По чл. 54, ал. 4 от Изборния кодексстраница1/35
Дата21.08.2018
Размер2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ДОБРИЧ ОБЩИНА: ДОБРИЧКА

С.САМУИЛОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 001

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АЙШЕ ЮЗЕИР АКИФОВА

АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА АТАНАСОВА

АЛИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

АНТОН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ

АТАНАСКА ГИНКОВА ДИМИТРОВА

АФИЗЕ ФЕВЗИЕВА МЕХМЕДОВА

АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

БАЙСЕ ВАДЕТ АЛИ

БЕДРИЯ АЛИ КАМБЕР

БЕЙНУР АМДИ МУСТАФА

БЕЛУДКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

БИЛЕНТ ВИЖДАН ОСМАН

БИРХАН ВИЖДАН ОСМАНОВ

ВЕЛИЧКА РУСЕВА СТОЯНОВА

ВЕЧИЕ ЮСЕИНОВА АСАН

ВИЖДАН ОСМАНОВ ОСМАНОВ

ВЪРБА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА

ГАЛИМАН ОСМАНОВА КЯШИФ

ГАЛЯ ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА

ГАНЧО ДОНЕВ СТОЙЧЕВ

ГЕНО ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ КИРОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ СРЕБКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ

ГЮНЮЛ ОСМАНОВА ФЮРСТЕНБЕРГ

ДЕНИСЛАВ МИТКОВ АСЕНОВ

ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ДЕСПИНА РАЙНОВА ДОБРЕВА

ДЕЧА СЛАВОВА ИВАНОВА

ДЖЕНГИС ВИЖДАН ОСМАНОВ

ДИМИТРА МИЛЕВА ИЛИЕВА

ДИЯНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА

ЕДИЕ АДЕМОВА АПТУЛОВА

ЕКРЕМ АХМЕД ИСИН

ЕЛИЦА МАРТИНОВА СИМОВА

ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ ПЕТРОВ

ЖЕЛЯЗКО ТРУХЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ

ЗЕЙНЕП САЛИЕВА АХМЕДОВА

ИЛКЕР НИХАТ МЕХМЕД

КАДРИЕ НИХАТ МЕХМЕД

КЪЙМЕТ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

МАНЬО СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

МАРГАРИТ ПЕТРОВ ТИНЕВ

МАРГАРИТА СЕМОВА РАДАНОВА

МАРИЙКА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ

МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРКО ДОБРЕВ ЯНКОВ

МАРТИН РУМЕНОВ СТЕФАНОВ

МАРТИН СИМОВ РАДАНОВ

МЕТИН АЛИ АСАН

МЕХМЕД САЛИМ РЕДЖЕБ

МИЛЕН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

МИНЕВЕР ХАСАНОВА ИСИНОВА

МИНКА ЯНКОВА ВЛАДОВА

НАТАЛИ МИЛЕНОВА ИЛИЕВА

НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ЯНКОВА

НЕДЯЛКА СТАНЕВА РАЛЧЕВА

НЕРМИН ЕКРЕМОВА АХМЕДОВА

НЕХАТ МЕХМЕД АХМЕД

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ МИХАЛЕВ

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ПЕТЪР МАРГАРИТОВ ПЕТРОВ

РАДКА ИВАНОВА ДИМОВА

РАДКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

САДИ ЛЮТФИ ИСМАИЛ

СВЕТЛА МАРТИНОВА СИМОВА

СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЛЕВ

СЕРДАТ САДИ ЛЮТФИ

СИЛВИЯ РОСЕНОВА РАДАНОВА

СЛАВЧО НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

СТАНКА КОЛЕВА ТРУХЧЕВА

СТАНКО НЕНЧЕВ ГАНЕВ

СТЕЛА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

СУЗАНА АНДРЕЕВА ДЕМИРЕЛ

ТАНЯ ТИХОМИРОВА РАДЕВА

ФАТМЕ КАДИР ДЕРВИШ

ФЕРДЕС АРИФОВА АСАНОВА

ХРИСТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ЦВЯТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ЮКСЕЛ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА

ЮМЮГЮЛ САЛИЕВА МУСТАФОВА

ЮСЕИН ЮСНЮ ЯЙЯ

ЯНА МАРИНОВА НАЧЕВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ДОБРИЧ ОБЩИНА: ДОБРИЧКА

С.АЛЦЕК КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 002

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АБИБЕ САЛИ ИСМАИЛОВА

АБИЛ ЮСЕИН ОСМАН

АДЕВИЕ ХАЛИЛ ФЕРАД

АДИЛЕ АНГЕЛОВА БОЯНОВА

АЙНЕН БЕЙНУР АЛИ

АЙРИЕ НАЗИФ АПТАРАИМ

АЙФЕР БИЛЯЛ САЛИ

АЙШЕ АСАН ДЕМИР

АЙШЕ МЮСТЕДЖЕБ ДИМИТРОВА

АКИФ АМЕТ САЛИМ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ДЕМИРОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

АЛИЛ БЕЙНУР АЛИ

АЛИНА ЙОВЧЕВА ДИМОВА

АМЕТ МАХМУД ИСМАИЛ

АМЕТ САЛИ МАХМУД

АНА АСЕНОВА ИСМАИЛ

АНАТОЛИ БИЛЯНОВ ДАВИДОВ

АНГЕЛ ДЕМИРОВ ИВАНОВ

АНИФЕ ЮСЕИН РИФАД

АНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

АНКА ДЕМИРОВА РАДЕВА

АНТОАНЕТА АНТОНОВА МИХАЙЛОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

АРИФ ФЕРАД РИФАД

АСАН АМЗА ИСМАИЛ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

АСЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

АСЯ МАРИНОВА ИВАНОВА

АТЧЕ КАРАНИ ЮСЕИН

АХМЕД СЮЛЮМАН СЮЛЮШ

БЕЙНУР АЛИ РЕДЖЕБ

БЕЙХАН АРИФ ФЕРАД

БЕЙХАН НУФТИ АМЕД

БИЛГИН АРИФ ФЕРАД

БИЛЕНТ МУСИН МЕХМЕД

БИННАС ЯШАР ХАСАН

БИРГЮЛ НУТФИ АМЕД

БЮЛЕНТ БЕЙНАБИ АХМЕД

ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН НЕДКОВ МАРИНОВ

ВАЛЕНТИНА ИВЕЛИНОВА АХМЕД

ВАСИЛКА МИТЕВА АНГЕЛОВА

ВЕНЕТА ИВЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ

ВЕРА ДАВИДОВА ВЕЛЕВА

ВЕСКА РУСЕВА ХРИСТОВА

ВЕЧИЕ АЛИ ИСМАИЛ

ВИКТОР ИБРАХИМ КАРАНИ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

ГАЛИНА МАРИНОВА ЯНКОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ГЕОРГИ КРУМОВ ЯНАКИЕВ

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАСАНОВА

ГЕРЧО НИКОЛОВ ДЕМИРЕВ

ГРИГОР МИРЧЕВ АТАНАСОВ

ГЬОНЮЛ НЕЖДЕТ МУСТАФА

ГЮЛЕЗАР ДЕМИР ИСМАИЛОВА

ГЮЛЕР НЕЖДЕТ МУСТАФА

ГЮЛСЕВЕН КАТЕВА КИРОВА

ГЮЛСЕВЕР ЮРКЮШ МУСТАФА

ГЮЛШАН МАЗЛЪМ МЮСТЕДЖЕБ

ГЮЛЮСТИН ЕГДАТ ОСМАН

ГЮНАЙ ХАСАН АМЗА

ГЮРДЖАН ДЕМИР ДЕМИР

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ЩЕРЕВА

ДЕМИР ГЕРЧОВ НИКОЛОВ

ДЕМИР ДЕМИР СЮЛЕЙМАН

ДЕМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ДЕМИР МЕНДУН АЛИ

ДЕМИР СЪБЕВ НИКОЛОВ

ДЕСИСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ

ДЕТЕЛИНА СЕРГЕЕВА ПАПУКЧИЕВА

ДЖЕВРИЕ РАМАДАН БЕКИР

ДЖЕВРИЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ

ДЖЕЙЛЯН ИСМАИЛ КАРАНИ

ДЖЕЙЛЯН СЕЗГИН РАИМ

ДЖЕЙХАН РАМАДАН МУРАД

ДЖЕМИЛЕ КУРБАН КУРБАН

ДОБРИНКА ИВЕЛИНОВА МИХАЛКОВА

ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ИГНАТОВ

ЕГДАТ ОСМАН МАХМУД

ЕДИЕ ЕЛИФ МАХМУД

ЕЛЕНКА СЪБЕВА РАДЕВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЕМИЛИЯ СЪБЕВА РАДЕВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД САЛИМ

ЕМНЕ РАМИС МЕАМЕТ

ЕМНЕ САЛИ АЛИ-КЪРДЖАЛЪ

ЕМРАХ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ

ЕРСАН УЛВИЕ АМДИ

ЕРХАН НУТФИ АМЕД

ЕСЕНГЮЛ НЕЖДЕТ МУСТАФА

ЕСМА ИБРЯМОВА НЕДЖИБОВА

ЕСМА КАСИМ САЛИ

ЕСМА СЕЛИМ ИСМАИЛ

ЕТИМЕ СЕЛИМ НЕДЖИБ

ЖАНЕТА САШЕВА АНГЕЛОВА

ЖУЛИЕ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

ЗАЙДЕ ИБРЯМ ЯКУБ

ЗВЕЗДЕЛИНА СЕРГЕЕВА ПАПУКЧИЕВА

ЗЮЛБИЯ ИСМАИЛ ИБРЯМ

ЗЮМБЮЛ ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЗЮМБЮЛ РАМИС АЛИ

ИБРАИМ ЕФРАИМ ИБРЯМ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

ИЛМИЯ ЯШАР МЮСТЕДЖЕБ

ИЛХАН НУТФИ АМЕД

ИЛХАН САЛИ ХАЛИЛ

ИСАЙ ИВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ

ИСМАИЛ ДЕМИР НАЗИФ

ИСМАИЛ РЕМЗИ КАДИР

ИСМАИЛ РИДВАН ИСМАИЛ

ИСМАИЛ САЛИ ИСМАИЛ

КАДИР РИФАД РИФАД

КАДРИЕ РАИМ СЮЛЕЙМАН

КАДРИЕ ХАЛИЛ ИСМАИЛ

КАСИМ САЛИ РАШИД

КАТЯ КИРОВА ЯНКОВА

КЕЗБАН ЕМБИЯ МАТЪШ-ИБРЯМ

КИРО ЯНКОВ АСЕНОВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КАЛЕВ

ЛЕВЕНТ БЕЙНАБИ АХМЕД

ЛЕСЛЯН САЛИ АХМЕД

ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЛИЛЯНА АСЕНОВА КЬОСЕВА

МАВИШ АПТУРАМАН ИСМАИЛ

МАГУЛЕ КАДИР РИФАД

МАРИЙКА ЯНКОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЕНЧЕВА

МАРТИН МИРОСЛАВОВ АТАНАСОВ

МЕМЕТ АКИФ АХМЕД

МЕНДУН АЛИ МЕМИШ

МЕНДУН АМЕТ МАХМУД

МЕРИЯМ МЕХМЕД ИСМАИЛ

МЕХМЕД САЛИМ НЕДЖИБ

МИЙРЕМ МАХМУДОВА ХЮСЕИНОВА

МИЛЕН СИЛВАНОВ ИГНАТОВ

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

МИРИШ ИСМАИЛ РАШИД

МУРАТ РАМАДАН МУРАТ

МУСИН МЕХМЕД МЮСТЕДЖЕБ

МУСТАФА МАХМУД ИСМАИЛ

МУСТАФА МУСТАФА МАХМУД

МУСТАФА ОРЛИНОВ ДЖАМБАЗОВ

МЮЖГЯН ИБРЯМ ЕРЕДЖЕБОВА

МЮСЕРЕФ МЮСТЕДЖЕБ ИСМАИЛ

МЮСТЕДЖЕБ АКИФ АХМЕД

НАДЕЖДА ДЕМИРЕВА РУСЕВА

НАДЕЖДА РАДЕВА АПТИ

НАЗИФ АПТРАИМ ИДРИЗ

НАЙДЕН МАРИНОВ ФИЛИПОВ

НАСИЕ МЮСЕРЕФ СЮЛЕЙМАН

НЕАЗИ НАЗИФОВ БЕКИРОВ

НЕДЖМИЕ ДЕМИР ИСМАИЛ

НЕДЖМИЕ ЯШАР РИФАД

НЕДКА БОЯНОВА СЛАВОВА

НЕЖЛЯ РЕМЗИ НИЯЗИ

НЕЛА КИРОВА ПАПУКЧИЕВА

НЕЛА ЯНКОВА ПАПУКЧИЕВА

НЕРГЮЗЕЛ АЛИ ФЕРАД

НЕРМАН ГАЛИП АХМЕТ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

НИЛГЮЛ АХМЕТ ФЕИМ

НИЯЗИ АХМЕД МЮСТЕДЖЕБ

НИЯЗИ РЕДЖЕБ ШЕРИФ

НУЛФЕР ХИЛМИ СЮЛЕЙМАН

НУРАЙ АСАН АМЗА

НУРИДИН МЕХМЕД АХМЕД

НУРИЕ РЕМЗИ КАДИР

НУТФИ АМЕД НЕДЖИБ

ОСМАН КАРАНИ ЮСЕИН

ПЕНКА НАДКОВА РУСЕВА

РАДЖИЕ СЕЙДОВА ИСМАИЛ

РАМАДАН МУРАД РИФАД

РЕЙХАН НУТФИ АМЕД

РЕЙХАН ХАЛИЛ ФЕРАД

РЕМАН РИДВАН ИСМАИЛ

РЕМЗИ КАДИР ИБРЯМ

РЕМЗИ НЕЯЗИ ИСМАИЛ

РИДВАН АДЕМ ИСМАИЛ

РИДВАН ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН

РОСИЦА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

РУДИ БИЛЯНОВ ДАВИДОВ

РУМЕН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

РУМЯНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

РУСИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

РУСИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

САБРИЕ ИРИЗА НАЗИФ

САЛИ АМЕТ МАХМУД

САЛИ ЮСУФ ФЕРАД

САЛИХА АБИЛ КЪРДЖАЛИ

САМЕД АКИФ АХМЕД

СВЕТЛА ГАЛИНОВА СТЕФАНОВА

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

СЕБАЕТ САЛИ ХАМДИ

СЕБАТ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

СЕВДА ЕМИЛОВА АСЕНОВА

СЕВДАЛИН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ

СЕВДАЛИН СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ МИЛКОВ

СЕВДАЛИНА ГАЛИНОВА СТЕФАНОВА

СЕВДАЛИНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА

СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

СЕВДАЛИНА КЕРАНОВА НИКОЛОВА

СЕВДАЛИНА САНДЕВА ЛЮЦКАНОВА

СЕВДИЕ КАТЕВА КИРОВА

СЕВЕРИН СТОЯНОВ МИЛКОВ

СЕЗГИН РАИМ ФЕРАД

СЕЗЕР РАИМ ФЕРАД

СЕЙХАН ФАРЕДИН СЕИД

СЕЛВИНАС ФЕВЗИЕВА ИСМАИЛ

СЕЛЯЙТИН РАИМ ФЕРАД

СЕРГЕЙ АТАНАСОВ ПЕНЧЕВ

СЕХЕР ХАСАНОВА ФЕРАД

СИЛВИЯ МИРОСЛАВОВА АТАНАСОВА

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СТАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

СТАНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

СТАНКО КАТЕВ КИРОВ

СТАНКО КИРОВ ЯНКОВ

СТОЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ

СУЗАНА ИВЕЛИНОВА ЯНКОВА

СУЛТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СУНАЙ ХАСАН ПАПУКЧИ

СЪЛЗИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ТАТЯНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ДАВИДОВА

ТЕВДЕ КАРАНИЕВА ФЕРАД

ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ ДЕМИР

ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

ФАРЕДИН СЕИД ФЕИМ

ФАРИС САЛИ ОСМАН

ФАТМЕ ФЕРАТ МЕМИШ

ФАХРИ ФАРИС САЛИ

ФАХРИЕ ФАРИС САЛИ

ФЕДАИЛ ГЮЛХАН САЛИ

ФЕРИДЕ АДЕМ РИФАД

ФЯРДИ ФАРЕДИН СЕИД

ХАЙРЕДИН ХАЛИЛ ИСУФ

ХАЛИЛ САЛИ ИСМАИЛ

ХАМИДЕ МЕХМЕД НЕДЖИБОВА

ХЮСЕИН ИСМАИЛ МЕХМЕД

ШААФИЕ МЕНДУН АМЕД

ШАНУЛ АХМЕТ САЛИМ

ШЕНАЙ САЛИ АМЗА

ЮЛИЯ ЕНЧЕВА МИТЕВА

ЮЛИЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

ЮМИЯ ЕФРАИМ МЕАМЕТ

ЮМЮГЮЛ АХМЕД ФЕРАД

ЮСМЮГЮЛ АСАН АСАНОВА

ЯНКО АСЕНОВ АНГЕЛОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ДОБРИЧ ОБЩИНА: ДОБРИЧКА

С.БДИНЦИ КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 004

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АЙШЕ МУСТАФА РАШИД

АНГЕЛИНА МАРИНОВА АНТОНОВА

АСАН МУСТАФОВ РЕДЖЕБОВ

АСАН ЮСЕИНОВ ХАСАНОВ

АТАНАС БАЛЧЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС СВЕТЛАНОВ АТАНАСОВ

БАХТИШАН РАШИД МЕХМЕД

ВЕДАТ МУСТАФА РЕДЖЕБ

ВЕЛИКА ПАСЕВА ТОДОРОВА

ВИЧА НЕДЕЛЧЕВА ШОПОВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ ГОСПОДИНОВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТЕОХАРОВ

ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ

ЖЕЧКА СТАМАТОВА ИВАНОВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ЯНЕВ

ЗЛАТКА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

ЗЮЛБИЯ ХАСАН МУСТАФА

ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

ИГНАТ СВЕТЛАНОВ МЛАДЕНОВ

КЕРАНА ЖЕЛЕВА МИНКОВА

КОЛЮ ИВАНОВ ТОНКОВ

КОСТА ГРИГОРОВ СТОЯНОВ

ЛИДИЯ ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА

ЛЪЧЕЗАР АСЕНОВ МЛАДЕНОВ

МАРА ГОЧЕВА ЯНЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ЙОВЕВА СТАТЕВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА ДОБРЕВА

МИЛЕНКА ГОЧЕВА ВЛАХОВА

МИТКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

МЛАДЕН ФИЛИПОВ ИГНАТОВ

МУСТАФА РЕДЖЕБ МУСТАФА

НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

РАДКА АТАНАСОВА КИРОВА

РУСИ ГОЧЕВ ЯНЕВ

СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВА РУМЕНОВА

СЕВДАЛИНА АСЕНОВА РУМЕНОВА

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

СТАНКА ЙОРДАНОВА РАДИЧКОВА

СТАНКА КУРТЕВА СТОЯНОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

СТОЯН ДИМИТРОВ СТАЙКОВ

ТОДОРА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА

ФАХРЕДИН ИСМАИЛ ОСМАН

ФЕРДИ РАШИД МЕХМЕД

ЯНКА ИВАНОВА КИРЯКОВА

ЯРОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ДОБРИЧ ОБЩИНА: ДОБРИЧКА

С.БЕНКОВСКИ КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 005

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АБИБЕ АХМЕД ГЮНЕШ

АБИБЕ МЕХМЕД АДИЛ

АБИЛ АЛИД АБИЛ

АДЕМ АШЪМ МЕХМЕД

АДЕМ ЗЕКЕРИЯ САЛИ

АДЕМ МЕХМЕД АХМЕД

АДЕМ РЕДЖЕП ОСМАН

АДЕМ САЛИ МЕХМЕД

АДЕМ ХАЙРЕДИН ФИЛИЗ

АДЕМ ЮМЕР ХАСАН

АДЖЕР ИСМАИЛ САЛИ

АДИВИЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

АДИЛ АХМЕД ЯВАШ

АДНАН АЛИ БЕДЕЛ

АЗИЗЕ АХМЕДОВА АНДРЕАЕ

АЙБЕР РЕДЖЕБ КАДИР

АЙБЕР ЮСУФ ЯВАШ

АЙГЮН ЮСУФ ЮМЕР

АЙДЖАН АДНАН БЕДЕЛ

АЙНУР ИЗЕТ ИСМАИЛ

АЙРИЯ САЛИЕВА КЬОСЕВА

АЙСЕЛ МУСТАФА ХАЛИЛ

АЙСЕЛ СЕЛЯЙДИН АДЕМ

АЙСЕЛ ЮСЕИНОВА БЕРБЕРОГЛУ

АЙТАЧ МЕСРУ РАМАДАН

АЙТЕН АШЪМ АДЕМ

АЙФЕР МУСТАФА ХАЛИЛ

АЙШЕ АДЕМ ЗЕКЕРИЯ

АЙШЕ АДЕМ ХАЛИЛ

АЙШЕ АЛИ ЗЕКЕРИЯ

АЙШЕ АПТАРАХМАН АДЕМ

АЙШЕ АХМЕД АСАН

АЙШЕ ДУРАН ХАСАН

АЙШЕ ЗЕКЕРИЯ МЕХМЕД

АЙШЕ ИБРЯМ МЕХМЕД

АЙШЕ ИСМАИЛ БЕДЕЛ

АЙШЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ

АЙШЕ НАСУФ ХЮСЕИН

АЙШЕ ОСМАН ЧАКЪР

АЙШЕ ОСМАН ЯВАШ

АЙШЕ САЛИ МУТАЛИБ

АЙШЕ СЕЛЯЙДИН АДЕМ

АЙШЕ СЮЛЕЙМАН ЗЕКЕРИЯ

АЙШЕ ХАЛИЛ АКИФ

АЙШЕ ХАЛИЛ БЕДЕЛ

АЙШЕ ХАСАН БЕЙТУЛА

АЙШЕ ХАСАН МЕХМЕД

АЙШЕ ЮСЕИН АХМЕД

АЙШЕ ЮСУФ БЮДЖЕК

АЙШЕГЮЛ АХМЕД РАШИД

АКСЕЛ МУСТАФА ХАЛИЛ

АЛЕКСАНДРА ДОБРОМИРОВА АЛТЪНАЙ

АЛЕН ИСМЕТОВ РЕДЖЕБОВ

АЛИ АМЕД ФИЛИЗ

АЛИ МУСТАФА ПЕХЛИВАН

АЛИ ОСМАНАЛИ БЕДЕЛ

АЛИ РЕДЖЕБ АЛИ

АЛИ ШЮКРЮ АХМЕД

АЛИ ЮСЕИН ХАЛИЛ

АЛИОСМАН ЗЕКЕРИЯ САЛИ

АЛИОСМАН СЮЛЕЙМАН КАРААЛИ

АЛИТ АЛИТ АБИЛ

АЛТЕР АДНАН БЕДЕЛ

АЛТЪНАЙ МЕТИН АХМЕД

АМДИ АХМЕД АМДИ

АМДИ АХМЕД ХАСАН

АМДИ МЕХМЕД АМДИ

АМДИ СЮЛЕЙМАН АМДИ

АМЕД САЛИ ФЕМИ

АМЕТ АМЕТ АМЕТ

АМИР ГЮРСЕЛ ТАКАВИТ

АНА АЛЕНОВА БОЙЧЕВА

АНА БИСЕРОВА ФИЛИЗ

АНА ДЕМИРЕВА ОГНЯНОВА

АНА ЕМИЛОВА КОСЕВА

АНА ИГНАТОВА СЪРБОВА

АНА МИТЕВА КУРТЕВА

АНА РАДИЛОВА КОСТОВА

АНА СЪБЕВА САНДЕВА

АНГЕЛ РАДЕВ КЕРАНОВ

АНГЕЛ РАДИЛОВ БЪЧВАРОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ИЛИЕВ

АНДОН АСЕНОВ ИЛИЕВ

АНДРЕЙ АНТОНОВ СЪРБОВ

АНДРЕЙ ИЛИЯНОВ АНТОНОВ

АНДРЕЙ МИТЕВ ИЛИЕВ

АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА АНГЕЛОВА

АНЕТА МАЛИНОВА БЪЧВАРОВА

АНИ КОСТАДИНОВА МИТКОВА

АНИФЕ ИСЛЯМОВА АКАРСУ

АНКА НАСКОВА ЦОЛОВА

АНТОАНЕТА АСЕНОВА ЦОЛОВА

АНТОН АНГЕЛОВ СЪРБОВ

АНТОН АНДРЕЕВ СЪРБОВ

АНТОН РУСЕВ БОГДАНОВ

АРИКАН МЕХМЕД АХМЕД

АРСО МАРИНОВ ПАЗАРДЖИКЛИЕВ

АСАН ОСМАН БЕДЕЛ

АСЕН БОРИСОВ БОЯНОВ

АСЕН САШЕВ МИТЕВ

АСЕН СТЕФАНОВ АНДОНОВ

АСИБЕ ДАУД САЛИ

АСИЕ АХМЕД ФИЛИЗОВА

АСЯ АЛБЕНОВА АЛБЕНОВА

АСЯ ДИМИТРОВА ЧЕЛИК

АСЯ СЪБЕВА ЙОСИФОВА

АСЯ ЩЕРЕВА ЦОЛОВА

АТАНАС БИСЕРОВ ИЛИЯНОВ

АТИДЖЕ МАРЕМ ЯКУБ

АТИКЕ АДЕМ ОСМАН

АТИЛА ХАЛКИН ХАЛИТ

АТЧЕ АДИЛ САЛИ

АТЧЕ АЛИ АХМЕД

АТЧЕ АЛИ ХАСАН

АТЧЕ ЗЕКЕРИЯ ОРУЧ

АТЧЕ ФЕРАД БЮДЖЕК

АТЧЕ ХЪЛМИ АЛИ

АФИЗЕ БИЛЯЛ ОСМАН

АФИЗЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА

АХМЕД АДЕМ ШЮКРЮ

АХМЕД АДИЛ ЯВАШ

АХМЕД АЛИ АХМЕД

АХМЕД ИСМАИЛ АЛИЛ

АХМЕД МЕСРУ РАМАДАН

АХМЕД МЕТИН АХМЕДПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница