Пластичен проект 10 сантима, 1880 гстраница2/3
Дата22.07.2016
Размер364.05 Kb.
1   2   3№45.
Проба І
10 лева, 1984 г. „ХХІІІ летни олимпийски игри,
Лос Анжелис (САЩ)“

Описание на лицевата страна: Външен кант от олимпийски кръгове, под него, надпис надпис „•1984• НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  •ЛЕВА•“. В горната част, държавният герб на Народна република България. В средата, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основаването на българската държава „681“ и на победата на социалистическата революция в България „1944“. Гербът рамкиран от кант в полукръг с факли от двете му страни. Между тях числото на номинала „10“. Вдясно, между факлата и канта, вертикален надпис „ПРОБА І“.

Описание на обратната страна: Изображение на състезателка по художествена гимнастика, изпълняваща съчетание с лента. в цял ръст, надясно. Околовръст, надпис „ХХІІІ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ“ и кант от олимпийски кръгове.

Описание на гурта: назъбен.

Монетен двор: София, България.

Автор на художествения проект: Богомил Николов.

Гравьор: Петър Рангелов.


Test coin I

10 levs, 1984

“23rd Summer Olympics,

Los Angeles (USA)“

Obverse: An external edging of the Olympic circles, underneath an inscription“•1984• НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

•ЛЕВА•” (1984 PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA

LEVS) along the outer rim.

In the upper half, the coat of arms of the

People’s Republic of Bulgaria. In its middle, on an oval shield, a lion rampant facing left. The background, surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon;

a five-pointed star above the lion; below, where

the wheat ears braid, a cogwheel and a tricolour

ribbon with the years of the establishment of Bulgaria

“681” and the Socialist Revolution “1944” on

it. The coat of arms is flanked by torches with the

nominal value “10” in between. The composition is

framed by a rim. On the right between the torch and the edging, there is a vertical legend “SAMPLE I” („ПРОБА І“. )

Reverse: A right-facing rhythmic gymnast at full length, manipulating a ribbon. A rim of Olympic circles and an inscription “XXIII ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” (“23rd Summer Olympics”)

along the outer rim.

Edge: serrated.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: Bogomil Nikolov.

Engraver: Petar Rangelov.№46.
Проба ІІ
10 лева, 1984 г. „ХХІІІ летни олимпийски игри,
Лос Анжелис (САЩ)“

Описание на лицевата страна: Като №45, с разликата във вертикалния надпис „ПРОБА ІІ“ вдясно от числото на номинала, между факлата и канта.

Описание на обратната страна: Изображение на състезателка по художествена гимнастика, изпълняваща съчетание с лента. в цял ръст, надясно. Околовръст, надпис „ХХІІІ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ“ и кант от олимпийски кръгове.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: София, България.

Автор на художествения проект: Богомил Николов.

Гравьор: Петър Рангелов.


Test coin II

10 levs, 1984

“23rd Summer Olympics,

Los Angeles (USA)“

Obverse: Identical to 45. The only difference is that there is a vertical legend “SAMPLE II” („ПРОБА IІ“. ) on the right between the torch and the edging,

Reverse: A right-facing rhythmic gymnast at full length, manipulating a ribbon. A rim of Olympic circles and an inscription “XXIII ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” (“23rd Summer Olympics”)

along the outer rim.

Edge: flat.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: Bogomil Nikolov.

Engraver: Petar Rangelov.


№48.
Описание на гурта: Врязан текст „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ („по-бързо, по-високо, по-силно“)

Edge: Minted inscription „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ (“faster, higher, stronger”)

Коментар: Шестте олимпийски образци са една от най-странните емисии в историята на съвременното българско монетосечене. По инициатива на СССР страните-членки на СИВ решават да бойкотират XXIII Летни олимпийски игри в Лос Анжелис (1984 г.). В тази обстановка става невъзможно да се издаде възпоменателна монета, посветена на тази олимпиада. Още повече, че България пропуска да отбележи с подобно нумизматично събитие XXII Олимпиада, състояла се четири години по-рано в Москва.

Приема се компромисен вариант – редовна възпоменателна монета от 10 лв. сребро се отсича само за XII Зимни олимпийски игри Сараево. Същевременно се изработват по три монетни образци със същия номинал както за зимната, така и за лятната олимпиада. Условието е, както при други дефицитни емисии от същия период, реализацията да става на Запад и значителни валутни приходи да се отчислят за валутната комисия на ЦК на БКП. Тя е под непосредствено ръководство на Тодор Живков и обслужва личните потребности на висшата номенклатура.

За да се завоалират скритите политически нюанси и спекулативни елементи, шестте олимпийски проби и образци от 1984 г. се издават едновременно и имат сходно графично изображение. Те имат еднакъв размер, естетика, качество и дори тегло, въпреки че са от различен метал. В чужбина те се предлагат като един лот (група) и се разглеждат заедно в каталозите. Ето защо по своята същност и функционално предназначение всичките шест монети следва да се приемат като една емисия и като монетни образци, независимо от надписите „проба 1”, „проба 2” и „образец”.

Липсата на редовна възпоменателна емисия „Лос Анжелос”, както и сложните обстоятелства при издаването пораждат мнения, че те са полулегална, и едва ли не неофициална емисия. Изключено е обаче, такива държавни стопански организации със специален статут, като ВТП „Хемус” и Монетния двор, да осъществяват производството, рекламата и разпространението на шестте монетни образци без решение и нареждане на официалното държавно ръководство. Това се доказва от широката реклама при тяхното емитиране и от цялостната държавна подкрепа при тяхното реализиране зад граница. Шестте олимпийски монетни образци от 1984 г. са официална емисия и което е също много важно – един от върховете на българското монетосечене.


Comment: The six Olympic pattern coins are some of the strangest issues in the history of the contemporary Bulgarian coinage. The member-countries of COMECON (The Council for Mutual Economic Assistance) decided to boycott the 23rd Summer Olympics in Los Angeles, 1984 under the initiative of USSR. It was impossible a commemorative coin, dedicated to these Olympics to be created under these circumstances. Moreover, Bulgaria missed to note the XXII Olympics, 4 years earlier in Moscow with a numismatic event of such character.

Settlement by compromise was reached – a regular silver 10 levs commemorative coin was minted only on the occasion of the XII Winter Olympics, Sarajevo. Three pattern coins with the same nominal value were produced for both the Winter and the Summer Olympics. This was, like with many other scarce issues, on condition that the coins would be distributed in the West and significant currency profits would be granted to the Currency Committee of the CC of BCP. It was under the immediate leadership of Todor Zhivkov and served the personal needs of the high nomenclature.

In order to conceal the hidden political nuances and speculative elements, the six Olympic test and pattern coins from 1984 were issued at the same time and had similar graphic design. They have the same size, aesthetics, quality and even weight, in spite of the fact that they are made of different metal. Abroad they were presented as one lot (group) and were reviewed together in catalogues. Therefore, all six coins, according to their nature and functional purpose, should be considered as one issue and as pattern coins, despite the inscriptions „проба 1” (sample 1), „проба 2” (sample 2) and „образец” (pattern coin).


The lack of regular commemorative issue “Los Angeles” as well as the complicated issue circumstances arouses suspicion that they were semi-legal and even unofficial issue. However, it was impossible for such state economic organizations of special status as Foreign Business Company “Hemus” and Bulgarian mint, to implement the production, advertising and distribution of the six pattern coins without the permission and direction of the official State Guide. Clear evidence of that fact was the extensive advertising campaign of their issuing and the overall state support of their distribution abroad. The six Olympic pattern coins from 1984 are an official issue and more important – one of the peaks in Bulgarian mintage.

№62.

Описание на лицевата страна: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона с пет апликирани лилии, три цели и две фрагментирани, разделени от четири пешки, и отделно кръст, оформящ върха над самата короната. Над герба, надпис околовръст, „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ“, отдолу, годината на емисията, „1894“.Отляво на герба, номинал „10“, отдясно, „ЛЕВА“. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.

Коментар: Бузата на княза е с по-висок релеф. Този вид монета е по-рядко срещана. Изработена е с втора матрица.


№62.

Obverse: Bulgaria’s coat of arms. A crowned left-facing lion rampant on a shield-shaped field. Above the shield, there is a tall filigree crown with five lilies, three whole and two fragmented, divided by four pawns and a separate cross, forming the crown crest.. An inscription overarching the coat of arms, reading “КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ” (PRINCIPALITY OF BULGARIA); underneath, the year of issue “1894”; the nominal value “10” to the left; “ЛЕВА” (LEVS) to the right. A knurled circle along the outer rim of the coin.Comment: The Prince’s cheek has a higher relief. This type of coin is rarer. It is produced with a second die

№64.

Коментар: Грешката е на лицевата страна на монетата в надписа върху герба вместо 681 е изписано 861. Отсечени са 1000 бр., 997 или 998 са обратно унищожени.

Comment: The error on the coin obverse is in the inscription; 861 was inscribed instead of 681. 1000 copies were minted, 997 or 998 were destroyed.

№65.

Описание на гурта: Врязан текст „КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, КЛИСУРА, ПЕРУЩИЦА БАТАК”Коментар: В първоначалната версия на тази монета, върху гурта са изписани имената на селищата, участници в Априлското въстание: КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, КЛИСУРА, ПЕРУЩИЦА и БАТАК, но е пропуснато БРАЦИГОВО. Поради тази причина емисията е спряна и възобновена без надписи на гурта през 1977 г. В населението обаче остават малко повече от 100 монети.

Тираж: около 100 броя


Edge: Minted inscription „КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, КЛИСУРА, ПЕРУЩИЦА БАТАК” (“KOPRIVSHTITSA, PANAGJURISHTE, KLISURA, PERUSHTITSA, BATAK”)

Comment: The names of the participants in the April revolution: KOPRIVSHTITSA, PANAGJURISHTE, KLISURA, PERUSHTITSA, BATAK were inscribed on the edge of the initial version of this coin, but BRATSIGOVO is missing. Thus the issue was interrupted and renewed without any inscriptions in 1977. However, more than 100 coins left in collections.

Mintage: about 100 copies


№66.
Коментар: В изображението на обратната страна на монетата едно от момиченцата е с плитка, за разлика от стандартната монета където тя липсва.

№67.


Коментар: В изображението на обратната страна на монетата липсва плитката на момиченцето, за разлика от стандартната монета, където е налична.


Comment: The depiction on the coin reverse is of a girl with a braid, whereas on the standard coin it is missing.

Comment: The depiction on the coin reverse is of a girl without a braid, whereas on the standard coin it is existent.№68.

Отдолу, на два реда цифрата на номинала „20“ и надпис „ЛЕВА“. Вляво от номинала, годината на емисията „1982“ и емблемата на международната детска асамблея, а вдясно емблемата на Уницеф. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.Коментар: Заради наличието на двете емблеми степента на рядкост е изключително рядка.

Тираж: около 40
№68.

Below, on two lines, the nominal value “20” and an inscription “ЛЕВА” (LEVS). The year of issue “1982” to the left of the nominal value as well as the logo of the international “Banner for Peace” movement and the UNICEF logo on the right. An inscription “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim.

Comment: Due to the presence of both logos, the coin is extremely rare.

Mintage: around 40
№69.

Коментар: Върху обратната страна на монета, над главата на грифона при редкия тип монета липсва годината на емисия 1986.

Comment: On the rare type coin reverse the issue year 1986 above the gryphon’s head is missing.

№70.

Коментар: Грешката е на гурта. На стандартната монета върху гурта равномерно са врязани петолъчни звезди, а при редкия тип петолъчните звезди са събрани.

Comment: The error is on the edge. On the standard coin edge five-pointed stars are uniformly minted, and on the rare type they are gathered together.

№71.

Коментар: Грешката е върху гурта на монетата, надписа „МИРЕНСВЯТ“ е изписан слято.

Comment: The error is on the coin edge. The inscription „МИРЕНСВЯТ“ ( “WORLD OF PEACE”) is inscribed as one word.

№72.

Коментар: Стандартната монета е с гладък гурт, за разлика от по редкия тип, който е с назъбен.

Comment: The standard coin has a flat edge, whereas the rare type’s serrated.

№73.

Коментар: За разлика от стандартната монета която я с назъбен гурт, са налични и монети с гладък гурт, които са по-рядко срещани.

Comment: unlike the standard coin, whose edge is serrated, there are also flat edge coins, which are rarer.

№74.

Коментар: Според някои технически параметри се наблюдава известен брой некачествено отсечени монети, които са познати сред колекционерите като „прищипани“. Поради малкия тираж монетата представлява колекционерски интерес. Фалшифицирана е многократно.

Тираж: над 200.

Comment: According to some technical parameters, a certain number of low-quality minted coins exist, known amongst the collectors as “pinched”. Due to the small mintage, the coin is of great interest for collectors. It has numerous counterfeits.

Mintage: Over 200.№75.

Коментар: Поради малкия тираж монетата представлява колекционерски интерес. Има некачествени фалшификати, поради факта, че оригиналът е proof.

Тираж: под 50Comment: Due to the small mintage, the coin is of great interest for collectors. It has some low-quality counterfeits as a result of the fact that the original is proof.

Minatge: below 50.№76.

Коментар: Лицевата страна на монета „100 години Национална художествена академия“ и обратната страна на монетата „ХVІ световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. – „Двама футболисти“ са съчетани погрешно при отсичането на монетите. Известни са около 30 бр. от този куриоз.

Тираж: около 50
Comment: The coin obverse „100 години Национална художествена академия“ (100 years National Academy of Art) and the coin reverse „ХVІ световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. – „Двама футболисти“(XVI Football World Cup, France, 1998 – “Two Footballers”) are combined by mistake during the mintage. There are about 30 copies of this curio.

Mntage: around 50
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница