Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятиястраница5/12
Дата22.07.2016
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2(Ново - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ(1)

по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

 

Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................................................................................., притежаващ лична карта

№ ............................................................, издадена на ...........................................................................................................................................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. ...................................................................................................................................................................................................................................

(място на издаване)

адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................

(постоянен адрес)

в качеството си на ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ............................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ........................................, № ..........................................................

със седалище ........................................ и адрес на управление ...........................................................................................................................................................

тел.: ........................................, факс: ........................................, БУЛСТАТ .................................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия":

1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.

4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.

6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.

7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.

8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лицея на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.

9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

...................... 20....... г.

Декларатор:
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя - юридическо лице, и от съдружниците - физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г.)

Образец на бизнес план

 

БИЗНЕС ПЛАН

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на проекта)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на кандидата)

 

Сума на инвестицията .............................. лв.

 

Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.

 

Подпис/печат: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница