План за защита на населението и националното стопанство при масови пожари в община омуртаг


Ред за взаимодействие и съгласуване между тяхстраница3/3
Дата21.07.2018
Размер469.17 Kb.
1   2   3

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.

Реда за взаимодействие между специалистите се определя от директора на дирекция СХД, а реда за взаимодействие между доставчиците и общината се определя от Секретаря на общината.7.3. Договорени споразумения с доставчици.

Споразуменията с доставчиците се определят на базата на двустранно подписани договори с определени в тях цени на стоките, срок за доставка и количество.7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите.

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите е Секретарят на общината.
 1. Транспорт
  1. Отговорни длъжностни лица от общинска администрация, координиращи осигуряването на транспорта.

Осигуряването и координацията на транспорта за нуждите на СНАВР и евакуацията на населението се осъществява от ст. експерт “Транспорт и безопасност на движението”.


  1. Налични МПС, местонахождението им, лицата, които ще ги осигуряват и координати за връзка с тях.

Приложение № 7


 1. Здравеопазване


9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа помощ

Координацията на действията за оказване на първа помощ ще се извършва от Изпълнителния директор на МБАЛ – Омуртаг, който е и член на Кризисния щаб. За целта ще бъдат привлечени и всички училищни фелдшери и медицински сестри, както и семейните лекари.9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска помощ и каква специализирана помощ могат да окажат?

Специализирана медицинска помощ могат да окажат екипите на единственото здравно заведение в община Омуртаг “МБАЛ – Омуртаг” ЕАДОТЕДЕЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ

БР. СПЕЦИАЛИСТИ

1

2

3

1

ХИРУРГИЯ

ХИРУРГ – 4

ОРТОПЕД – 1

УРОЛОГ – 1

АНЕСТЕЗИОЛОГ - 32

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ – 1

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – 4

НЕФРОЛОГ – 1

ПФ – 1


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ – 1

ЕНДОКРИНОЛОГ – 13

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

НЕВРОЛОГ - 1

4

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИАТЪР -3

5

АГО

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ – 5ФИЗ.РЕХ.МЕД – 1ОБР. ДИАГН. – 2ОБ. И КЛ.ПАТАЛОГИЯ – 1МИКРОБИОЛОГИЯ – 1КЛ. ЛАБОРАТОРИЯ – 1
ЦСМП

ЛЕКАР – 1

ФЕЛДШЕРИ И МЕД. СЕСТРИ – 11


9.3. Налично оборудване в МБАЛ-Омуртаг

В здравното заведение е налично оборудването, което се изисква по стандарти за отделните отделения и лаборатории.

МБАЛ – Омуртаг е оборудвана с апарати за рентгенография и рентгеноскопия, скенер, апарати за ехография, електрокардиограми, 150 легла и др.
9.4. Налични запаси медицински изделия и лекарствени продукти в МБАЛ – Омуртаг и за какъв период от време ще бъдат достатъчни?

Наличните запаси от превързочни материали, спирт, обезболяващи медикаменти, ваксини против тетанус, шини, гипсови бинтове и други необходими за оказване първа помощ на пострадалите са за една седмица.

Медицинското осигуряване се организира с цел оказване на първа медицинска помощ и спешна специализирана и квалифицирана помощ на работниците и служителите, населението и личния състав от силите на единната спасителна система и доброволните формирования участвуващи в СНАВР.Организира се от изпълнителния директор на МБАЛ, посредством подчинените му медицински сили. Основа на медицинската групировка са силите на МБАЛ, общопрактикуващите лекари, екипите на ЦСМП.

Специализирания транспорт се осигурява основно от МБАЛ и центъра за СМП. Чрез органите на РИОКОЗ се организира и провежда непрекъснат контрол на околната среда, и се провеждат строги санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия с цел недопускане на възникване и разпространение на епидемии сред населението.
 1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината
  1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата.

Дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се ръководи от специалистите на Дирекция “ИП“, подпомагани от отдел АУТКР.

  1. Отговорни лица, ангажирани за: определяне местата и обектите за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителните работи.

Под ръководството на началник отдел “БКС” (Гл. инженер) се изгражда работна комисия от специалисти строителни инженери – конструктори, техници и лицензирани експерти – оценители, специалисти от “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг, Общинска служба “Земеделие и гори”, специалисти от РУ ПБС за извършване на оглед пострадали обекти, претърпели щети от бедствието.

Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на целесъобразността от тяхното използуване, а именно:

1. Обекти от критичната инфраструктура.

2. Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки от първа необходимост.

3. Комунално-енергийни мрежи.

4. Обекти на здравеопазването и образованието.

5. Жилищни и стопански сгради.


  1. Ред за координация на дейностите

Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

Неотложните възстановителни работи се организират от органите на изпълнителната власт в съответствие с функциите им.

В 14-дневен срок от възникване на бедствието се изпращат в МКВП – МС информационните форми за всеки отделен обект. Копие от информационните форми се изпращат и до Областния управител.

Въз основа на протоколите от комисиите за оглед, кмета на общината отправя искане към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВП – МС) за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти. В 3-месечен срок от изпращане на информационните форми в комисията се внасят исканията за финансиране.
  1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства.

Дейностите по възстановяването, качеството на изпълнение на възложените дейности и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства се възлагат на началниците на отдели съответно – БКС, АУТКР и “Счетоводство”, и Зам.-кмета на общината.


 1. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население

  1. Вътрешно за общината подпомагане.

   1. Длъжностни лица от общинската администраця, отговорни за подпомагане на засегнатото население.

Отговорността за подпомагане на засегнатото население се носи от Зам.-кмета на община Омуртаг

   1. Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост на нуждаещите се

Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието сгради (виж т. ІV, 2.1.), а при недостиг на такива се организират палаткови лагери и се изготвят заявки за доставка на фургони.

Отдел “ИП” подпомаган от отдел “ОК” и дирекция “Социално подпомагане”: • Организира осигуряването на населението от засегнатите райони с необходимия фонд от облекло, обувки и други стоки от първа необходимост;

 • Организира снабдяването с обменен фонд облекла и обувки силите работещи в мястото на бедствието;

 • Организират изхранването на населението:

  • в населените места засегнати от бедствието;

  • в районите за настаняване;

  • в заведенията за обществено хранене;

  • в училищните столове.
   • През зимния сезон осигуряват отоплителни материали и уреди за отопление;

   • Осигурява продоволствие на личния състав на силите определени за извършване на СНАВР

   • Организира и ръководи техническото осигуряване и осигуряване на ГСМ на инженерната техника и др. специална техника за провеждане на СНАВР и евакуация.

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени организации се осъществява и координира от отдел “Образование и култура”. Същите организират изхранването и настаняването на пострадалите в училищните столове и общежития.

Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се осъществява от отдел “Икономическа политика”.


11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация, определящо най-необходимото за нуждаещите се

Определянето на най-необходимото за нуждаещите се извършва от Директора на дирекция “СХД”11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствието

Реда за извършване на спешни доставки ще се определя в зависимост от степента на пораженията, климатичните условия и оценката на нуждите от храни, дрехи и лекарства. Решението за доставяне се взема от кмета на общината.11.1.5 Отговорни лица за доставките и разпределянето им

Отговорните лица за доставките и разпределянето на стоките от първа необходимост са Главният секретар и домакина на общината.
  1. Външно за общината подпомагане

   1. Ред за изготвяне на заявките

Въз основа на направените от отдел “ИП” и от комисиите оценка за нуждите на пострадалото население ще се изготвят заявки за външно подпомагане на общината, като приоритетно ще се изготвят такива за стоки от първа необходимост.


   1. Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за изготвянето на заявки/искания

Отговорност за изготвянето на заявките носи Секретаря на Община Омуртаг

Приложение № 8 – Типова заявка


11.2.3 Определяне на местата в областта за изпращане на заявките

Заявките се изпращат до Областния кризисен щаб


11.2.4. Определяне на местата за получаване на помощи

Получените помощи ще бъдат временно съхранени в складовете на общината и дирекция “СП”, а за бързо развалящи се продукти ще се използват хладилните на камери ученическите столове, на месо- и млекопреработвателните предприятия.


11.2.5. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането

Помощите се приемат във временните складове от Гл. секретар на общината, а отговорност за съхранението и охраната им носи домакина. Организацията за раздаването им на населението се извършва от дирекците “СХД” и “СП”. Отчитането на раздадените помощи се извършва в обратния ред.
  1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното и вътрешното подпомагане

Вътрешното и външното подпомагане се координира от главния секретар на Община Омуртаг.


 1. Прилагане, преглед и актуализация на плана

  1. Начин за проиграване на плана

Проиграването на плана се извършва чрез провеждане на ежегодни тренировки и учения. Целта на проиграването е да се провери реалността на плана, да се установи състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране. Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Те се провеждат по заповед на министъра на държавната политика при бедствия и аварии или на областния управител.


12.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана

Гл. инспектор по “Гражданска защита” и съответните длъжностни лица, имащи задължение по плана.


12.3. Участвуващи в проиграването на плана

В проиграването на плана участвуват ръководните органи от общинска администрация, Общинския кризисен щаб, Дежурните по ОбССУК, частите на единната спасителна система, Кризисните щабове към учебните заведения и обектите от НС, доброволните формирования, както и всички длъжностни лица, имащи задължения по плана.


12.4. Ред за актуализация на плана

Плана се актуализира всяко тримесечие, като промените се отразяват в листа за направените актуализации, приложен към плана.


V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
РАЗЧЕТ

за необходимите финансови средства за осигуряване на плана
Мероприятие

Време за провеждане

Необходими средства

[х. лв.]

1.

За провеждане на СНАВР

След възникване на бедствието

70

2.

За доставка на недостигащи стоки от първа необходимост – облекла, обувки, палатки, постелъчни материали и др.

След бедствието

15

3.

За хранителни продукти, лекарствени средства и медицински изделия /3 дни/

След бедствието

3

4.

За извършване експертизи на обекти от критичната инфраструктура

През годината

3

5.

За транспортни разходи за извозване на пострадали и осигуряване на материали

След бедствието

10

6.

За организиране на общински учения за проиграване на плана

През годината

2

7.

Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението

През годината

1

8

Екипировка за гасаческите групи

През годината

5


109


VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Карта на критичната инфраструктура и пожароопасните обекти (община Омуртаг)

 2. Карта на критичната инфраструктура и пожароопасните обекти (град Омуртаг)

 3. Списък на инженерната техника, пригодна за провеждане на СНАВР

 4. Схема за оповестяване на органите за управление, силите и средствата

 5. Схема за оповестяване на Кризисния щаб за координиране на СНАВР

 6. Телефонен указател

 7. Списък на транспортната техника

 8. Типова заявка

 9. Лист за отразяване на направените актуализации

 10. Съгласувателен лист
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница