Подбор на срочно наети служители за генерална дирекция „устни преводи“ на европейската комисияДата24.06.2017
Размер71.62 Kb.
COM/TA/SCIC/15/LT/AD7
ПОДБОР НА СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „УСТНИ ПРЕВОДИ“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
_____________________________________________________

В очакване да се организира конкурс на общо основание Комисията организира процедура за подбор с цел попълване на две работни места за администратори (устни преводачи за литовски език, степен AD7) в Генерална дирекция „Устни преводи“, дирекция А, езиков отдел SCIC/A/3.1. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Служебните задължения на одобрения(те) кандидат(и) включват:
— извършване на висококачествен устен превод по време на заседанията, организирани от Комисията или от други институции или агенции, за които тя осигурява устен превод (Съвета на Европейския съюз, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет). Участието в заседания на високо равнище е неотменна част от работата.
— предоставяне на експертни консултации на университети, които организират курсове по устен превод, с оглед да се осигури източник за набиране на кадри за бъдещи свободни работни места,
— изпълняване на организационни и координационни задачи, по-специално във връзка със значими събития, като например председателствата на Съвета,
— при необходимост — оценка и контрол на качеството на устния превод, извършван от щатни устни преводачи и устни преводачи на свободна практика,
— представляване на Генерална дирекция „Устни преводи“ в комисията за междуинституционални тестове за акредитация на устни преводачи на свободна практика.

2. ВИД И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА
На одобрения(те) кандидат(и) от степен АD7 може да бъде предложен срочен договор съгласно член 2, буква б) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС)1, в съответствие с Решение на Комисията от 16 декември 2013 г. относно политиките за наемане на работа и използване на срочно нает персонал2.

Максималната продължителност на договора ще бъде съобразена и със съответните разпоредби на Решението на Комисията от 28 април 2004 г., изменено с Решение на Комисията от 16 декември 2013 г. относно максималната продължителност на използването на временен персонал (седем години в рамките на дванадесет години)3.

Следва обаче да се отбележи, че кандидати, които са преминали успешно през тази процедура за подбор, ще се назначават само ако са издържали тест за акредитация на равнището, изисквано от институциите на ЕС.
МЕСТОРАБОТА Брюксел
СТЕПЕН AD7 (за ориентация, начална основна месечна заплата в размер на 5612,65 —

5848,50 EUR)


3. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ
3.1. Общи условия
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в член 12 от УРДС4, включително да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.
Институциите на Европейския съюз прилагат политика на равни възможности и приемат кандидатури без разлика на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
3.2. Специални условия
3.2.1. Квалификация
Кандидатите трябва да имат:
1) успешно завършено обучение по конферентен превод, което съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението 4 години, удостоверено с диплома,
или
2) образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко три години, удостоверена с диплома, И успешно завършено обучение по конферентен превод и придобита съответна квалификация, удостоверени с диплома или свидетелство,
или
3) образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко три години, удостоверена с диплома, И една година доказан професионален опит като конферентен преводач.
3.2.2. Професионален опит
Към крайния срок за подаване на заявленията и в допълнение към горепосочените изисквания за квалификация, кандидатите трябва да имат най-малко четири години професионален опит на пост, за който се изисква висше образование, като този опит трябва да е придобит след получаване на дипломата, изисквана съгласно точка 3.2.1. Този опит трябва да включва най-малко 100 дни конферентен превод в международни организации, считано от датата, на която са изпълнени условията по точка 3.2.1.


3.2.3. Езици
Кандидатите трябва да владеят литовски като „активен“ език, т.е. основен език, на който превеждат от останалите си работни езици („пасивни“ езици), и с оглед на оперативните нужди — най-малко три „пасивни“ езика, единият от които трябва да бъде английски, другият — немски, а третият — нидерландски или испански.
Предвид оперативните нужди на генералната дирекция пасивните езици трябва да бъдат официални езици на Европейския съюз5.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата включва два отделни последователни етапа:4.1. Предварителен подбор

Комисията за подбор на кандидатите, съставена съгласно член 2, буква в) от Решение на Комисията от 16 декември 2013 г. относно политиките за наемане на работа и използване на срочно нает персонал, ще проведе предварителен подбор въз основа на квалификациите и професионалния опит, описани в заявлението за кандидатстване и мотивационното писмо. Освен заявлението за кандидатстване и мотивационното писмо кандидатите трябва да представят и официални удостоверителни документи в подкрепа на информацията, посочена в заявлението за кандидатстване, т.е.:

- копие от документ, доказващ гражданството (лична карта или паспорт),

- копие(я) от диплома(и) или свидетелство(а) за изискваната образователна степен,

- удостоверения за трудов стаж, доказващи продължителността на професионалния опит. Документите трябва да показват ясно поста, областта на дейност, естеството на задачите, началната и крайната дата и непрекъснатостта на всеки от периодите, които следва да се вземат предвид като професионален опит при тази процедура за подбор. За тази цел кандидатите следва да представят удостоверения за трудов стаж от бившите си работодатели и от настоящия си работодател. При липса на такива удостоверения ще бъдат приемани, например, копия от следните документи: трудови договори, придружени от фишовете за първата и последната заплата и фиша за последната месечна заплата за всяка междинна година в случай на договор с продължителност над една година, официални писма или актове за назначаване, придружени от фиша за последната заплата, трудова документация, данъчни декларации.
Окончателното приемане на заявлението зависи от представянето на изискваните удостоверителни документи. Ако тези документи не бъдат получени в посочения срок, кандидатурата ще се счита за нищожна.
Ако кандидатите имат съмнения относно естеството или валидността на документите, които трябва да се представят, те следва да се свържат със секретаря на комисията по подбора най-малко десет работни дни преди изтичане на крайния срок на следния електронен адрес: SCIC-Select-Temporaries@ec.europa.eu. Целта е да се даде възможност на кандидатите да представят пълен и отговарящ на изискванията комплект документи до изтичане на крайния срок.
За целите на удостоверяването одобрените кандидати, на които бъде предложено работно място, ще трябва да представят на по-късна дата оригиналите на всички изисквани документи.

4.2. Подбор
Кандидатите, които са преминали успешно етапа на предварителен подбор, ще бъдат поканени на събеседване с цел да бъдат оценени и сравнени обективно и безпристрастно въз основа на квалификацията, професионалния опит, уменията и езиковите познания, посочени в настоящото известие.
Списъкът на кандидатите с необходимите за позицията способности ще съдържа най-малко един успешно представил се кандидат и ще бъде валиден за срок от две години. Срокът на валидност на списъка може да бъде удължен.

5. ЗАЯВЛЕНИЯ
Попълнените заявления (на английски, френски или немски език), придружени от мотивационно писмо, се изпращат на следния адрес:
SCIC-Select-Temporaries@ec.europa.eu

Кандидатите се приканват да подават заявленията си чрез едно-единствено електронно писмо във формат .zip или .pdf, за да не се претоварва функционалната пощенска кутия. Комисията си запазва правото да инсталира компютърен инструмент, който автоматично да изтрива всички съобщения с обем над 1 MB.


След крайния срок за подаване на заявления данни във връзка с критериите за допустимост няма да бъдат променяни. След крайния срок за подаване на заявления не е възможно да се упражни правото за внасяне на поправки.
Кандидатите следва да използват същата функционална пощенска кутия за цялата кореспонденция с комисията по подбора, както и за всяко искане за информация.
Крайният срок за подаване на заявления е 17 март 2015 г.

****************************************За Ваше сведение отбелязваме, че Комисията създаде вътрешна база данни за събиране на спонтанни кандидатури. Ако проявявате интерес Вашата кандидатура да бъде разгледана в рамките на други процедури за подбор (включително и за други видове договори), можете да подадете своята автобиография чрез EU CV Online:

http://www.ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_bg.htm

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:bg:PDF

2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf

3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:bg:PDF5 Официалните езици на ЕС са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница