява оперативните дежурни на РУ НА МВР и дежурния в ЦСМП, за привеждане в готовност на силите и средствата по плана за взаимодействие между техните организиции и общината.

Оповестяването на населението се извършва чрез сиреннооповестителната система, а информация се подава:

- По радиовъзел Омуртаг, кабелна телевизия, високоговорители на молитени домове и с подвижни средства на РУ НА МВР, РУ ПБС и ГЗ.

- Директора на дирекция “АПИО” - за спешни съобщения чрез отнемане на радиовъзел Омуртаг.

Информационното осигуряване в районите на пожара, пунктовете за продоволствие, за събиране на пострадали, местата за евакуация и др. места със струпване на хора се предвижда да бъде извършено с мегафони.Hай-решаващо за по-нататъшния успешен ход на СHАВР е първоначалното информиране на населението за:

 • Местата за изнасяне (евакуиране).

 • Инструкция за поведение на населението при масови пожари.

 • Изградените палатъчни лагери за останалите без подслон и пунктовете за раздаване на храна и вода.

 • Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ.

 • Полицейските постове за възстановяване на обществения ред и предотвратяване на мародерство.

 • Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на СHАВР водени от щатни сили на МВР, ГДНСГЗ, МЗ, и др.1.3. Схеми за оповестяване – Приложения № 4 и №5

ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ


 1. Временно извеждане на населението .

  1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане

Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кмета на общината организира временното извеждане на пострадалите лица. В района на бедствието и при отделните локални случаи временно извеждане на лица от мястото на намеса може да нареди ръководителя на място - специалистите от РУ ПБС, ГЗ, РУ НА МВР и делегирани от кмета длъжностни лица от общината.


  1. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане

Временно извеждане се разпорежда:

 • при наличие на взривоопасни вещества в близост до пожара;

 • в случаите, когато пожарите и отделящите се газове застрашават здравето и живота на хората, живеещи в близост до мястото на пожара.
  1. Маршрути за временно извеждане

Избират се от изпратената на място оперативна група през незасегнати райони в зависимост от конкретната ситуация. Избират се най-късите и безопасни маршрути, имайки предвид посоката на вятъра и посоката на разпространение на пожара, маршрути отделени от пожара от естествени препятствия (реки, просеки, изорани ивици, пътища, поляни, сечища) далеч от пожаро- и взривоопасни обекти, далекопроводи и други опасности.


  1. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ (децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани от хората, които обичайно ги полагат).

Дейността се организира от Директор Дирекция “Стопански и хуманитарни дейности” с помощта на отдел ОК, общинска дейност “Социален патронаж” и съвместно с Дирекция “Социално подпомагане”, а по селата от кметовете и кметските наместници.


 1. Места за временно настаняване при масови пожари
  1. Определяне на подходящи места за временно настаняване

Настаняването на останалите без подслон ще се извършва в незасегнати обществени сгради (училища, общежития, хижи, зали, бивш хотел “Ален мак”, в сградата на дирекция “СП”) общински жилища, при роднини, съседи, приятели и др. При недостиг на сгради ще бъде изграден палатков лагер в района на стадион гр. Омуртаг, осигурени от МИС и БЧК. Ще се извърши временно настаняване във фургони. Hеобходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от Дирекция СХД съвместно с органите на БЧК.  1. Оценка на наличното оборудване и недостигащото.

За извършване оценка на наличното и недостигащо оборудване на сградите за настаняване с легла, постелъчен материал, завивки и други се изгражда комисия от общината, която определя какво и колко недостига, от къде ще се вземе и изготвя заявка за недостигащото, която изпраща до Областния кризисен щаб и МИС.  1. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на наличното оборудване

Цялостната дейност по временното настаняване се организира и ръководи от Секретаря на общината

  1. Разчет на недостигащото оборудване.

 • Постелъчни материали – 80 к.

 • Одеала – 160 бр.

 • Палатки – 20 бр.

Настаняването на хора в палатки ще е крайна мярка при невъзможност за настаняване в други сгради и недостигащото оборудване ще се осигури от търговската мрежа чрез дирекция СХД. При необходимост от временно настаняване на хората във фургони ще се направи искане пред МИС за осигуряване на такива.


  1. Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за временно настаняване.

Местата за временно настаняване се управляват от:

 • За сгради общинска собственост – Началник отдел “Общинска собственост приватизации и концесии”

 • Училища и общежития – Директорите на съответните учебни заведения.

 • Палатковите лагери - Директор дирекция ГРАО

 • По селата – кметовете на населени места

Цялостната дейност по временното настаняване се организира и ръководи от Секретаря на общината.
 1. Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща.


3.1. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация координиращо нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.

Извършва се от Директор дирекция “Стопански и хуманитарни дейности”. Медицинските изделия и лекарствени продукти се организират и осигуряват от Зам.-кмета, който е и представител на БЧК, подпомогнат от Изп. директор на МБАЛ – Омуртаг.3.2. Длъжностни лица извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.

Оценката на нуждите от храна, вода, медицински изделия и др. се извършва въз основа на получената информация от разузнаването (ОГ) и кметовете на населени места. Същата се извършва от дирекция СХД, подпомагани от дирекция “Социално подпомагане”, а за нужните медицински и лекарствени продукти от представителя на МБАЛ – Омуртаг в КЩ.


3.3. Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. за един човек


Хранителни продукти и вода


Потребност

Лекарствени

средства

Потребност

Медицински

изделия

Потребност

Хляб

3 бр.

Антидепресанти

10 табл.

Превързочни м-ли

10 бр.

Консерви-месни

6 бр.

Антибиотици

10 табл.

Шини

3 бр.

Млечни продукти

600 гр.

Аналгетици

10 табл.

Дезинфектанти

100 гр

Колбаси

600 гр.

Спазмолитик

10 табл.

Спринцовки едн.упот.
Захарни изделия

6 бр.

Консерви-зеленчуци

200 гр.

Минерална вода

6 л.
 1. Рачистване на пътищата и осигуряване на проходимост

  1. Отговорно лице на дейностите по разчистването

Отговорност за разчистването на пътищата и прокарването на проходи носи Зам.-кмета.

При пожари в горски масиви дейността се ръководи от Директора на “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг.

  1. Налично оборудване и местонахождението му;

Приложение № 3


  1. Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо изпълнението на дейностите – Гл. архитект в общината подпомаган от отделите “АУТКР” и “БКС”. При горски пожари дейностите се координират от Управителя на “Общински имоти” съвместно с Директора на “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг.
 1. Организация на комуникациите
  1. Налични средства и възможности за комуникация на общината с околния свят – ОКИЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината

За връзка на общината с околния свят се използват директни телефонни връзки (изграждане на връзки чрез превключване на канали), мобилни телефонни връзки, интернет връзка, свръзка от система ЩД с ОблССУК, телексна и телефаксни свръзки.

Телефонна свръзка: • Основна проводна свръзка на общината е телефонната чрез БТК, която се използва за връзка с висшестоящите органи, обектите и кметствата и силите и средствата за СНАВР

 • Изградена е свръзка от система ЩД с ОблССУК в дежурната стая на ОбССУК;

 • Изградена е директна телефонна свръзка с ОблССУК от ПУ и от стаята на дежурния по ОбССУК

Телексна свръзка:

Осъществява се от стаята на дежурния по ОбССУК по телекс № 76492

Телефаксната свръзка се осъществява от:


 • Стаята на дежурния по ОбССУК по факс № 20-63

 • Стаята на кмета по факс № 35-02

 • Стаята на секретаря на общината по факс № 20-72

Всички директори на дирекции, началници на отдели и кметове на кметства разполагат със служебни мобилни телефони.

При излизане от строя на наличните средства за комуникация за връзка и координация между ръководството и екипите, провеждащи СНАВР ще се разчита основно на УКВ мрежата на Дирекция “Гр. защита”.


  1. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния свят

При необходимост чрез подвижна КВ и УКВ радиостанция “Мимоза” ще се изгради комуникационен пункт към КЩ за връзка с ГДНСГЗ.

  1. Телефонен указател, позивни и e-mail адреси на отговорни институции и длъжностни лица

Приложение № 6


  1. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие

Комуникациите по време на бедствие се координират от Директора на дирекция АПИО съвместно със ст. експерта “ОМП”.


 1. Законност и ред
  1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността

Главният секретар в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред и спазването на законността на територията на общината.

  1. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за реда и законноста.

Взаимодействието между Общинската администрация (КЩ) и органите на МВР се извършва съгласно Плановете за взаимодействие

Осъществява се с органите на РУ НА МВР под ръководството на Началника на РУ НА МВР и указанията на отговорника от общината – Секретаря на общината.

Силите се изнасят в района на наводнението и изпълняват следните основни задачи:

- Организиране на комендантска служба в района и по пътищата водещи към него.

- Отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти.

- Осигуряване охраната на магазини, складове и жилищни домове на населението в огнищата на поражение.

- Усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива съхраняващи документи от особена важност.

- Предотвратяване на паника сред населението и възстановяване спокойствието и обществения ред, борба с мародерите

- Въвеждане ред по бензиностанциите.

- Осигуряване условия за въвеждане силите на Гражданска защита

- Установяване самоличността на загиналите.

- Извършване адресната регистрация на евакуираното население.

- Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи

- Осигуряване на административен надзор за изпълнение на режимните мероприятия, свързани с прехраната на населението, разпределението на лекарствата и др.

- Осигуряване на ред и безопасност при евакуация на населението и материалните ценности от района на бедствието.


 1. Логистика

Ще бъде извършен разчет на съществуващите хранителни припаси, лекарствени средства, дрехи, постелъчни материали в местните търговски обекти и аптеки, и анализ на необходимостта за незабавно свързване с доставчиците и фондации за доставяне на дарения.


7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката.

Основните задачи, които следва да се изпълняват са следните:

- Изготвяне разчет на съществуващите хранителни припаси, лекарствени средства, дрехи, постелъчни материали и други стоки от първа необходимост намерени в наличност към момента на бедствието.

- Изготвяне разчет за необходимостта от хранителни запаси, лекарствени средства, дезинфекционни материали и други стоки от първа необходимост за осигуряване цялото населението от пострадалия район.

- Осигуряване на необходимите количества постелъчен материал, легла, одеала и др. само за населението настанено във временни помещения, палаткови лагери, фургони и др.

- Определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за доставяне на недостигащите материали и стоки от първа необходимост.

- Издирване на фондации и организации за доставка на дарения от страната и чужбина и определяне необходимостта от инвентар и имущество.

По време на спасителните работи личния състав от формированията ще получават безплатна храна. Храната ще се подготвя от налични ресторанти и столове или временни пунктове, които ще бъдат развърнати в районите за почивка на формированията. Реда за поднасяне на храната ще бъде в зависимост от условията за работа. Ако същите позволяват, топла храна ще се поднася на мястото за работа, а при неблагоприятни условия храненето ще се извършва на пункта за приготвяне или се приготовлява в сух вид.

Техническото осигуряване на техниката ще се извършва от водачите и стационарните технически работилници на фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната техника. Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ резервоари, които им осигуряват най-малко едно денонощие работа. В хода на СНАВР зареждането ще става от автоцистерни с ГСМ в района за работа. За осигуряване на ГСМ е сключен договор с “Петрол”.

Основните строителни материали, строителна техника и механизиран инструмент ще се пренасочват към района на бедствието за извършване на възстановителни работи.

Длъжностните лица осъществяващи координацията и осигуряващи необходимите материали са специалистите от Дирекция СХД под ръководството на директора на дирекцията.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница