Пълно описание предмета на поръчката и технически спецификацииДата01.03.2017
Размер151.29 Kb.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРЕДМЕТ на поръчката: „Дейности по осигуряване на информация и публичност на Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Обществената поръчка включва три обособени позиции:Обособена позиция ОП 1 – „Разработка, поддръжка и администриране на интернет сайт”

Обособена позиция ОП 2 – „Организация и провеждане на информационни кампании и платени публикации“

Обособена позиция ОП 3 – „Проектиране, предпечат и изработка на информационни материали“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка е в размер до 83 665,86 /осемдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, разпределени по обособени позиции, както следва:за Обособена позиция ОП 1 – 9 779,00 /девет хиляди седемстотин седемдесет и девет/ лева без ДДС.
за Обособена позиция ОП 2 – 13 772,09 /тринадесет хиляди седемстотин седемдесет и два лева и девет стотинки/ лева без ДДС.
за Обособена позиция ОП 3 – 60 114,77 /шестдесет хиляди сто и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС.
ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчката се извършва в пълно съответствие с Договор № Д03 – 7/ 27.02.2014 г. за изпълнение на Проект BG06 – 102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”, одобреното проектно предложение и бюджет. Предвидената комбинация от дейности ще информира общността, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Участниците следва да имат опит в реализирането на подобни дейности, да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката - компетентен управленски и технически персонал.Всички продукти, събития и материали следва да са с визуална идентификация съобразена с правилата за информиране и публичност, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и Указанията за прилагане на мерки за информация и публичност, подробно разписани в Наръчник за дизайн и комуникация на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014, публикуван на интернет страницата на МОН, Структурни фондове, ФМ на ЕИП, раздел Документи: http://sf.mon.bg/MaquetteCommunicationManuel.pdf и План за публичност на проекта (Приложение №1).

Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора.


В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОП 1 – „Разработка, поддръжка и администриране на интернет сайт”
Обща максимална стойност за Обособена позиция ОП 1 – 9 779,00 /девет хиляди седемстотин седемдесет и девет/ лева без ДДС.
В Таблица 1 са описани подробно дейностите, които са предмет на услуга по Обособена позиция 1.

Таблица 1


Позиция

Дейност/ услуга/ продукт

Технически параметри/спецификации


Количество1

2

3

4

1.

Разработка, поддръжка и администриране на интернет сайт

Минимални изисквания:
Домейн – да се поддържа в продължение на 36 месеца;

Хостинг - да се поддържа в продължение на 36 месеца;

Дизайн на интернет страницата:

Да се представи концепция за дизайн на интернет страницата- графично представяне на начална и две вътрешни страници.

Предложение за фотографски стил

(за фотографиите на първа страница)

Попълване на информация в интернет сайта:

Администраторски панел, с права за администриране, чрез който се обновява информацията.


Предложение за ново лого на Младежки център Добрич 

Професионални фотографии за първа страница - 15 кадъра


Описание на структурата на сайта

Съдържание: 1. Начална страница

 2. Проект

 3. Новини и събития

 4. Програма

 5. Сътрудничество

 6. Галерия

 7. Контакт

 8. Младежки център Добрич
 1. Начална страница


1.1. Горен колонтитул (Header)

Видим е на всяка страница от сайта и съдържа:

1.1.1. Лого на Младежки център Добрич

При клик върху логото се отваря Начална страница (Home)

1.1.2. Инструмент за търсене в сайта

Инструментът съдържа поле за въвеждане на текст и бутон, с който се стартира търсене, обхождащо целия сайт. Резултатите от търсенето се извеждат в отделна страница в текущия прозорец - Страница с резултатите от търсене в сайта.

1.1.3. Бутони за смяна на езика - Когато потребителят смени езика, е важно той да остава на същата страница или подстраница, а не да отива на друга.

1.2. Меню

Видимо е на всяка страница от сайта и съдържа бутони с имената на основните страници – Начална страница, Проект, Новини и събития, Програма, Сътрудничество, Галерия, Контакти. Клик върху бутон от основното меню води към съответната вътрешна страница.1.3. Последни новини

Показване на последните 3 новини, чрез заглавие, кратко описание и снимка.1.4. Долен колонтитул (Footer)

Видим на всяка страница

Съдържа линкове на полезни връзки - програма BG06, ФМ на ЕИП и др.

Copyright информация

Website by информация
Подстраници
Всички подстраници са организирани по следните правила:


 • Страницата съдържа основен панел, разположен централно;

 • Страницата съдържа второстепенен панел, който служи като меню за навигиране в останалите подстраници (поднавигация);

 • Горен колонтитул (header) – съдържащ лого, главното меню, избор на език, търсене;

 • Долен колонтитул (footer) – съдържащ спонсори, полезни връзки, copyright информация, website by.

 1. Проект

Съдържа подробно описание на проект BG06-102 „Младежки център Добрич - Вашето – текст, снимка, музика. Страницата съдържа подменю с Описание на проекта, Дейности, Изпълнители на проекта, Публичност на проекта. Да може информацията да се редактира през административния панел.


 1. Новини и събития

Страницата съдържа подменю с Настоящи новини и Архив, организиран по години.

Всяко от подменюто има общ изглед на всички новини, представени чрез заглавие и снимка и бутон „виж повече”, и детайлен изглед на всяка новина, съдържащ текст и снимки.

Да може информацията за всяка новина/събитие да се редактира през административния панел. Добавяне/ изтриване на новини, автоматично прехвърляне на новина в Архив на съответната година.


 1. Програма

Съдържа подменю с Настояща програма и Програма за определен период

Програмата представлява описание по дни от седмицата, означени и с дати, на извършваните дейности.

Да може информацията да се редактира през административния панел.


 1. Сътрудничество

Страницата съдържа информация за партньорите по проекта - текст, галерия от снимки, възможност за добавяне на видео клипове, музика. Да може информацията да се редактира през административния панел.


 1. Новини и събития

Страницата съдържа подменю с Настоящи новини и Архив, организиран по години.

Всяко от подменюто има общ изглед на всички новини, представени чрез заглавие и снимка и бутон „виж повече”, и детайлен изглед на всяка новина, съдържащ текст и снимки.

Да може информацията за всяка новина/събитие да се редактира през административния панел. Добавяне/ изтриване на новини, автоматично прехвърляне на новина в Архив на съответната година.


 1. Галерия

Съдържа подменю организирано по години.

Всяко подменю представлява страница, показваща всички галерии за съответната година, представени чрез заглавие и снимка и бутон „виж повече”. Всяка галерия представлява отделна детайлна подстраница със заглавие, описание и всички снимки и/или видео клипове към нея.

Добавяне/редактиране/изтриване на галерии, снимки, видео през административния панел.


 1. Контакти

Съдържа обща информация с адрес, телефон, email, карта на МЦ Добрич, както и информация за хора, работещи там – име, позиция, телефон, мобилен телефон, факс, email, снимка, както и форма за контакт.

Обратна връзка: попълване на анкета, изпращане на предложение, препоръки.

Да може общата информацията да се редактира през административния панел. Възможност за добавяне/редактиране/ изтриване на информацията за всеки един човек.


 1. Младежки център Добрич отваря начална страница на Младежки център Добрич


Съдържа подменю:

Начална страница (виж т. 1)
За нас - Съдържа описание на Младежки център Добрич – текст, снимка, песен/музика.
Дейности - Съдържа 4 основни направления: Асамбли (състави), Клубове, Студия и Школи. Да има възможност за промяна на тези направления, както и за добавяне/ премахване да други.

Всяко от основните направления съдържа поднаправления/групи. При тях трябва също да има възможност за добавяне/промяна/премахване.

В десния/ляв панел е разположено подменю с 4-те основни направления + под направленията за всяко основно. Достъпно е на всяка подстраница (това са страниците на поднаправленията) и е указано на потребителя къде се намира в момента, както и възможност лесно да отиде на всяко едно друго поднаправление.

Страницата на всяко поднаправление съдържа: текст, галерия със снимки, възможност за добавяне на видео клипове + кратко описание на всеки клип, възможност за добавяне на музика/песен, възможност за добавяне на Отзиви (представени като текст).


Програма (виж т.4)
Еко лято - Страницата съдържа текст, галерия от снимки, възможност за добавяне на видео клипове, музика.

Новини и събития (виж т.6)

Галерия (виж т.7)

Контакти (виж т.8)

Да може информацията да се редактира през административния панел.
 1. Изисквания към административен панел

9.1. Бутон за избор на език

Бутонът позволява да се правят промени по страниците на избрания език.

9.2. Да има възможност за подреждане на новини, галерии, дейности през административния панел, както и да има възможност за активен/неактивен статус.

9.3. Добавяне на снимки в галериите – да има възможност за качване на повече от една снимка наведнъж (multiple select)

9.4. Да има възможност на всяка страница през административния панел да се попълват page title, meta description, нужни за SEO оптимизацията.
 1. Общи изисквания

10.1. Всички URL адреси на сайта да са SEO friendly, да не съдържат разширения на файлове (.php, .html), както и query част като напр. „?page=3”.

10.2. Езици на сайта – български и английски.

10.3. Да се сложи Google analytics код или еквивалент.

10.4. Сайтът да се оптимизира за следните браузъри: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 25+, Safari 6+, Google Chrome 31+ или еквиваленти.


Уеб сайтът трябва да бъде с възможности за интеграция със социалните мрежи Фейсбук, Туитър или еквиваленти.
Страница във Фейсбук или еквивалент

Задължително условие е промотирането на страницата и периодичното й актуализиране.Профил в Google или еквивалент

Профилът задължително трябва да включва изграждането на профил в социалната мрежа Google + или еквивалент, както и канал в YouTube или еквивалент.1 бройОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОП 2 – „Организация и провеждане на информационни кампании и платени публикации“
Обща максимална стойност за Обособена позиция ОП 2 – 13 772,09 /тринадесет хиляди седемстотин седемдесет и два лева и девет стотинки/ лева без ДДС. –
В Таблица 2 са описани подробно дейностите, които са предмет на услуга по Обособена позиция 2.

Таблица 2


Позиция

Дейност/ услуга/ продукт

Технически параметри/спецификации


Количество1

2

3

4

1.

Организация и провеждане на три информационни кампании

Минимални изисквания:
Стартираща и заключителна пресконференции

Технически изисквания:

- Зала за мин. 60 човека;

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран, присъствени списъци/.

- Кетъринг за 60 души – мин.вода, безалкохолни напитки, чай/кафе, дребни сладки и соленки;


Официално откриване на младежкия център – концерт - хепънинг:

Технически изисквания:

 • Водещ/и на събитието;

 • Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран, присъствени списъци/;

 • Сценарий на събитието;

 • Професионално цялостно фото заснемане на събитието – запис на всички снимки с висока резолюция на носител DVD, обработка на всички кадри, минимум 30 броя снимки, подходящи за използване за реклама. Обложка пълноцветна.

 • Професионално цялостно видео заснемане и монтаж на филм на събитието – до 1 час и 30 мин. снимачно време, 15 минути монтиран филм, в HD формат, дигитална обработка и монтаж, обложка пълноцветен бранд.

 • Аранжировка на сцена;

 • Кетъринг за 100 души – мин.вода, безалкохолни напитки, чай/кафе, дребни сладки и соленки, мини сандвичи,плодове според сезона.

3 броя

2.

Платени публикации

Публикуване на прессъобщения в местни и/или регионални медии. Публикации в печатни медии 2500 знака, плюс задължителната визуализация съгласно изискванията на Наръчника за дизайн и комуникация.

10 броя


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОП 3 – „Проектиране, предпечат и изработка на информационни материали“
Обща максимална стойност за Обособена позиция ОП 3 – 60 114,77 /шестдесет хиляди сто и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС.
В Таблица 3 са описани подробно дейностите, които са предмет на услуга по Обособена позиция 3.

Таблица 3


Позиция

Дейност/ услуга/ продукт

Технически параметри/спецификации


Количество1

2

3

4

Информационни материали: Минимални изисквания:


1

Плакати

Информационни плакати: синтетична хартия, пълноцветен печат 4+0, размер 420 х 594 мм

500 броя

2.

Флаери

Формат А5, една сгъвка, 4 страници,

пълноцветен печат 4 + 42000 броя

3.

Шапки с лого

Спортни шапки с козирка, 4 различни цвята, 100% памук, с възможност за регулиране на размера, с лого пълноцветен печат

500 броя

4.

Тениски с лого

Тениска поло, едноцветна, 4 различни цвята, 170 гр.

пике, с якичка и копченца, с лого пълноцветен печат,

отпред вляво


2000 броя

5.

Чаши с лого

Керамична чаша 330 мл., с лого пълноцветен печат

200 броя

6.

Комплект пад с химикал с лого

Папка PVC, формат А4, с капак, клипс за листи и държач за химикал

Химикал - пластмасов

Блокнот, формат А4, минимум 30 листа

Пълноцветен печат лого върху папката, химикала и блокнота200 броя

7.

Раница с лого

Размери на раницата: мин. 38 х 28 х 10 см, затваряне с цип и поне един външен джоб.

Материал: полиестер, едноцветен, 4 различни цвята

Лого - пълноцветен печат


200 броя

8.

Флаш памет

 • 8 GB;

 • Външен цвят: едноцветен, различни цветове/метал;

 • С възможност за закачване към клюдържател;

 • Лого – пълноцветен печат върху металната външна част;

 • Опаковка: кутийка от 300 г, печат;

200 броя

9.

Брошури

Размер 18 х 18 см, 16 страници, пълноцветен печат 4 + 4; шиене с две телчета; хартия хром 130 гр.

2000 броя

10.

Информационна шатра в центъра на града

Размер 3 х 4 м., стени и таван – PVC текстил, четирискатен покрив

1 брой

11.

Информационна табела

Размери: 700 x 1000 мм;

Материал: PVC плоскост, PVC фолио, пълноцветен печат 4+0, UV устойчивост

1. Носеща метална рамка минимум 1,50 м височина на долната страна на табелата от прилежащия терен; трайно закрепване към земята – 1 брой.

2. Табела със същите размери и съдържание за монтаж на стена с декоративни болтове – 4 броя.


Монтаж на табелите на локации, посочени от Възложителя.

5 броя

12.

Ролбанер стойка

Рол банер с рекламна стойка изработена изцяло от алуминий и захващане на самонавиващо се рекламно пано от винил, в горната част чрез клип система, с две крачета; пълноцветен печат винил 1440 dpi; размер 80 х 200 см.; транспортна чанта.

1 бройИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

Да подготви и съгласува дизайна с Възложителя и след неговото одобрение да изготви предпечат и изработи всички материали, като използва информацията, която ще му бъде предоставена от Възложителя.


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

По Обособена позиция ОП 1

Срокът на договора е 12 (дванадесет) месеца и започва да тече от датата на подписването му.


По Обособена позиция ОП 2 и ОП 3

Срокът на договора е до приключване на Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, но не по-късно от дата 30.04.2016 г.


ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА
По Обособена позиция ОП 1

Възложителят извършва плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни след предаване на готов интернет сайт, който е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при подписан приемо-предавателен протокол по чл. 7 и след предоставяне на фактура оригинал.


По Обособена позиция ОП 2 и ОП 3

Плащането на договорената сума се извършва след всеки вид изработена услуга, съгласно Техническата спецификация, в срок до 20 (двадесет) работни дни след предоставяне на фактура оригинал, придружена с придружена с единични цени, количества и стойност и приемо-предавателен протокол за изпълнението.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: План за публичност на проекта.

Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”,с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница