Пмс №302 от 30. 12. 2005г./) „Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (кпп)”страница1/12
Дата25.03.2017
Размер1.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС

риложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС №59 от 07.03.2003г., изм. и доп. ПМС №302 от 30.12.2005г./)
Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)”
I. Информация за контакт с възложителя:

 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице;

„Градска потребителна кооперация Наркооп” Русе, ЕИК 117028382, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Хан Кубрат” №1, ет.7


 1. Пълен пощенски адрес;

Гр. Русе, ул. „Хан Кубрат” №1, ет.7, представлявано от Маргарита Кръстева Кърнева


 1. Телефон, факс и e-mail;

тел.: 082/825023

Е-мейл: oksa@mail.bg


 1. Лице за контакти.

0885 / 548 417 Гани Петров – проектант


 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

  1. Резюме на предложението;

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на открита площадка за съхранение на земеделска техника и КПП в поземлен имот (ПИ) 63427.180.31 в местността „Над линията”, землище на кв. „Долапите”, гр. Русе по Кадастралната карта на гр. Русе. Площта на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, е 11 502 м2, с начин на трайно ползване на земята „нива”. Имотът е с правоъгълна форма, незастроен.

На територията на имота няма да се извършва производствена дейност, а единствено складиране и съхраняване на нова земеделска техника преди последващото й използване от кооперацията или предоставянето й на частни клиенти.

За горепосоченият имот има изработен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ ситуиране на новопроектирано застрояване със складово и обслужващо предназначение – открита площадка за земеделска техника и КПП.

Скица на ПИ 63427.180.31 по Кадастралната карта на гр. Русе е показана в Приложение №1.
  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение;

В обхвата на дейност на „Градска потребителна кооперация Наркооп” Русе се включат услуги в областта на обработването на земи.

„Градска потребителна кооперация Наркооп” Русе е доброволно сдружение на физически лица от град Русе и селата Николово, Просена, Долно Абланово, Басарбово, Червена вода и кварталите Средна кула и Долапите, които чрез взаимопомощ и сътрудничество ще осъществяват търговска, изкупвателна, промишлена и други дейности, незабранени със закон.

Кооперацията им предмет на дейност производство, изкупуване и преработка на селскостопанска и друга продукция

Предвид гореизложеното коопераицята планира да разшири складовата си база за съхранение на земеделска техника на територията на община Русе. Аргументация по отношение избора на местоположение за реализиране на инвестиционното предложение е посочена в т.4 Подробна информация за разглеждани алтернативи в настоящата информация.
  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

При направена справка в публичните регистри за провеждане на процедури по ОВОС и ЕО на Министерството на околната среда и водите се констатира следното:


 • По отношение на Процедри по ОВОС

 • Планове и програми, които засягат защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете и които са приключили към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС няма.

 • Планове и програми, които засягат защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете и които са със статут „текуща на етап уведомяване” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – 3 броя, както следва:

Таблица №1 Планове/програми/инвестиционни предложения, които са в Защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете, със статут „текущи”№ по ред

Наименовани на план/програма

Възложител

Приложима процедура

Статут

Местоположение

1.

Изграждане на пътна връзка за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина

Природен парк Русенски Лом

Подлежи на процедура по преценяване

Текуща на Етап Уведомяване

с. Басарбово

2.

Разработване на кариера за добив на строителни материали - варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище "Тетово" - участък "Тетово 2" в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат

Скални Материали АД

Подлежи на задължителна ОВОС

Текуща на Етап Уведомяване

с. Тетово

3.

Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовик и производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово-2”, в землището на с. Тетово, общ. Русе

„Скални материали” АД

Подлежи на задължителна ОВОС

Текуща на Етап Уведомяване

с. Тетово

Видно от горното в непосредствена близост до имот 63427.180.31, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение няма планове/програми/инвестиционни предложения, които са в Защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете – за които са приключили процедурите или са в процедури по преценяване.

 • Планове и програми, които са в близост до защитени зони BG0002025 Ломовете и които са приключили към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – 69 досиета.

 • Планове и програми, които са в близост защитени зони BG0000608 Ломовете и които са приключили към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – 95 досиета.

По-долу в табличен вид са представени планове/програми, които са в близост до Защитени зони BG0002025 Ломовете и BG0000608 Ломовете, които са със статут „приключили” и са в непосредствена близост до имот 63427.180.31, местност „Над линията”, землище на кв. „Долапите”, в който се предвижда да се реализира инвестиционно предложение „Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)”.


Таблица №2 Планове/програми/инвестиционни предложения, които са извън Защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете, но в близост до ЗЗ и до имот 63427.180.31, със статут „приключили”

№ по ред

Наименование на плана/програмата

Възложител

Статус

местополо-жение

близост до ЗЗ

1.

Изграждане на паркинг за товарни автомобили

ЕТ Атанасов - Атанас Атанасов

Приключила с решение № РУ-76-ПР/2014

63427.183.24 землище Долапите местност „Над линията”

BG0000608 „Ломовете”

BG0002025 „Ломовете”2.

Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.181.5 в землището на гр. Русе, кв. Долапите, местността "Над линията" с цел промяна предназначението на земята и обособяване на открит паркинг

Марин Кръстев ЕООД

Приключила с решение № РУ-73-ПР/2010

63427.181.5

местност „Над Линията”BG0000608 „Ломовете” • Планове и програми, които са в близост до защитена зона BG0002025 Ломовете и които са със статут „текущи” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – 18 досиета.

 • Планове и програми, които са в близост до защитена зона BG0000608 Ломовете и които са със статут „текущи” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – 23 досиета.

По-долу в табличен вид са представени планове/програми, които са извън Защитени зони BG0002025 Ломовете и BG0000608 Ломовете, които са със статут „текуща на етап уведомяване” и са в близост до имот 63427.180.31, местност „Над линията”, землище на кв. „Долапите”, в който се предвижда да се реализира инвестиционно предложение „Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)”


Таблица №3 Планове/програми/инвестиционни предложения, които са извън Защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете, но в близост до ЗЗ и до имот 63427.180.31, статут „текущи”

№ по ред

Наименование на плана/програмата

Възложител

Местоположение на имота

близост до ЗЗ

1.

Изграждане на сондажен кладенец за водовземане на подземни води за водоснабдяване и противопожарни нужди на автосервиз и административна сграда с кафене и магазин

ЕТ Атанасов - Атанас Атанасов

63427.183.22 местност „Над Линията”

BG0000608 „Ломовете” и

BG0002025 „Ломовете”2.

Пристройка и промяна предназначението на Цех за производство на машини от готови елементи и административна сграда в Предприятие за производство на лети детайли от легирана стомана

Билбобул ООД

63427.227.6

местност „Над Линията”, землище на Долапите;

да се извърши ОВОС


BG0000608 „Ломовете” и

BG0002025 „Ломовете”
 • По отношение на Процедри по ЕО

 • Планове и програми, които засягат защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете и които са със статут „приключили” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – няма;

 • Планове и програми, които засягат защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете и които са със статут „текущи, в процедура по уведомяване” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – няма;

 • Планове и програми, които са в близост до защитени зони BG0002025 Ломовете и BG0000608 Ломовете, които са със статут „приключили” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – няма;

 • Планове и програми, които са в близост защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете и които са със статут „текущи, в процедура по уведомяване” към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС – няма.

Таблица №4 Обощена справка за Планове/програми/инвестиционни предложения, които са извън Защитени зони BG0000608 Ломовете и BG0002025 Ломовете, в близост до ЗЗ и в близост до имот 63427.180.31№ по ред

Наименование на плана/програмата

Възложител

Статус

Местоположение

1.

Изграждане на паркинг за товарни автомобили

ЕТ Атанасов - Атанас Атанасов

Приключила с решение № РУ-76-ПР/2014

63427.183.24 землище Долапите местност „Над линията” , землище на кв. Долапите

2.

Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.181.5 в землището на гр. Русе, кв. Долапите, местността „Над линията” с цел промяна предназначението на земята и обособяване на открит паркинг

Марин Кръстев ЕООД

Приключила с решение № РУ-73-ПР/2010

63427.181.5

местност „Над линията” , землище на кв. Долапите3.

Изграждане на сондажен кладенец за водовземане на подземни води за водоснабдяване и противопожарни нужди на автосервиз и административна сграда с кафене и магазин

ЕТ Атанасов - Атанас Атанасов

текуща

63427.183.22 местност „Над линията”, землище на кв. Долапите

4.

Пристройка и промяна предназначението на Цех за производство на машини от готови елементи и административна сграда в Предприятие за производство на лети детайли от легирана стомана

Билбобул ООД

текуща

63427.227.6

местност „Над Линията”, землище на кв. Долапите;

да се извърши ОВОС

За поземлен имот с идентификатор 63427.180.31 по Кадарстралната карта на гр. Русе има изработен ПУП-ПЗ предвид необходимостта от провеждане на процедура за промяна предназначението на земята на горепосочения имот. Заданието за проектиране на ПУП-ПЗ (Приложение №2) е одобрено със Заповед №РД-01-2670/20.10.2015 г. на кмета на Община Русе (Приложение №3). Предстои одобряване на ПУП-ПЗ от Община Русе, след получаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС.

Към момента на представяне на настоящата инфромация земята е със земеделско предназначение, а след промяната й ще бъде за складово и обслужващо предназначение.

На север е ситуиран ПИ 63427.180.30 с начин на трайно ползване на земята «нива».

На северозапад – ПИ 63427.180.14 с променено предназначение на земята.

В източна посока – обществено обслужващ път и в непосредствена близост до ПИ 63427.180.31 е републикански път I-5 Русе – Велико Търново.Южно от ПИ 63427.180.31 е обслужваща алея и напоителен канал.
ПИ с идентификатор 63427.180.31 е собственост на «Градска потребителна кооперация Наркооп» Русе, а ПИ с идентификатори 63427.180.13, 63427.180.14 и 63427.180.30 са собственост на «Холлеман Бъргария» ООД. Предвижданията на четирите горепосочени имота са сходни – изграждане на открити складови площи за складиране на нова земеделска техника.

ПИ с идентификатори 63427.180.13 и 63427.180.14 са с променено предназначение на земята, одобрени технически инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж. За тях има изградени пътни връзки (обществено-обслужващи пътища) към републикански път I-5 Русе – Велико Търново и предстои въвеждането им в експлоатация.Към момента на изготвяне на настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)” за ПИ 63427.180.31 в местността „Над линията”, землище на кв. Долапите, предстои процедиране по реда на глава шеста от ЗООС – издаване на решения за преценяване необходимостта от ОВОС, след получаване на които ПУП-ПЗ ще бъдат внесени в Община Русе за одобряване на ПУП-ПЗ. Одобряването на ПУП-ПЗ е необходимо условие за стартиране на процедурата по промяна предназначението на земята на двата поземлени имота.
Таблица №5 Обобщена информация за предвижданията за застрояването около ПИ 63427.180.31 по кадастралната карта на гр. Русе

номер на ПИ

63427.180.13

63427.180.14

63427.180.30

63427.180.31

Площ, м2

10 665

10 668

11 502

11 502

Собственост на имота

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД

Градска потребителна кооперация „Наркооп” Русе

Характер на инвестиционното предложение

Площадка за складиране на нова земеделска техника

Площадка за складиране на нова земеделска техника

„Открита площадка за земеделска техника, покрита площадка за земеделска техника, административна сграда и контролно – пропускателен пункт (КПП)”

„Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)”

Заповед за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПЗ
№РД-01-2435/18.09.2013 г. на кмета на Община Русе

РД-01-2667/20.10.2015 г. на кмета на Община Русе

РД-01-2670/20.10.2015 г. на кмета на Община Русе

Решение РИОСВ – Русе

№РУ-54-ПР/2009 на РИОСВ – Русе за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение с предмет «Изграждане на обслужващ паркинг, сервизни помещения и складове».

РУ-03-ОС/2014 на РИОСВ – Русе за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмет «ПУП-ПЗ за изграждане на открити складови площи и обществено обслужваща сграда».

неприложимо /предстои да бъде постановено, слез разглеждане на настоящата информация/

неприложимо /предстои да бъде постановено/

Заповед за одобряване ПУП-ПЗ

РД 01/2189/23.06.2010 г. на кмета на Община Русе

РД 01/2284/08.08.2014 г. на кмета на Община Русе

неприложимо, в процес на съгласуване на ПУП-ПЗ

неприложимо, в процес на съгласуване на ПУП-ПЗ

Промяна предназначение на земята

да – Решение №4 от 06.10.2010 г. на Областна дирекция земеделие Русе

да – Решение №5 от 16.10.2014 г. на МЗХ

неприложимо – след одобряване на ПУП-ПЗ

неприложимо – след одобряване на ПУП-ПЗ

Начина на трайно ползване

за друг вид производствен, складов обект

за складова база

нива

нива

Площ с трайна настилка (изградена или предвидена за изграждане), м2

6 290 – изградена, предстои въвеждане в експлоатация

6 290 – изградена, предстои въвеждане в експлоатация

6 500 – предвидена за изграждане

7 600 – предвидена за изграждане

Параметрите на застрояване съгласно одобрените ПУП-ПЗ (за ПИ 63427.180.13 и 63427.180.14) и изработените ПУП-ПЗ (за ПИ 63427.180.30 и 63427.180.31) са следните: • Пзастр ≤ 60%;

 • Кинт ≤ 1%;

 • Позел ≥2 0%;

 • Н ≤ 12 метра.  1. Подробна информация за разгледани алтернативи;

Алтернативи за местоположение

Определянето на площадките за местоположение на обект „Открита площадка за земеделска техника и КПП” е извършено след предварително проучване на пазара на недвижими имоти в региона, при отчитане на транспортно-комуникационните връзки. Поземленият имот, в който е предвидено да се реализира инвестиционно предложение, е частна собственост на „Градска потребителна кооперация Наркооп” Русе. Възложителят е започнал процедура по реда на ЗУТ за изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 63427.180.31.


Местоположението на бъдещата открита площадка за земеделска техника и КПП (предвидени да се реализират в ПИ 63427.180.31) е обусловено от гледна точка на:

 • близост до изградена транспортна инфраструктура –републикански път I-5 Русе – Велико Търново;

 • собствеността на имота (частна, на Възложителя);

 • наличие на изградена инфраструктура (водопровод, ел.захранване и др.).

Местоположението на имота е благоприятно за реализиране на „Открита площадка за земеделска техника и контролно – пропускателен пункт (КПП)” по следните причини:

 • осигурен транспортен достъп – непосредствена близост до републикански път;

 • наличие на техническа инфраструктура в близост до имота (водопровод, ел.захранване);

 • собственост на имота, както и на съседните два такива (в процедура по въвеждане в експлоатация);

 • потенциал за подобряване на движението на стоки и услуги със средства на ЕС.

Предвид гореизложеното не е разглеждана друга алтернатива по отношение местоположението на обекта.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница