По чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и по чл. 10, ал. 1 отДата13.09.2016
Размер103.19 Kb.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

По чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и по чл.10, ал.1 от

Наредба за условия и реда за извършване на

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

(ДВ бр.73/2007г.)
за ИП: "Разширение на база за производство на велпапе и картонени опаковки”

в УПИ I-150.430, картонажна фабрика, производствени и складови дейности, кв. 13 на бивш Стопански двор на с. Труд, Община Марица.

Приложение №11. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице):

име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

Име: Ивайло Василев Димитров

Седалище: Област Пловдив, община Марица, с. Труд, Стопански двор №2

ЕИК: 825387979

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, община Марица, с. Труд, ПК 4199, Стопански двор №2

Лице за контакти: Ивайло Василев Димитров

Телефон: 0888 61 91 88

е-mail: head_office@tempodem.com
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;

Имотът, в който ще се реализира ИП е със строителен статут с площ от 14 604 кв.м, УПИ I-150.430, разположен в кв. 13 на бивш Стопански двор на с. Труд, Община Марица, област Пловдив.


б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Предвидено е двуетапно строителство за разширение на производствените мощности на предприятието, с производствена и складова част, включваща нова битова зона за работниците, производствени офиси и енергиен център.

На първи етап на строителство ще се реализира производствена сграда за преместване на някои от съществуващите производства, а на втори етап ще се изпълни складовата сграда. Последователността на етапите се налага по технологични съображения. Предвижда се двата етапа да се свържат в непрекъснато строителство и сградата да се въведе в експлоатация едновременно.
в) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Предмет на инвестиционното предложение е разширение на съществуваща база за производство на велпапе и картонени опаковки с цел увеличаване на производствените капацитети.


г) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортното обслужване на обекта ще се осъществява от прилежащите улици. Имотът се намира в близост до Републикански път II-64 и до автомагистрала „Тракия”.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи в съответствие с предписанията на енергоразпределителното дружество, като в момента тече процедура за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България".

Техническа възможност за проектиране на захранване с питейна вода има от уличен водопровод Е Ø80, минаващ северно от имота.


д) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г. , в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Съществуващата и функционираща "База за производство на велпапе и опаковки" е присъединена към селищната водопроводна мрежа, както и към енергоразпределителната система.

По време на строителството ще се използват единствено строителни материали и продукти, закупени от търговската мрежа.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи в съответствие с предписанията на енергоразпределителното дружество. Към настоящия момент е започната процедура за проучване на исканията и начина на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България". Подадено е Искане с вх. №16947795/23.02.2016г.

Съгласно Приложение №1 Техническо задание - изходни данни и технически параметри на присъединяването към Предварителен договор № 129/22.02.2016г., между „ТЕМПОДЕМ” ЕООД и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, техническа възможност за проектиране на захранване с питейна вода има от уличен водопровод Е Ø80, минаващ северно от имота.

По време на експлоатацията на обекта ще бъдат необходими производствени води за измиване на машините- предвидени максимални количества 5 куб.м/ден.


3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

РИОСВ- Пловдив

Приложение № 2

към чл. 10, ал. 2Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./


1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху терен, собственост на възложителя. Този имот е предназначен за предимно производствени дейности, като неговата реализация е във връзка с разработен Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация, който е в съответствие с Общия устройствен план на община Марица.

Не се предвижда друго зониране или земеползване, както и към момента не съществува необходимост от приспособяването на ползвателите на съседните земи към площадката на ИП.
2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.
Към документацията са приложени:

- комбинирана скица № 351 за пълна или частична идентичност на поземлен имот № 73242.150.430, по плана на село Труд, община Марица, област Пловдив.

- Договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти с Рег.№ Д-01/12.10.2015г.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

Към документацията е приложена карта на защитена зона Река Пясъчник

BG0000444

4. Информация относно степента на въздействие на ИП:

Разширение на база за производство на велпапе и картонени опаковки”в УПИ I-150.430, картонажна фабрика, производствени и складови дейности, кв. 13 на бивш Стопански двор на с. Труд, Община Марица върху предмета и целите за опазване на зашитена зона „Река Пясъчник” от мрежата „Натура 2000”.

Имотът, в който ще се реализира ИП, се намира в с. Труд, общ. Марица, област Пловдив.


Характеристика на защитена зона „Река Пясъчник” BG0000444.

Защитена зона „Река Пясъчник” BG0000444 обхваща р. Пясъчник, свързваща язовир Пясъчник с р. Марица. Защитената зона е с обща площ от 1879,79 ха и попада изцяло в Пловдивска област.1. Цели на опазване

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 1. Предмет на опазване:


Природни местообитания:

91АА Източни гори от космат дъб

91М0 Балкано- панонски церово-горунови гори
Бозайници:

Европейски вълк Canis lupus

Видра Lutra lutra

Дългоух нощник Myotis bechsteini

Дългопръст нощник Myotis capaccinii

Лалугер Spermophilus citellus

Пъстър пор Vormela peregusna
Земноводни и влечуги:

Червенокоремна бумка Bombina bombina

Ивичест смок Elaphe quatuorlineata

Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis

Шипобедрена костенурка Testudo graeca

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni

Голям гребенест тритон Triturus karelinii
Риби:

Маришка мряна Barbus plebejus

Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus
Безгръбначни:

Бисерна мида Unio crassus

Обикновен сечко Cerambyx cerdo

Бръмбар рогач Lucanus cervus

Буков сечко Morimus funereus

Алпийска розалия Rosalia alpina


5. Оценка на очакваните въздействия от реализацията на ИП:

Разширение на база за производство на велпапе и картонени опаковки” в УПИ I-150.430, картонажна фабрика, производствени и складови дейности, кв. 13 на бивш Стопански двор на с. Труд, Община Марица върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Пясъчник” BG0000444 от мрежата „Натура 2000”.
ИП предвижда разширяване на обект в границите на неговата площадка, в който се осъществява производство на велпапе и картонени опаковки. Имотът се намира в урбанизирана територия, в бивш Стопански двор на с. Труд, община Марица, област Пловдив. Предназначението му, съгласно ПУП на община Марица е урбанизирана територия, предназначена за предимно производствени дейности.

При извършването на СМР и последващата експлоатация на обекта, няма да се извършват следните дейности: • Намаляване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

На територията на обекта не попадат природните местообитания, предмет на защита на зоната. Поради тази причина и поради вече осъщественото антропогенизиране на имота, той към момента не създава заплаха и не е от значимост за зоната. Обектът не представлява място за нощуване, почивка, размножаване, хранене и пр. на животински видове, предмет на опазване в зоната.Очаквани въздействия от реализацията на ИП, които могат да окажат значително влияние върху защитената зона и нейните елементи:

Преки въздействия:

 • въздействие върху целостта на защитената зона

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона „Река Пясъчник” BG0000444 от мрежата „Натура 2000”.

Територията на обекта е трайно урбанизирана – промишлена и върху нея не са установени местообитания, предмет на защита на зоната.

Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на значителни негативни въздействия, предизвикващи тяхното замърсяване.

Дейностите, предмет на ИП, ще се извършват по начин и ще бъдат управлявани така, че да не оказват отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

Осъществяването на ИП няма да окаже въздействие върху целостта на зоната.
 • въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване на защитената зона

На територията на обекта не са установени местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, включително на редки, защитени и застрашени от изчезване видове.

 • фрагментиране на местообитания

Реализацията на ИП няма да доведе до фрагментиране на природни местообитания, тъй като такива липсват на територията на обекта, а и няма да се усвояват нови територии.

Косвени въздействия:

 • влошаване качеството на природните местообитания

Не се очаква влошаване качеството на природните местообитания по време на строителните дейности, тъй като те ще се извършват в рамките на имота, а в него липсват природни местообитания.

При експлоатацията на предмета на ИП, извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на околната среда. Генерираните потоци отпадъчни води ще се пречистват в ЛПСОВ, на изхода на която пречистените води ще постигат параметри, позволяващи заустването им във водоприемник с втора категория на замърсеност. Образуваните от дейността отпадъци ще се управляват съгласно нормативните изисквания и ще се предават за транспортиране и последващо оползотворяване на лицензирани фирми.

Следователно не се очакват косвени въздействия за влошаване на качеството на природните местообитания. • Безпокоене на дивите животни

Всички строителни и съпътстващи ги дейности ще се извършват контролирано само в границите на строителната площадка, без да засягат съседни имоти.Дивите животни от най-близките до площадката на ИП местообитания са се адаптирали към завишения шумов фон на урбанизираната територия и не се очаква допълнителните звукови емисии по време на работа на строителната и транспортна техника да ги обезпокоят чувствително и ги принудят да сменят местообитанията си.
Във връзка с горе описаното, очакваното въздействие от реализацията на ИП върху защитена зона „Река Пясъчник” BG0000444 може да се оцени като незначително и се очаква да бъде:


 • Локално по обхват - само на предвидената за застрояване площ и най- близките гранични територии. Шумовото натоварване се предвижда да бъде краткотрайно - по време на строителството и то само през деня;

 • Обратимо, без кумулативен ефект;

 • Без нарушения в числеността, плътността, структурата на популациите, представляващи видовия състав в района;

Предвид местоположението и характера на ИП, по време на строителството и експлоатацията не се очаква да се окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона. Осъществяването на ИП не би довело до намаляване на благоприятния консервационен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в нея.
Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница