По ред наименование на таксата и услугатастраница1/3
Дата23.10.2018
Размер498 Kb.
  1   2   3

по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА И УСЛУГАТА

Приет размер

1.

РАЗДЕЛ І

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
1.1.

За жилищни и вилни имоти за гр. Девин на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:

8‰
- за доставка на съдове

0.20‰
- за събиране и транспортиране

6.20‰
- за поддържане на депо за ТБО

1.25‰
- за почистване територии за обществено ползване

0.35‰

1.2

За жилищни и вилни имоти за останалите населени места на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:

14‰
- за доставка на съдове

0.35‰
- за събиране и транспортиране

10.90‰
- за поддържане на депо за ТБО

2.15‰
- за почистване територии за обществено ползване

0.60‰

1.3.

За нежилищни имоти за всички населени места на база отчетната стойност на съответния имот

16‰
- за доставка на съдове за ТБО

0.45‰
- за събиране и транспортиране

14.00‰
- за поддържане на депо за ТБО

1.20‰
- за почистване територии за обществено ползване

0.35‰

1.4.

За нежилищни имоти за всички населени места по количество битови отпадъци за 1 м³ в лева

60.00лв

1.5.

За еднократно обработване на отделните видове съдове за ТБО в лева- кофа „Мева” – 0.11 м³

6.60 лв
- контейнер тип „Бобър” 1.1 м³

66.00 лв
- контейнер 4 м³

240.00 лв

2

РАЗДЕЛ ІІ

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2.1

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, в т.ч. и такса „отпадъци” за извършване на търговия на открито – на линеен метър фронтално:А. На ден:- в гр. Девин ( закрити площи)

2.00 лв.
- в гр. Девин (открити площи)

1.20 лв.
- в населените места на общината

1.00 лв.
- за производител

1.00 лв.
Б. На месец:- в гр. Девин (закрити площи) за 1 маса

60.00 лв.
- в населените места в общината

36.00 лв.
- за производител

24.00 лв.

2.2

За продажба с кола, впрегната с добитък -на ден:- в гр. Девин

5.00 лв.
- в населените места на общината

4.00 лв.
- за производител

4.00 лв.

2.3

За продажба с лек автомобил – на ден:- в гр. Девин

12.00 лв.
- в населените места на общината

6.00 лв.
- за производител

4.80 лв.

2.4

За продажба с товарен автомобил или ремарке -на ден:- в гр. Девин

24.00 лв.
- в населените места на общината

18.00 лв.
- за производител

12.00 лв.

2.5

За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира в увеличен размер – пъти по-висок от размера на таксата по т.2.1.


2 пъти

2.6

Месечна такса за търговия с промишлени стоки и запазено място


48.00 лв.


2.7

За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито за разполагане на маси, столове до заведения за хранене и развлечение се събира такса за квадратен метър:А. На ден:- в гр. Девин, І-ва зона

0.60 лв.
- в гр. Девин, ІІ-ра зона

0.50 лв.
- в населените места на общината

0.30 лв.
Б. На месец:- в гр. Девин, І-ва зона

18.00 лв.
- в гр. Девин, ІІ-ра зона

14.50 лв.
- в населените места на общината

9.00 лв.
За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки- на квадратен метър на ден:- в гр. Девин

2.40 лв.
- в населените места на общината

1.80 лв.
- за производител

1.20 лв.

3

РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЩЕЖИТИЯ, ЛАГЕРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
3.1.

Месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини – за едно дете:1. Целодневни и подготвителни групи– гр. Девин и селата

40.00 лв.
2. Полудневни групи

Издръжка на едно дете

3.2.

Такса на ден за ползване на лагери от ученици – за 1 лице

5.00 лв.

3.3.

Месечна такса за учениците, които ползват общежития – за 1 лице


30.00 лв.

4

РАЗДЕЛ ІV

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА
4.1

Месечна такса за 1 лице – на ден:

Забележка: Новия размер на таксата влиза в сила от 01.01.2010 г.


4.2

Средства за подслон – хотели, мотели, вилни и

туристически селища2.00 лв.


4.3

Места за настаняване:

- пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили и къщи

- бунгала, къмпинги и туристически хижи1.00 лв.
0.50 лв.

5

РАЗДЕЛ V

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
5.1.

Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти


10.00 лв.

5.2.

Учредяване право над надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост

Пазарни цени

5.3.

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица – наематели на общински недвижими имоти

10.00 лв.

5.4.

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

10.00 лв.

5.5.

Издаване на заверени копия от документи

10.00 лв.

5.6.

Издаване на удостоверение за липса на задължения по договори за наем към общината

10.00 лв.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
5.7

Допускане/ разрешаване изработването на ПУП (чл.124 и чл.134 от ЗУТ)

30.00 лв.


5.8.

Приемане и одобряване на проект за ПУП (чл.129 от ЗУТ)

1.В регулация до три имота

2.Над три имота и за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд

3.За парцеларни планове

4. За писма с обратна разписка по процедура за обявяване на ПУП за всеки брой.
60.00 лв.

150.00 лв.
150.00 лв.

2.00 лв.

5.9.

Издаване на виза за проектиране (чл.140 от ЗУТ)

20.00 лв.

5.10.

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии (чл. 13 ал.5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ)

30.00 лв.

5.11.

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища (чл.177 ал.7 от ЗУТ)

150.00 лв.


5.12.

Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници (чл.51 от ЗУТ)

20.00 лв.


5.13.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ)

40.00 лв.


5.14.


Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV-та и V-та категория (чл.177, ал.3 от ЗУТ)
а) за жилищни сгради – V категория

б) за жилищни сгради – ІV категория

в) за смесени, обществени и производствени сгради –

V категория ... лв. на кв.м., но не по-малко от 400 лв.

г) за смесени, обществени и производствени сгради –

ІV категория ... лв. на кв.м., но не по-малко от 1000 лв.

д) за външни ВиК, топлопреносни, ел. мрежи, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии по ... лв. на м., но не по-малко от 100.00лв.

е) за други обекти
200.00 лв.

400.00 лв.
1.00 лв.
1.00 лв.
0.50 лв. на м.
200.00лв.

5.15.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект/чл.141 ал.1 от ЗУТ/ за всяка част по:

20.00 лв.


5.16.

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по който се издава разрешение за строеж /чл.142 от ЗУТ/ ….% от т. 5.17. в 30-дневен срок на изпълнение

30%


5.17.

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад на оценка на съответствие, или чрез Общински експертен съвет /чл.148 ал.2 от ЗУТ/
5.17.1.

За жилищни сгради

За 1 кв.м. РЗП - 30 дневен срок на изпълнение
6.00 лв.

5.17.2.


За нежилищни сгради

1.Сгради за обществено обслужване за 1 кв.м. РЗП

2.Производствени сгради, стопански и други за 1 кв.м. РЗП – 30 дневен срок на изпълнение8.00 лв.

3.00 лв.

5.18.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект/чл.154 от ЗУТ/ процент от т. 5.17.

25%


5.19.

Изготвяне на справки относно измененията на устройствени планове и схеми /чл.131 от ЗУТ/


10.00 лв.

5.20.

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура/чл.142 чл.144 от ЗУТ/- 30 дневен срок на изпълнение.5.20.1

За благоустрояване, озеленяване и вертикална планировка за ……..лв./кв.м., но не по-малко от 50 лв.


1.00 лв.

5.20.2

За техническата инфраструктура ….. лв./кв.м., но не по-малко от 100 лв.


2.00 лв.

5.21.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти /чл.141 от ЗУТ/ - 30 дневен срок на изпълнение

30.00 лв.

5.22.

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП /чл.136 във връзка с чл.128 от ЗУТ/

20.00 лв.5.23.

Издаване на разрешение за строеж в лева на кв.м разгърната застроена площ - 30дневен срок на изпълнениеЗа жилищни сгради

За нежилищни сгради0.50 лв.

1.00 лв.

5.24.

За заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка/чл.157 от ЗУТ/

10.00 лв.

5.25.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура/чл.194 от ЗУТ/

По оценка


5.26.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път/чл.192,ал.2 от ЗУТ/

По оценка


5.27.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /чл.56 от ЗУТ/

40.00 лв.

5.28.

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане/чл.145 от ЗУТ/ ….% от стойностите по т.5.17 - 30 дневен срок на изпълнение

50%

5.29.

Издаване на удостоверение за доброволна делба /чл.202 от ЗУТ/

50.00 лв.5.30.

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот /чл.16 ал. 5 от ЗУТ/ - 30 дневен срок на изпълнение


10.00 лв.


5.31.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация/чл.74 ал.31 във връзка с чл.175 от ЗУТ/ ...% от стойностите по т.5.17. - 30дневен срок на изпълнение


20%

5.32.Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /чл. 148 във връзка с чл.147 ал.1 и чл.153 от ЗУТ/-14 дневен срок на изпълнение


30.00 лв.


5.33.

Освидетелствуване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи негодни за ползване или застрашени от самосрутване /чл195 ал.5 и чл196 от ЗУТ/


0.00 лв.


5.34.

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горският фонд без промяна на предназначението/чл.59 ал.21във връзка с чл.8 т.3 и чл.12 ал.3 от ЗУТ/-30 дневен срок на изпълнението


50.00 лв.

5.35.

Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право/чл.192 ал.8 и чл.193 ал.10 от ЗУТ/

По оценка


5.36.

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии/пар.4 от ЗСПЗЗ/

60.00 лв.

5.37.

Допускане /разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /чл.150 от ЗУТ/

60.00 лв.


5.38.


Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /чл.150 от ЗУТ/ …% от стойностите по т.5.18 30- дневен срок на изпълнение


30.00 лв.

5.39.


Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

15.00 лв.

5.40.


Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекцията по развитие и устройство на територията


2.00 лв.

5.41.

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

5.00 лв.

5.42.


Издаване на скица за недвижим имот

1.Формат А4

2.Формат А3

14-дневен срок на изпълнение
15.00 лв.

50.00 лв.

5.43.


Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство-14 дневен срок на изпълнение


15.00 лв.

5.44.


Издаване на копие от кадастрален план, кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП (ПУП)


10.00 лв.

5.45.

Изготвяне на копие от реперен карнет

20.00 лв.5.46.

Изготвяне на копие от кадастрален план посредством контактно копиране

До 50 имота…. За всеки имотНад 50 имота4.00 лв.

50.00 лв. плюс

0.50 лв. за всеки имот


5.47.


Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването


50.00 лв.

5.48.

Извадка от цифров кадастрален план

20.00 лв.

5.49.

Съгласуване на скица с подземен кадастър

10.00 лв.

5.50.


Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2.00 лв.


5.51.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащ кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ


20.00 лв.


5.52.

Съгласуване на доброволна делба /чл.200 от ЗУТ/

60.00 лв.

5.53.

Протокол за въвод във владение /чл.30, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗ

40,00 лв.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5.54.

Извършване на справка за наличието на жилищноспестовен влог

3.00 лв.

5.55.

Издаване на удостоверение за наличието на жилищноспестовен влог

3.00 лв.


5.56.

Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищноспестовни влогове.


3.00 лв.


5.57.

Оценка на общински имот или вещно право върху общински имотТаксата е на база оценката от лицензиран оценител

5.58.

Приемане на документи за продажба на общинско жилище

3.00 лв.


5.59.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот

5.00 лв.

5.60.

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти- общинска собственост


5.00 лв.


5.61.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

5.00 лв.

5.62.

Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) имот или възстановен общински имот

5.00 лв.

5.63.

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

2.00 лв.

5.64.

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

20.00 лв.


5.65.

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

5.00 лв.


5.66.

Установяване на жилищни нужди

1.00 лв.

5.67.

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

1.00 лв. на страница

5.68.

Настаняване в общинско жилище

2.00 лв.

5.69.

Обстоятелствена проверка относно признаване правото на собственост

5.00 лв.

5.70.

Справка по актови книги

2.00 лв.

5.71.

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сграда с етажна собственост

5.00 лв.


5.72.


Учредяване право на надстрояване и пристрояване

20.00 лв.


5.73.Приемане на документи за изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж


1.00 лв.

6
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница