Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятиястраница10/12
Дата22.07.2016
Размер2.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.)

Образец на Заявление за подпомагане
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони"
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 
Информация за предложението
Наименование на кандидата:

 
ЕКАТТЕ на населеното място:

 
Наименование на проекта:

 
 

 
За служебно ползване

 
(Попълва се от експерт ОДФ - ПСМП)

 
...........................................................................................................

...........................................................................................................

 
Идентификационен № на проекта

Дата

Печат
 
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
 
ОСНОВНИ ДАННИ

 
Име на кандидата:

 
Юридически статут

 
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията (БУЛСТАТ)

 
ДДС номер (Само за регистрирани по ЗДДС)

 
Седалище

 
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 
Град/село:

 
ПК:

 
Област:

 
Община:

 
Улица №:

 
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

 
IBAN

 
BIC код

 
Име на банката

 
Адрес на банката

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

 
Град/село:

 
ПК:

 
Област:

 
Община:

 
Улица №:

 
Телефонен номер:

 
Мобилен телефонен номер:

 
Номер на факс:

 
Електронен адрес:

 
Интернет страница:

 
УПРАВИТЕЛ

 
Име

 
Презиме

 
Фамилия

 
Лична карта №

 
Издадена от:

 
На дата:

 
ЕГН:

 
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име

 
Презиме

 
Фамилия

 
Лична карта №

 
Издадена от:

 
На дата:

 
ЕГН:

 
Пълномощно №:

 
Дата:

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 
Наименование на проекта:

 
(Моля, посочете вида дейност,

 
за която кандидатствате)

 
Инвестиции, за които се кандидатства

 
1

Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и друга


 

недвижима собственост

 
2

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер


 

и специализирана техника на пазарната стойност на активите

 
3

Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността


4

Закупуване на коне за неземеделска дейност


5.

Кандидатствам за инвестиция за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници по Европейски план за икономическо възстановяване (попълва се само за заявления, подадени през 2010 г.).

 Да

 Не
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 312

 Да  Не

За ......... лв.
 
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
1

Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, като таблиците от бизнес плана са във формат "xls"


2

Копие от документ за самоличност на физическото лице или представляващия юридичес-


 

кото лице /едноличния търговец

 
3

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница